Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Педагогічні основи професійної діяльності соціального працівника

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
73
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Педагогічні знання як основа соціальної педагогіки
1.1. Предмет, мета і завдання педагогіки як основи соціальної роботи
1.2. Загальні категорії педагогіки як напрямку соціальної роботи
1.3. Аналіз взаємозв’язків між соціальною педагогікою і соціальною роботою
2. Застосування педагогічних методів у практичній діяльності соціального працівника
2.1. Педагогіка у практичній діяльності соціального працівника
2.2. Методи педагогічної роботи соціального працівника з групами різного напрямку
2.3. Педагогічні форми та методи роботи соціального працівника у позашкільному закладі
3. Дослідження соціально-педагогічної роботи з школярами з метою ефективної соціалізації
3.1. Організація і методики дослідження
3.2. Порівняльний аналіз дослідження умов соціальної адаптації молодших школярів
3.3. Інтерпретація одержаних експериментальних даних
3.4. Проектування програми соціальної адаптації молодших школярів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Професія соціального працівника стає досить розповсюдженою, але не всі, хто отримав вищу освіту, можна назвати фахівцями в цій області, оскільки вони одержують базові знання, але не завжди пам'ятають, що ця професія пов'язана з людьми, а насамперед з підлітками, у яких дуже складний внутрішній світ і до нього повинен бути спеціальний підхід. Тільки знання в галузі соціальної педагогіки допоможе соціальному працівнику прийняти правильне рішення, в процесі роботи з клієнтами соціальної роботи. Соціальна робота і соціальна педагогіка - відносно молоді науки. Протягом усього часу існування цих професій ведуться суперечки про те, чи потрібно було виділяти соціальну педагогіку в окрему науку, відокремлюючи цим її від соціальної роботи. Взаємозв'язок соціальної роботи і соціальної педагогіки виправданий, адже обидві ці науки культурно й історично пов'язані між собою, причому виправданий і з теоретичної, і з практичної точок зору.

Суб’єктами соціальної і соціально-педагогічної діяльності в Україні на початку нового тисячоліття є спеціалісти і волонтери всіх трьох секторів суспільства: державного, комерційного і громадського, у функціонуванні і розвитку яких є немало проблем, однією із яких є проблема їх гармонійної взаємодії. Система практичної соціальної і соціально-педагогічної роботи в Україні уже набула нових обрисів, вона опирається на нові правові засади, на кадровий потенціал професійно підготовлених фахівців, нову соціальну політику держави, на структуру нового громадянського суспільства, яке виникло і продовжує зміцнюватися. В Україні, беручи до уваги економічний, політичний і соціально-психологічний стан суспільства, важливим завданням є об’єднання всіх форм і напрямків як професійної, так і непрофесійної соціально-педагогічної діяльності в єдину систему, здатну до гнучких і ефективних змін в інтересах людей.

Отже, зважаючи на зростання ролі соціального працівника у суспільному житті, поширенні соціальної роботи у таких сферах, як освіта, медицина, соціальна допомога вдома актуальною стає проблема викорситання соціальними працівниками у своїй діяльності педагогічних знань і методів.

Джерельна база. При виконанні курсової було використано праці Арнольдова А.С. “Живой мир социальной педагогики”, Волошкової Ю.В. “Лекции по социальной педагогике” та Коваль Л.Г., Звєрєвої І.А. і Хлєбік С.Р. “Соціальна педагогіка” у яких визначається структура соціальної педагогіки, її функції і понятійний апарат. Також слід відзначити працю Беляевої Л.А. та Беляевої М.А. “Категории «социальная работа» и «социально-педагогическая деятельность» в их взаимосвязи”, у якій основна увага привернута до питання взаємозв’язку між соціальною педагогікою і соціальною роботою.

Об’єкт дослідження - професійна діяльність соціального працівника.

Предмет дослідження - роль і значення педагогіки у структурі соціальної роботи.

Мета курсової роботи - визначити роль педагогічних знань у професійній діяльності соціального працівника, взаємозв'язки між соціальною роботою і соціальною педагогікою.

Відповідно до визначеної мети, об’єкта і предмета роботи поставлено наступні завдання:

 • визначити предмет, мету і завдання педагогіки як основи соціальної роботи;
 • описати загальні категорії педагогіки як напрямку соціальної роботи;
 • провести аналіз взаємозв’язків між соціальною педагогікою і соціальною роботою;
 • визначити місце педагогіки у практичній діяльності соціального працівника;
 • охарактеризувати методи педагогічної роботи соціального працівника з групами різного напрямку;
 • проаналізувати педагогічні форми та методи роботи соціального працівника у позашкільному закладі;
 • дослідити процес соціальної адаптації учнів молодших класів та педагогічні умови діяльності соціального працівника по подоланню негативний адаптаційних проявів.

Методологія дослідження. Для реалізації поставлених завдань у роботі використовувалися методи формалізованого і неформалізованого аналізу документів, які є найбільш економічними з точки зору затрат праці. Вони мають ряд переваг у порівнянні з іншими методами. Аналіз документів дозволяє оперативно отримувати фактографічні дані і при цьому інформація носить об'єктивний характер. 

Стан дослідження проблеми. Розвиток педагогічної науки в наш час характеризується становленням її інтегративної складової: об'єкта науки, предмета, методів дослідження педагогічних фактів і явищ, цілей і принципів. Зусиллями педагогів-дослідників С.І.Архангельського, Ю.К.Бабанського, В.П.Беспалька, Н.Ф.Тализіної, В.А.Якуніна та інших обгрунтовано, що предметом педагогічної науки виступають педагогічні системи, до складу яких входять колективи педагогів та учнів, цілі, принципи, зміст, методи і організаційні форми. Між компонентами педагогічної системи існують прямі та зворотні зв'язки. Педагогічна система є складною системою управління діяльністю учнів, що функціонує на основі законів необхідної різноманітності, зворотного зв'язку, екстремальності, еволюції та ін. [1]. Статус соціальної педагогіки визначено не остаточно. Деякі науковці вважають соціальну педагогіку галуззю педагогічної науки, інші - міждисциплінарною наукою. В залежності від цього визначається її предмет. Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р.Хлєбік: "Соціальна педагогіка - галузь загальної педагогіки, наука про закономірності та механізми становлення і розвитку особистості в процесі здобуття освіти та виховання у різних соціальних Інститутах, а також соціально орієнтована діяльність освітніх, наукових, культурних та інших закладів, установ і соціальних служб, які сприяють формуванню соціальної активності дітей та молоді в процесі вирішення суспільних, політичних, економічних та інших проблем суспільства [4]. Аналіз наведеного визначення показав, що автори визначають статус соціальної педагогіки не як окремої науки, а як галузі педагогіки. 

Соціальна робота, по суті, охоплює всю соціально-педагогічну систему: особистість у процесі виховання, здобуття освіти, формування соціальної активності, з одного боку, і діяльність різних соціальних інституцій, з іншого. Об'єктами спільної педагогіки і соціальної роботидіяльності виступають суспільні проблеми: політичні, економічні, соціальні. Близьким до наведеного вище є визначення С.У.Гончаренка в Українському педагогічному словнику: "Соціальна педагогіка - галузь педагогіки, предметом вивчення якої є соціально-педагогічні проблеми" [5]. 

Структура курсової роботи побудована наступним чином - робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи складає 73 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. - Минск, 1990. - 333 с.
 2. Андреева А. Г. Социальная психология. - М., 1988. - 348 с.
 3. Арнольдов А.С. Живой мир социальной педагогики. - М.: Евро-С, 1996. - 332 с.
 4. Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности// Вопросы психологии. - 1989. - №1. - С.92-100.
 5. Басов А.В. К вопросу о предмете социальной педагогики // Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. - М.-Тула, 1993. - 191 с. 
 6. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. - К.: ЦНЛ, 2003. - 134 с.
 7. Безпалько, Р.Х. Вайнола, І.М. Ковчина, О.А. Кузьменко, І.М. Пінчук, Н.П. Пихтіна. Соціальна педагогіка / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Укр. держ. центр соц. служб для молоді. - К., 2000. - 342 с.
 8. Беляева Л.А., Беляева М.А. Категории «социальная работа» и «социально-педагогическая деятельность» в их взаимосвязи // Понятийный аппарат педагогики и образования / отв. ред. М.А. Галагузова. - Вып. 3. - Екатеринбург: изд-во «Св-96», 1998. - 139 с.
 9. Бех І.Д.. Виховання особистості: У 2 кн.. Кн. 2. Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. - К.: Либідь, 2003. - 344 с.
 10. Бількевич О. О., Вадзюк О. В., Вадзюк С. Н., Довжук Б. С., Ковалок Н. П. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. - К.: УДЦССМ, 2001. 
 11. Болтівець С. Соціально-педагогічний патронаж: нова суспільна місія дитячого садка // Дошкільне виховання. - 1999. - № 4. - С.5-6. 
 12. Бондаревская Е. В., Кульневич С. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания. - Ростов-н/Дону: Учитель, 1999. - 560 с.
 13. Бочарова В. Г. Социальный работник// Энциклопедия профессионального образования: в 3-х т. / под. Ред. С.Я.Батышева. - М.: Знание, 1999.
 14. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. - Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996. - 104 с. 
 15. Бучківська В.В. Взаємини в дитячому колективі - умова особистісно-орієнтованого педагогічного процесу // Педагогіка і психологія. - 2000. - № 26. - С. 72-76.
 16. Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогики. - М.: МЭГУ, 1998.
 17. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика. - М.: Социум, 2000. - 226 с.
 18. Газман О. С. Воспитание: цели, средства, перспективы // Новое педагогическое мышление. - М., 1989. - С. 221-237.
 19. Гапон Ю. О социально-педагогической концепции воспитания // Вестник высшей школы. - 1990. - № 3. - С. 19-23. 
 20. Горячев М.Д. Социальная педагогика. - Самара: Лента, 1996. - 184 с.
 21. Дзюбко Л.В. Рання шкільна дезадаптація: обурунтування гіпотези // Педагогіка і психологія. - 1999. - № 1. - С. 111-122. 
 22. Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашов Г.Н., Селиванова О.А., Строков Ю.П. Основы социальной педагогики. - М.: изд. ИСИМ, 2002. - 236 с.
 23. Зверєва І. Д., Безпалько О. В., Янкович О. І., Бондаренко З. П., Лях Т. Л. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Звєрєва (ред.), Г.М. Лактіонова (ред.). - К. : Науковий світ, 2003. - 420 с. 
 24. Зеленова М. Психологические оосбенности педагогического влияния на адаптацию ребенка в начальной школе. - М.: Педагогика, 1991. - 182 с.
 25.  Капська А.Й., Безпалько О.В., Вайнола Р.Х. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи: Навч. посіб. - К.: Наук. світ, 2001. - 248 с. 
 26. Коваль Л.Г., Звєрєва І.А., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с. 
 27. Колобов О.А. Социальная педагогика как профессия. - Нижний Новгород: Град, 1996. - 190 с.
 28. Концепція позашкільної освіти та виховання // Інформаційний збірник Міністерства народної освіти України. - 2007. - № 7. - С.19. 
 29. Коробко Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. - К.: Летра ЛТД, 2006. - 416 с. 
 30. Куличенко Р.М. Профессиональное становление и развитие института социальных педагогов и России. - М.: Прес-Модерн, 1998. - 357 с.
 31. Лукашевич М.П. Соціалізація, виховні механізми и технології. - К.: 1998. - 90 с.
 32. Максимчук Н.П. Основи психолого-педагогічної діагностики. - Кам'янець-Подільський, 2002. - 51 с. 
 33. Малько А.О. Соціальна педагогіка: Основи соціальної педагогіки: конспект лекцій. - X., 1998. - 48 с. 
 34. Маслова Н.Ф. Книга социального педагога. - Орел: ОИПиС, 1994. - 266 с.
 35. Матвійчук О.С. Як навчити школярів розв’язувати конфлікти // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - №1. - С.13-17. 
 36. Мєщанова Г. Соціально-психологічне дослідження особистості: теоретико-методологічний аспект . - Тернопіль: Екон. думка, 2001. - 86 с. 
 37. Милославова И.А. Адаптация как социально-психологическое явление // Социальная психология и философия. - СПб., 1993. - Вып. 2. 
 38. Міщенко А.Т. Соціально-психологічний тренінг з формування вмінь саморегуляції емоцій // Практична психологія та соціальна робота. -. 2000. - №7. - С. 45-46.
 39. Мудрик А. В. Социальная педагогика. - М.: Академия, 2000. - 200 с.
 40. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. - М.: Социум, 1997. - 233 с.
 41. Никитина А.Е. Социальное воспитание детей - фактор стабилизации общества // Педагогика . - 1998. - № 2. - С. 33-37.
 42. Никитина Л.Е. Социальная педагогика. - М.: Академический проект, 2003. - 288 с. 
 43. Практична педагогіка виховання: Посіб. з теорії та методики виховання / Ред.: М.Ю. Красовицький, упоряд.: Г.І. Іванюк. - К. Івано-Франківськ: Плай, 2000. - 218 с. 
 44. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2005. - 338 с.
 45. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка. - Житомир, 2002. - 255 с.
 46. Смолюк І.О. Педагогічні технології: дослідження соціально-особистісного аспекту. - Луцьк: Вежа, 1999. - 213 с.
 47. Собчик Л. Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных отношений: Практ. руководство - СПб. : Речь, 2003. - 287 с. 
 48. Сорошинська В. Є. Організація роботи соціального педагога. - К.: Кандар, 2005. - 198 с.
 49. Социальная работа: история, теория и практика: Науч.-учеб.-метод. пособие: В 2 ч. Ч. 1 / Ред.: С.Я. Харченко. - Луганск: Альма-матер, 2002. - 158 с. 
 50. Соціальна педагогіка / за ред. А.Й. Капської. - К.: Лібра, 2000. - 434 с.
 51. Соціальна педагогіка. Частина 1. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій / Укл. А.О.Малько. - Харків: ХДІК, 1998. - 249 с.
 52. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник / За ред. А.Й. Капської. - К., 2000. - 264 с.
 53. Соціальна робота в Україні: навч. пос. / І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Марченко та ін.; за заг. ред.: І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової. - К.: Наук. світ, 2003. - 233 с.
 54. Соціально-педагогічна роль класного керівника в умовах гуманізації загальноосвітньої школи: Збірник наукови-методичних статей. - К.: КНЕУ, 1992. - 99 с. 
 55. Срезнев А. К. Социальная педагогика: теория, методика, опыт исследования. - Москва: Стезя, 2006. - 149 с. 
 56. Сущенко Т. Позашкільна педагогіка. - К.: Знання, 1998. - 190 с.
 57. Технология социальной работы. - М.: ВАДОС, 2000. - 248 с. 44. Фурман А. Психодіагностика особистісної адаптованості. - Т.: Екон. думка, 2000. - 198 с. 
 58. Торохтий В.С. Основы психолого-педагогического обеспечения социальной работы с семьей: Учеб. пособие для студентов социал. фак. и вузов / Моск. гос. социал. ун-т и др. - М., 2000.
 59. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і практика. - К.: Знання, 2008. - 576 с.
 60. Харченко С.Я., Кратинов Н.С., Чиж А.Н., Кратинова В.А. Методология и методы социально-педагогических исследований: Науч., учеб.-метод. пособие- Луганск: Альма-матер, 2001. - 212 с. 
 61. Черевацька А. І. Деякі питання супроводу навчально-виховного процесу / Методичні рекомендації. Івано-Франківськ, 2003. - 75 с.
 62. Шепелюк В. С. Адаптація дітей до школи // “Початкова школа. - № 8. - серпень 2002. 
 63. Юдіна В. В/ Шкільна адаптація та психологічний вік // Початкова школа . - №1. - січень 2002. 
 64. Юліновська А.І., Дослідження проблеми організації спільної діяльності учнів із застосуванням методу анкетування. Педагогіка та психологія: Збірник наук, праць / Гол.ред. акад. Прокопенко І.Ф. - Харків: ХДПУ, 2007. - Вип. 8. - С.71-74.
2808
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).