Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Паливно-енергетичний комплекс України: проблеми і перспективи розвитку

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальний аналіз стану і структури паливно-енергетичного комплексу України
1.1. Галузева структура та огляд основних показників галузі
1.3. Характеристика експортно-імпортного потенціалу паливно-енергетичного комплексу України
2. Територіальна організація паливно-енергетичного комплексу України 
2.1. Паливна промисловість
2.1.1. Вугільна промисловість
2.1.2. Нафтогазова та торфова промисловість
2.1. 3. Торфово-сланцева промисловість
2.2. Електроенергетика
2.2.1. Теплові електростанції
2.2.2. Гідроелектростанції
2.2.3. Атомні електростанції
2.2.4. Нетрадиційні види джерел енергії
3. Проблеми паливно-енергетичної галузі України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Кожна країна світу, незалежно від рівня економічного розвитку стоїть перед проблемою енергетичного забезпечення своїх потреб та вибору шляхів її вирішення. З кожним часовим періодом світові тенденції енергетичного забезпечення загострюються і переходять до розряду найважливіших. По-перше, постійно зростає потреба практично кожної країни світу у паливі та енергії. По-друге, поступово вичерпуються в наступні десятиліття геологічні та розвідані запаси паливних ресурсів, які нині інтенсивно використовуються світовою цивілізацією. Такі тенденції притаманні й Україні. Вони є стримуючим чинником інтенсифікації економічного розвитку.

Одна з причин цих явищ – у дефіциті власних паливно-енергетичних ресурсів та в нестачі фінансових ресурсів для придбання палива за імпортом.

Проблема стану і перспектив розвитку паливно-енергетичного комплексу є досить актуальною, адже Україна постала перед кризою цієї підсистеми держави.

Актуальність теми дослідження визначається ключовою роллю паливно-енергетичного комплексу в світовій економіці, де цінова політика транснаціональних компаній істотно впливає на темпи розвитку національних економік. Хоча за останні 40 років жодні прогнози по динаміці світових цін на нафту і газ не виправдалися, усе-таки наукове осмислення стану та перспектив розвитку державного паливно-енергетичного комплексу має велике практичне значення для усіх країн, що розвиваються.

Проблеми розвитку і територіального розміщення підприємств паливно-енергетичного комплексу досить широко висвітлені вітчизняними наукрвцями, зокрема, слід відзначити роботи М.П. Ковалко, А.К. Шидловський, О.В. Мельник. Однак у публікаціях та дослідженнях здебільшого розкривається проблема паливно-енергетичного комплексу повною мірою, але в не подаються шляхи та напрями вирішення цієї проблеми.

Мета роботи – охарактеризувати стан і структуру паливно-енергетичного комплексу легкої промисловості України, тенденції її розвитку.

Об'єкт дослідження – паливно-енергетичний комплекс України.

Предмет дослідження – особливості територіального розміщення та економічних показників підприємств паливно-енергетичного комплексу України.

Завдання дослідження відповідають меті, об’єкту та предмету, і включають:

 • здійснити огляд основних показників і тенденцій галузі;
 • охарактеризувати проблемні моменти галузі;
 • дати характеристику експортно-імпортного потенціалу паливно-енергетичного комплексу України;
 • проаналізувати структуру основних галузей паливно-енергетичного комплексу:  вугільної, нафтогазової та торфової промисловості, а також електроенергетики.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань використано описові методи, методи аналізу літературних джерел, синтетичний та аналітичний методи для складання кількісних характеристик окремих показників.

Структура роботи. Курсова робота включає вступ, три розділи, висновки, список використаної літератури і додатки. Обсяг роботи склав 47 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року № 145-р. – [Електронний ресурс]: режим доступу: zakon.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc.
 2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»/ – [Електронний ресурс]: режим доступу: zakon.nau.ua/doc/?code=2857-17.
 3. Бейдик О. О. Географія / О. О. Бейдик, М М. Падун - К. : Либідь, 1996. - 304 с.
 4. Голобова Т. Стан і перспективи української енергетики за переходу економіки України на інноваційний шлях: [Всебічний аналіз паливно-енергетичного комплексу України, стан і перспективи його розвитку в цілому та за окремими галузями, з метою здобуття Україною енергетичної незалежності та переходу на інноваційний шлях розвитку]// Проблеми науки. – 2005. – № 10. – С. 49-52.
 5. Економічна і соціальна географія України: навч. посіб. / І.В. Смаль; Ніжин. держ. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин, 2009. - 287 с.
 6. Енергетика України на початку XXI століття : монографія / за заг. ред. А. К. Шидловського. - К. : Укр. енцикл. знання, 2005-2007. - Т. 1-5.
 7. Заставний Ф. Д. Географія України / Ф. Д. Заставний. - Львів : Світ, 1994.-470 с.
 8. Інноваційні пріоритети паливно-енергетичного комплексу України: монографія / за заг. ред. А. К. Шидловського. - К. : Укр. енцикл. знання, 2005. - 512 с.
 9. Іщук С. Промислові комплекси України / С І. Іщук // Географія та основи економіки в школі. - 1996. - № 1. - С. 9-14.
 10. Кобернік С. Г. Географія: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів : Навчально-методичний посібник / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. - К. : Літера ЛТД, 2007. - 512 с.
 11. Комплексний атлас України. - К.: ДНВП "Картографія", 2005 р.
 12. Масляк П. О Географія України: підручник / П. О. Масляк, П. Г. Шищенко. - К.: Зодіак-ЕКО, 2000.
 13. Основні підходи до ефективного функціонування регіонального паливно-енергетичного комплексу / З.С. Люльчак, Н.І. Хтей, Л.І. Сопільник // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Логістика. - 2010. - № 669. - С. 295-303.
 14. Паламарчук М. М Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів / М. М. Паламарчук, О. М. Паламарчук. – К.: Знання, 1998. - 416 с.
 15. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття/ Під заг. ред. А.К. Шидловського, М.П. Ковалка. – К: Укр. енциклопедичні знання, 2001. – 400 с.
 16. Паливно-енергетичний комплекс України: стан, проблеми та перспективи розвитку / Т.Є. Яснюк // Укр. геогр. журн. - 2009. - № 3. - С. 29-34.
 17. Паливно-енергетичний комплекс. Стратегія розвитку: навч. посіб. / Л.Л. Товажнянський, Б.О. Левченко; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». - Х., 2009. - 400 с.
 18. Перспективи енергозабезпечення України в контексті світових тенденцій : монографія / за ред. А. І. Шевцова. - Донецьк : РФ НІСД, 2008. - 208 с.
 19. Перспективи розвитку вугільної галузі в системі паливно-енергетичного комплексу / О.І. Амоша, М.О. Ілляшов, М.М. Щербіна, В.І. Коновалюк, Л.М. Рассуждай; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2002. - 43 с.
 20. Перспективний паливно-енергетичний баланс - основа формування Енергетичної стратегії України до 2030 р.: Моногр. / Б.З. Піріашвілі, Б.П. Чиркін, І.К. Чукаєва; Рада по вивченню продукт. сил України НАН України. - К.: Наук. думка, 2002. - 239 с.
 21. Проблеми та напрями реалізації експортного потенціалу паливно-енергетичного комплексу України: аналіт. доп. / за заг. ред. А. Ю. Сменковського – К. : НІСД, 2011. – 48 с.
 22. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В.В.Ковалевського, О.Л.Михайлюк, В.Ф.Семенова. 6-те вид., випр. – К.:Т-во «Знання», 2004. - 350 с.
 23. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І.Пітютенко та ін. За заг. Ред.. д-ра екон. наук, проф., чл..-кор. НАН України С.І.Дорогунцова. –К.:КНЕУ, 2005. - 988 с.
 24. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. - К.: Кондор, 2004. - 342 с.
 25. Розміщення продуктивних сил України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Качан, М.С. Пушкар, М.О. Ковтонюк, М.О. Петрига, О.В. Корж, Т.Є. Царик, Л.П. Запорожан, В.Я. Брич, Д.В. Ткач, Г.П. Баб’як. - 3-є вид. - К.: Вид. Дім «Юрид. кн.», 2004. - 551 с.
 26. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. проф. О. I. Шаблія. - Львів : Світ, 2000
 27. Статистичний щорічник України за 2009 рік // Державний комітет статистики України. - К.: Консультант, 2010. - 551 с.
 28. Статистичний щорічник України за 2010 рік / Держком. статистики України. - К.: Вид-во «Консультант, 2011. - 569 с.
 29. Стратегія енергозбереження в Україні: аналітично-довідкові матеріали: У 2-х т. Т. 1. Загальні засади енергозбереження / А.А. Долінський, І.М. Карп, Ю.П. Корчевой, М.М. Кулик, Г.Г. Півняк; НАН України, Ін-т газу НАН України, Ін-т заг. енергетики НАН України. - К.: Академперіодика, 2006. - 508 с.
 30. Хвесик М. А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навч.посіб. / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. – К.: Кондор, 2005. - 344 с.
11595
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).