Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття підстав виникнення цивільних правовідносин
2. Юридичні факти та їх класифікація
3. Характеристика дій та подій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Виникнення цивільних прав та обов’язків (правовідносин) пов’язують з юридичними фактами, тобто, визначеними законом обставинами реального життя, внаслідок наявності яких суб’єкти цивільного права стають учасниками цивільних правовідносин.

Визначення кола і характерних ознак таких обставин має важливе теоретичне і практичне значення, оскільки від визнання того чи іншого феномену юридичним фактом цивільного права залежить віднесення певних відносин, що виникли на його основі, до цивільно-правових, а отже і встановлення переліку тих норм цивільного законодавства, які підлягають застосуванню.

При вивченні цивільних правовідносин спостерігається тенденція до аналізу саме теоретичних аспектів. У зв'язку із цим у цивілістиці недостатньо проаналізовано правозастосовчий ефект ознак виникнення цивільних правовідносин. Не обґрунтовано критерії віднесення правових приписів до числа підстав цивільного права. Як і раніше, викликає дискусії зміст окремих підстав цивільних правовідносин, що зумовлено, в першу чергу, відсутністю наукової характеристики елементів їх юридичних конструкцій. 

Підстави цивільних правовідносин є фундаментальними категоріями цивілістичної науки та практики. Саме на них повинно бути засноване все цивільне законодавство та правозастосовна практика. Проблеми визначення природи цивільних правовідносин та їх реалізації складні, що вказує на необхідність і доцільність їх усвідомлення та дослідження. До проблем поняття і підстав цивільних правовідносин звертались відомі цивілісти дореволюційного та радянського періодів. Ці проблеми актуальні і сьогодні. Увага до них посилюється у зв’язку з оновленням цивільного законодавства. Реформування економічної системи суспільства зумовило зміну змісту основних цивільно-правових принципів. 

Стан дослідження проблеми. Важливий внесок у дослідження цивільних правових відносин внесли відомі цивілісти Ю. В. Білоусов, Д. В. Лук'янов, М. Й. Сидоренко 17, М. В. Цвік, О. В. Дзера та ін. Кожний з них, систематизуючи знання про цивільне право, окремо досліджував підстави виникнення правовідносин, їх особливості. Поза всяким сумнівом, багато міркувань цих учених мають важливе теоретичне та практичне значення. Загальноправові принципи в цілому й принципи виникнення цивільних правовідносин  як фундаментальні галузеві категорії стали предметом дослідження І. В. Жилінкової, А. В. Коструби, О. Кохановської, Ю.П. Пацурківського та інших.

Об'єкт дослідження - суспільні відносини, які виникають у сфері виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. 

Предмет дослідження - норми законодавства, якими регулюються цивільних правовідносини. 

Мета роботи – розкриття суті та особливостей виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • вивчити підходи до визначення поняття підстав виникнення цивільних правовідносин;
 • проаналізувати суть юридичних фактів та їх класифікацію;
 • дати характеристику категорій дій та подій з точки зору права.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає система загальнофілософських, загальнонаукових та спеціальнонаукових методів, зокрема, діалектичний, структурно-функціональний та формально-юридичний, порівняльно-правовий та системний методи.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки, список використаних джерел і додатки, загальний обсяг роботи склав 37 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 27.09.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV, редакція від 04.06.2014 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
 4. Білоусов Ю. В. Цивільний процес України: підручник / Ю. В. Білоусов, Богдан Й. Г., Н. Л. Бондаренко-Зелінська, О. В. Гетманцев, Д. Г. Глушкова; ред.: М. М. Ясинок. - К.: Прав. єдність: Алерта, 2014. - 743 c.
 5. Бобко Т. В. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використ. позицій вищ. суд. інс-танцій, М-ва юстиції, науковців, фахівців. Т. 4. Об'єкти. Правочини. Представництво. Строки / Т. В. Бобко, С. О. Бородовський, А. І. Дриш-люк, О. М. Єфімов, В. І. Жеков. - Х.: Страйд, 2010. - 768 c.
 6. Гордєєв В. В. Критерії класифікації юридичних фактів / В. В. Гордєєв // Право України. - 2012. - № 3/4. - С. 396-403.
 7. Жилінкова І. В. Комплексні цивільні правовідносини: поняття, структура, ознаки / І. В. Жилінкова // Право України. - 2010. - N 12. - С. 11-17.
 8. Зозуляк О. І. Правові форми реалізації цивільної правосуб’єктності юридичних осіб: поняття, особливості, види / Зозуляк О. І. // Вісник Вищої ради юстиції». - № 3 (11). - 2012. - С. 41-50.
 9. Камінська Н.В. Теорія держави та права / Н.В. Камінська, О.В. Горун. – К.: КНТ, 2011. – 216 с.
 10. Коструба А. В. Норми права і правоприпиняючі юридичні факти в механізмі правового регулювання / А. В. Коструба // Право України. - 2011. - № 3. - С. 202-207.
 11. Коструба А. В. Поняття юридичних фактів та їх ознаки у цивільному праві України / А. В. Коструба // Часопис Київського університету права. №1. - 2011. - С. 168-172.
 12. Кохановська О. Об’єкти цивільних прав / О. Кохановська // Право України. - 2014. - № 2. - С. 235-248.
 13. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права: посіб. Для підготов. До держ. Іспитів / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова; ред.: О. В. Пет-ришин. - Х.: Право, 2012. - 190 с.
 14. Паскар А. Л. Цивільні процесуальні правовідносини: структурно-функціональний аналіз: монографія / А. Л. Паскар; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці: Рута, 2014. - 191 c.
 15. Пацурківський Ю.П. Взаємозв'язок здійснення цивільних прав і обов'язків / Ю.П. Пацурківський // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2012. - Випуск 618. - Правознавство. - С. 52-57.
 16. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. Слов. / М. П. Пихтін, 
 17. В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук; Харк. Нац. Ун-т внутр. Справ, Херсон. Юрид. Ін-т. - Херсон, 2011. - 262 с.
 18. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. Посіб. Для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн.. - К.: Ун-т «Україна», 2013. - 197 с.
 19. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; МОНМС України, Харк. Нац. ун-т внутр. справ. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 520 с.
 20. Харитонов Є. О. Цивільні правовідносини: монографія / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - О.: Фенікс, 2011. - 456 c.
 21. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бене-дик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 583 с.
 22. Цивільне право України. Загальна частина: підручник /  за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.
 23. Ярема А. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: в 4 т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань, І. Л. Самсін, О. Є. Сонін; Акад. Суддів України. - К.: Юрид. Кн.; Севастополь: Ін-т юрид. Дослідж., 2010. - 847 с.
10658
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).