Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особистісні стосунки молодших школярів з однолітками

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Формування взаємин дітей молодшого шкільного віку
1.1. Гра у розвитку міжособистісних стосунків молодших школярів
1.2. Становлення взаємин дітей у трудовій діяльності
1.3. Спільна продуктивна діяльність на заняттях як засіб формування взаємин молодших школярів
2. Дослідження соціально-комунікативної активності молодших школярів
2.1. Соціально-комунікативна активність дитини як фактор розвитку її індивідуальності
2.2. Організація дослідження
2.3. Аналіз результатів дослідження рівня міжособистісної соціально-комунікативної активності молодших школярів
2.4. Пропозиції щодо покращення рівня міжособистісного спілкування молодших школярів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Для виховання дитини, як і для її навчання, потрібно знати дитину, розуміти її духові нахили, її темперамент, фізичний склад організму. Ще не так давно навіть свідомі вихователі вважали, що дитина - це тільки молода людина, незакінчений, ще не цілком розвинений образ дорослої людини. Але психологічні досліди ос¬танніх років упевнили усіх педагогів, що дитина - це окремий фізичний і духовий організм. Наукові праці переконали педагогів, що кожна дитина відрізняється від дорослої людини, що існують загальні типи дітей і разом з тим є дуже велика різниця між окремими дітьми; і з цю індивідуальність слід врахувати кожному педагогу.

Актуальність теми курсової роботи зумовлюється необхідністю вивчення особли¬востей формування взаємин дітей молодшого шкільного віку, а саме методам виховання взаємодопомоги, досліджуються прийоми педагогіч¬ного керівництва взаєминами дітей різних вікових груп в різних видах їх спільної діяльності - ігрової, продук¬тивної, трудової. Сьогодні система освіти наголошує на необхід¬ності створення в учнівському колективі атмосфери, пройня¬тої духом доброзичливості і взаємодопомоги, турботливого ставлення дітей одне до одного. Значна увага приділяється змісту роботи вихователя, спря¬мованому на розвиток у молодших школярів доброзичливого став¬лення до товаришів по групі, взаємодопомоги, в основі якої лежить прин¬цип систематичного виховного впливу на емоційну сферу дитини, розкривається значення сімейного виховання у формуванні в дітей позитивної спрямованості на ровесників.

Аналіз роботи шкіл, вислови і дані науковців свідчать про те, що не всі педагоги приділяють достатню увагу формуванню позитивних взаємин дітей у процесі їх повсякденного спілкування, часто пускають їх на самоплив, а тоді в учнівському колективі колективі виникають стосунки, які не лише галь¬мують розвиток у молодших школярів доброзичливого ставлення до своїх товаришів, а навіть породжують відверто непри¬язні прояви щодо однолітків - черствість, байдужість, приниження гідності іншого тощо.

Висвітлення питань, які розкривають шляхи формуван¬ня позитивних взаємовідносин дітей, має важливе значення для педагогічної практики, зокрема поліпшення виховного процесу в дошкільному закладі.

Об’єктом дослідження курсової роботи є міжособистісні стосунки молодших школярів.

Предмет дослідження – міжособистісне спілкування і соціально-комунікативна активність молодших школярів.

Метою курсової роботи є вивчення особливостей міжособистісних взаємин молодших школярів, аналіз їх перебігу і формулювання пропозицій щодо покращення.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи сформульовано наступні її завдання:

 • з’ясування ролі ігрової діяльності у розвитку міжособистісних стосунків молодших школярів;
 • проаналізувати становлення взаємин дітей у трудовій діяльності;
 • оцінити спільну продуктивну діяльність на заняттях як засіб формування взаємин молодших школярів;
 • дати визначення соціально-комунікативній активності дитини як фактора розвитку її індивідуальності;
 • провести аналіз результатів дослідження рівня міжособистісної соціально-комунікативної активності молодших школярів;
 • сформулювати пропозиції щодо покращення рівня міжособистісного спілкування молодших школярів.

Джерельна база виконання дослідження складена працями як педагогічного, так і психологічного напрямку вивчення міжособистісного спілкування молодших школярів. Зокрема, слід відзначити праці Божович Л. М. “Личность и её формирование в детском возрасте” та Прохорова А. і Геніна Г. “Особенности психологических состояний младших школьников”, які присвячені висвітленню психологічних механізмів розвитку міжособистісних стосунків дітей, Костюка Г.С. “Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості”, Шапко Л. М. “Формування світогляду учнів молодшого шкільного віку у навчально-виховному процесі сучасної школи” і Кравця В. П. “Психолого-педагогічні основи спілкування школярів”, у яких основна увага звернута на роль педагога у розвитку процесів спілкування і взаємодопомоги учнів молодших класів. Також необхідно звернути увагу на роботи Боришевського М.Й. “Взаємини в учнівському колективі і формування особистості”, Головань Н.О. “Особливості спілкування і відособлення у першокласників” та Киричук О.В. “Формування в учнів активної життєвої позиції”, які висвітлюють пріоритетну роль спілкування у молодшому шкільному віці як фактора психологічної і соціальної адаптації учня в школі, у колективі тощо. Праці Петренко Л. П. “Організація колективної навчальної діяльності школярів”, Чеснокова О. “Спілкування та співробітництво учнів на уроці – один з головних принципів формування особистості в системі розвивального навчання”, та Ярошенко О. Г. “Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект” і “Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика” торкаються проблеми навчання учнів позитивним міжособистісним стосункам у процесі групової роботи.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання: Навч. Посібник. -К .: ІСДО, 1993. – 160 с.
 2. Божович Л. М. Личность и её формирование в детском возрасте. – М.: Наука, 1988. – 620 с.
 3. Боришевський М.Й. Взаємини в учнівському колективі і формування особистості. – К.: Генеза, 2004. – 180 с.
 4. Виговська О.І., Рудаківський С. В. Особистісно-орієнтоване навчання // Педагогіка толерантності. – 2000. - №11. – с.28-32.
 5. Головань Н.О. Особливості спілкування і відособлення у першокласників // Психологія: Респ. наук. метод. зб., Вип. 37 – К., 1991. - С.61-68.
 6. Горяна Л.Г., Неведомська Є.О. Організація навчально-виховного процесу. – К.: Фенікс, 1999. – 266 с.
 7. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник. – К.: Вища школа, 1997. – 266 с.
 8. Киричук О.В. Формування в учнів активної життєвої позиції – К.: Радянська школа, 1982. – 344 с.
 9. Коребо И.С. Деятельность учителя при использовании групповых форм работы. // Психодидактика высшего и среднего образования. – Барнаул: Знание, 1996. – 333 с.
 10. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Генеза. – 1989. - 186 с.
 11. Кравець В. П. Психолого-педагогічні основи спілкування школярів. – Тернопіль: ПП “Рута”, 1997. – 238 с.
 12. Петренко Л. П. Організація колективної навчальної діяльності школярів. – Вінниця: ЗОШ І-ІІІ ст. № 6. – 2005. – 46 с.
 13. Плечова З.Н. Задачі, ігри та вікторини: Навч. посібник. – К.: Наукова думка, 1995. – 188 с.
 14. Прохоров А., Генин Г. Особенности психологических состояний младших школьников // Вопросы психологии. – 1998. -№ 4. - С. 42-53.
 15. Сурядова В.П., Строколіс О.І. Рольові ігри як нетрадиційна форма навчання учнів // Методика викладання в школі. – 1991. - №8. – с.39-47.
 16. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибр. твори: в 5 т. – К., 1976. – 452 с.
 17. Сущенко А. Гуманізація навчальних взаємин у всіх ланках шкільної життєдіяльності. – Тернопіль: ПП “Рута”, 2000. – 167 с.
 18. Тести для всіх / О. Чеснокова. – К.: Довіра, 1993. – 122 с.
 19. Чернігова В. Плекаймо особистість // Завуч, квітень 2003 р. - № 11. – С. 13-14.
 20. Чеснокова О. Спілкування та співробітництво учнів на уроці – один з головних принципів формування особистості в системі розвивального навчання. – Харків: ППФ “ТВ”, 2005. – 192 с.
 21. Шапко Л. М. Формування світогляду учнів молодшого шкільного віку у навчально-виховному процесі сучасної школи: автореф. дис... канд. пед. наук. – Тернопіль, 2002. – 144 с.
 22. Щербань П. Формування духовної культури особистості // Рідна школа. – 1999. – №7–8. – С. 45-48.
 23. Ярошенко О. Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект. - К .: Станіца, 1999. – 185 с.
 24. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. К.: Либідь, 1997. – 219 с.
6562
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).