Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Педагогіка вищої школи як галузь педагогіки

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Тема 6. Педагогіка вищої школи як галузь педагогіки

 

6.1. Основні тенденції у сфері освіти. Педагогіка вищої школи як галузь педагогіки. Завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі.

6.2. Зв’язок педагогіки вищої школи з іншими науками.

6.3. Методи наукового педагогічного дослідження.

6.4. Структура освіти. Підготовка наукових та науково-педагогічних працівників.

 

6.1.Основні тенденції у сфері освіти. Педагогіка вищої школи як галузь педагогіки.

Завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі.

 

Основні тенденції у сфері освіти.Інновації в системі вищої освіти пов'язані з внесенням змін у традиційну масову практику. Розглянемо провідні тенденції оновлення світового освітнього простору. Перша тенденція — орієнтація більшості країн наперехід від елітної освіти до високоякісної освіти для всіх. Друга тенденція — поглиблення міждержавного співробітництва у галузі освіти, яке залежить від потенціалу національ освіти і від рівня умов партнерства держави й окре складової у світовій освіті в цілому за рахунок введення людино орієнтованих наукових і навчальних дисциплін: політології, психології, со значне поширення нововведень за умов збереження національних традицій, що склалися, та на ідентичності країн і регіонів.

Педагогіка вищої школи — наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як фахівців відповідно до вимог держави.

Предметом педагогіки вищої школи є процес форму громадянина, спеціаліста вищої кваліфікації різних галузей народного господарства, науки, техніки, культури, освіти тощо.Підготовка фахівця з вищою освітою передбачає вихо Отже, основними категоріями педагогіки вищої школи є виховання, професійна освіта і навчання.

Під вихованням студентської молоді розуміють формування протягом навчан закладі морально-психологічної готовності самовіддано працювати за обраним фахом.

Професійна освіта студентів передбачає володіння загальними і професій уміннями і навичками згідно з профілем.

Навчання студентів охоплює весь процес фахової підготовки спеціаліста з вищою освітою, знання якого завжди можуть бути застосовані на практиці.

Завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі:вироблення методологічних, теоретичних, методичних засад професійної освіти в сучасній педагогіці; формування концепцій змісту освіти і процесу на

науки, техніки, культури); визначення закономірностей становлення особис закладу; організування самостійної роботи студентів вищого навчального закладу в умовах нової парадигми вищої освіти;організування наукової діяльності майбутніх фа у про тощо.

 

6.2. Зв’язок педагогіки вищої школи з науками психолого-педагогічного циклу

 

Педагогіка вищої школи, що виникла на базі загальної (шкільної) педагогіки, розглядає вищі рівні навчання та виховання дорослої людини. Вона тісно пов'язана перед історією педагогіки; віковою педагогікою; дефектологією; професійними педагогіками; порівняльною педагогікою; соціальною педагогікою; гендерною; частковими, або предметними, методиками, які досліджують закономірності викладання і вивчення кон типів.

 

6.3. Методи науково-педагогічних досліджень.

 

Метод науково-педагогічного дослідження – шлях вивчення і опанування психолого-педагогічних процесів формування особистості з метою встановлення об’єктивних закономірностей виховання і навчання. До методів науково-педагогічного дослідження належать: основні: педагогічного спостереження, педагогічного експерименту; допоміжні: бесіди, анкетування, психолого-педагогічного тестування; соціометрія; аналізу результатів діяльності; узагальнення незалежних характеристик; методи математичної статистики.

 

6.4. Структура вищої освіти.

 

Структуру освіти складають освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні.

Освітній рівень означає задоволення потреб особистості у здобутті загальної середньої та вищої освіти шляхом навчання у різних типах закладів освіти.

Законом України “Про вищу освіту” встановлено такі рівні вищої освіти: неповна вища, базова вища освіта,

повна вища освіта.

Освітньо-кваліфікаційний рівень передбачає здобуття певного рівня освіти і кваліфікації. Законом України “Про вищу освіту” встановлено такі освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Підготовка наукових та науково-педагогічних працівників. Основними формами підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації є аспірантура і докторантура.

Наукові ступені. Кандидат наук – перший науковий ступінь в Україні, що присуджують особам із вищою освітою, які склали кандидатські іспити і захистили кандидатську дисертацію.

Доктор наук – науковий ступінь, який присвоюють особам, що захистили докторську дисертацію й мали до того, як правило, вчений ступінь кандидата наук (в Україні) або магістра.

Наукові звання. Законом України “Про освіту” передбачено наукові звання старшого наукового співробітника, доцента і професора.

 

Семінарське заняття № 6

 

Тема: Дидактика як галузь педагогіки вищої школи

Вид заняття: семінар - доповідь

Методи: бесіда, діагностика знань, психологічне дослідження, самостійна робота

Мета: знати основні категорії дидактики вищої школи, поняття «навчальний процес», функції та складові навчального процесу, сучасні технології навчання у вищій школі

вмітизастосовувати отримані знання в професійній діяльності

Мотивація навчання особистісне і професійне самовдосконалення

Актуалізація опорних знань: контрольні запитання до теми «Дидактика вищої школи»

 

План

 

1. Основні категорії та функції дидактики вищої школи.

2. Поняття «навчальний процес». Основні складові навчання. Компоненти діяльності викладача і студентів.

3. Сучасні технології навчання у ВНЗ: диференційоване, проблемне, модульне навчання, ігрові технології.

4. Інформаційні технології навчання у ВНЗ. Напрями використання ЕОМ у педагогічному процесі. Види програмного забезпечення.

Основні поняття: дидактика, навчання, викладання, учіння, зміст освіти, компоненти діяльності викладача і студентів, сучасні технології навчання

Узагальнення вивченого: діагностика знань, виконання вправ, робота з психологічними тестами.

 

Література:

 

1. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: «ЕксОб», 1999. – С. 252-260.

2. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін..; За ред.. З.Н.

Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – С.89-109, 180-220.

3. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С. 70-79.

4. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.:

Видавничий центр «Академія», 2001. – 528 с.

5. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: «Академвидав», 2006. – С.76—86, 171-210 (Альма-матер).

 

Завдання для підготовки до семінарського заняття

 

І. З метою узагальнення вивченого, успішного виконання вправ, психологічних та контрольних тестів,

опрацювавши конспект та рекомендовану літературу, знати відповіді на запропоновані запитання.

Контрольні запитання до теми «Дидактика вищої школи»

1. Дидактика як галузь педагогіки вищої школи.

2. Сутність процесу навчання.

3. Основні категорії дидактики вищої школи.

4. Управління та самоуправління навчанням.

5. Викладання і учіння як складові навчального процес

6. Компоненти викладання і учіння.

7. Психічний і особистісний розвиток особистості в умовах навчання.

8. Сучасні технології навчання.

9. Інформаційні технології навчання у ВНЗ.

10. Види програмного забезпечення.

ІІ. Опрацювавши рекомендовану літературу, законспектувати та підготувати виступи відповідно до плану семінарського заняття.

Фото Капча