Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Педагогічна корекція негативних проявів поведінки дошкільників

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження поведінки дітей дошкільного віку
1.1. Аналіз особливостей соціальної та індивідуальної поведінки дошкільників
1.2. Специфіка негативних проявів поведінки дошкільників
2. Експериментальне дослідження негативних проявів поведінки дошкільників та методики їх корекції
2.1. Обгрунтування методик дослідження та його організація
2.2. Аналіз результатів констатуючого етапу дослідження
2.3. Розробка і апробація корекційної програми
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Зміни, що відбуваються сьогодні в Україні в різних сферах життя, екологічне і економічне неблагополуччя, соціальна нестабільність, посилення впливу псевдокультури, несприятливі сімейно-побутові відносини, надмірна зайнятість батьків призводять до деформації інститутів соціалізації дітей старшого дошкільного віку. В цих умовах виникають серйозні передумови для зародження у дітей відхилень у поведінці, причинами виникнення яких, є різноманітні чинники: від психобіологічних до соціальних. Форми прояву відхилень у поведінці у дітей також різноманітні: від незначної провини до суспільно небезпечних діянь.

Актуальність дослідження даної проблеми полягає в тому, що з кожним роком відмічається зростання дитячої злочинності, тенденція до збільшення бездоглядності і безпритульності, ранньої алкоголізації, табакокуріння, токсикоманії і наркоманії серед дітей і підлітків. 

Аналіз наведених статистичних даних дає підстави розглядати відхилення у поведінці у дітей як важливу проблему, для вирішення якої назріла гостра необхідність активних педагогічних дій в організації профілактики відхилень у поведінці, починаючи з дошкільного віку. Оскільки безпосередньо в дошкільному віці починається процес формування і розвитку особистості дитини, а відхилення у поведінці ще не є стійкими, характеризуються варіативністю і, в значній мірі, зворотністю, саме в дошкільному віці закладаються передумови можливих поведінкових відхилень, і саме цей період є сензитивним для педагогічних дій, отже, в цей період життя дитини найбільш ефективні профілактичні заходи.

Дослідження філософських, кримінологічних, соціологічних, психологічних і педагогічних механізмів виникнення відхилень у поведінці, їх діагностики, а також форми і методи профілактики представлені в працях Л.М.Архангельського, С.А.Белічєвої, А.С.Бєлкіна, Л.М.Зюбіна, Ю.А.Клейберга, В.Н.Кудрявцева та ін.

Об’єкт дослідження – процес корекції негативних проявів поведінки дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – психолого-педагогічні умови формування адекватної поведінки дітей дошкільного віку.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні сутності, структури поведінки дітей дошкільного віку, залежності негативних поведінкових компонентів від різних умов виховання та соціального оточення дитини та шляхів їх корекції.

Завдання дослідження: 

 • проаналізувати особливості соціальної та індивідуальної поведінки дошкільників;
 • охарактеризувати специфіку негативних проявів поведінки дошкільників;
 • експериментальне дослідити негативні прояви поведінки дошкільників;
 • розробка і перевірити ефективність корекційної програми негативних проявів поведінки дошкільників.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань застосовувалися загальнонаукові методи теоретичного та емпіричного дослідження. Теоретичні методи (аналіз психологічної і педагогічної літератури, зіставлення та узагальнення фактів) застосовувалися на підготовчому етапі; емпіричні (спостереження, бесіди, тестування дітей або батьків) та проективні методи були визначальними на експериментальному етапі; статистичні методи обробки результатів дослідження реалізувалися в процесі обробки і перевірки отриманих даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Адлер А. Понять природу человека. – СПб.: Академический проект, 2000. – 256 с.
 2. Азбука нравственного воспитания: Пособие для учителя/Под ред. И. А. Каирова и О. С. Богдановой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1979. – 330 с.
 3. Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей. – К.: Рад. школа. 1979. – 48 с.
 4. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое консультирование. Проблемы психологического консультирования детей.- М.:МГУ, 1990. – 289 с.
 5. Волков Б. Ф. Методы изучения психики ребенка. - М., 1994. – 188 с.
 6. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / Под ред. Виноградовой А.М. – М.: Просвещение, 1989. – 96 с. 
 7. Гилъяшева И. Н., Игнатьева Н. Д. Методика исследования межличностных отношений ребенка: Методическое пособие. - М.: Фолиум, 1994. – 206 с.
 8. Дозорець Л. Корекція агресивності у дошкільників: Програма психокорекційної роботи // Психолог. – 2006. – № 9. – С. 18-21.
 9. Дубровина И.В., Андреева А.Д. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Академия, 1998. – 160 с.
 10. Зайцев Д.В., Зайцева Н.В. Основы коррекционной педагогики: Учебно-методическое пособие. – Саратов: ПИСГУ, 1999. – 110 с.
 11. Запорожец А.В. Об эмоциях и их развитии у ребенка. Развитие социальных эмоций у детей дошк.возраста. – М.: Педагогика, 1986. –216 с.
 12. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. – М.: Просвещение, 1986. – 128 с.
 13. Клюева Н. В., Касаткина Ю. В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность: Популярное издание для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития, 1996. – 46 с.
 14. Ключникова Г. А. Методика изучения самооценки школьников//Вопросы психологии. - 1984. - № 1. - С. 111-113.
 15. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід). – К.: Стилос, 2000. – 336 с.
 16. Косарєва І. О. Корекція особистісного розвитку дошкільника // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти. - 2008. - Вип. 41. - С. 96-98.
 17. Косарєва О.І. Вплив дитячо-батьківських взаємин на формування самосвідомості дошкільника // Рівненський державний гуманітарний університет. – 2007. – 16 с.
 18. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. – К.: Вища школа, 1974. – 355 с.
 19. Марценківська І., Марценківський І. Дитяча агресивність // Дошкільне виховання. – 1997. – №8. – С. 18-19.
 20. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. пед. вузов: В 3 кн. Кн. 3. – 640 с.
 21. Овчарова Р.В. Практическая психология образования:Учеб. Пособие для студ. Психол. Фак. Университетов. - М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 366 с.
 22. Основы психологии: Практикум / ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2005. – 402 с.
 23. Особливості становлення культури поведінки старших дошкільників та першокласників шестирічного віку / М.А. Федорова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. - N 25. - С. 165-167.
 24. Пересунчак О. «Важкі» діти та їхня поведінка // Психолог. – 2006. – № 9. – С. 8-11.
 25. Психодіагностика / Упорядник Л. Терлецька, О.Главник.- Шкільний світ, 2002. – 264 с.
 26. Психологическая диагностика детей и подростков\ Под ред. К.М.Гуревича, Е.М.Борисовой.-М., 1995. – 233 с.
 27. Рогозинська О. Агресивна поведінка дітей дошкільного віку: Причини виникнення та шляхи подолоння // Психолог. – 2006. – № 19. – С. 15-19.
 28. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с.
 29. Фактори, що впливають на появу агресивних реакцій у дітей старшого дошкільного віку та визначення шляхів профілактики агресивної поведінки / З. Ікуніна // Гуманіт. вісн. ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди": Наук.-теорет. зб. - 2008. - Вип. 14. - С. 282-285.
 30. Формування культури поведінки дітей (6-7-ий роки життя): навч. посіб. / М.А. Федорова; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - Житомир, 2009. - 188 с.
 31. Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. - М., 1995. – 180 с.
6698
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).