Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Паблік рилейшнз

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
310
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
Предмет, об'єкт і основні категорії паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності
Предмет і об'єкт паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності
Основні категорії паблік рилейшнз
Питання для самоконтролю
Література
Загальна характеристика системи зв'язків з громадськістю (ЗЗГ, public relations)
Сутність і основні елементи системи зв'язків з громадськістю
Функції системи ЗЗГ та завдання її елементів
Питання для самоконтролю
Література
Система масових комунікацій у суспільстві. Стратегічні комунікації
Принципи організації системи засобів масової комунікації
Зв'язок в Україні — головний чинник системи засобів масової комунікації
Стратегічні комунікації та їхня роль у зв'язках з громадськістю
Питання для самоконтролю
Література
Планування, організація та здійснення зв'язків з громадськістю
Становлення й розвиток організаційних форм управління зв'язками з громадськістю
Планування зв'язків з громадськістю. Розробка програм
Планування та організація проведення кампаній зі зв'язків з громадськістю
Питання для самоконтролю
Література
Механізм взаємодії із засобами масової інформації
Засоби масової інформації: сутність, цілі, функції, права та обов'язки
Зв'язки і співпраця зі ЗМІ. Механізм взаємодії
Стан і перспективи розвитку засобів масової інформації в Україні
Питання для самоконтролю
Література
Зв'язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності
Сутність і завдання системи зв'язків з громадськістю в промисловості
Особливості зв'язків з громадськістю в комерційній діяльності
Проблеми внутрішньопромислових і комерційних комунікацій
Питання для самоконтролю
Література
Зв'язки з громадськістю у фінансовій сфері
Система зв'язків з громадськістю у фінансовій сфері. Її завдання та функції
Зв'язки з громадськістю у відносинах з інвесторами
Питання для самоконтролю
Література
Корпоративний імідж та його використання у зв'язках з громадськістю
Сутність і основні складові корпоративного іміджу
Місце і роль особистого іміджу керівника (лідера) у формуванні корпоративного іміджу
Просування і використання корпоративного іміджу у зв'язках з громадськістю
Питання для самоконтролю
Література
Зв'язки з громадськістю — передумова успіху в маркетингу і менеджменті
Мета і завдання зв'язків з громадськістю в сучасному маркетингу
Вплив зв'язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу
Зв'язки з громадськістю в кризових ситуаціях та управління ними
Питання для самоконтролю
Література
Зв'язки з громадськістю і відносини з державою
Взаємодія з органами державного управління — запорука успіху у виробничій і комерційній діяльності
Лобіювання
Зв'язки з громадськістю в державній фінансовій галузі
Роль держави у становленні інформаційного суспільства
Питання для самоконтролю
Література
Політичні зв'язки з громадськістю
Політична система і зв'язки з громадськістю
Сутність і характеристика основних політичних сил в сучасній Україні
Виборчі технології як найважливіша складова зв'язків з громадськістю
Питання для самоконтролю
Література
Міжнародні зв'язки з громадськістю (PR)
Сутність, суб'єкти та об'єкти міжнародних зв'язків з громадськістю
Імідж країни та його роль у міжнародних зв'язках з громадськістю
Міжнародні комунікації й аналіз міжнародної інформації
Питання для самоконтролю
Література
Формування інформаційного простору й утвердження нових інформаційних технологій в економці України
Інформаційний простір в умовах соціально-економічної трансформації українського суспільства
Проблеми взаємодії суспільства і влади в соціально-економічному інформаційному просторі
Нові інформаційні технології та їхня роль у розвитку зв'язків з громадськістю в соціально-економічній діяльності
Питання для самоконтролю
Література
Ділові переговори в системі зв'язків з громадськістю
Сутність ділових переговорів. Їх підготовка, місце і роль в економічній діяльності
Розробка концепції та сценарію ділових переговорів
Безпосередня організація і проведення ділових переговорів
Питання для самоконтролю
Література
Дослідження в системі зв'язків з громадськістю
Сутність і роль досліджень у системі зв'язків з громадськістю
Соціологічні дослідження в системі зв'язків з громадськістю
Питання для самоконтролю
Література
Короткий словник основних термінів курсу «Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз)»
Рекомендована література
Робоча навчальна програма спецкурсу «Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності»
Державні нормативні акти з організації зв'язків з громадськістю
Міжнародні правові документи з паблік рилейшнз
Кодекс професійної поведінки та етики Міжнародної асоціації ПР (ІПРА)
Афінський кодекс
Кодекс професійної поведінки інституту ПР (Англія)
Європейський кодекс професійної поведінки у сфері ПР (Лісабонський кодекс)
Кодекс професійної етики українського журналіста
 
ВСТУП
 
Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в Україні — дуже молода, практично нова сфера діяльності. Взагалі поняття «паблік рилейшнз» було в нашій країні мало відомим майже до середини 90-х років ХХ століття. І це не випадково. Річ у тім, що за радянських часів в умовах тоталітарного режиму широка громадськість була ізольована від об'єктивної інформації. Вона не мала жодної можливості спілкуватися з владними структурами на принципах демократії, рівності та справедливості. Однак стверджувати те, що в радянські часи не було паблік рилейшнз, як про це пишуть деякі автори, помилково. Зв'язки з громадськістю й тоді, безумовно, здійснювалися, але вони були однобічними. Вплив на громадську думку чинили державні й партійні заклади та номенклатурні діячі, які певним чином спрямовано навчалися в спеціалізованих навчальних закладах, передусім у партійних школах. Для пересічного громадянина і широкої громадськості все це було недоступним.
У розвинених країнах Заходу паблік рилейшнз як наука і мистецтво бурхливо розвивалися і ефективно використовувалися практично впродовж усього XX століття. В США, Великій Британії та в інших країнах Західної Європи десятиліттями відпрацьовувалася система базової освіти в галузі зв'язків з громадськістю. Тут розроблено, випробувано й рекомендовано досконалі навчальні програми, методичні рекомендації, навчальну літературу, необхідні для підготовки спеціалістів галузі зв'язків з громадськістю (золота доповідь IPRA — «Рекомендації і стандарти освіти в галузі PR», «Колесо PR-освіти» та ін.).
Створення суверенної, демократичної державності в Україні, як і в інших пострадянських республіках, перехід від тоталітаризму до демократії і ринкової економіки потребують іншого, сучасного підходу до дуже складної галузі життєдіяльності суспільства, якою є зв'язки з громадськістю. З поглибленням демократії та ринкових трансформацій в Україні все більше людей розуміють необхідність та доцільність розвитку вітчизняної науки і мистецтва зв'язків з громадськістю, їх практичного використання у всіх сферах суспільної діяльності.
В Україні вже засновано Українську асоціацію з паблік рилейшнз, написано чимало книг, підручників і посібників. Однак, на жаль, досконало розроблених типових і робочих навчальних програм з паблік рилейшнз, фундаментальних методологічних і методичних розробок замало. Практично в жодному з надрукованих в Україні навчальних посібників зі зв'язків з громадськістю не використовується синергетично-самоорганізаційна методологія як постнеокласична парадигма пізнання й розвитку, немає спеціалізації спецкурсів з паблік рилейшнз у різних сферах діяльності, увагу зосереджено переважно на спрощеному розумінні системи зв'язків з громадськістю, недостатньо розкриваються необхідність і сутність науки та мистецтва налагодження і здійснення взаємовигідних, рівноправних відносин між організацією і громадськістю, проблеми формування й управління громадською думкою, необхідність і сутність зворотного зв'язку, системи масових комунікацій та інші важливі аспекти системи зв'язків з громадськістю.
У пропонованому навчальному посібнику робиться спроба усунути названі вади, подається інтегративна, синергетична методологія, в окремих розділах розкриваються всі основні елементи зв'язків з громадськістю, висвітлюються особливості паблік рилейшнз у різних галузях економічної та соціально-політичної діяльності, пропонується типова робоча навчальна програма, яка відповідає сучасним вимогам Міністерства освіти і науки України до складу і змісту подібних навчально-методичних документів, включено основні державні та міжнародні документи з паблік рилейшнз і функціонування засобів масової інформації. Посібник широко ілюстровано схемами і таблицями. Крім того, в ньому міститься короткий словник основних понять паблік рилейшнз як науки і мистецтва.
У посібнику враховано світову практику організації вивчення системи зв'язків з громадськістю як науки і навчальної дисципліни, використовуються напрацювання вітчизняних вчених, педагогів, які містяться в їхніх підручниках і посібниках, статтях і виступах на наукових та науково-практичних конференціях.
Навчальний посібник доцільно використовувати як у вищих навчальних закладах, особливо економічної спрямованості, так і в післядипломній освіті, на курсах підвищення кваліфікації працівників сфери управління і самоврядування.
Фото Капча