Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Педагогічна рада - орган колективного управління ДНЗ

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади вивчення педагогічних рад як органу управління ДНЗ
1.1. Поняття і класифікація педагогічних рад
1.2. Функціональні обов’язки та компетенція педагогічної ради в ДНЗ
Висновки до І розділу
2. Аналіз особливостей проведення різнотипових педагогічних рад
2.1. Характерні особливості різних видів педагогічних рад в ДНЗ
2.2. Розробка плану проведення комбінованої педагогічної ради на тему «Екологічне виховання засобами живої природи»
Висновки до ІІ розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Сьогодні в освітянських закладах України всіх рівнів утверджується парадигма особистісно орієнтованої освіти. Реалізація нових людиноцентристських підходів до навчально-виховного процесу в ДНЗ та визначення в ньому місця особистості починається із внесення відповідних змін до управлінської діяльності, яка має забезпечити безперервне професійне та особистісне зростання працівників школи та учнів, стабільність і комфорт у закладі, адаптацію школи до умов, що постійно змінюються, визначення місця школи в цих умовах, стратегії і тактики її розвитку.

Педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган самоврядування педагогічних працівників. З його допомогою здійснюється управління розвитком ДНЗ.

Дошкільні заклади отримали можливість самостійно обирати орієнтири і цільові установки своєї діяльності. В умовах демократизації виховання, переходу до громадсько-державної, фасилітативної моделі керівництва навчальними закладами, що зумовлено Національною доктриною розвитку освіти, значно зросла роль колективних форм управління і в першу чергу - педагогічної ради.

Систематичний і своєчасний контроль за виконанням рішень педагогічної ради, причому не з боку адміністрації ДНЗ, а з боку колег по роботі, яким колектив доручає цю справу, об'єктивна і вичерпна інформація про стан їх виконання на кожному засіданні педагогічної ради дисциплінує колектив, сприяє дієвості й результативності педагогічної ради, підвищує її авторитет, формує причетність до виконання рішень у більшості членів педагогічного колективу, цим самим підноситься роль педагогічної ради як колективного органу управління діяльністю дошкільного закладу.

Об’єкт дослідження - педагогічна рада як частина системи управління дошкільним навчальним закладом.

Предмет дослідження - поняття, процес і особливості діяльності педагогічної ради як колективного органу управління дошкільним навчальним закладом.

Мета роботи - теоретично обгрунтувати процес організації діяльності педагогічної ради в ДНЗ на прикладі ДНЗ № 31 м. Рівне, розробити план проведення комплексної педагогічної ради за темою «Екологічне виховання засобами живої природи».

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження слід сформулювати його завдання:

 • уточнити поняття і класифікація педагогічних рад;
 • з’ясувати функціональні обов’язки та компетенція педагогічної ради в ДНЗ;
 • проаналізувати характерні особливості різних видів педагогічних рад в ДНЗ;
 • розробити план проведення комбінованої педагогічної ради на тему «Екологічне виховання засобами живої природи».

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз наукових джерел із проблем сучасного управління дошкільним навчальним закладом, компаративний - для співставлення різних управлінських концепцій, практичне вивчення досвіду роботи педагогів з організації педагогічних рад та ін.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два розділи, висновки, список використаної літератури та додатки. Обсяг роботи склав 40 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про дошкільну освіту» № 2628-III, 11.07.2001.
 2. Інструктивно-методичний лист МОН України №1/9-434 від 01.10.2002 “Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі”. 
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу».
 4. Положення про дошкільний навчальний заклад // Уряд. кур’єр. - 2003. - № 51.
 5. Про посадові обов’язки працівників дошкільного закладу // Дошкільне виховання. - 2002. - № 12.
 6. Артемова Л.В. Національний дитячий садок на Україні // Дошкільне виховання. - 1991. - № 6. - С.11-13.
 7. Белая К.Ю. Педагогический совет в дошкольном образовательном учреждении: Подготовка и проведение. - М.-: ТЦ «Сфера», 2004.- 48 с. 
 8. Богославец Л.Г. Педагогический совет ДОУ // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2006. - № 8. - С. 17-20.
 9. Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процесу в сучасному дошкільному закладі. // Дошкільне виховання, 2002. - №11. - С. 9.
 10. Буряк Л. Сучасне планування освітнього процесу в дошкільному закладі. Інформаційно-методичний збірник. - Біла Церква, КОІПОПК, №4 (42) 2004. - С. 51-55. 
 11. Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами. - М.: ТЦ «Сфера», 2003. - 96 с.
 12. Глазунова В. Педагогический совет как средство совершенствования воспитательно - образовательного процесса дошкольного учреждения // Детский сад от А до Я. - 2007. - № 4. - С. 114-129
 13. Горбачева Н.Б. Педагогический совет: Тема «Современный воспитатель» // Ребенок в детском саду. - 2005.- № 6.- С. 30-33. 
 14. Готуємося до педради / І. Рожнятовська (упоряд.), В. Зоц (упоряд.). - К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - 128 с.
 15. Денякина Л.А. Новые подходы к управлению деятельности в дошкольном образовательном учреждении. - М.: Новая школа, 1997. - 48 с.
 16. Доронова Т.Н. Совет педагогов // Ребенок в детском саду. - 2004. - № 4.- С. 23 - 27; № 5.- С. 26-30.
 17. Інформаційно-методичний вісник: нормативно-правові матеріали з дошкільного виховання. Укл.: Чернуха К. М., Бондар О. А. - К.: ЦІППО АПН України, 2002. - 240 с.
 18. Колодяжная Т. П. Управление современным дошкольным образователь-ным учреждением. - Ростов-на-Дону: Учитель, 2002. - 128 с. 
 19. Крутій К. Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. -Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС Лтд”, 1999. - 184 с. 
 20. Крутій К. Планування роботи дошкільного закладу освіти: проблеми, досвід, пропозиції. - Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС Лтд”, 2001. - 176 с. 
 21. Крутій К., Маковецька Н. В. Управління дошкільним закладом освіти: організація контролю та керівництва. - Запоріжжя: “ЛІПС Лтд”, 1999. - 210 с.
 22. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения / Авт.-сост. А.А.Федорова. - М.: Астрель, 2003. - 189 с. 
 23. Пастюк О.В. Совет педагогов в ДОУ // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2006. - № 5. - С. 23-32
 24. Педагогічна рада: Збірник / Н. Мурашко (упоряд.). - К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. - 128 с.
 25. Педагогічні ради в ДНЗ / упоряд.: Т. Т. Чала, Л. А. Швайка. - Харків: Основа, 2007. - 208 с.
 26. Постельняк А. І., Романенко О. Г. Педагогічна рада. Технологія підготовки і проведення / Кіровоградський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. - Кіровоград, 2003. - 168 с.
 27. Рудская Н.В. Познавательно-деловая игра для педагогов дошкольного учреждения: (нетрадиционная форма подготовки к педагогическому совету) // Методист. - 2007.- 3 1.- С. 62-68.
 28. Стрельченко Г. К. Педагогический совет в ДОУ: функции, модели, тематика // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2004. - № 6. - С. 101-105.
 29. Стрельченко Г. Педсовет в ДОУ // Дошкольное воспитание.- 2005. - № 8.- С. 61-63
 30. Торгова Н.Ю. Педагогический совет с участием родителей воспитанников ДОУ / Н.Ю.Торгова, Г.В.Махонькова, Т.М.Тихонова // Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. - 2007.- № 5.- С. 57-65.
 31. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник у двох частинах. Ч. 1. Абетка менеджера освіти / О. І. Мармаза, О. М. Касьянова, В. В. Григораш та ін. - Харьків, Веста: Видавництво “Ранок”, 2003. - 354 с.
 32. Шаповал Р.В. Специфіка функціонування сучасних дошкільних навчальних закладів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. Єрмакова С.С. -Харків: ХДАДМ, 2007. - № 9. - С.133-135.
6701
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).