Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підготовка фахівців з фізичної реабілітації у контексті розвитку освіти у галузі фізичного виховання і спорту

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
 
Вовканич А. С.
Львівський державний університет фізичної культури
 
Анотація. У статті проаналізовано п’ятнадцятирічний досвід розвитку програми підготовки фахівців з фізичної реабілітації на кафедрі фізичної реабілітації Львівського державного університету фізичної культури. Виокремлено основні групи навчальних дисциплін, які забезпечують професійну підготовку таких фахівців, а також наведені їх цілі та характеристики, визначено завдання клінічної практики.
Ключові слова: фахівці з фізичної реабілітації, підготовка, навчальний план, дисципліни.
Аннотация. В статье проанализирован пятнадцатилетний опыт развития программы подготовки специалистов по физической реабилитации на кафедре физической реабилитации Львовского государственного университета физической культуры. Выделены основные группы учебных дисциплин, обеспечивающие профессиональную подготовку таких специалистов, а также приведены их цели и характеристики, определены задания клинической практики.
Ключевые слова: специалисты по физической реабилитации, подготовка, учебный план, дисциплины.
Annotation. Experience of fifteen years process of development of the curriculum of physical rehabilitation specialists training at the department of Physical Rehabilitation of Lviv State University of Physical Education is being analyzed in the article. Main groups of disciplines which ensure professional training of such specialists have been determined, their characteristics and aims are being pointed at, tasks of clinical practice are being fixed.
Key words: specialist in physical rehabilitation, training, educational plan, disciplines.
Постановка проблеми. Питання розбудови сучасної системи фізичної реабілітації досить відкрито і гостро стоїть перед нашим суспільством. Одним з найважливіших питань цього процесу є, безперечно, підготовка кадрів, які становили б її кістяк. Потрібні спеціалісти, робота яких не зводилася б до простого механічного виконання певного комплексу вправ, а фахівці, які мали б достатньо знань для проведення самостійних обстежень, творчого вибору того чи іншого комплексу реабілітаційних методик (або розробки його для конкретного пацієнта), які мали б достатній запас практичних навичок та були би здатними підготувати свого пацієнта до життя у нових для нього умовах.
Розв'язуючи цю проблему, потрібно також брати до уваги максимальну доцільність внесення змін у вже існуючі навчальні плани і програми закладів вищої освіти. З огляду на це, а також зважаючи на те, що згідно розробленої Міністерством праці України у середині 90-х років минулого сторіччя Української стандартної класифікації професій підготовка фахівців з фізичної реабілітації була покладена, насамперед, на інститути фізичної культури, було би вартим уваги провести аналіз розбудови програми підготовки фахівців такого профілю у Львівському державному університеті фізичної культури щоб скористатися накопиченим там досвідом для подальшого розвитку вищої освіти у сфері фізичного виховання і спорту.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Першим нашим кроком при розробці навчального плану спеціальності «Фізична реабілітація» був аналіз навчальної документації (навчальних планів, навчальних програм, методичних вказівок) тих учбових установ за кордоном, які здійснюють підготовку фахівців-реабілітологів, зокрема, Каролінського інституту у Стокгольмі (Швеція), канадських університетів Манітоба (Вінніпег), Квінз (Кінгстон), Торонто (Торонто). Після цього за підтримки Канадсько-Української програми «Партнери в охороні здоров'я» було здійснено розробку навчального плану та навчальних і робочих навчальних програм з окремих спеціалізованих дисциплін.
Наслідком нашої роботи стало впровадження у ЛДІФК 2-річної програми (3 – 4 курс) підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації, аналіз якої був зроблений у наших попередніх публікаціях [1, 2, 3, 4]. Випуск перших фахівців кваліфікації «спеціаліст», підготованих за цією програмою відбувся у 2000 році.
Мета дослідження. Провести аналіз сучасного стану підготовки фахівців з фізичної реабілітації у Львівському державному університеті фізичної культури та охарактеризувати основні групи навчальних дисциплін, які забезпечують їх професійну підготовку.
Результати дослідження та їх обговорення. Подальше знайомство з навчальними планами і робочими програмами вищих навчальних закладів як в Україні, так і за кордоном, а також анкетування випускників спеціальності, які вже мали досвід практичної роботи, дозволило внести ряд модифікацій у підготовку фахівців у ЛДУФК, зокрема розширити перелік навчальних дисциплін, які викладаються студентам, щоб підвищити рівень їх фаховості та покращити конкурентоспроможність на ринку праці (5). На сьогодні предмети, які мають безпосереднє відношення до майбутньої практичної діяльності реабілітологів можна розділити на три групи (табл. 1) [6].
До першої групи належать дисципліни, викладання яких забезпечують працівники кафедр анатомії і фізіології, педагогіки і психології, економіки спорту, біохімії і гігієни. Основними завданням, які повинно вирішити прослуховування студентами цих курсів є поглиблення отриманих раніше знань з анатомії, фізіології та біохімії, що необхідно як база до подальшого оволодіння професійно-прикладними дисциплінами, а також вивчення психолого-педагогічних особливостей роботи з неповносправними особами. Загальний обсяг цих курсів складає 334 години.
 
Таблиця 1
Основні групи навчальних дисциплін, що забезпечують професійну підготовку фахівців з фізичної реабілітації
1 група2 група3 група
Вікова фізіологія (54)
Анатомія опорно-рухо-вого апарату (30)
Нейроанатомія (34)
Менеджмент у сфері фі-зичної реабілітації (54)
Основи спеціальної пе-дагогіки (54)
Клінічна психологія (54)
Клінічна біохімія (54) Спортивна медицина (54)
Масаж (108)
Основи медичних знань (54)
Лікувальна фізична куль-тура (108)
Патоанатомія (54)
Основи патофізіології (54)
Основи фізіотерапії (54)
Вступ у фізичну реабі-літацію (108)
ФР при порушеннях діяль-ності опорно-рухового апа-рату (186)
ФР при порушеннях діяль-ності дихальної системи (80)
ФР в неврології (216)
ФР в педіатрії (216)
ФР при множинних пору-шеннях діяльності сис-тем організму (216) 
 
Другу групу складають дисципліни, які читають викладачі кафедри валеології і спортивної медицини, що мають, переважно, вищу медичну освіту. Ці предмети, з одного боку, надають студентам інформацію про можливі анатомічні і фізіологічні зміни в діяльності органів і систем організму під впливом різних патологій, а з іншого боку, озброюють їх знаннями та навичками, які вони можуть використати безпосередньо у своїй роботі з пацієнтами. Загальний обсяг цих курсів – 648 годин.
До третьої групи належать дисципліни власне спеціальності, до викладання яких залучені випускники ЛДУФК за спеціальністю “Фізична реабілітація”, які тепер працюють у лікувальних закладах і реабілітаційних центрах Львова. Ці предмети вже безпосередньо готують студентів до їх практичної діяльності, забезпечують необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками для проведення фізичної реабілітації пацієнтів з порушеннями діяльності різних систем організму, чи комбінаціями цих порушень. Загальний обсяг цих курсів складає 1022 години.
Крім цього, під час свого навчання студенти проходять клінічні практики з “Фізичної реабілітації при порушенні діяльності опорно-рухового апарату”, “Фізичної реабілітації при порушенні діяльності системи дихання”, “Фізичної реабілітації в неврології”, “Фізичної реабілітації в педіатрії”, “Фізичної реабілітації при множинних порушеннях діяльності систем організму” загальним обсягом 600 годин.
Головними завданнями практики є:
ознайомлення студентів з видами, умовами та обставинами професійної діяльності в конкретних медичних, реабілітаційних та інших закладах;
розвиток та вдосконалення сукупності професійних вмінь і навичок фахівця фізичної реабілітації;
формування, розвиток і закріплення комплексу морально-психологічних якостей, як невід’ємної частини професійної підготовки;
сприяння вибору сфери майбутньої професійної діяльності.
Після отримання університетом права на підготовку спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” і відкриття магістратури нами було розроблено однорічний навчальний план, який окрім соціально-гуманітарних та педагогічних дисциплін включав також спеціалізовані предмети, зокрема: професійну кінезіологію, професійну іноземну мову, ортотику і простетику, основи дефектології, основи імунології, цитологію, рекреаційний спорт для неповносправних, діяльність неприбуткових громадських організацій неповносправних. Магістранти також готують і захищають магістерську роботу, яка має засвідчити їх здатність до проведення наукових досліджень у сфері фізичної реабілітації. Кращі випускники магістратури мають можливість вступити до аспірантури університету, чим забезпечується необхідна послідовність і неперервність підготовки фахівця високої кваліфікації.
Висновок. Розроблений і реалізований у ЛДУФК навчальний план з огляду на наповненість його дисциплінами професійного спрямування, а також чіткого визначення завдань, які стоять перед різними групами цих дисциплін, забезпечує випуск висококваліфікованих фахівців фізичної реабілітації, які готові до роботи на відповідних посадах як професіонал-реабілітолог у державних та недержавних закладах системи охорони здоров’я, соціального захисту та освіти, реабілітаційних центрах, до провадження приватної практики; може здійснювати викладацьку, навчально-виховну, науково-методичну роботу у вищих закладах освіти різних рівнів акредитації; підготований до планування та ведення наукових досліджень у галузі фізичної реабілітації.
 
Література
 
Вовканич А. С. Програма підготовки спеціалістів-реабілітологів / А. С. Вовканич, В. М. Трач, Г. В. Тупайло // Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції: збірник теоретичних та методичних матеріалів для працівників соціальних служб для молоді. – К. : “А. Л. Д. ”, 1995. – С. 33 – 38.
Вовканич А. С. Про навчальний план спеціальності “Фізична реабілітація” / А. С. Вовканич, В. М. Трач // Молода спортивна наука України: матеріали другої Всеукраїнської конференції аспірантів. – Львів, 1998. – С. 220 – 223.
Вовканич А. С. З досвіду розробки навчального плану спеціальності “Фізична реабілітація” / А. С. Вовканич // Нові погляди на проблеми епідеміології, етіопатогенезу, діагностики і лікування розсіяного склерозу та можливості його реабілітації / Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів, 1998. – С. 63 – 65.
Вовканич А. С. До питання про підготовку фахівців з фізичної реабілітації / А. С. Вовканич // Медичні проблеми фізичної культури і спорту: досвід, сучасні напрямки та перспективи / Тези доповідей Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 1999. – Ч. 2. – С. 114.
Вовканич А. Розбудова програми підготовки фахівців з фізичної реабілітації / А. Вовканич, Л. Яцик // Фізична реабілітація – здобутки, проблеми, перспективи: Всеукраїнська наукова конференція. – Львів, 2009. – С. 26 – 30.
Вовканич А. С. Особливості підготовки фахівців з фізичної реабілітації / А. С. Вовканич // Науковий потенціал вищої школи: збірник наукових праць VІ міжвузівської науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2010. – С. 18 – 19.
Фото Капча