Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ознайомлення дошкільників з домашніми та дикими тваринами

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади формування знань дошкільників про тварин-ний світ
1.1. Наступність ознайомлення дошкільників різного віку з домашніми і дикими тваринами
1.2. Методи і форми роботи з ознайомлення дошкільників з тваринним світом
ІІ. Дослідження методики формування у дошкільників знань про домашніх і диких тварин
2.1. Діагностика знань дітей старшої групи про домашніх і диких тварин
2.2. Формування знань дошкільників про домашніх і диких тварин
2.3. Аналіз результатів роботи з формування знань дошкільників про до-машніх і диких тварин
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Дошкільна дитинство - найсприятливіший період емоційного взаємодії дитини з природою, що його розум і почуття розвиваються відповідно характеру відносин із довкіллям. Багато педагогів надавали великого значення природі як засобу виховання дітей: Я.А. Коменський бачив у природі джерело знань, засіб у розвиток розуму, почуттів та волі, К.Д. Ушинський закликав вести дітей у природу, щоб повідомляти їм усе доступне і корисне для їх розумового і словесного розвитку. Цілий ряд педагогів  засвідчували потребу залучення дітей до природи, до формування стійкого і глибокого інтересу до неї, без якого неможливо накопичення різноманітних відомостей про оточуюче довкілля.

Головною умовою реалізації завдань природничого виховання є створення еколого-розвивального предметного середовища, яке сприяє формуванню в дошкільнят екологічної вихованості, передбачає набуття уявлень про самоцінність та неповторність домашніх і диких тварин, прояв гуманних почуттів до живих істот, оволодіння початковими вміннями відчувати красу та милуватися нею, виважено поводитися в довкіллі, знати правила безпечної поведінки в природі.

Сучасна методика ознайомлення дошкільників з природою вважає природу важливим фактором всебічного розвитку, а тому процес ознайомлення дошкільників з природою спрямовує на здійснення їх розумового, морального, естетичного і фізичного виховання.

У процесі ознайомлення з природою здійснюється розвиток розумових операцій – аналізу, порівняння, синтезу, які надзвичайно важливі для розвитку дітей і підготовки їх до школи. Нагромадження уявлень дітей про різноманітність тварин, рослин дає змогу формувати у них поняття про свійських і диких тварин, культурні і дикорослі рослини, овочі і фрукти тощо.

Взаємозв'язок тварин із середовищем має певну варіативність. Для дошкільників важливо дати загальну картину пристосувань тварини до умов навколишнього середовища, розкрити основні, суттєві і разом з тим яскраво виражені пристосування тварини у зовнішній будові (форма тіла, покрив, характер кінцівок тощо), у способі життя (пересування, живлення, захист та ін.).

Стан дослідження проблеми. Вивченням проблеми ознайомлення дошкільників з домашніми і дикими тваринами займався цілий ряд педагогів. Зокрема, розвиток загальноприродничих уявлень дошкільнят висвітлено у працях А. М. Богуш [5], Н.М. Горопахи [7], Л. І. Зайцевої [9], О.Л. Кононко [14], З. Плохій [17] та ін. Більш конкретний педагогічний досвід роботи з розвитку ці-лісного уявлення дітей про домашніх і диких тварин сформовано Г. Бєлєнькою [3], Л. Лохвицькою [12], І. Опехою [15], Л. Н. Согур [20], Н. Ф. Яришевою [28] та ін.

Об'єкт дослідження - система ознайомлення дошкільників з домашніми і дикими тваринами. 

Предмет дослідження - педагогічні умови, форми і методи роботи з дошкільниками щодо їх ознайомлення з домашніми і дикими тваринами.

Мета роботи – теоретично обгрунтувати і емпірично дослідити методику роботи з ознайомлення дошкільників з домашніми і дикими тваринами. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати наступність ознайомлення дошкільників різного віку з домашніми і дикими тваринами;
 • охарактеризувати методи і форми роботи з ознайомлення дошкільників з тваринним світом;
 • дослідити методику формування у дошкільників знань про домашніх і диких тварин.

Методи дослідження включали теоретичний аналіз педагогічної літератури, вивчення і узагальнення досвіду роботи вихователів дошкільних установ. У процесі дослідження використовувалися опосередковані і прямі методики, зокрема, спостереження, бесіда, констатувальний, формувальний і контрольний експеримент.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 40 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” / Наук. керівник О.Л.Кононко – К.: Світич, 2008. – 430 с. 
 2. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В.,  Лисенко Г. М. та ін. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
 3. Бєлєнька Г. В. Пізнавати природу допомагають дидактичні ігри: (навчання найменших) / Г. Бєлєнька // Імідж сучасного педагога: Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2010. - N 6/7. - С. 9-12.
 4. Бєлєнька Г. Дитина у природному довкіллі: зауваги до освітньої лінії / Г. Бє-лєнька // Дошкільне виховання: науково-метод. журн. - 2012. - № 9. - С. 12-14.
 5. Богуш А. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2008. – 408 с.
 6. Глухова Н. Базова програма «Я у Світі»: формування природничої компетентності дошкільника // Вихователь-методист дошкільного закладу. –2009. – №7. – С.4-8.
 7. Горопаха Н. М. Психологічні основи формування у старших дошкільнят інтересу до пізнання природи: научное издание / Н.М. Горопаха // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне: РДГУ, 2001. - Вип. 16. - С. 49-54.
 8. Екологічне виховання дітей дошкільного віку: Методичний посібник / Л.М.Сімак, Л.М.Макарова, О.М.Кириленко, Н.А.Назарова; під ред. Є.П.Кулькіної – Херсон: РІПО, 2005. – 52 с.
 9. Зайцева Л. І. Принципи опанування природних об'єктів дітьми шестиріч-ного віку / Л. І. Зайцева // Педагогіка і психологія: науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2011. - № 1. - С. 43-53.
 10. Левченко Н. У густім зеленім лісі мешкають звірята різні: заняття-подорож для старших дошкільнят / Н. Левченко, Л. Гречка, Н. Садовська // Дошкільне виховання: науково-метод. журн. - 2012. - № 4. - С. 31-33.
 11. Лисенко Н. В., Криста Н. Р. Педагогіка українського дошкілля: у 2 ч.: навч. посібник / Н. В. Лисенко, Н. Р. Криста. – К.: Вища школа, 2006. – Ч. 1. – 250 с.
 12. Лохвицька Л. Методика формування пізнавальних інтересів старших дошкільників у процесі ознайомлення з об'єктами живої природи (на матеріалах спадщини В.Сухомлинського) / Л. Лохвицька, О. Мороз // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - Вип. 19. - С. 134-137.
 13. Майданюк А. Зимівля звірів. Тематично-пізнавальний цикл міні-занять для старших дошкільнят / А. Майданюк // Палітра педагога: Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. - 2012. - N 6. - С. 27-29.
 14. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкіль-ного віку “Я у Світі” / Наук. керівник О.Л. Кононко – К.: Світич, 2009. – 209 с.
 15. Опеха І. Використання ігрових технологій в закріпленні знань про природу у дітей молодшого дошкільного віку / І. Опеха // Вісник інституту розвитку дитини: Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. -2010. - Вип. 7: Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Дитинство. Освіта. Соціум". 18 лютого 2010 року. - С. 114-118.
 16. Пащенко О. Вивчаємо тварин з ейдетикою / О. Пащенко // Дошкільне вихован-ня: щомісяч. наук.-метод. журн. для педагогів і батьків. - 2011. - N 7. - С. 24-26.
 17. Плохій З. Я і Світ навколо: особистісно орієнтований підхід у формуванні ставлення дошкільнят до природи / З. Плохій // Дошкільне виховання. - 2008. - N 7. - С. 8-11.
 18. Половіна О. Сприймати природу розумом і серцем / О. Половіна // Дошкільне виховання. - 2006. - N11. - С. 10-13.
 19. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навч. посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Т. Поніманська. – К.: Академвидав, 2006. – 456 с.
 20. Согур Л. Н. Ігрові форми ознайомлення дітей з природою / Л. Н. Согур // Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: Навчально-методичний посібник / М-во освіти і науки України: Слово, 2010. - С. 242-250.
 21. Струннікова Д. І. Дошкільна педагогіка: методичний посібник / Д. І. Струннікова. – Чернівці: Рута, 2002. – 88 с.
 22. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський– К.: Рад. шк. – 1981. – 242 с.
 23. Сушко І. Екологічне виховання старших дошкільників під час спостережень в природі / І. Сушко // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія: Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-гоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 3. - С. 95-98.
 24. Тарасенко Г. Формування у дошкільників гуманно-особистісного ставлення до природи: аксіологічний аспект / Г. Тарасенко // Актуальні проблеми дош-кілля: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ук-раїни, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2012. - С. 13-20.
 25. Тарасун В. Критерії оцінювання природничих знань дошкільників: теоретичне підгрунтя, можливості, перспективи / Тарасун В. // Дефектологія. - 2002. - N4. - С.4-8.
 26. Фокіна В. Діагностика знань дітей дошкільного віку про об’єкти і явища природи / В. Фокіна, О. Газіна // Вихователь-методист дошкільного закладу: спеціаліз. журн. - 2012. - № 7. - С. 40-46.
 27. Формування екологічної компетенції школярів: наук.-метод. посібник / Н.А.Пустовіт, О.Л.Пруцакова, Л.Д.Руденко, О.О.Колонкова. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 64 с.
 28. Яришева Н. Ф. Методика ознайомлення дітей з природою / Н. Ф. Яришева. – К.: Рад. шк., 1993. – 312 с.
697
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).