Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Перестрахування

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Поняття, історія виникнення та види перестрахування
2. Основні та допоміжні функції перестрахування
3. Правове регулювання договорів перестрахування
4. Формування інституту професійних перестраховиків в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Ринкові перетворення в економіці України докорінно змінили роль і місце страхування та перестрахування в системі фінансово-економічних відносин. Як наслідок, останні п’ять років спостерігається прискорення темпів зростання обсягів страхового ринку, зокрема ринку перестрахування. 

В зв’язку з цим, український ринок перестрахування сьогодні стає об’єктом інтересів як російських, так і західних перестрахувальних груп, які після співпраці в сфері надання послуг з перестрахування, розглядають можливості відкриття своїх дочірніх перестрахувальних компаній, які будуть працювати в одному правовому та мовному полі з страховиками, забезпечувати їм більш доступні та вигідні умови перестрахувального покриття. 

Серед основних факторів, що вплинули на цю зацікавленість, виділяється відносно стійке зростання обсягів перестрахування, не дуже високий рівень виплат, активне створення державним регулятором умов для розвитку цивілізованих перестрахувальних відносин на внутрішньому ринку з метою запобігання витоку валютних коштів за кордон. 

Разом з тим, можливості та перспективи відкриття низки професійних перестрахувальних компаній в Україні потребують щільного розгляду з боку дер-жавного регулятора та вітчизняних страховиків, з точки зору співставлення пози-тивних та негативних наслідків цих процесів. Це сприятиме розробці засад регу-ляторної політики, розвитку вітчизняного страхового ринку завдяки збільшенню його місткості та підвищенню рівня професійних компетенцій його учасників. 

Дослідженню сфери перестрахування присвячені роботи Базилевича В.Д., Осадця С.С. Заруби О.Д., Клапківа М.С., Пфайффера К., Мюллера П., Дедікова С.В. Татаріної Т.В., та інших.

Отже, актуальність проблеми перестрахування теми пов’язана з потребами визначення передумов, а також необхідності та доцільності відкриття та створення професійних перестрахувальних компаній в Україні з врахуванням місцевих пріоритетів та інтересів суб’єктів страхового ринку.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про страхування» вiд 07.03.1996  № 85/96-ВР, поточна редакцiя вiд 30.07.2010 на пiдставi 2289-17 [Електронний ресурс]: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=85%2F96-%E2%F0
 2. Волошина А.П. Прозорість і перспективність українського ринку перестрахування // «Страхова справа». - №1. – 2006. - С. 26-28.
 3. Залётов А.Н. Тенденции развития рынков страхования и перестрахования СНГ и стран Балтии: 9 месяцев 2006 года // Insurance Top #4. – 2006.- С. 7-21. 
 4. Маруженко Д. Міжнародний ринок перестрахування в контексті розвитку страхових послуг в Україні // Страхова справа. - 2003.- № 2 (10). - 2003. – С. 5.
 5. Мних М.В. Перестрахування - К.: Знання, України, 2004. - 95 с.
 6. Паращак О., Соловйова І. Образ світового ринку перестрахування // Страхова справа. - 2003.- № 1 (9). - С. 8.
 7. Пацурія H. Б. Поняття страхової діяльності (справи) (господарсько-правовий аспект ) // Вісник вищого арбітражного суду України. - 2000. - № 1. - С. 159.
 8. Пфайфер К. Введение в перестрахование.- М.: Анкил, 2000. – 185 с.
 9. Рештаненко Н. Страхування страховиків?! II Юридичний журнал. - 2003. - № 12 (18).- С. 53.
 10. Татаріна Т.В. Перестрахування: становлення та шляхи розвитку в Україні. - К.: КНЕУ, 2003. - 20 с.
 11. Шєховцева С. Перестрахование – интернациональный бизнес. Опыт одного из крупнейших перестраховщиков рынка России и стран СНГ // Страхова справа. - 2003. - №3 (11). - С. 51.
1564
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).