Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Педагогічні засади теорії та практики соціальної роботи

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Педагогічні знання як основа соціальної роботи
1.1. Предмет, мета і завдання педагогіки як основи соціальної роботи
1.2. Загальні категорії педагогіки як напрямку соціальної роботи
1.3. Аналіз взаємозв’язків між соціальною педагогікою і соціальною роботою
2. Застосування педагогічних методів у практичній діяльності соціального працівника
2.1. Педагогіка у практичній діяльності соціального працівника
2.2. Методи педагогічної роботи соціального працівника з групами різного напрямку
2.3. Педагогічні форми та методи роботи соціального працівника у позашкільному закладі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Професія соціального працівника стає досить розповсюдженою, але не всі, хто отримав вищу освіту, можна назвати фахівцями в цій області, оскільки вони одержують базові знання, але не завжди пам'ятають, що ця професія пов'язана з людьми, а насамперед з підлітками, у яких дуже складний внутрішній світ і до нього повинен бути спеціальний підхід. Тільки знання в галузі соціальної педагогіки допоможе соціальному працівнику прийняти правильне рішення, в процесі роботи з клієнтами соціальної роботи. Соціальна робота і соціальна педагогіка - відносно молоді науки. Протягом усього часу існування цих професій ведуться суперечки про те, чи потрібно було виділяти соціальну педагогіку в окрему науку, відокремлюючи цим її від соціальної роботи. Взаємозв'язок соціальної роботи і соціальної педагогіки виправданий, адже обидві ці науки культурно й історично пов'язані між собою, причому виправданий і з теоретичної, і з практичної точок зору.

Суб’єктами соціальної і соціально-педагогічної діяльності в Україні на початку нового тисячоліття є спеціалісти і волонтери всіх трьох секторів суспільства: державного, комерційного і громадського, у функціонуванні і розвитку яких є немало проблем, однією із яких є проблема їх гармонійної взаємодії. Система практичної соціальної і соціально-педагогічної роботи в Україні уже набула нових обрисів, вона опирається на нові правові засади, на кадровий потенціал професійно підготовлених фахівців, нову соціальну політику держави, на структуру нового громадянського суспільства, яке виникло і продовжує зміцнюватися. В Україні, беручи до уваги економічний, політичний і соціально-психологічний стан суспільства, важливим завданням є об’єднання всіх форм і напрямків як професійної, так і непрофесійної соціально-педагогічної діяльності в єдину систему, здатну до гнучких і ефективних змін в інтересах людей.

Отже, зважаючи на зростання ролі соціального працівника у суспільному житті, поширенні соціальної роботи у таких сферах, як освіта, медицина, соціальна допомога вдома актуальною стає проблема викорситання соціальними працівниками у своїй діяльності педагогічних знань і методів.

Джерельна база. При виконанні курсової було використано праці Арнольдова А.С. “Живой мир социальной педагогики”, Волошкової Ю.В. “Лекции по социальной педагогике” та Коваль Л.Г., Звєрєвої І.А. і Хлєбік С.Р. “Соціальна педагогіка” у яких визначається структура соціальної педагогіки, її функції і понятійний апарат. Також слід відзначити працю Беляевої Л.А. та Беляевої М.А. “Категории «социальная работа» и «социально-педагогическая деятельность» в их взаимосвязи”, у якій основна увага привернута до питання взаємозв’язку між соціальною педагогікою і соціальною роботою.

Об’єкт дослідження – професійна діяльність соціального працівника.

Предмет дослідження – роль і значення педагогіки у структурі соціальної роботи.

Мета курсової роботи – визначити роль педагогічних знань у професійній діяльності соціального працівника, взаємозв'язки між соціальною роботою і соціальною педагогікою.

Відповідно до визначеної мети, об’єкта і предмета роботи поставлено наступні завдання:

 • визначити предмет, мету і завдання педагогіки як основи соціальної роботи;
 • описати загальні категорії педагогіки як напрямку соціальної роботи;
 • провести аналіз взаємозв’язків між соціальною педагогікою і соціальною роботою;
 • визначити місце педагогіки у практичній діяльності соціального працівника;
 • охарактеризувати методи педагогічної роботи соціального працівника з групами різного напрямку;
 • проаналізувати педагогічні форми та методи роботи соціального працівника у позашкільному закладі.

Методологія дослідження. Для реалізації поставлених завдань у роботі використовувалися методи формалізованого і неформалізованого аналізу документів, які є найбільш економічними з точки зору затрат праці. Вони мають ряд переваг у порівнянні з іншими методами. Аналіз документів дозволяє оперативно отримувати фактографічні дані і при цьому інформація носить об'єктивний характер. 

Стан дослідження проблеми. Розвиток педагогічної науки в наш час характеризується становленням її інтегративної складової: об'єкта науки, предмета, методів дослідження педагогічних фактів і явищ, цілей і принципів. Зусиллями педагогів-дослідників С.І.Архангельського, Ю.К.Бабанського, В.П.Беспалька, Н.Ф.Тализіної, В.А.Якуніна та інших обгрунтовано, що предметом педагогічної науки виступають педагогічні системи, до складу яких входять колективи педагогів та учнів, цілі, принципи, зміст, методи і організаційні форми. Між компонентами педагогічної системи існують прямі та зворотні зв'язки. Педагогічна система є складною системою управління діяльністю учнів, що функціонує на основі законів необхідної різноманітності, зворотного зв'язку, екстремальності, еволюції та ін. [1]. Статус соціальної педагогіки визначено не остаточно. Деякі науковці вважають соціальну педагогіку галуззю педагогічної науки, інші - міждисциплінарною наукою. В залежності від цього визначається її предмет. Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р.Хлєбік: "Соціальна педагогіка - галузь загальної педагогіки, наука про закономірності та механізми становлення і розвитку особистості в процесі здобуття освіти та виховання у різних соціальних Інститутах, а також соціально орієнтована діяльність освітніх, наукових, культурних та інших закладів, установ і соціальних служб, які сприяють формуванню соціальної активності дітей та молоді в процесі вирішення суспільних, політичних, економічних та інших проблем суспільства [4]. Аналіз наведеного визначення показав, що автори визначають статус соціальної педагогіки не як окремої науки, а як галузі педагогіки. 

Соціальна робота, по суті, охоплює всю соціально-педагогічну систему: особистість у процесі виховання, здобуття освіти, формування соціальної активності, з одного боку, і діяльність різних соціальних інституцій, з іншого. Об'єктами спільної педагогіки і соціальної роботидіяльності виступають суспільні проблеми: політичні, економічні, соціальні. Близьким до наведеного вище є визначення С.У.Гончаренка в Українському педагогічному словнику: "Соціальна педагогіка - галузь педагогіки, предметом вивчення якої є соціально-педагогічні проблеми" [5]. 

Структура курсової роботи побудована наступним чином – робота складається зі вступу, двох розділів (перший присвячено теоретичним аспектам вивчення соціальної педагогіки як науки, а другий – аналізу взаємозв’язків предметної сфери соціальної педагогіки і соціальної роботи), висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 39 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андреева А. Г. Социальная психология. – М., 1988. – 348 с.
 2. Арнольдов А.С. Живой мир социальной педагогики. – М.: Евро-С, 1996. – 332 с.
 3. Басов А.В. К вопросу о предмете социальной педагогики // Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. - М.-Тула, 1993. - 191 с. 
 4. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К.: ЦНЛ, 2003. – 134 с.
 5. Беляева Л.А., Беляева М.А. Категории «социальная работа» и «социально-педагогическая деятельность» в их взаимосвязи // Понятийный аппарат педагогики и образования / отв. ред. М.А. Галагузова. - Вып. 3. - Екатеринбург: изд-во «Св-96», 1998. – 139 с.
 6. Болтівець С. Соціально-педагогічний патронаж: нова суспільна місія дитячого садка // Дошкільне виховання. - 1999. - № 4. - С.5-6. 
 7. Бондаревская Е. В., Кульневич С. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания. – Ростов-н/Дону: Учитель, 1999. – 560 с.
 8. Бочарова В. Г. Социальный работник// Энциклопедия профессионального образования: в 3-х т. / под. Ред. С.Я.Батышева. – М.: Знание, 1999.
 9. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. - Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996. - 104 с. 
 10. Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогики. - М.: МЭГУ, 1998.
 11. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика. - М.: Социум, 2000. – 226 с.
 12. Газман О. С. Воспитание: цели, средства, перспективы // Новое педагогическое мышление. – М., 1989. – С. 221-237.
 13. Гапон Ю. О социально-педагогической концепции воспитания // Вестник высшей школы. - 1990. - № 3. - С. 19-23. 
 14. Горячев М.Д. Социальная педагогика. - Самара: Лента, 1996. - 184 с.
 15. Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашов Г.Н., Селиванова О.А., Строков Ю.П. Основы социальной педагогики. – М.: изд. ИСИМ, 2002. – 236 с.
 16. Коваль Л.Г., Звєрєва І.А., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с. 
 17. Колобов О.А. Социальная педагогика как профессия. - Нижний Новгород: Град, 1996. – 190 с.
 18. Куличенко Р.М. Профессиональное становление и развитие института социальных педагогов и России. – М.: Прес-Модерн, 1998. – 357 с.
 19. Малько А.О. Соціальна педагогіка: Основи соціальної педагогіки: конспект лекцій. - X., 1998. - 48 с. 
 20. Маслова Н.Ф. Книга социального педагога. – Орел: ОИПиС, 1994. – 266 с.
 21. Мудрик А. В. Социальная педагогика. – М.: Академия, 2000. – 200 с.
 22. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. – М.: Социум, 1997. – 233 с.
 23. Никитина А.Е. Социальное воспитание детей - фактор стабилизации общества // Педагогика . - 1998. - № 2. – С. 33-37.
 24. Сорошинська В. Є. Організація роботи соціального педагога. – К.: Кандар, 2005. – 198 с.
 25. Срезнев А. К. Социальная педагогика: теория, методика, опыт исследования. – Москва: Стезя, 2006. - 149 с. 
 26. Соціальна педагогіка / за ред. А.Й. Капської. - К.: Лібра, 2000. – 434 с.
 27. Соціальна педагогіка. Частина 1. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій / Укл. А.О.Малько. - Харків: ХДІК, 1998. - 249 с.
 28. Соціальна робота в Україні: навч. пос. / І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Марченко та ін.; за заг. ред.: І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2003. – 233 с.
 29. Соціально-педагогічна роль класного керівника в умовах гуманізації загальноосвітньої школи: Збірник наукови-методичних статей. - К.: КНЕУ, 1992. - 99 с. 
 30. Сущенко Т. Позашкільна педагогіка. - К.: Знання, 1998. – 190 с.
 31. Торохтий В.С. Основы психолого-педагогического обеспечения социальной работы с семьей: Учеб. пособие для студентов социал. фак. и вузов / Моск. гос. социал. ун-т и др. - М., 2000.
 32. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і практика. – К., 2005. – 408 с.
2758
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).