Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності (на прикладі Рівненської геологорозвідувальної експедиції ВАТ «Північукргеологія»)

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
196
Мова: 
Українська
Ціна: 
2100 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти ефективності фінансово-господарської діяльності
1.1. Сутність економічної ефективності
1.2. Фінансовий аналіз як інструмент менеджера
1.3.  Загальна характеристика Рівненської ГРЕ
2. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства
2.1. Основні техніко-економічні показники Рівненської ГРЕ
2.2. Аналіз майнового стану
2.3. Аналіз ділової активності
2.4. Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості
2.5. Аналіз витрат та собівартості послуг
2.6. Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності
2.7. Аналіз персоналу
2.8. Аналіз конкурентів та споживачів на ринку послуг підприємства
2.9. Діагностика можливості банкрутства
3. Розробка заходів по підвищенню ефективності фінансово-господарської діяльності 
3.1. Формування цілей та вибір механізмів антикризового управління
3.2. Вдосконалення системи менеджменту та оптимізація організаційної структури
3.3. Диверсифікація видів діяльності
3.4. Розробка фінансових заходів
3.5. Розробка стратегічних заходів
3.6. Розробка маркетингових заходів
3.7. Підвищення продуктивності праці та ефективності роботи персоналу
3.8. Підвищення рівня конкурентоздатності послуг підприємства
3.9. Прогноз на майбутнє
4. Охорона праці
4.1. Організація і управління охороною праці
4.2. Розрахунок економічної ефективності заходів по охороні праці
4.3. Організація пожежної безпеки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Одна з головних проблем сучасної економіки полягає в існуванні різниці між потенційно-можливим та реальним рівнем отримання результату від господарської діяльності. Очевидно, що ця різниця виникає внаслідок недостатньо ефективного функціонування господарської системи. Це, в свою чергу,  проявляється у загальній величині втрат ресурсів, недоотриманні певної частки прибутку, невикористаних можливостей розвитку, втрачених позицій на ринку, тощо. 

Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. Всім відомо, що в основі науково-технічного прогресу лежить підвищення ефективності діяльності господарюючих суб’єктів. В цьому випадку розуміється економічна та соціальна результативність господарської діяльності. При знаходженні ефективності, потрібно порівнювати очікувану цінність того, що буде отримано, з очікуваною цінністю того, що буде втрачено. В практичних розрахунках цей показник знаходиться відношенням результатів виробництва до витрат. Очевидно, що складовими показника ефективності господарської діяльності будь-якого підприємства є такі показники як норма прибутку, продуктивність праці, рівень втрат та багато інших не менш важливих факторів. 

Сьогодні економічні умови господарювання в Україні склались таким чином, що господарюючі суб’єкти просто змушені працювати ефективно, постійно шукаючи невикористані резерви і можливості для подальшого підвищення результативності своєї господарської діяльності. Ефективне господарювання стало необхідною передумовою функціонування будь-якого підприємства чи бізнесу. Очевидно, що ефективність народного господарства  формується за рахунок ефективного господарювання на мікрорівні, тобто на рівні окремих підприємств. Підвищення ефективності діяльності на мікрорівні є одно із ключових проблем економіки України. Таким чином ефективне та результативне господарювання є не тільки необхідним атрибутом діяльності окремих підприємств, а і основною складовою формування ефективності національної економіки України в цілому. Саме в цьому полягає актуальність даного дипломного проекту.

Метою даного дипломного проекту є висвітлення проблем формування економічної ефективності та розробка відповідних оперативних, тактичних і стратегічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності реально існуючого підприємства в умовах загрози банкрутства. В якості об’єкту дослідження виступає одне з геологічних підприємств м. Рівне – Рівненська геологорозвідувальна експедиція, основним видом діяльності якої є надання послуг по бурінню артезіанських свердловин під воду.

Дипломний проект складається з чотирьох розділів. Перший розділ присвячений теоретичним аспектам формування економічної ефективності та факторів, що на її впливають. В рамках цього розділу описано роль фінансового аналізу як інструменту менеджера, а приведені відповідні методики.

В другому розділі проведено комплексний фінансово-економічний аналіз господарської діяльності з використання моделей діагностики банкрутства. Об’єктом дослідження є реальне підприємство м. Рівне. Проведений аналіз фінансового стану охоплює період в 5 років. 

В третьому розділі дипломного проекту на основі результатів аналізу, проведеного в другому розділі, розроблено програму заходів, спрямованих на підвищення фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства з використанням методик антикризового управління фінансами при загрозі банкрутства. В рамках цього розділу також проведено необхідні економічні обґрунтування розроблених заходів з відповідним прогнозом на майбутнє.

Четвертий розділ дипломного проекту присвячений розробці заходів з організації та управління охороною праці. В рамках цього розділу розраховано економічну ефективність цих заходів, розроблено відповідні інструкції.

 

Список використаних джерел: 
 1. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підручник: Пер. з англ. –  К.: «Молодь», 1997.
 2. Закон України «Про охорону праці» (в редакції закону №229-ІV) від 21.11.2002 р.
 3. Закон України «Про підприємництво» від 07.02.91 р. № 698-ХІІ.
 4. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3.04.97 № 168/97-ВР.
 5. Іваненко В.М. Економічний аналіз. К.,1999.
 6. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. 2-ге видання. – К. МАУП, 2001.
 7. Кодекс законів про працю України.
 8. Конституція України. К., 1996.
 9. Курбатков К.Є. Маркетинг і організаційно-економічні умови розвитку збутової діяльності в ринкових умовах. Харків, 1996.
 10. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999.
 11. Подерьогін А.М. Фінанси підприємств. Підручник. – К.: КНЕУ, 2001.
 12. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Том ІІ. – К.:»Хвиля-Прес», 1995.
 13. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е издание. – Минск: ООО «Новое знание», 2000.
 14. Тідор С.Н. Психологія управління: від особистості до команди.  К., 1997.  
 15. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 8.07.1998 р. №727/98.
 16. Щекин Г.В. Теория и практика и практика управления персоналом. Учебно-методическое пособие. – К., 1998. 
 17. Ярошевська В.М. Охорона праці. – К.,1992.
10472
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).