Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Педагогічна система навчання Я. А. Коменського

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Життєвий шлях і основи педагогічної системи Яна Коменського
1.1. Життя й діяльність Я. А. Коменського
1.2. Основи системи світогляду Яна Коменського
2. Педагогічна теорія Коменського
2.1. Структура й зміст «Великої дидактики»
2.2. Роль освіти в гармонічному розвитку людини і вдосконаленні суспільства
2.3. Я. А. Коменський про різні щаблі освіти і устрій шкіл
2.4. Зміст, форми й методи морального виховання
3. Онтологічні основи світу людини у філософії Я. А. Коменського
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Починаючи з XIII століття Східну Європу охопили децентралізаційні процеси. Об'єднані протягом тисячі років єдиною релігією й загальними ворогами люди й народи звернулися до нових цінностей. Цей поворот відбувся не раптово, адже католицька церква, яка намагалася уніфікувати світ за принципами, які вона вважала споконвічно і єдино правильними, за цю тисячу років перетворилася у величезну імперію, яка носила політичний, релігійний і культурний характер.

Антикатолицький рух, який розпочався в той час, мав неоднорідний характер. У Східній Європі він збігся зі становленням національного характеру, і разом з Відродженням і Новим часом до західних слов'ян прийшло особливе почуття "самості".

Саме ці причини приводять нас до аналізу багатьох положень теорії одного із самих знаменитих педагогів світу - Яна Амоса Коменського. У древніх китайців існувало прокляття: "Щоб ти жив в епоху змін". Коменський не просто жив в епоху змін, він був одним із творців змін, одним з будівельників сучасного світу.

Зважаючи на те, що сьогодні світ знову вступає в епоху швидких соціальніих, політичних і національних перетворень, актуальність теми роботи є безсумнівною. Вона полягає у необхідності аналізу діяльності цього  видатного філософа, політичного діяча, але насамперед – педагога світового рівня, який створив нову систему світогляду гуманістичної педагогіки, якою користуються у школах світу і до сьогодні.

Об’єктом роботи визначено історичну постать Яна Амоса Коменського, а предметом – його систему світогляду, дидактичну концепцію, яка стала найбільшим надбанням педагогічної та філософської науки XVII ст.

Мета роботи – вивчення та аналіз надбань та світогляду Я. А. Коменського, узагальнення основних його ідей, викладених у опублікованих творах, оцінка думки сучасників про його роботу.

Відповідно до мети сформулюємо наступні завдання роботи:

 • аналіз літературних джерел щодо життя та творчості Я. А. Коменського;
 • опрацювання творів і виведення основоположних концепцій філософії автора;
 • виявлення позитивів і негативів педагогічної системи Я. А. Коменського;
 • аналіз філософського сприйняття системи навчання.

Джерельною базою виконання роботи стали праці А. Адольфа та П. Альта, Кратохвіла М. В. та інших, однак найбільш вичерпним і найголовнішим слід вважати “Велику дидактику” самого Яна Амоса Коменського, у якій достатньо чітко і безпосередньо викладено всі основні погляду його філософії, світогляду і, насамперед, відношення до педагогічної системи його часу.

 

Список використаних джерел: 
 1. Адольф А. Что такое школа во взглядах Коменского. -М.: Наука, 1987.
 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія: Підручник для студ., аспір. та молодих викладачів навч. закладів. – К.: Либідь, 1998. 
 3. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи: Курс лекцій: Модульне навчання: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1993.
 4. Альт П. Прогрессивний характер педагогики Коменского. - М.: Мысль, 1979.
 5. Атанов Г.А. Возрождение дидактики – залог развития высшей школы.  
 6. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Центр навч. літ., 2003. 
 7. Джибладзе Г. Н. Философия Коменского. - М.: Философия, 1982.
 8. Історія педагогіки / за ред. Чувалова Н. М. – К.: Вища школа, 1995.
 9. Історія педагогічних вчень: у 2-х т. / за ред. Савицької О. В. та ін. – Львів: Каменяр, 1999.
 10. Коменський Я. А. Вибрані педагогічні твори. В 2-х т. Т. 1. - К.: Вища школа, 1982.
 11. Константинов Н.А. и др. История педагогики: уч. для студентів пед. ин-тов. - М.: Образование, 1982. 
 12. Кратохвил М. В. Жизнь Яна Амоса Коменского. - М.: АСТ-Пресс, 1991.
 13. Лордкипинадзе Д. О. Ян Амос Коменский. - М.: Феникс, 1990.
 14. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособ. для студ. и аспирантов вузов / Под ред. С.И.Самыгина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.  – 544 с. 
 15. Принципи дидактики як об'єкт історико-філософської рефлексії : дис. канд. філософ. наук / В.В. Кузьменко, Нац. металург. акад. України. — Д., 2003. 
 16. Проблема розвитку здібностей та обдарованості у педагогічній теорії Я.А. Коменського / О.Є. Антонова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. — 2004. 
 17. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2000.
 18. Смоляницкий Я. А. Три столетия Яна Амоса Коменского. - М.: Мысль, 1987.
 19. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. пособ. для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 
5845
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.