Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Перегляд судових рішень в порядку виняткового провадження

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
121
Мова: 
Українська
Ціна: 
3800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Перегляд судових рішень в порядку виняткового провадження як особлива юридична процедура
1.1. Суть, завдання і значення стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження
1.2. Підстави для перегляду судових рішень в порядку виняткового провадження
Висновки до першого розділу
2. Порушення та розгляд справ у порядку виняткового провадження
2.1. Загальні особливості кримінального процесу у випадку виняткового провадження
2.2. Провадження за нововиявленими обставинами
2.3. Порушення провадження щодо перегляду судових рішень з підстав неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення
2.4. Судовий розгляд справ в порядку виняткового провадження
Висновки до другого розділу
3. Охорона праці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Побудова України як правової держави вимагає створення такого механізму функціонування судової влади, який забезпечував би доступність правосуддя та справедливість судочинства, ефективне поновлення порушених прав. Покладення на державу обов’язку захищати права і свободи людини й громадянина означає гарантоване право на звернення до суду за вирішенням конфліктів правового характеру. Гарантування судового захисту прав і свобод людини і громадянина означає також, що кожному, чиї права порушені, має бути забезпечене право на перегляд вироків, ухвал і постанов суду вищим судом (п. 5 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст. 2 Протоколу № 7 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, ч. ч. 1, 2 ст. 55 Конституції України).

Ідеалом правосуддя є законне, обґрунтоване та справедливе, а відтак –  стабільне і непохитне судове рішення, яким припиняються матеріальні та процесуальні правовідносини шляхом категоричного вирішення правового конфлікту. Однак практично такий ідеал є недосяжним. Як би правильно не була організована судова система, якими б не були гарантії, створені законом для винесення судом правосудних рішень, можливість допущення помилок при їх постановленні ніколи не можна виключити. Тому виникає потреба в створенні надійної та ефективної системи виявлення, виправлення та попередження судових помилок. Світова та вітчизняна наука і практика кримінального судочинства виробили таку систему. В Україні її складовими елементами є апеляційне, касаційне провадження та перегляд судових рішень у порядку виняткового провадження. 

 В умовах взятого Україною курсу на повноправне членство у європейській спільноті хід реформування вітчизняного кримінально-процесуального законодавства, зокрема його контрольних стадій, перебуває під пильним спостереженням європейської та світової громадськості. Серед цих стадій на особливу увагу заслуговує перегляд судових рішень у порядку виняткового провадження, оскільки питання, які ставляться та вирішуються на цьому етапі кримінально-процесуальної діяльності, зумовлені перевіркою таких судових рішень, правосудність яких, здавалося б, не повинна викликати сумнівів. 

У складному та тривалому процесі формування в Україні правової держави, необхідно переосмислити результати проведених раніше досліджень з проблем перегляду судових рішень, що набрали законної сили, дослідити зміни, новели, запроваджені у вітчизняне кримінально-процесуальне законодавство останніх років, дати їм науково обґрунтований аналіз та відповідну правову оцінку. Все це й зумовлює актуальність дипломної роботи, її наукове та практичне значення.

Стан дослідження проблеми. Проблеми, пов’язані з переглядом судових рішень у порядку виняткового провадження, незважаючи на важливе теоретичне та практичне значення, не привертають особливої уваги вчених. На сьогоднішній день лише для Бобечко Н. Р. [12-18] вони стали предметом дисертаційного та спеціальних монографічних досліджень. Окремі аспекти перегляду судових рішень у порядку виняткового провадження висвітлені, головним чином, на конференціях у тезах доповідей, у статтях, в окремих главах посібників і підручників з кримінального процесу України та в розділах науково-практичних коментарів до чинного Кримінально-процесуального кодексу України (далі –  КПК України), авторами яких є М. Й. Коржанський [31], В. M. Кравчук та О. І. Угриновська [32], М. О. Потебенько [48], С. В. Ківалов і  Ю. С. Червоний [51] та ін. 

Однак праці цих та інших авторів, які торкаються перегляду судових рішень, що набрали законної сили, були створені в інших умовах –  до становлення України як самостійної, незалежної держави з новим соціально-економічним устроєм та правовою системою, до прийняття Конституції України 1996 р., численних концептуальних змін у законодавстві, що регламентує кримінальний процес, особливо після проведення у 2001 р. так званої “малої судової реформи”. Відтак у цих працях з об’єктивних причин не враховані ті кардинальні політичні, соціально-економічні та правові перетворення, що відбулися за цей час. 

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є теоретичний та практичний аспекти відносин, які виникають, змінюються та припиняються під час перегляду судових рішень у порядку виняткового провадження, а також процесуальна форма його застосування.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є норми чинного кримінально-процесуального законодавства України, які регламентують питання перегляду судових рішень у порядку виняткового провадження, практика їхнього застосування, теоретичні дослідження в цій галузі.

Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних та практичних проблем перегляду судових рішень у порядку виняткового провадження, вироблення пропозицій щодо подальшого вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України та практики його застосування.

Для досягнення цієї мети ставилися наступні завдання:

 • визначити суть, завдання і значення стадії перегляду судових рішень в порядку виняткового провадження;
 • проаналізувати наявні в юридичній літературі думки з приводу перегляду судових рішень у порядку виняткового провадження;
 • визначити місце та роль перегляду судових рішень у порядку виняткового провадження в системі перегляду судових рішень у кримінальному процесі України;
 • дослідити підстави для перегляду судових рішень в порядку виняткового провадження;
 • визначити сутність і поняття перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, його місце в загальній системі переглядів;
 • розкрити сутність і поняття перегляду судових рішень з підстав неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення;
 • вивчити судову практику застосування норм кримінально-процесуального закону, які регламентують перегляд судових рішень у порядку виняткового провадження.

Методи дослідження. Методологічною основою дипломної роботи передусім є загальнонаукові методи пізнання: аналіз, синтез, узагальнення, дедукція, індукція, аналогія, формально-логічний метод. 

Крім того, застосовано і спеціальні методи пізнання: історико-правовий (використовувався в ході вивчення пам’яток права та дослідження становлення і розвитку норм, які визначають перегляд судових рішень, що набрали законної сили, на різних етапах формування української державності); порівняльно-правовий (застосовувався при порівнянні українського кримінально-процесуального законодавства та кримінально-процесуального законодавства інших держав, що дало змогу виявити факти подібності і відмінності, притаманні кримінально-процесуальним законодавствам різних держав стосовно регулювання перегляду судових рішень, що набрали законної сили, а також використати найоптимальніші схеми побудови процесуальних інститутів та проваджень у зарубіжних країнах для вдосконалення вітчизняного кримінально-процесуального законодавства); статистичний (використано в ході вивчення та узагальнення судової практики, що дало можливість глибше дослідити ефективність застосування норм, які регламентують перегляд судових рішень у порядку виняткового провадження в судовій практиці, критично оцінити результати судової діяльності); моделювання (застосовувався для побудови проектів кримінально-процесуальних норм та інститутів, а також відповідних глав КПК України, які стосуються перегляду судових рішень, що набрали законної сили).

Теоретичне і практичне значення роботи. Висновки та пропозиції стосовно перегляду судових рішень у порядку виняткового провадження, висвітлені в даній дипломній роботі, можуть бути використані як у науково-теоретичному напрямі студентами та педагогами, так і в практичному напрямі практичними фахівцями під час реалізації кримінально-процесуальних норм. 

Структура роботи зумовлена метою та предметом дослідження. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (73 найменування) і додатків. Повний обсяг дипломної роботи становить 121 сторінку. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 04.11.1950, редакція від 27.05.2009: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
 2. Закон України "Про адвокатуру" від 19.12.1992 № 2887-XII, редакція від 02.05.2011: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2887-12
 3. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” від 23.12.1993 № 3782-XII, редакція від 11.06.2009: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3782-12
 4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI, редакція від 31.12.2011: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 5. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 25.01.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
 6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 7. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 № 1001-05, редакція від 18.01.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-05
 8. Аналіз роботи судів загальної юрисдикції у 2011 р. (за даними судової статистики) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt. gov.ua/clients/vs.nsf/0/8751F9D3F3F52C90C2257524004AEF84?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=8751F9D3F3F52C90C2257524004AEF84&Count=500&
 9. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної  юрисдикції  [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу:  http://www.scourt.gov.ua /clients/vs.nsf/0/9DDE825F47D1FAF3C225766A0041BF8D?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=9DDE825F
 10. Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя у 2011 р. Табл. 4.1. Розгляд місцевими загальними судами справ та матеріалів у порядку цивільного судочинства. [електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.court.gov.ua/userfiles/t_2011xls
 11. Бажанов М.І., Сташис В.В., Тацій В.Я. Кримінальне право України: Особлива частина.- Х.: Право, 2002. -  496 с.
 12. Бобечко Н. Заборона “повороту на гірше” при перегляді судових рішень у порядку виключного провадження // Право України. –  2003. –  № 12. –  С. 97-100.
 13. Бобечко Н. Зловживання посадових осіб, які ведуть кримінальний процес як одна з підстав для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами // Вісник Львівського університету. Серія юридична. –  Львів, 2003. –  Випуск 38. –  С. 538-545.
 14. Бобечко Н. Нові (додаткові) матеріали та нововиявлені обставини: питання розмежування // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. 5-6 лютого 2004 р. –  Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. –  С. 451-452.
 15. Бобечко Н. Нововиявлені обставини як підстава для перегляду судових рішень у порядку виняткового провадження // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003 р. –  Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. –  С. 478-480.
 16. Бобечко Н. Р. Про дію окремих принципів кримінального судочинства при перегляді судових рішень у порядку виняткового провадження // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. –  Івано-Франківськ, 2003. –  Випуск ХІ. –  С. 200-206.
 17. Бобечко Н.Р. До питання про характерні риси стадії перегляду судових рішень в порядку виняткового провадження // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. –  Івано-Франківськ, 2002. –  Випуск VIII. –  С. 202-205.
 18. Бобечко Н.Р. Неправильне застосування кримінального закону як одна з підстав для перегляду судових рішень в порядку виключного провадження // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник /Гол. ред. В.Л. Ортинський. –  Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2004. –  Вип. 1. –  С. 91-104.
 19. Бойко В., Бобечко Н. Щодо деяких положень нового кримінально-проце-суального законодавства України // Право України. –  2003. –  № 1. –  С. 99-102.
 20. Бояров Я., Рохненко О. Про деякі проблеми захисту окремих учасників кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – № 5. – С. 35-37.
 21. Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 188 с.
 22. Громко В. Я. Підстави для зміни чи скасування судових рішень у апеляційному порядку в кримінальних справах (деякі аспекти) / В. Я. Громко // Університетські наукові записки. Право. - №2. - 2010. - С. 33-47.
 23. Грошевий Ю.М. Кримінальний процес України. – Харків: Право, 2000. – 495 с.
 24. Гуренко М.Я. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина // Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності. – Дніпропетровськ, 1999. – С.28-33.
 25. Зейкан Я. П. Коментар Цивільного процесуального кодексу України / Я. П. Зейкан. 2-ге вид., доп. – К. : Юридична практика, 2007. – 592 с.
 26. Князев В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні // Право України. – 1998. – № 11. – С. 29-31.
 27. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України. Підручник. – К. Юрінком Інтер, 2004. – 453 с.
 28. Коляда П.В. Кримінально-процесуальний кодекс України потрібен слідчим // Юридичний вісник України. –  2001. – №9 –  С.11.
 29. Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997). – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 710 с.
 30. Концепція розвитку системи правосуддя в контексті судової реформи в Україні / Матеріали науково-практичного семінару 25 лютого 2004 року м. Київ.: – К.: Центр політико-правових реформ. – С. 34.
 31. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. – Київ: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – 644 с.
 32. Кравчук В. M. Науково-практичний коментар Цивільно-процесуального кодексу України / В. M. Кравчук, О. І. Угриновська. – К. : Істина, 2006. – 944 с. 
 33. Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К., 2004.
 34. Кримінально-процесуальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради. -1961. – К 2. – С. 15.
 35. Кройтор В. А. Початок перебігу та початок відліку процесуального строку виникнення правових підстав для оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами / В. А. Кройтор // Государство и право в условиях глобализации: реалии перспективы: сб. науч. трудов по материалам II междунар. науч.-практ. конф. (16–17 апр. 2010 г.) / отв. за вып. Поляков И. И. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2010. – С. 215–216.
 36. Луспеник Д. Д. Процесуальна аналогія в цивільному судочинстві: де-юре і де-факто (постановка проблеми) / Д. Д. Луспеник // Адвокат. – 2006. – № 2. – С. 12–17.
 37. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 320 с.
 38. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина. - К.: Юрінком Інтер, 2000. – 352 с.
 39. Михайленко О. Р. Участники уголовно-процессуальной деятельности. –  М., 1991. –  168 с.
 40. Михайленко О.Р. Провадження кримінальних справ у суді. – К.: КУ, 1992. – 160 с.
 41. Михеєнко М.М. Кримінальний процес України. – К.: Либідь, 1999. – 431 с.
 42. Михеєнко М.М. Нор В.Г. Кримінальний процес України: Підручник – 2-ге видання перероблене і доповнене. –  К., Либідь. 1999. – 516 с.
 43. Михеєнко М.М. Проблеми розвотку кримінального процесу в Україні. – К., 1999. – 34 с.
 44. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П., Кримінальний процес України: Підручник. –  К.: Либідь, 1992. – 413 с.
 45. Михеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський П.Я. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. – К.: Юрінком Інтер,1999. – 712 с.
 46. Молдован А.В., Молдован А.А. Порівняльне кримінально-процесуальне право. – К., 1999. – 280 с.
 47. Назаров В.В., Омельяненко Г.М Кримінальний процес України: Підручник. –  К.: Юридична думка, 2005. –  548 с.
 48. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під заг. ред. Потебенька М. О. Особлива частина. – К.: Форум, 2001. – 780 с.
 49. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2002. – 980 с.
 50. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. / Професор. Коржанський М.Й. - К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. - 656 с.
 51. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України: пер. з рос. / С. В. Ківалов, Ю. С. Червоний, Г. С. Волосатий та ін. ; за ред. Ю. С. Червоного. – К. ; О. : Юрінком Інтер, 2008. – 656 с.
 52. Никоненко М. Деякі питання презумпції не винуватості і права особи на захист у кримінальному процесі // Право України. – 1999. - №4. – С. 12-14.
 53. Никоненко М. Деякі питання презумпції невинуватості і права особи на захист у кримінальному процесі // Право України. –  1999. – №4. – С. 11-14.
 54. Омельяненко Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов, ухвал суду в кримінальних справах // Право України. – 2003. – № 10. – С. 41-44.
 55. Правова допомога: Зарубіжний досвід та пропозиції для України / Авториупорядники О.А. Банчук, М.С. Демкова. –  К.: Факт, 2004. – 336 с.
 56. Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах: навч. посіб. / І.М. Козьяков, Н.В. Лісова; Нац. акад. прокуратури України. – К.: Алерта, 2010. – 148 с.
 57. Самсін І.Л. Провадження за винятковими обставинами в адміністративному су до чинстві з огляду на практику Європейського суду з прав людини / І.Л. Самсін // Вісник Верховного Суду України. -№ 6 (118). - 2010. - С. 42-47.
 58. Сірий М. Система перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбутнє [Електронний ресурс] / М. Сірий // Юридичний журнал. – 2003. – № 3. – Режим доступу до журн.: htpp://www.justinian.com.ua/article.php?id=18.
 59. Смирнов М. Дистанційне кримінальне судочинство: реальність та перс-пективи // Бюлетень Міністерства юстиції України – № 35. – 2004 –  С. 15.
 60. Стахівський С.М Теорія і практика кримінально-процесуального доказування. – К., 2005. – 272 с.
 61. Судоустрій України: підручник / С. В. Ківалов, Ю. Є. Полянський, М. В. Косюта, В. В. Долежан; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 383 с.
 62. Тертишник В.М Кримінально – процесуальне право України: Підручник. 4-те вид., доп. і переробл. –  К.: 2008. –  1125 с.
 63. Тертишник В.М. Кримінальне-процесуальне право України. -К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 352 с.
 64. Тертишник В.М. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя // Право України.- 2001. – № 1. – С. 91-93.
 65. Тертишник Я.М. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України.- Харків: Арсіс, 2007. – 1056 с.
 66. Трач О. М. Прийняття нових доказів судом апеляційної інстанції // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2006. – № 1. – С. 134-139.
 67. Удалова Л.Д Кримінальний процес України. Особлива частина: Підручник. – К.: Кондор, 2005. –  280 с.
 68. Узагальнення практики перегляду судових рішень у зв’язку з нововияв-леними обставинами в порядку цивільного судочинства, підготовлене суддею Верховного Суду України М.П. Пшонкою та головним консультан-том управління вивчення та узагальнення судової практики Верховного Суду України О.Є. Бурлай: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/uzagalnennja-praktiki-peregljadu-sudovih-rishen-u-zvj...
 69. Фурса С. Я. Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практич. комент. У 2 т. Т. 1 / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак ; за заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Вид. Фурса С. Я.; КНТ, 2007. – 912 с.
 70. Хавронюк М.І. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина. – К.: Парламент, вид-во, 1999. – 560 с.
 71. Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / за ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, В. В. Васильченка, Н. Ю. Голубєвої. – Х. : Одіссей, 2009. – 952 с. 
 72. Цивільний процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент. / С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, В. І. Бірюков та ін.; за заг. ред. С. С. Бичкової. – К.: Атіка, 2008. – 840 с.
 73. Шишкін В. І. “Мала” судова реформа в Україні та захист прав громадян. –  Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2003. – 16 с.
4697
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).