Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Педагогічні умови морального виховання учнів початкової школи в процесі спілкування

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Психологічно-вікові особливості морального виховання дітей молодшого шкільного віку
1.1. Теорія дослідження розвитку особливостей формування моральної компетентності дітей молодшого шкільного віку
1.2. Спілкування як продуктивний метод морального розвитку молодших школярів
2. Система роботи вчителя з морального виховання молодших школярів
2.1. Педагогічні умови формування моральної компетентності в учнів початкових класів
2.2. Позакласна робота та її вплив на моральне виховання молодших школярів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Демократичні процеси в нашій державі активізують вироблення нових суспільних вимог до освіти, зокрема її шкільної ланки як основи соціокультурного становлення особистості. Про це свідчать основні державні документи в галузі освіти: Закон України, Державна національна програма «Освіта (Україна ХХI століття)» – які спрямовують фахівців з вікової та педагогічної психології на пошук оптимальних шляхів особистісного розвитку школярів, розкриття механізмів формування їхньої життєвої компетентності як здатності в міру своїх вікових можливостей самостійно виробляти позитивне ставлення до світу, людського оточення і самих себе.

Спілкування посідає чільне місце в системі фізичного, морального, трудового та естетичного виховання молодших школярів. Вона активізує дитину, сприяє підвищенню її життєвого тонусу, задовольняє особисті інтереси та соціальні потреби. 

Молодший шкільний вік у певному розумінні є унікальним, адже багато складових психіки дитини знаходяться в стадії активного формування. Дитину відрізняє підвищена пізнавальна активність, розширення обсягу знань, поява нових мотивів діяльності, що дозволяє займатися самостійною творчою працею. Але головним є те, що саме в цьому віці відбувається інтенсивний розвиток мислення, що визначальним чином впливає на всі інші пізнавальні процеси та інтелект у цілому. Суттєві зрушення відбуваються і в розвитку самосвідомості, відбувається активне початкове становлення особистості. Усе це в комплексі є гарною базою для розвитку моральної культури і свідомості дитини. 

Вплив спілкування на виховання моральних якостей дитини молодшого шкільного віку було розкрито в роботах педагогів-класиків (А. Я. Коменський, С. Ф. Русова, В. О. Сухомлинський, К. Д. Ушинський та ін.), психологів (Ю. А. Аркін, М. Я. Басов, П. П. Блонський, Л. С. Виготський, Н. Д. Виноградов, Д. Б. Ельконін, С. Л. Рубінштейн, Д. Н. Узнадзе та ін.), сучасних педагогів (Л. В. Артемова, А. К. Бондаренко, Г. І. Григоренко, та ін.).

Мета дослідження – дослідити можливості спілкування для розвитку моральної компетентності дітей молодшого шкільного віку. 

Завдання дослідження:

 • визначити роль комунікативної взаємодії в навчальному процесі дітей молодшого шкільного віку;
 • виявити шляхи використання засобів спілкування у моральному вихованні дітей молодшого шкільного віку;
 • вивчити особливості впливу спілкування на формування у дітей моральних уявлень;
 • визначити особливості формування рольової поведінки дітей молодшого шкільного віку в спілкуванні.

Об’єкт дослідження – процес використання засобів спілкування у навчанні та моральному вихованні дітей молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження – засоби комунікації як метод організації морального виховання дітей молодшого шкільного віку та спосіб підвищення рівня їх взаємовідносин.

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів дослідження: теоретичні – аналіз і синтез наукової, навчально-методичної літератури – для порівняння, зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему, емпіричні – спостереження, вивчення результатів ігрової діяльності старших дошкільнят.

Експериментальна частина дослідження була організована на базі початкових класів ЗОШ №15 м. Рівне. Дослідженням було охоплено 24 дитини.

Структура дослідження. Курсова роботи складається із вступу, двох розділів з підрозділами, висновків, списку використаної літератури.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аверіна Н. Г. Про духовно-моральне виховання молодших школярів / Н. Г. Аверіна // Поч. школа. – 2005. – № 11. – С. 68-71.
 2. Бабаян А. В. Про моральність і моральне виховання / О. В. Бабаян // Педагогіка. – 2005. – № 2. – С. 67-68.
 3. Бех Д. І. Виховання особистості: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2008. – 848 с.
 4. Библер В. С. Нравственность. Культура. Современность / В.С. Библер. – М.: Знание, 1990. – 64 с.
 5. Божович Л. І. Про моральному розвитку та вихованні дітей / Л. І. Божович // Питання психології. – М.: Просвещение, 1975. – 254 с.
 6. Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти т. / Л. С. Выготский – М.: Педагогика, 1983. – 368 с.
 7. Волкова Н. П. Педагогіка [Текст]: посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. П. Волкова. – К.: Академія, 2002. – 576 с. 
 8. Дьяконов Г. В. Соціально-діалогічне дослідження моральних почуттів молоді / Г. В. Дьяконов // Соціальна психологія. – 2005. – № 1 (9). – C. 50-61.
 9. Зинкевич–Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева – С.Пб.: Грань, 2000. – 310 с.
 10. Косолапов Ю. А. Моральне виховання учнів у процесі перспективної діяльності колективу / Ю. А. Косолапов // Моральне виховання школярів. – 2005. – №12. – С. 52-56.
 11. Кручек В. А. Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування: [навч. посіб.] / В. А. Кручек. – К.: ДАКККіМ, 2010. – 273 с.
 12. Ледньов В. С. Духовно-моральна культура в освіті людини / В. С. Ледньов // Стандарти і моніторинг в освіті. – 2002. – № 6. – С. 3-6.
 13. Лопухівська А. В. Про виховання почуття відповідальності / А. В. Лопухівська. – К.: Либідь, 1989 р. – 217 с.
 14. Малахов В. А. Етика: Курс лекцій / В. А. Малахов. – К.: Либідь, 1996. – 304 с.
 15. Матвєєва Л. І Розвиток молодшого школяра як суб’єкта навчальної діяльності та моральної поведінки / Л. І. Матвеева. – Ленінград: Зірка, 1989. – 265 с.
 16. Панфілова М. А. Ігротерапія спілкування. Тести і корекційні гри / М. А. Панфілова. – М.: Гном, 2001. – 160 с.
 17. Рахімов О. З. Роль морального виховання у формуванні особистості / О. З. Рахімов / Класний керівник. – 2001. – № 6. – С. 5-8.
 18. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1976. – 416 с.
 19. Сухомлинський В. О. Вибрані педагогічні твори / В. О. Сухомлинський. – М: Освіта, 1980. – 258 с.
 20. Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Вибрані твори: У 5т. – Т.2. / В. О. Сухомлинський. – К., 1977. – С. 401-638.
 21. Толкачёва Л. М. Всех выше должно стоять образование нравственное. / Л. М. Толкачев // Сельская школа. – 2002. – № 1. – С. 11-14.
 22. Чорнокозова В. М. Бесіди на морально-етичні теми / В. М. Чорнокозова. – К.: Рад.школа, 1986 р. – 110 с.
 23. Шульц М. П. До питання про методи морального виховання школярів / М. П. Шульц // Моральне виховання школярів. – 1996. – №12. – С.104-115.
 24. Щуркова Н. Е. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры / Н. Е. Щуркова. – М.: Педагогическийпоиск, 1996. – 75 с.
 25. Яновська М. Г. Емоційні аспекти морального виховання: Кн. для вчителя / М. Г. Яновська. – М.: Просвещение, 1986. – 371 с. 
11957
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.