Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Переживання батьками кризових ситуацій, пов’язаних із захворюванням дітей

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
99
Мова: 
Українська
Ціна: 
2300 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичний аналіз проблеми переживання батьками критичної ситуації захворювання дитини
1.1. Аналіз змісту понять «психологічна криза», «кризова ситуація», «переживання»
1.2. Особливості переживання критичної ситуації захворювання дитини
1.3. Стратегії переживання кризових ситуацій
2. Організація дослідження, обгрунтування і вибір методик
2.1. Організація етапів дослідження, характеристика вибірки
2.2. Методи й програма дослідження
3. Аналіз й інтерпретація даних емпіричного дослідження переживання батьками критичної ситуації захворювання дитини
3.1. Характеристика переживання батьками критичної ситуації захворювання дитини
3.2. Порівняльний аналіз психологічних характеристик батьків, переживаючих критичну ситуацію захворювання дитини, і батьків здорових дітей
3.3. Специфіка інтегральних факторів, які детермінують особливості переживання батьками критичної ситуації захворювання дитини
3.4. Практичні рекомендації по роботі з батьками, які переживають критичну ситуацію захворювання дитини
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Проблема переживання батьками критичної ситуації захворювання дитини є недостатньо вивченою і потребує як теоретичного, так і емпіричного вивчення. Хронічні соматичні захворювання є важким випробуванням для батьків, часто вимагаючи здійснення щоденних медичних процедур. Маніфест захворювань є критичною ситуацією для дитини і його батьків. Фізичне й психічне благополуччя захворілої дитини залежить від здатності батьків упоратися із ситуацією. Застосування конструктивних способів переживання дозволить батькам упоратися із внутрішнім напруженням, перебудувати життя сім’ї й підтримати дитину у її переживаннях. У зв'язку із цим актуальним є розгляд типів переживання з погляду їхньої ефективності, виділення ефективних і неефективних типів переживання і їхніх ознак.

Дитина є символом часової перспективи, з нею зв'язані життєві плани батьків. Захворювання дитини приводить батьків до необхідності перегляду й реконструювання способу життя сім’ї. Дане дослідження є актуальним, тому що дозволяє виявити зміст переживання критичної ситуації батьками дітей, які захворіли важким хронічним захворюванням захворіли цукровим діабетом, розглянути його компоненти.

Проблема переживання кризових ситуацій досить широко вивчена в науковій літературі (Амбрумова А.Г., Анциферова Л.А., Ассаджиолі Р., Баканова А.А., Брюдаль Л.Ф., Василюк Е.Ф., Грішина Н.В., Гроф Ст., Гроф К., Заманаєва Ю.В., Коржова Є.Ю., Ліндеманн Е., Семичев С.Б., Тихоненко В.А., Франкл В., Ялом І. та ін.), вивчаються також особливості переживання ситуації важкого захворювання (Алексєєва A.M., Аралова М. П., Асманян К. З, Гнєзділов А.В., Лурія А. Р., Ніколаєва В.В., Полівеченко М. Г., Потаніна М. З, Тащева А.., Шац І.К., Янко Є.В. та ін.). Психологія переживання ситуації захворювання цукровим діабетом у науці практично не вивчена, розглядаються тільки окремі аспекти, переважно в медичній літературі (Астамірова X., Ахманов М., Баранів В.Г., Долженкова Н.А., Касаткіна Е.П., Румянцева Т., Стройкова А.С., Трифонова Е., Шапошнікова Т.Д. та ін.).

Мета дослідження - вивчення переживання батьками критичної ситуації захворювання дитини цукровим діабетом.

Об'єкт дослідження - життєва ситуація важкого соматичного захворювання дитини.

Предмет дослідження - переживання батьками критичної ситуації захворювання дитини.

Виділяється наступна гіпотеза дослідження: існують різні типи переживання батьками критичної ситуації захворювання дитини, які включають у себе когнітивні, емоційні, поведінковий компоненти, при цьому особливості переживання батьками критичної ситуації захворювання дитини взаємозалежні з емоційними й комунікативними характеристиками особистості батьків.

З метою перевірки гіпотези дослідження, грунтуючись на меті, об’єкті, та предметі роботи, виділено наступні завдання:

 • теоретичний аналіз сучасного стану проблеми переживання батьками критичної ситуації захворювання дитини;
 • діагностика особливостей переживання батьками критичної ситуації захворювання дитини;
 • виявлення типології переживання батьками критичної ситуації важкого захворювання дитини;
 • дослідження взаємозв'язку особистісних особливостей батьків з особливостями переживання критичної ситуації.

Методи дослідження. Як основний метод дослідження використаний метод опитування у вигляді анкетування. Використано наступний комплекс методик: опитувальник, який виявляє особливості переживання ситуації захворювання дитини цукровим діабетом; Гіссенський особистісний опитувальник; шкала самооцінки ситуативної й особистісної тривожності Ч.Д.Спілбергера-Ю.Л.Ханіна; опитувальник вивчення стратегій копінг-поведінки Е. Хейм; проективна методика «Заверши казку»; проективна методика «Малюнок сім’ї в минулому, сьогоденні й майбутньому»; напівструктуроване інтерв'ю; збір експертних оцінок. Отримані емпіричні дані були оброблені за допомогою контент-анализа й наступних методів математичної статистики.

Теоретична і практична значимість дослідження. Проаналізовано й розкриті поняття «психологічна криза» й «кризова ситуація» у їхній співвіднесеності. Узагальнено й систематизовані концепції психологічної кризи й запропоновані наступні підходи: розгляд криз в об'єктивному контексті як частини життєвого шляху індивіда, у суб'єктивному контексті духовного миру особистості, у контексті суб'єкт-об'єктної взаємодії людини й життєвої ситуації.

Емпірично створена й описана типологія переживання батьками критичної ситуації захворювання дитини цукровим діабетом, виділені наступні типи переживання: «Конструктивний оптимізм», «Конструктивний песимізм», «Пасивний оптимізм», «Пасивний песимізм». Розроблено систему експертної оцінки, що дозволяє виявити глибину знань батьків про захворювання дитини, що може бути використана в практичній роботі психолога й лікаря. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літераутри і додатків, загальний обсяг роботи складає 99 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. - М.: Издательский центр «Академия», 1998. - 672 с.
 2. Абрамова Г.С. Поток жизни // Психология возрастных кризисов. - Минск: Харвест, 2000. - С. 195-307.
 3. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. - М.: Наука, 1980. - 336 с.
 4. Абульханова-Славская К. А. Диалектика человеческой жизни. - М.: Мысль, 1977. - 224 с.
 5. Акиндинова И.А. Осуществление психологического консультирования // Кораблина Е.П., Акиндинова И.А., Баканова А.А., Сім’я A.M. Искусство исцеления души: Этюды о психологической помощи: Пособие для практических психологов / Под ред. Е.П.Кораблиной. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2001. - С. 50-80.
 6. Алексеева A.M. Проблемы воспитания в ситуации онкологического заболевания ребенка // Социальные и психологические аспекты помощи детям с онкологическими заболеваниями и их семьям. - СПб: без указания издательства, 2005. - С.28-31.
 7. Аллахвердов В.М. Методологическое путешествие по океану бессознательного к таинственному островку сознания. - СПб.: Речь, 2003. - 368 с.
 8. Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс: Экспериментальная психологика. - СПб.: Изд-во «ДНК», 2000. - 528 с.
 9. Амбрумова А. Г. Психалгия в суицидологической практике // Актуальные проблемы суицидологи: Труды Московского НИИ психиатрии. - Т.82. - М., 1978. - С.73-98.
 10. Амбрумова А.Г. Анализ состояний психологического кризиса и их динамика // Психологический журнал. - 1985. - №6. - Т.6. - С.107-115.
 11. Амбрумова А.Г. Роль личности в проблеме суицида // Актуальные проблемы суицидології: Труды Московского НИИ психиатрии - Т.З.- М., 1981. - С. 35-49.
 12. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1969. - 339 с.
 13. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психология XX столетия: Теоретические подходы. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 288 с.
 14. Анцыферова Л. А. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысление, преобразование ситуаций и психологическая защита // Психологический журнал. - 1994. - №1. - Т. 15. -С. 3-18.
 15. Аралова М. П., Асманян К. С. Поливеченко М. Г. Психологическое исследование родительского отношения к дошкольникам в стадии ремиссии острого лимфобластного лейкоза // Материалы первой Всероссийской конференции с международным участием «Социальные и психологические проблемы детской онкології». - М.: Glaxo Welcome, 2003. - С. 105-107.
 16. Ассаджиоли Р. Психосинтез: теория и практика. - М.: REFL-book, 1994. - 314 с.
 17. Астамирова X., Ахманов М. Настольная книга диабетика. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. - 400 с.
 18. Ахманов М.С. Диабет - не приговор! О жизни, судьбе и надеждах диабетиков. - СПб.: ИК «Невский проспект», 2003. - 192 с.
 19. Ахманов М.С. Диабет: стратегія выживания. - СПб.: Фолио-Пресс, 1999. -287 с.
 20. Баканова А.А. Личностный кризис // Кораблина Е.П., Акиндинова И.А., Баканова А.А., Сім’я A.M. Искусство исцеления души: Этюды о психологической помощи: Пособие для практических психологов / Под ред. Е.П.Кораблиной. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2001. - С. 167-181.
 21. Баканова А.А. Отношение к жизни и смерти в критических жизненных ситуациях: Автореф. на соиск. уч. степени кандидата псих. наук. - СПб, 2000. - 20 с.
 22. Баканова А.А., Королева Т.Ю. Опыт организации психологической помощи детям с онкологическими заболеваниями и их семьям в Санкт-Петербурге и Финляндии // Социальные и психологические аспекты помощи детям с онкологическими заболеваниями и их семьям. - СПб: без указания издательства, 2005. - С. 18-27.
 23. Балаболкин М. И. Полноценная жизнь при диабете. - М.: Изд-во «Универсум Паблишинг», 1995. - 111 с.
 24. Баранов В.Г. Сахарный диабет у детей. - Л.: Медицина. Ленингр. отд-ние, 1980. - 159 с.
 25. Берн Ш. Гендерная психология. - СПб: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2001. - 320 с.
 26. Блонский П.П. Избранные психологические произведения. М.: Просвещение, 1964. - 547 с.
 27. Бойко В.В. Правила эмоционального поведения. - СПб.: Сударыня, 2000. -88 с.
 28. Брюдаль Лисбет Ф. Психические кризисы в новой перспективе. - СПб.: «Европейский Дом», 1998. - 164 с.
 29. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. - СПб.: Питер, 2001. - 304 с.
 30. Бэрон Р., Ричардсон Д.. Агрессия. - СПб.: Питер, 1998. - 336 с.
 31. Василюк Е.Ф. Жизненный мир и кризис: типологический анализ критических жизненных ситуаций // Психологический журнал. - 1995а. - №3. - Т.16. - С. 90-102.
 32. Василюк Е.Ф. Пережить горе // О человеческом в человеке / Под ред. Г.Л.Фролова - М.: Политиздат, 1991. - С. 32-34.
 33. Василюк Е.Ф. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 200 с.
 34. Василюк Е.Ф. Типология переживаний различных критических ситуаций // Психологический журнал, 1995b. - №5. - Т. 16. - С. 104-114.
 35. Воронина О.А. Введение в гендерные исследования // Материалы Первой Российской летней школы по женским и гендерным исследованиям «Валдай». -М.: МЦГИ, 1997. - С.29-34.
 36. Выготский Л. С. Детская психология / Собр. соч.: В 6-ти т. / Под ред. Д. Б. Эльконина. - М.: Педагогика, 1984. - Т. 4. - 432 с.
 37. Гарбузов В.И. Практическая психотерапия, или как вернуть ребенку и подростку уверенность в себе, истинное достоинство и здоровье. - СПб.: АО «Сфера», 1994. - 160 с.
 38. Гиссенский личностный опросник (Использование в психодиагностике для решения дифференциально-диагностических и психотерапевтических задач): Методическое пособие. - СПб, изд-во Психоневрологического института имени В.М.Бехтерева, 1993. - 22 с.
 39. Гнездилов А.В. Психология и психотерапия потерь. - СПб: Речь, 2002. - 162 с.
 40. Грановская P.M. Элементы практической психологии. - СПб.: Свет, 1997. -608 с.
 41. Грановская P.M., Никольская И.М. Защита личности: психологические механизмы. - СПб.: Знание, 1999. - 352 с.
 42. Гришина Н.В. Психология социальных ситуаций // Психологический журнал. -1997. - №1. - С.121-132.
 43. Гроф К., Гроф Ст. Духовный кризис: Когда преобразование личности становится кризисом. - М.: Изд-во института психотерапии ACT, 2003. - 384 с.
 44. Гроф К., Гроф Ст. Помощь при духовном кризисе // Психология возрастных кризисов. - Мн.: Харвест, 2000. - С. 552-558.
 45. Гусева Ю.Е. Гендерная социализация // Практикум по гендерной психології / Под ред. И.С. Клециной. - СПб.: Питер, 2003. - С.85-90.
 46. Долженкова Н.А. Диабет. Книга для пациентов и их близких. - СПб.: Питер, 2000. - 151 с.
 47. Долинский Г.К. К понятийному аппарату валеопсихології // Здоровье и образование. Педагогические проблемы валеології. -СПб, 1997. - С. 22-24.
 48. Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки: два разных мира. - СПб.: «Тускарора», 2000. - 184 с.
 49. Ждан А.Н. История психології: от античности к современности. - М.: «Изд-во «Российское педагогическое агентство», 1997. - 442 с.
 50. Журбин В.И. Понятие психологической защиты в концепциях З.Фрейда и К.Роджерса // Вопросы психології. - 1990. - №4. - С. 14-22.
 51. Заманаева Ю.В. Переживание утраты близкого как процесс изменений во внутреннем мире личности: Автореф. на соиск. уч. степени кандидата псих, наук.-СПб,2004. - 18 с.
 52. Захаров А.И. Неврозы у детей и психотерапия. - СПб.: Союз, 1998. - 336 с.
 53. Здравомыслова Е., Темкина А. Социальное конструирование гендера: феминистская теория // Введение в гендерные исследования. 4.1. / Под ред. И.А.Жеребкиной. - СПб.: Алетейя, 2001. - С. 147-173.
 54. Изард К.Э. Психология эмоций. - СПб.: Питер, 2000. - 464 с.
 55. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. -СПб.: Питер, 2003. - 544 с.
 56. Ильин Е.П. Психология: Учебник для средних учебных заведений. - СПб.: Питер, 2004. - 560 с.
 57. Иоффе Е.В. Гендерные различия в характеристиках социального интеллекта // Практикум по гендерной психології / Под ред. И.С. Клециной. - СПб.: Питер, 2003. - С.71-84.
 58. Исупова О.Г. Социальный смысл материнства в современной России // Социологические исследования. - 2000. - №3. - С. 98-107.
 59. Каган В.Е. Искусство общения. Что такое психотерапия? - М.: ЭКСМО-Пресс, 1998. - 384 с.
 60. Касаткина Э.П. Сахарный диабет у детей. - М.: Медицина, 1990. - 270 с.
 61. Кле М. Психология подростка. - М.: Педагогика, 1991. - 176 с.
 62. Клецина И.С. Вместо послесловия: гендерная психология и направления ее развития // Практикум по гендерной психології / Под ред. И.С. Клециной. -СПб.: Питер, 2003. - С.444-470.
 63. Клецина И.С. Гендерная социализация: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 1998. - 92 с.
 64. Клецина И.С. Психология гендерных отношений: Теория и практика. -СПб.: Алетейя, 2004. - 408 с.
 65. Климова И.В. Значение эмпатийного потенциала в регуляции поведения: Диссертация на соискание ученой степени канд.псих.наук. - СПб, 2002. - 138 с.
 66. Козлов В.В. Работа с кризисной личностью. Методическое пособие. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. - 302 с.
 67. Кон И.С. Возраст и возрастные категории // Психология возрастных кризисов. -Мн.: Харвест, 2000. - С. 36-99.
 68. Кон И.С. Мужские исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся мире // Введение в гендерные исследования. Ч. 1. / Под ред. И.А.Жеребкиной. -СПб.: Алетейя, 2001. - С. 562-605.
 69. Кон И.С. Психология ранней юности. - М.: Просвещение, 1989. - 255 с.
 70. Кон И.С. Ребенок и общество. - М.: Наука, 1988. - 270 с.
 71. Кораблина Е.П. Психологическая помощь в процессе становления личности женщины // Психологическая помощь и консультирование в практической психології / Под ред. М.К. Тутушкиной. - СПб.: «Дидактика Плюс», 1998. - С.172-192.
 72. Коржова Е.Ю. Психологическое познание судьбы человека. - СПб, Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, изд-во «Союз», 2002. - 334 с.
 73. Коржова Е.Ю. Путеводитель по жизненным ориентациям: Личность и ее жизненный путь в художественной литературе. - СПб.: Общество памяти игумений Таисии, 2004. - 480 с.
 74. Ланге Н.Н. Психический мир / Под ред. М.Г.Ярошевского. - М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996.-368 с.
 75. Левин К. Теория поля в социальных науках. - СПб: «Сенсор», 2000. - 368 с.
 76. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1975. -304 с.
 77. Ливехуд Б. Ход жизни человека // Психология возрастных кризисов. - Мн.: Харвест, 2000. С. 142-194.
 78. Линдеманн Э. Клиника острого горя // Психология эмоций. Тексты. / Под ред. В. К.Вилюнаса, Ю. Б.Гиппенрейтер. - М., 1984. - С. 212-220.
 79. Лисицын Ю.П., Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение. -М.: Медицина, 2002. - 416 с.
 80. Личность пациента и болезнь / Под ред. В.Т. Волкова. - Томск, 1995. - 327 с.
 81. Логинова Н. А. Развитие личности и ее жизненный путь // Принцип развития в психології. - М.: Наука, 1978. - С.156-172.
 82. Логинова Н. А. Шарлотта Бюлер - представитель гуманистической психології // Вопросы психології. - 1980. - № 1. - С. 154-158.
 83. Логинова Н.А. Жизненный путь человека как проблема психології. // Вопросы психології. - 1985. - № 1. - С.103-109.
 84. Лурия А. Р. Внутренняя картина болезней и ятрогенные заболевания. - М.: Мир, 1977. -138 с.
 85. Майерс Д. Социальная психология. - СПб.: Питер, 1999. - 688 с.
 86. Максимов М. Есть ли средства против кризисов? // Психология возрастных кризисов. - Мн.: Харвест, 2000. - С.324-356.
 87. Манеров Р.В. Воспитание отцов // Ананьевские чтения: психология и политика (Тезисы научно-практической конференции «Ананьевские чтения-2002») / Под общей ред. А.И.Юрьева, Л.А.Цветковой. - СПб, Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. - С. 338-340.
 88. Методы социальной психології / Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е.Семенова. -Л.: Изд-во Лен. Университета, 1977. - 175 с.
 89. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. - М.: изд-во Москов. гос. ун-та, 1987. - 167 с.
 90. Николаева В.В. Внутренняя картина болезни при некоторых психических заболеваниях // Проблемы патопсихології: Тезисы докладов конф. - М., 1972. -С. 25-35.
 91. Николаева В.В., Писаренко Н.А. "Адаптивная семья" ребенка с онкологическим заболеванием // Материалы первой Всероссийской конференции с международным участием "Социальные и психологические проблемы детской онкології". - М.: Glaxo Welcome, 2003. - С. 91-92.
 92. Никольская И.М., Грановская P.M. Психологическая защита у детей. - СПб, изд-во «Речь», 2000. - 507 с.
 93. Обозов Н.Н. Межличностные отношения. - М.: Знание, 1979. - 150 с.
 94. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. - Киев: Лыбидь, 1990. - 191с.
 95. Панферов В.Н. Психология человека. - СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2000. -160 с.
 96. Попов СВ. Валеология в школе и дома (О физическом благополучии школьников). - СПб.: Союз, 1997. - 256 с.
 97. Посохова СТ. Психология адаптирующейся личности: субъектный подход: Автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора психологических наук. -СПб, 2001. - 38 с.
 98. Психологический словарь / Под ред. В.В.Давыдова, А.В.Запорожца, Б.Ф. Ломова и др. - М.: Педагогика, 1983. - 448 с.
 99. Психология / под ред. А.А.Крылова. - М.: Проспект, 1998. - С. 356-374.
 100. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д.Карвасарского. - СПб.: Питер Ком, 1998. - 752 с.
 101. Райе Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. - СПб.: Питер, 2000. - 624 с.
 102. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. - М.: ВЛАДОС, 1996. - 529 с.
 103. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Прогресс, 1994. - 474 с.
 104. Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 1997. - 320 с.
 105. Рубинштейн С. Л. Человек и мир / Проблемы общей психології. - М.: Педагогика, 1973. - С.255-385.
 106. Рубинштейн С.Л. Основы общей психології. - СПб.: Питер, 2001. - 720 с.
 107. Рудестам К. Групповая психотерапия. - СПб.: Питер, 2000. - 367 с.
 108. Румянцева Т. Диабет. Диалог с врачом. - СПб:, «Литера», 1999. - 350 с.
 109. Сабунаева М.Л. Особенности переживания психологического кризиса мужчи-нами и женщинами // Российские женщины и европейская культура: Мате-риалы V конф., посвященной теории и истории женского движения. / Соста-витель и ответственный редактор профессор Г.А.Тишкин. - СПб: Издательство Санкт-Петербургского философского общества, 2001. С. 239-242.
 110. Савенко Ю. С. Основные проблемы учения о психологических компенсаторных механизмах. // Клинико-психологические исследования личности: Материалы симпозиума 16-17 декабря 1971г. - Л., 1971. - С. 70-72.
 111. Семичев С. Б. Теория кризисов и психопрофилактика // Труды Ленингр. науч-исслед. психоневрологического ин-та им. В. М. Бехтерева. Т. 63. Неврозы и пограничные состояния. - Л., 1972. - С.96-99.
 112. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психології. - СПб.: Социально-психологический центр, 1996. - 350 с.
 113. Сирота Н.А. Копінг-поведінка в подростковом возрасте. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. - Бишкек: Мин-во здравоохранения Кыргызской республики, Гос. Мед. Институт, 1994. - 355 с.
 114. Слободчиков В.И. Психологические проблемы становления внутреннего мира человека // Вопр. психології №6,1986. - С.21-39.
 115. Слободчиков В.И., Исаев Е .И.Основы психологической антропології. Психология человека. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 384 с.
 116. Соковня-Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая медицинская помощь. - М.: Академия, 2000. - 206 с.
 117. Степанов А.Д., Изуткин Д.А. Критерии здорового образа жизни и предпосылки его формирования // Советское здравоохранение. - 1981. - №5. - С.6-12.
 118. Стройкова А.С. Школа диабета для взрослых и детей: Жить на инсулине и быть здоровым. - СПб: Издательская Компания «Невский проспект», 2004. -192 с.
 119. Танненхаус Н. Как победить диабет. - М.: Изд-во «Крон-Пресс», 1997. - 150 с.
 120. Тащева А. Оказание психологической помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями // Вестник психосоциальной и реабилитационной работы. - 1994. - №1. - С.58-60.
 121. Тащева А.И., Полякова О. Индивидуальность как необходимое условие оказания психологической помощи ребёнку-инвалиду // Индивидуальность в современном мире. - Смоленск, 1995. - С.200-205.
 122. Тихоненко В.А. Позиция личности в ситуации конфликта и суицидальное поведение // Российский психиатрический журнал. - 1998. - №3. - С.21-24.
 123. Трифонова Е. Диабет: советы психолога. - СПб: Питер, 2003. - 192 с.
 124. Тупицына И.А. Гендерные стереотипы и жизненный путь человека / Практикум по гендерной психологии / Под ред. И.С. Клециной. - СПб.: Питер, 2003. - С.143-152.
 125. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., Прогресс, 1990. - 368 с.
 126. Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы. - М.: Педагогика-Пресс, 1993. - 140 с.
 127. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя.- М.: Совершенство, 1998. - 432 с.
 128. Худик В.А. Онтогенетический аспект психологической диагностики и педагогической коррекции аномального развития личности. - СПб: Образование, 2000. - 298 с.
 129. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение). - СПб.: Питер Пресс, 1997. - 608 с.
 130. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. - Рига: ПЦ «Эксперимент», 1997. - 276 с.
 131. Чарлтон Э. Основные принципы обучения здоровому образу жизни // Вопросы психології. - 1997. - №2. - С. 3-14.
 132. Чистоклетова Н.В. Гештальт-терапия в социально-психологической адаптации детей-инвалидов // Гештальт и психодрама в работе с детьми и родителями / Под ред. П.Б. Долгополого. - Уральск: УГУ, 1998. С. 34-38.
 133. Шапошникова Т.Д., Войчик Э.А., Гнедова С.Б, Одуд Е.А., Сивоус Г.И. Диабет. Вы и ваш ребенок. - М.: Арт-Бизнес-Центр, 2003. - 109 с.
 134. Шац И.К. Современные медико-психологические проблемы в детской онкології и некоторые пути их решения // Социальные и психологические аспекты помощи детям с онкологическими заболеваниями и их семьям. - СПб: без указания издательства, 2005. - С.32-46.
 135. Шведчикова Т.А. Роль отца и матери в воспитании ребенка / Практикум по гендерной психолоииї / под ред. И.С. Клециной. - СПб.: Питер, 2003. - С.91-112.
 136. Шихи Г. Тайны жизненного цикла // Психология возрастных кризисов. -Минск.: Харвест, 2000. - С. 100-141.
 137. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. - М: Прогресс, 1996. - 344 с.
 138. Ялом И. Лечение от любви и другие психотерапевтические новеллы. - М.: Независимая фирма «Класс», 2002. - 288 с.
 139. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. - М.: Независимая фирма «Класс», 1999. - 576 с.
 140. Ялтонский В.М. Копинг-поведение здоровых и больных наркоманией. - СПб.: Психоневрологический институт им. Бехтерева В.М., 1995. - 321 с.
 141. Ярошевский М.Г. История психології. От античности до середины XX века. - 2-е издание. - М.: Издательский центр «Академия», 1997. - 416 с.
3632
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).