Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Педагогічний досвід та його роль у науковому пізнанні

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Сутнісні характеристики педагогічного досвіду
 2. Форми пошуку і реалізації педагогічного досвіду
 3. Наукове забезпечення виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного  досвіду
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Динамізм, притаманний сучасній цивілізації, зростання соціальної ролі особистості, гуманізація та демократизація суспільства, інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технологій в усьому світі – усе це потребує створення таких умов, за яких народ України став би нацією, що постійно навчається.

 Згідно з Державною національною програмою «Освіта» («Україна XXI століття») розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки,  техніки і культури на світовий рівень.

Одним із пріоритетних завдань, поставлених Законами України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», є істотне поліпшення методичної роботи в навчально-освітніх закладах держави. Успіхи навчання й виховання школярів значною  мірою залежать від уміння керівників навчальних закладів організувати та спрямувати роботу педагогів на інтенсивне впровадження в практику нових прогресивних педагогічних ідей, технологій навчання і виховання, досягнень сучасної педагогічної науки та практики. Створення керованої системи вивчення й упровадження найновіших досягнень науки та педагогічної практики в навчально-виховний процес є одним із найголовніших завдань методичних служб і керівників шкіл.

У сучасній освіті змінюються технології: запроваджуються активні методи навчання, проектно-дослідні методи роботи, відбувається введення здоров’язбережувальних програм, активізується робота з обдарованими дітьми, запроваджується профільне навчання тощо. Основу і зміст таких процесів становить інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему, що передбачає найвищий ступінь педагогічної творчості. Відбувається комплексний перехід на нові освітні моделі. З’явився досвід інноваційної діяльності окремих вчителів, навчальних закладів.  Передовий досвід став набув інтелектуального характеру і має форму свого роду ноу-хау. Суб’єктом, носієм інноваційного процесу є насамперед педагог-новатор, передовий педагогічний досвід якого вивчається.

 

Список використаних джерел: 
 1. Барабаш Ю.Г. Педагогічна майстерність: теоретичні й навчально-методичні основи: Навчальний  посібник для студентів вищого навч. закладу /Ю.Г. Барабаш, Р.О. Познікевич – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2006. – 472 с.
 2. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід: (Дидактичний аспект) / Ю.В. Васьков.–  Х.: Скорпіон, 2000. – 120 с.
 3. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методичні поради молодим науковцям.– Київ- Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008.– 278 с.
 4. Джумовська Л. Виявлення та моделювання перспективного педагогічного досвіду // Управління освітою. – 2005. – № 33. – С. 2-5.
 5. Жерносек І. Реалізація положень прогностичної і моделюючої функцій при моделюванні педагогічного досвіду //Управління освітою. – 2003. – № 15-16. – С. 22-26.
 6. Інноваційні освітні системи ХХ століття // Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду: Метод. рекомендації / Ніжин, держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2003. – С. 7-8.
 7. Педагогічна майстерність: За ред. І.А. Зязюна – К.: СПД Богданова А.М., 2008. – 462 с.
 8. Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології / В.П. Андрущенко, С.О. Сисоєва, Н.В. Гузій та ін., НПУ ім. М.П. Драгоманова. Ін-т теорії та філософії педагогічної освіти – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – 183 с. 
 9. Перспективні освітні технології: Наук.-метод. посібник / А.М. Алексюк та ін.; за ред. Г.С. Сизоненко. – К.: Гопак, 2000. – 559 с. 
 10. Федорчук В.В. Основи педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Звойленко Д.Г., 2008. – 140 с.
6702
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).