Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості, значення і завдання слухання музики в школі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Слухання музики як основна частина уроку музичного виховання в молодших класах
1.1. Слухання музики у системі методики музичного виховання в початковій школі
1.2. Музичне сприймання, мета і значення процесу слухання музики 
2. Розробка уроків з використанням елементів слухання музики у молодших класах (за темою «Між музикою мого народу і музикою інших народів немає непереборних меж»)
2.1. Урок 1: Знайомство і зацікавлення дітей музикою
2.2. Урок 2: Спорідненість української і російської музики
2.3. Урок 3: Спорідненість української й білоруської музики
2.4. Урок 4: Порівняння української хороводної пісні з російською хороводною піснею
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. З кожним роком зростає значення музичного мистецтва у вихованні всебічно розвиненої людини. Тому зараз все більша увага приділяється естетичному і художньому розвитку дітей. Одне з провідних місць у цьому посідає музика. 

Музичні образи мають яскраве емоційне забарвлення, вони пробуджують думку, викликають глибокі почуття, дають роботу уяві. Явища життя сприймаються через музику глибше, яскравіше, повніше.

Головна мета діяльності вчителя музики – формування у школярів музичної культури як важливої і невід'ємної частини їхньої духовної культури. 

Шкільні програми враховують сучасні вимоги до навчального процесу. На основі формування музичного сприйняття вчитель має розвивати творчі здібності учнів, виховувати в них музичний смак, художні смаки, вчити розмірковувати про почуту музику, робити самостійні висновки і узагальнення. 

Опора та три основні типи музики – пісню, танець, марш – дає можливість поєднати велике музичне мистецтво з музичними заняттями в школі, забезпечити тісний зв’язок цих занять із повсякденним життям школярів, зробити процес навчання емоційно привабливим і захоплюючим. 

Важливою особливістю програм вивчення музики у початкових класах є їхня тематична побудова, яка відображає основні закономірності й функції музичного мистецтва. Кожен семестр навчального року має свої теми, які, послідовно поглиблюючись, розвиваються від уроку до уроку. Між семестрами та між усіма роками навчання також забезпечується внутрішня послідовність.

Стан дослідження проблеми. Проблема формування музичного сприймання має досить давню та глибоку історію. Значну роль у вирішенні цієї проблеми відіграли праці Б.В.Асаф’єва, Н.Л. Гродненської, Д.Б.Кабалевського, О.Г.Костюка, П.Міхеля, В.В.Медушевського, Є.В.Назайкінського, А.Н.Сохора, Б.М.Теплова, В.М.Швацької та інших вчених.

Вченими підкреслюється провідна роль музичного сприймання та його взаємозв’язок з музикальністю. Зазначимо, що питання музичного сприймання та його педагогічного керівництва є найбільш вивченим і обґрунтованим у галузі музикознавства, музичної естетики, музичної педагогіки та психології (Б.Асаф’єв, Н.Л.Гродненська, С.М.Бєляєва-Екземплярська, Д.Б.Кабалевський, О.Г.Костюк, В.В.Медушевський, Є.В.Назайкинський, А.Пілічаускас, О.Я.Ростовський, О.П.Рудницька, А.Н.Сохор, Б.М.Теплов, В.М.Шацька). Фахівці визначають, що зміст музичного твору є невичерпним і багатозначним, а тому його сприймання вимагає не формального, а активного та усвідомленого осягнення ( ). Адекватність музичного сприймання безпосередньо залежить від духовного багатства та музичної культури особистості, вимагає розвитку її музикальності.

Мета дослідження – вивчити і проаналізувати значення і завдання слухання музики учнями молодших класів, розробити тематичний ряд уроків з викорситанням елементів слухання музики як основного компонента уроку.

Об’єкт дослідження – слухання і сприймання музичних творів різного спрямування у процесі музичного виховання учнів молодших класів.

Предмет дослідження – особливості слухання і сприймання музики, її вплив на естетичне  і культурне виховання учнів молодших класів.

Відповідно до мети були визначені наступні завдання дослідження:

 • визначити місце слухання музики у системі методики музичного виховання в початковій школі;
 • проаналізувати музичне сприймання, мету і значення процесу слухання музики учнями;
 • розробити уроки з використанням елементів слухання музики у молодших класах (за темою “Між музикою мого народу і музикою інших народів немає непереборних меж”).

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано методи теоретичного та експериментального дослідження. До першої групи належать методи теоретичного аналізу і синтезу, моделювання і конкретизації теоретичних знань. Другу групу склали такі методи, як розробка ряду уроків за темою “Між музикою мого народу і музикою інших народів немає непереборних меж” у четвертому класі та їх впровадження.

Структура роботи. Курсова робота сладається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абдулин З. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М.: Педагогика, 1983. – 412 с.
 2. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания. – М.: Педагогика, 1983. – 336 с.
 3. Бейдер Т., Критская Е., Левандовская Л. Музыка в школе. – М.: Педагогика, 1995. – 246 с.
 4. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини. - К.: Знання, 1988. – 146 с.
 5. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / Український педагогічний ун-т. - К. : ІСДО, 1994. - 272 с.
 6. Грицюк Н., Зінькевич О., Майбурова К., Шурона Н. Слухання музики в 1–3-х класах. – К.: Мистецтво, 1982. – 264 с.
 7. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку. – М.: Педагогика, 1989. – 276 с.
 8. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів. - К.: Просвіта 1994. – 98 с.
 9. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1989. – 414 с.
 10. Из истории музыкального воспитания / сост. Апраксина О.А. – М.: Просвещение, 1990. – 312 с.
 11. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику. - К.: Вища школа, 1981. – 60 с.
 12. Лужний В. Методика викладання музики в першому класі. – К.: Вища школа, 1984. – 188 с.
 13. Навчальні програми для 4-річної початкової школи: Музика: 1-2 класи // Початкова школа. - 2001. - № 8. - С.49-56.
 14. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
 15. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 16. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 17. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 18. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. – К.: Радянська школа, 1977. – 329 с.
 19. Рагозіна В. До проблеми розвитку музичних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку // Проблеми педагогічної науки в умовах розбудови національної школи: Матеріали звітної наукової конференції 12-13 квітня 1995 р. Ч.1, К. - 1996. - С. 128-129.
 20. Рагозіна В. Особливості використання творчих форм роботи на уроках музики у початкових класах // Художня освіта і проблеми виховання молоді: Збірник наукових статей / Кол. авт.: Рудницька О. П., Уланова С. І., Ростовський О. Я. та ін. - К.: ІЗМН. - 1997. - С. 93-107. 
 21. Ражников В.Г. Резервы музыкальной педагогики. – М.: Высшая школа, 1980. – 211 с.
 22. Ростовський О. Музика. Програми і поурочні методичні розробки для 5-8 класів. – Тернопіль: Богдан, 2000. – 96 с.
 23. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посіб. - Т. : Навчальна книга- Богдан, 2000. - 272 с.
 24. Ростовський О. Я. Методика викладання музики у початкових класах: Навч.-метод. посібник / Інститут змісту і методів навчання. - К., 1997. - 201 с.
 25. Ростовський О.Я. Художньо-педагогічний аналіз музичних творів у школі. – К.: Лестар, 2002. – 211 с.
 26. Стецюк К.В. Деякі аспекти підготовки фахівців з розвитку музичної творчості учнів // Новий колегіум. – 2004. - №1-2. – С. 52-56.
 27. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкалного воспитания. – М.: Лектор, 1990. – 254 с.
 28. Хрестоматия по методике музыкального воспитания / сост. Апраксина О.О. – М.: Просвещение, 1997. – 644 с.
 29. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
6760
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).