Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
Вихідні дані до виконання курсової роботи
Вступ
Розділ 1. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів – важливий резерв підвищення ефективності виробництва на підприємстві (теоретична частина)
1.1 Ефективність як економічна категорія
1.2 Основні виробничі фонди підприємства
1.3 Показники використання основних виробничих фондів
1.4 Шляхи кращого використання основних фондів
Розділ 2. Визначення ефективності використання основних виробних фондів підприємства (розрахункова частина)
2.1 Показники наявності та стану основних виробничих фондів підприємства
2.2 Показники, що характеризують рух основних виробничих фондів підприємства
2.3 Показники, що характеризують забезпеченість підприємства основними виробничими фондами
2.4 Показники, що характеризують озброєність працівників основними виробничими фондами
2.5. Показники, що характеризують використання основних виробничих фондів підприємства в часі
2.6. Узагальнюючі показники
Розділ3. Заходи щодо підвищення ефективності використання основних виробних фондів підприємства в часі
3.1 Методичні рекомендації з економічного обгрунтування заходів щодо поліпшення використання основних виробничих фондів підприємства в часі
3.1.1 Підвищення ефективності використання річного робочого часу
3.1.2 Підвищення ефективності використання внутрішньозмінного часу
3.1.3 Підвищення ефективності збільшення змінності використання ОВФ
3.1.4 Підвищення ефективності використання календарного часу
3.2 Аналіз одержаних результатів
Висновки
Список літератури
 
 
Варіант - 10
Вихідні дані для виконання курсової роботи
 
№         ПоказникиОдиниці10
п\пвиміру 
1Проектна потужність підприємствамлн.грн.15
2Обсяг реалізації продукціїмлн.грн.10
3Первісна вартість ОВФмлн.грн.6,9
3аЗ них активна частинамлн.грн.5
4Залишкова вартість ОВФмлн.грн.5,1
5Використання ОВФ: 
5а  в першу змінумлн.грн.6,8
5б  в другу змінумлн.грн.5
5в  в третю змінумлн.грн.3
6Чисельність працівниківчол.410
6аЗ них робітниківчол.340
7Працювало працівників: 
7а  в першу змінучол.280
7б  в другу змінучол.100
7в  в третю змінучол.30
8Корсний фонд робочого часу
використання ОВФ: 
8а   за планомдні218
8б   Фактичнодні140
9Тривалість змінигод.8
10Внутрішньозмінні витрати робочого часугод.0,8
11Річний знос ОВФ%8,4
12Вибуло ОВФмлн.грн.0,59
13Поступило ОВФмлн.грн.0,58
13а   із них новихмлн.грн.0,56
14Собівартість продукціїмлн.грн.8,2
14а   в т.ч. матеріальні витратимлн.грн.5,1
15Витрати на утримання і експлуатацію ОВФ% від Соб-ті16,9
16Збільшення обсягу виробництва продукції
У плановому році 
відсотків18
 
Вступ
 
Перехід до ринкових відносин на даному етапі в Україні потребує глибоких зрушень в усіх сферах економіки-одній з найважливіших сфер людської діяльності. Ринкова економіка по своїй суті є засобом, що стимулює ріст продуктивності праці і збільшення ефективності виробництва. Підвищення ефективності суспільного виробництва означає ефективніше використання наявних трудових ресурсів для збільшення випуску якісної і потрібної країні продукції, а також постійно співставляти затрати з отриманими результатами і вносити певні корективи для того, щоб вкладені кошти принесли максимальну віддачу. В умовах ринкової економіки підвищення ефективності виробництва на підприємстві невіддільно пов'язане із проблемою економіки всіх видів ресурсів, в тому числі і основних виробничих фондів, величина і підвищення ефективності використання яких в певній мірі визначають виробничі можливості підприємства. Тільки в цих умовах наше народне господарство може підвищити рівень життя людей. 
Підприємство – це основна народногосподарська ланка країни, від результатів функціонування якої залежить економічний розвиток держави. В умовах ринкових відносин підприємство функціонує самостійно на засадах самоокупності і самофінансування і тому воно саме, в першу чергу, зацікавлене в підвищенні ефективності виробництва та збільшення прибутковості.
Велика роль відводиться проблемі підвищення ефективності використання ОВФ, які визначають рівень його матеріально-технічної бази, яка в значній мірі визначає обсяг виробництва продукції. Проте, ефективність виробництва на підприємстві залежить не тільки від забезпеченості підприємства основними фондами, але й ступеня їх використання у часі.
Задоволення потреб населення на ринку у тій чи іншій продукції залежить від обсягу виробництва продукції на підприємстві, тобто від пропозиції. Проте, обсяг виробництва продукції на підприємстві залежить від того наскільки ОВФ повно використовуються.
Таким чином, підвищення ефективності використання ОВФ підприємства знаходять свій вираз у збільшенні обсягу виробництва продукції, підвищення продуктивності праці та фондовіддачі. 
Крім того, поліпшення використання ОВФ підприємства є важливим резервом підвищення ефективності виробництва. Це обумовлено тим, що значна частка витрат виробництва, які утворюють собівартість продукції, пов'язана із використанням ОВФ на підприємстві. Так, у собівартості продукції витрати по утриманню і експлуатації ОВФ становлять близько 25 %. Поліпшення використання ОВФ зменшує витрати на їх утримання і експлуатацію у собівартості одиниці продукції. Зменшення цих витрат відбувається за рахунок зменшення умовно-постійної частини у витратах по утриманню і експлуатації ОВФ – амортизаційних відрахувань, величина яких є умовно-постійною по відношенню до річного обсягу продукції. Внаслідок цього, чим більше буде вироблятися продукції, тим меншою буде питома вага амортизаційних відрахувань у собівартості одиниці продукції, а це веде і до збільшення прибутку підприємства. Підвищення ефективності використання ОВФ також зменшує потреби підприємств у капітальних вкладеннях для розвитку матеріально-технічної бази підприємства з метою зменшення обсягу виробництва продукції, тобто відбувається економія коштів на ці цілі. Як свідчить багаторічна практика господарювання, ефект від поліпшення використання ОВФ реалізується значно швидше, ніж від повних капітальних вкладень. Крім того, підвищення ефективності використання ОВФ зменшує витрати від їх морального зносу. 
Фото Капча