Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Пенсійні фонди, їх роль у накопиченні капіталу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження пенсійних фондів у структурі економіки держави
1.1. Поняття недержавних пенсійних фондів, їх класифікація
1.2. Управління активами недержавних пенсійних фондів
1.3. Роль недержавних пенсійних фондів як інституційних інвесторів
2. Аналіз та оцінка діяльності недержавного пенсійного страхування в Україні
2.1. Аналіз джерел формування доходів недержавних пенсійних фондів
2.2. Напрямки використання коштів недержавних пенсійних фондів
3. Практична частина
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Гідний рівень пенсійного забезпечення громадян був і залишається однією з найактуальніших проблем. У багатьох країнах вже запроваджено багаторівневу пенсійну систему, адже держави за рахунок тільки солідарної пенсійної системи не в змозі забезпечити населенню належний рівень життя у пенсійному віці. Проголошена в Україні пенсійна реформа передбачає запровадження трирівневої пенсійної системи, визначальну роль у якій відведено недержавним пенсійним фондам (НПФ).

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні не є масовим додатковим видом соціальних гарантій працівників, як у більшості розвинених країн. Прак-тично не спостерігається власної ініціативи українського населення щодо участі в недержавному пенсійному забезпеченні. Цьому сприяє і низький рівень фінан-сової обізнаності населення; і недосконалість законодавчої бази; і вірогідність неповернення коштів населенню, що є великою перешкодою, адже люди хочуть бути впевненні в стабільності НПФ і отриманні своїх грошей у пенсійному віці; і нерозвиненість організованого ринку цінних паперів та інше.

На функціонування пенсійної системи впливає ряд факторів, за допомогою яких формується не лише напрямки соціальної політики, а й економічна стабільність країни. Сьогодні постає питання удосконалення чинної системи соціального захисту та розвиток не тільки загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з метою створення стійкої фінансової бази для забезпечення людини у старості, а й формування міцної пенсійної системи в цілому. Доцільним у цьому напрямку виступає розвиток недержавного пенсійного страхування, що займає винятково важливе місце у системі соціального захисту працюючої частини населення. В Україні даний напрямок уже активно розвивається, і першим результатом є поява недержавних пенсійних фондів.

Враховуючи наведене, вивчення особливостей функціонування недержав-них пенсійних фондів їх загального стану і проблем в даний час є актуальним.

Стан дослідження проблеми. Проблема розвитку та функціонування пенсійних фондів цікавить багатьох учених, причому не тільки в Україні, а й у всьому світі. Зокрема, дослідженням діяльності НПФ присвячені роботи М.М. Бабірада [2], А. П. Білонога [4], В. В. Глущенко [6], Е.М. Лібанової [10], Т. С. Смовженко [11] та інших.

Об'єкт дослідження – економічні відносини, що виникають в процесі функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні. 

Предмет дослідження – діяльність недержавних пенсійних фондів в системі пенсійного забезпечення. 

Мета роботи – виявлення основних тенденцій та особливостей розвит-ку пенсійних фондів в Україні на сучасному етапі, та визначення основних переваг і недоліків НПФ і доцільності їх існування в Україні. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити поняття недержавних пенсійних фондів, їх класифікацію;
 • охарактеризувати управління активами недержавних пенсійних фондів;
 • визначити роль недержавних пенсійних фондів як інституційних інвесторів;
 • проаналізувати джерела формування доходів недержавних пенсійних фондів;
 • визначити напрямки використання коштів недержавних пенсійних фондів.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань були використані наступні методи дослідження: аналітичний, монографічний, статистичний, загальнонаукові методи аналізу і порівняння.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 41 аркуш. 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV, редакція від 20.07.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
 2. Бабірад М.М. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні / Бабірад М.М. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Випуск 19.3. – с. 157-163.
 3. Бахмач А. Недержавні пенсійні фонди: статистика, перспективи / А. Бахмач // Вісник пенсійного фонду України. – 2008. - №9. – с. 14-15.
 4. Білоног А. П. Інвестиційний потенціал системи недержавного пенсійного забезпечення України / А. П. Білоног // Бізнес Інформ. - 2014. - № 2. - С. 105-110.
 5. Вітка Ю.В. Недержавні пенсійні фонди: теоретичні та практичні аспекти / Ю.В. Вітка // Наукові з писки НаУКМА. – 2005. –
 Т. 38: Юридичні науки. - С. 18-23.
 6. Глущенко В. В. Формування та використання недержавних пенсійних фондів в Україні: [монографія] / В. В. Глущенко, І. А. Левченко. - Х.: Апостроф, 2012. - 219 c
 7. Кузнєцова А.Я. Місце і роль недержавних пенсійних фондів на фондовому ринку України / А.Я. Кузнєцова // Вісник української академії банківської справи. – 2009. – № 2. - С. 35-39.
 8. Лановська Г. І. Недержавні пенсійні фонди у системі пенсійного забезпечення України / Г. І. Лановська // Харч. пром-сть. - 2008. - № 7. - С. 157-160.
 9. Лапко О. О. Сучасні форми небанківського фінансового посередництва: навч. посіб. / О. О. Лапко, Т. М. Одінцова, Н. Я. Юрків; Ун-т банк. справи Нац. банку України, Нац. банк України. - Київ: УБС НБУ, 2013. - 286 c.
 10. Лібанова Е.М. Національна система загальнообов’язкового державного соціального страхування: сучасні проблеми та стратегія розвитку: монографія / Лібанова Е.М., Новіков В.М., Макарова О.В. та ін. – К.: Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, 2006. – 178 с.
 11. Смовженко Т. С. Недержавні пенсійні фонди у структурі сучасних пенсійних систем: монографія / Т. С. Смовженко, Н. В. Ткаченко, Н. А. Цікановська; ред.: Т. С. Смовженко; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К.: УБС НБУ, 2012. - 310 c.
 12. Ткаліч І. О. До питання про визначення поняття недержавного пенсійного фонду / І. О. Ткаліч // Держава та регіони. Сер. Право. - 2012. - Вип. 2. - С. 90-93.
 13. Ткаліч І. О. Правове регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів у системі недержавного пенсійного забезпечення України: монографія / І. О. Ткаліч; Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. - К.: Сталь, 2012. - 159 c.
 14. Шкура І. С. Вплив пенсійної реформи на розвиток ринку капіталів України / І. С. Шкура // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2012. - № 749. - С. 327-332.
5495
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).