Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особистість в соціальній системі

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Особистість та її соціальні якості
2. Аналіз процесу соціалізації особистості у соціальній системі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Сучасний стан розвитку українського суспільства характеризується перебудовою економічної та політичної систем, які зорієнтовані на демократичні перетворення в країні. Триває процес трансформації суспільних цінностей та ідеалів, виникають нові соціальні структури, зазнають змін старі. Все це висуває підвищені вимоги до особистості як суб'єкта соціального буття. Виникає потреба у створенні нових моделей соціальної поведінки, побудові певної системи цінностей. Фактично існування особистості в умовах соціальних змін можна прирівняти до її функціонування в ситуації невизначеності, коли основним завданням стає встановлення смислу та значення даної ситуації для себе особисто. У цьому контексті актуалізується проблема соціалізації молодого покоління.

У сучасній науковій літературі (філософській, соціологічній, психоло-гічній, педагогічній) проблема визначення місця особистості у соціальній системі посідає одне з провідних місць. Зумовлене це тим, що порівняно з вихованням (процесом і результатом цілеспрямованого впливу на формування особистості, її ставлення, риси, якості, погляди, переконання, способи поведінки в суспільстві), за якого означений вплив має позитивний зміст, соціалізація, тобто пошук людиною свого місця у системі соціальних комунікацій, являє собою процес становлення особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих соціальних процесів, який передбачає засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки, властивих даному суспільству.

Процес розвитку особистості відбувається в активній взаємодії людини з іншими людьми, або, як ми звикли казати, з соціальним середовищем. У широкому розумінні цього слова це означає розвиток людини як соціальної істоти, становлення її як особистості. По суті, входження людини в соціальну систему – це процес входження індивідів в суспільство через різні спільноти, колективи, групи завдяки засвоєнню норм, ідеалів, цінностей шляхом виховання та навчання.

 

Список використаних джерел: 
  1. Бех В. П. Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації : монографія / В. П. Бех, І. Колеснікова, О. Беженарь, І. Бондаревич, Г. Козловська; ред.: В. П. Бех; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Запоріжжя : Дніпр. металург, 2012. - 785 c.
  2. Грищенко Г. В. Психофізіологічна та соціально-психологічна складові соціалізації та адаптації індивіда в соціумі / Г. В. Грищенко // Пробл. заг. та пед. психології : зб. наук. пр. - 2011. - 13, Ч. 2. - С. 94-101.
  3. Євтух В. Б. Соціологія : підручник / В. Б. Євтух, Л. О. Вдовиченко, К. Ю. Галушко, О. Я. Даниленко, О. В. Євтух; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціол., психології та упр. - К., 2010. - 360 c.
  4. Костюкова О. Вплив ціннісних ставлень на формування соціального капіталу / О. Костюкова // Нова пед. думка. - 2014. - № 1. - С. 182-184.
  5. Мараховська Г. Я. Чинники ціннісної парадигми особистості / Г. Я. Мараховська // Наукове пізнання: методологія та технологія. – № 1 (21). – 2008. – С. 113-118.
  6. Нарядько Г. Я. Особистість – мета розвитку сучасного суспільства / Г. Я. Нарядько // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія освіти як методологічна основа реформування школи . - Дніпропетровськ. - квітень 2009 р. – С. 253-254.
  7. Парсонс Т.  Соціальна структура і особистість : зб. творів / Т. Парсонс. - К. : Дух і літера, 2011. - 337 c.
  8. Страцинська І. А. Соціалізація та розвиток в житті особистості / І. А. Страцинська // Наука і освіта. - 2010. - № 9. - С. 131-134.
  9. Черниш Н. Й. Соціологія : підручник / Н. Й. Черниш. - 5-те вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2009. - 468 c.
  10. Шугурова Т. Л. Взаємозв'язок зовнішніх і внутрішніх умов соціалізації / Т. Л. Шугурова // Наука і освіта. - 2010. - № 3. - С. 164-167.
10639
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).