Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Освітній і виховний процес в Україні у XVII ст.: братські та козацькі школи

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Організація навчально-виховного процесу, педагогічна думка в Україні у XVII ст.
1.1. Тенденції розвитку українського шкільництва в першій половині XVII ст.
1.2. Особливості розвитку освітньо-виховного процесу в другій половині XVІІ ст.
2. Аналіз навчально-педагогічної діяльності братських і козацьких шкіл як феномену педагогічного процесу XVІІ ст.
2.1. Львівська школа, її статут і роль у розвитку національного шкільництва
2.2. Києво-Могилянська академія як вища братська школа
2.3. Виникнення козацьких та січових шкіл, принципи і засади їх педагогічної діяльності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. На сучасному етапі удосконалення національної системи освіти України одним із основних завдань школи є виховання духовно багатої особистості. В цьому нам може дуже допомогти дослідження педагогічного процесу XVІІ ст., часів поширення козацької педагогіки і системи виховання братств, а також їх подальше впровадження в наше сучасне життя зокрема в освіту і виховання наших дітей і нашої молоді. Адже в умовах, коли в нашій державі дедалі більше поглиблюється криза цінностей, молодь поступово втрачає життєві цінності, забуває культурні традиції свого народу, а натомість дедалі більше попадає під чужі нам культурні віяння Заходу і Сходу, назріває така ситуація, коли не буде з ким будувати Україну через 5-10 років. Звичайно в цьому плані тогочасна педагогіка не може стати панацеєю від усіх хвороб нашого суспільства, але вона здатна консолідувати українське суспільство, вирішити проблему національно-патріотичного виховання молоді, сформувати українця, який би поєднував у собі високі морально-етичні якості, почуття патріотизму з фізичною міццю, витривалістю і вишколом.

Вивчення і дослідження історичних етапів освітньо-виховного процесу XVІІ ст. важливі ще й тому, що багато проблем тут продовжують залишатись білою плямою, є досить велике поле для нових досліджень.

Братська і  козацька система виховання є явищем глибоко самобутнім, які мають такі ступені: дошкільне родинне виховання, родинно-шкільне виховання та підвищена освіта. Дошкільне родинне виховання утверджувало статус батьківської та материнської народної педагогіки. У сім’ях панував культ матері і батька, бабусі та дідуся, роду і народу, сімейні виховні традиції продовжувалися у школах. Саме такого напрямку розвитку потребує сучасна освітня система, для якої характерно розірвання зв’язку між школою і сім’єю, звернення уваги не стільки на комплексність виховання, скільки на набуття якомога більш вузькоспеціалізованих знань. Саме ці принципи і зумовлюють актуальність теми дослідження.

Стан дослідження проблеми. Проблема розвитку національної системи освіти і виховання у XVІІ ст. достатньо добре висвітлена у працях вітчизняних педагогів. Зокрема, загальні тенденції цього процесу розглядають у своїх працях Біднов В., Кубійович В., Живодьор В. Ф., Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю., Кравець В., Луцик Д., Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д.Т., Мельничук О. С., Мешко О., Мешко Г., Янкович О., Митюров Б., Сисоєва С., Усатенко Т. П. та ін. Питання діяльності козацьких шкіл, яка припадає саме на досліджуваний період, присвячені роботи Афоновича О., Бабишина С., Горболіс Л., Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Губко О. Т., Левківського М., Петровського Л., Фігурного Ю., Хлистуна І., Цось А. та ін. Дослідження системи виховання у братських школах торкаються праці таких авторів. як Ісаєвич Я., Коба Л.А., Крип’якевич І., Мединський Є., Харлампович К. та багатьох інших.

Об’єкт дослідження – освітньо-виховний процес в Україні в XVІІ ст.

Предмет дослідження – особливості виникнення і розвитку братської та козацької систем виховання, їх значення для тогочасної і сучасної педагогіки.

Мета роботи – з’ясувати історичні особливості освітньо-виховного процесу в Україні в XVІІ ст., визначити його загальні тенденції і значення для розвитку педагогічної думки.

Об’єкт, предмет і мета дослідження зумовлюють постановку наступних завдань:

 • проаналізувати тенденції розвитку українського шкільництва в першій половині XVII ст.;
 • висвітлити особливості розвитку освітньо-виховного процесу в другій половині XVІІ ст.;
 • з’ясувати роль Львівської школи у розвитку національного шкільництва;
 • охарактеризувати освітньо-виховну діяльність Києво-Могилянської академії;
 • проаналізувати виникнення козацьких та січових шкіл, принципи і засади їх педагогічної діяльності.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань нами були використані методи аналізу спеціалізованої фахової і періодичної літератури, узагальнення отриманих даних та ін.

Практичне значення результатів. Отримані у процесі роботи результати можуть бути використані для підготовки реферативно-довідкового матеріалу, конспектів занять, а також у наступних дослідженнях. Узагальнення, зроблені у роботі, дають змогу прослідкувати історію перебігу освітньо-виховного процесу в Україні у XVІІ ст.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури, загальний обсяг роботи складає 48 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Афонович О. Школи в Запорізькій Січі // Українське слово. - 1996. - 14 листопада. - C. 13. 
 2. Бабишин С. Школи в Запорізькій Січі // Радянська школа. - 1991. - №6. - C. 83-85. 
 3. Біднов В. Школа та освіта на Україні / В кн: Українська культура: лекції за ред. Дмитра Анатоновича - К., 1993. - 367 с.
 4. Горболіс Л. Народно-педагогічні основи виховання джур // Рідна школа - 1998 р. - № 6. - С. 9-12.
 5. Енциклопедія українознавства / за ред. В. Кубійовича. - у 3-х т. - Т. 2. - 1100 с.
 6. Живодьор В. Ф. Сбруєва А. А Рисіна М. Ю. З історії національного шкільництва // Національна освіта. - 1998. - № 7. - С. 72-79.
 7. Ісаєвич Я. Найстаріші документи про діяльність братств на Україні // Історичні джерела та їх використання. — Київ, 1966. - Вип. 2. - С. 12-22.
 8. Коба Л.А. Братські школи в Україні; XVI - XVII ст.// Початкова школа. - 1994. - №11 - С. 45-47.
 9. Кравець В. Історія української школи і педагогіки. Курс лекцій: Навчальний посібник. - Тернопіль, 1994. - 360 с.
 10. Кравець В. Історія української школи і педагогіки. Навчальний посібник. - Тернопіль, 1994. - 460 с.
 11. Крип’якевич І. 350-ліття середньої школи у Львові // Життя і знання. - 1936. - № 1. - С. 281-282. / У кн. «Збірник документів і матералів українського шкільництва». - Львів: Світ, 2004. - 872 с.
 12. Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Губко О. Т. Українська козацька педагогіка і духовність. - Умань, 1995. - 116 с.
 13. Левківський М. Діяльність козацьких шкіл в Україні (січові, полкові, музичні…) // Левківський М. Історія педагогіки. - Харків. - 2002. - C.105-110. 
 14. Луцик Д. Літопис педагогічної думки в Україні. - Дрогобич : Відродження, 1999. - 158 с.
 15. Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки. - К.: Знання, 2003. - 450 с.
 16. Мединський Є. Братські школи України і Білорусі в 16-17 ст. - К., «Радянська школа»,1958. - 209с.
 17. Мельничук О. С. Історія педагогіки України: Навчальний посібник. -Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2001. - 179 с.
 18. Мешко О., Мешко Г., Янкович О. Короткий виклад курсу «Історія української школи і педагогіки». Навчальний посібник. - Тернопіль: ТДПУ, 1999. - 134 с.
 19. Митюров Б. Розвиток педагогічної думки на Україні в 16-17 ст. - К., «РШ», 1988. - 211 с.
 20. Персоналії в історії національної педагогіки: 22 видат. укр. педагоги: підручник / під заг. ред. А.М.Бойко. - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 576 с.
 21. Петровський Л. Козацька педагогіка: виховуємо нових українців // “День” - 2006. - № 93. - С. 2.
 22. Руденко Ю.Д. Українська козацька педагогіка: відродження, пошуки, перспективи // Рідна школа - 1994. - № 5. - С. 34-38.
 23. Сисоєва С. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: навч. посіб. для студ. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 308 с.
 24. Усатенко Т. П. Українська національна школа: минуле і майбутнє. - К.: Наукова думка, 2003. - 244 с.
 25. Фігурний Ю. Історичні витоки українського лицарства. - К.: Вид. дім “Стилос”, 2004. - 164 с.
 26. Харлампович К. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века. - Казань, 1898. - С. 491 - 495. / У кн. «Збірник документів і матералів українського шкільництва». - Львів: Світ, 2004. - 872 с.
 27. Хлистун І. Козацька педагогіка у формуванні української національної еліти // Рідна школа - 1994 - № 5. - С. 65-66.
 28. Цось А. Бойовитість духу, порив до життя (система фізичного і психофізичноговіховання запорозьких козаків) // Рідна школа - 1995. - № 1. - С. 90-92.
6666
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).