Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Педагогічні умови соціалізації дитини у багатодітних сім’ях

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження соціалізації дитини у багатодітній сім’ї
1.1. Поняття багатодітної сім’ї у системі соціальної педагогіки
1.2. Особливості взаємин дітей у багатодітній сім’ї
1.3. Соціально-педагогічна робота з багатодітними сім’ями
ІІ. Емпіричне дослідження педагогічних умов соціалізації дитини у багатодітній сім’ї
2.1. Діагностика умови і шляхів соціалізації дитини у багатодітній сім’ї
2.2. Аналіз соціалізації та відносин між дітьми в багатодітній сім’ї
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У наші дні сім’ї, що мають трьох і більше дітей, законом визнані багатодітними. Слід зауважити, що ще 50-70 років тому сім’ї, що мають до п’яти дітей, багатодітними не вважалися. З точки зору стороннього спостерігача, найбільшою проблемою багатодітних сімей повинна бути проблема матеріального забезпечення. Насправді ж це не завжди так і часто батьки в багатодітних сім’ях куди більше стурбовані відносинами між братами і сестрами.

Особливо складно тим батькам, які в сім’ї росли одні або ж мають велику різницю у віці зі своїми братами або сестрами. У них просто немає реального досвіду стосунків між дітьми – через це вони можуть розгубитися, якщо їх уява про такі відносини не будуть відповідати реальності, що дуже ймовірно. Цікаво те, що частіше за інших на трьох і більше дітей рішуються ті пари, де хоча б один з подружжя був єдиною дитиною в сім’ї.

Фахівці запевняють, що для будь-якої дитини краще рости в сім’ї, де крім неї ще є діти. Це знижує ризики розвитку страхів, неврозів, нездорової оцінки своєї особистості, зайвої самовпевненості та нарцисизму. Найбільш здоровий для дитини клімат зазвичай виникає саме в тих сім’ях, де виховується не менше трьох дітей. Якщо ж дітей двоє або різниця між двома дітьми невелика, а старша дитина вже зовсім доросла або навпаки, малюк, то в емоційному плані відносини дітей розвиваються так, як вони розвивалися б, не будь у них взагалі інших братів і сестер.

Діти, які мають кілька братів і сестер, зазвичай мають хороші комунікативні навички, отримані в родині, вони рідко конфліктують із сторонніми. Пов’язано це з тим, що дитина дає вихід емоціям в сім’ї і з раннього дитинства вчиться шукати компроміси. Єдині діти в родині, навіть при високому ступені соціалізації, зазвичай більш конфліктні, замкнуті, зациклені на собі, весь свій досвід спілкування, і позитивний, і негативний, вони отримують в спілкуванні з іншими дітьми.

Стан дослідження проблеми. У сучасних навчальних посібниках, монографіях, дисертаціях та інших наукових працях достатньо широко висвітлено концепції соціалізації дітей з різних типів сімей. Особливе місце посідають роботи, присвячені питанням соціальної адаптації (А. М. Богуш, Т. В. Кравченко, Н. Химич), психолого-педагогічної адаптації, соціально-педагогічній роботі з дітьми з багатодітних сімей (Н. М. Лавриченко, Н. М. Ануфрієва, Т. Алексеєнко).

Об'єкт дослідження – процес соціалізації дітей з багатодітних сімей. 

Предмет дослідження – педагогічні умови соціалізації дітей з багатодітних сімей. 

Мета роботи – теоретично обгрунтувати і емпірично дослідити процес соціалізації дітей з багатодітних сімей у сім’ї та дитячому садку.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити поняття багатодітної сім’ї у системі соціальної педагогіки;
 • з’ясувати особливості взаємин дітей у багатодітній сім’ї;
 • проаналізувати соціально-педагогічну роботу з багатодітними сім’ями;
 • емпірично дослідити педагогічні умов соціалізації дитини у багатодітній сім’ї.

Методи дослідження. У процесі роботи використано комплекс методів дослідження: теоретичні: аналіз соціологічної, психолого-педагогічної, соціально-педагогічної літератури з теми дослідження для з'ясування стану розробленості проблеми; синтез, систематизація, порівняння, узагальнення науково-теоретичного матеріалу для вивчення сутності та змісту соціалізації дітей; емпіричні: інтерв'ю-вання, анкетування, тестування, бесіда, спостереження, соціально-педагогічний експеримент; статистичні методи для опрацювання результатів експерименту.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 43 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III, редакція від 08.06.2013 [Електронний ресурс]. – [режим доступу]: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/2402-14
 2. Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III, редакція від 09.12.2012 [Електронний ресурс]. – [режим доступу]: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2558-14
 3. Алексеєнко Т. Інтегровані умови сучасного сімейного виховання і коефіцієнт їхньої корисної дії / Т. Алексеєнко // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 1. – С. 53-61.
 4. Алексеєнко Т. У чому сутність гуманних взаємин батьків і дітей/ Т. Алексеєнко // Рідна школа. – 2001. – № 3. – С. 33-36.
 5. Андреева Г. М. Социальная психология: учебник / Г. М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 364 с. 
 6. Андреенкова Н. В. Проблема социализации личности / Н. В. Андреенкова // Социальные исследования. – Выпуск 11. – М., 1970. – С. 43-45. 
 7. Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія: Навчально-методичний посібник / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К.: Каравела, 2009. – 216 с. 
 8. Архипова С. П. Соціальна педагогіка / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода. – Черкаси – Ужгород: Мистецька лінія, 2002. – 268 с. 
 9. Асмолов А. Г. Психология личности / А. Г. Асмолов. – М.: Издательство Московского университета, 1990. – 367 с. 
 10. Бене Е. Диагностика эмоциональных отношений в семье / Е. Бене // Семейная психология и семейная терапия. – 1999. – №2. – С. 14-41.
 11. Бондарчук О. І. Психологія сім'ї: Курс лекцій / О. І. Бондарчук. – К.: МАУП, 2001. – 96 с. 
 12. Бондарчук О. І. Сім’я як осередок соціалізації дитини / О. І. Бондарчук // Проблеми соціальної захищеності дітей в ринкових умовах. – К.: АЛД, 1998. – С. 48-56.
 13. Боришевський М. Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості / М. Боришевський // Початкова школа. – 1995. – № 4. – С. 4-9.
 14. Варга А. Я. Роль родительского отношения в стабилизации детской невро-тической реакции / А. Я.  Варга // Вестн. МГУ. – 1985. – № 4. – С. 32-38.
 15. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / А. М. Богуш, Л. О. Варяниця, Н. В. Гавриш, С. М. Курінна, І. П. Печенко / ред. А. М. Богуш ; Науково-дослідний центр з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи АПН України, Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 368 с.
 16. Зеньковский В. В. Психология детства / В. В. Зеньковский. – М.: Академия, 1996. – 346 с. 
 17. Иванцова А. Изучение особенностей воспитания в семьях / А. Иванцова // Воспитание школьников. – 2000. – № 11. – С.16-18.
 18. Карцева Л.В. Социальная работа с семьей: психолого-педагогический анализ: Учеб. пособие / Л.В. Карцева // Казан. гос. мед. ун-т. Каф. экон. теории и социал. работы. – Казань, 1998. – Ч.1. – 87 с.; Ч.2. – 70 с.
 19. Козубовська І. В. Роль і функції соціально-психологічної служби в роботі з сім'єю / І. В. Козубовська, В. Ю. Керецман, Г. В. Товканець. – Ужгород: УжНУ, 1998. – 173 с. 
 20. Косарєва О.І. Вплив дитячо-батьківських взаємин на формування самосвідомості дошкільника / О.І. Косарєва // Рівненський державний гуманітарний університет. – 2007. – 13 с.
 21. Кравченко Т. В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім'ї і школи: монографія / Т. В. Кравченко; Інститут проблем виховання АПН України. – К.: Фенікс, 2009. – 416 с.
 22. Кравченко Т. Особливості виховання та соціалізації дитини в сучасній сім’ї / Т. Кравченко // Шкільний світ. – 2003. – № 12. – С. 11-16.
 23. Крюкова Т. Л. Психология семьи: жизненные трудности и совладание с ними / Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровская, Е. В. Куфтяк. – М.: Речь, 2005. – 240 с. 
 24. Кушнірова Т. В. Перспективи соціально-психологічної роботи з сім’ями групи ризику / Т. В. Кушнірова // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. – Ужгород, 1999. – Ч.1. – С.391-394.
 25. Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси / Н. М. Лавриченко. – К.: ВіРА ІНСАЙТ, 2000. – 444 с. 
 26. Соціалізація та виховання особистості в дошкільному дитинстві: теоретичні аспекти та методичний супровід: монографія / І. П. Рогальська-Яблонська та ін.; наук. ред. І. П. Рогальська-Яблонська; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 334 с.
 27. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з сім'єю в Україні: теорія і методика / І. М. Трубавіна. – Харків: Нове слово, 2007. – 395 с.
 28. Тюптя Л.Т. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова. – К.: Знання, 2008. – 574 с.
 29. Химич Н. Родинне виховання в сучасних умовах / Н. Химич // Рідна школа. – 1999. – № 10. – С. 18-20.
 30. Якубова Ю. М. Проблемні сім'ї: діти і батьки / Ю. М. Якубова, О. Г. Антонова-Турченко, Г. В. Святненко, М. М. Московка // Український ін-т соціальних досліджень. – К., 1998. – 138 с.
951
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).