Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підвищення економічної ефективності стратегії виробництва підприємства (на прикладі ПП «Віліс»)

Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
191
Мова: 
Українська
Ціна: 
4500 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади стратегії виробництва підприємства
1.1. Сутність виробництва та стратегії виробництва
1.2. Головні складові та види стратегій виробництва 
1.3. Вплив стратегії виробництва на ефективність діяльності підприємства
Висновки до розділу 1 
2. Оцінка стратегії виробництва НА ПП «Віліс»
2.1. Аналіз внутрішнього стану підприємства
2.1.1. Коротка характеристика ПП «Віліс»
2.1.2. Аналіз стратегії маркетингу
2.1.3. Аналіз стратегії виробництва
2.1.4. Аналіз фінансової стратегії
2.1.5. Аналіз стратегії використання персоналу
2.1.6. Аналіз управління стратегією виробництва
2.2. Аналіз зовнішнього середовища
2.2.1. Аналіз загального середовища
2.2.2. Аналіз конкурентів
2.2.3. Аналіз споживачів
2.2.4. Аналіз постачальників
2.3. Економічна модель визначення залежності обсягів виробництва продукції від суми основних виробничих засобів
Висновки до розділу 2
3. Економічне обгрунтування підвищення ефективності стратегії виробництва ПП «Віліс»
3.1. Економічне обґрунтування ефективності дообладнання макаронного пресу новими матрицями та фільєрами 
3.2. Економічне обґрунтування ефективності впровадження механічного млина для переробки бракованої продукції
3.3. Економічне обґрунтування ефективності встановлення нової лінії з виробництва натуральних соків
3.4. Вплив запропонованих заходів на підвищення ефективності стратегії виробництва
Висновки до розділу 3
4. Організація охорони праці та безпека у надзвичайних ситуаціях
4.1. Охорона праці на підприємстві
4.2. Безпека в надзвичайних ситуаціях на підприємстві
Висновки до розділу 4
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. На сучасному ринку панує жорстка конкуренція, пов’язана із здійсненням підприємницької діяльності. Для того, щоб тривалий час перебувати на ринку, захопити найширший його сегмент, необхідно вміти швидко та гнучко адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі. Жодне підприємство не може досягти переваги над конкурентами за усіма комерційними характеристиками товару і засобах його просування. Необхідне вироблення раціональної стратегії виробництва, що найбільшою мірою відповідає тенденціям розвитку ринкової ситуації та найкращим способом використовує сильні сторони діяльності підприємства. 

Вибір стратегії виробництва є запорукою успіху діяльності підприємства. Підприємство може опинитися в кризовому етапі, якщо не зуміє передбачити обставини, що змінюються, і вчасно відреагувати на них. В умовах ринкової економіки керівнику підприємства потрібно виробляти конкурентоздатну продукцію завдяки використанню новітніх технологій [57, с. 307].

Необхідно відзначити, що визначення стратегії виробництва для підприємства принципово залежить від конкретної ситуації, в якій воно перебуває. Невміле виконання найперспективнішої стратегії може погіршити ситуацію, а за умови професійного підходу підприємство може отримати шанс на успіх, навіть якщо і були помилки при розробленні стратегії. Задовільне виконання стратегії має здатність компенсувати негативні наслідки непередбачених змін. Керівники та фахівці з планування вивчають і аналізують стратегію виробництва як визначальну складову інструментарію вирішення різнопланових проблем у процесі функціонування та розвитку підприємства [29, с. 92-93]. 

Стратегія виробництва дає змогу розробити політику для ефективного використання усіх наявних ресурсів підприємства. Удосконалення стратегії виробництва - це шлях до успіху підприємства, при постійному удосконаленні виробництва, асортименту продукції, заробітної плати робітників, то можна досягти найкращих результатів і цим самим зміцнити конкурентні переваги [8, с. 204-205].

Відтак шлях до успіху будь-якої стратегії виробництва полягає у тому, щоб максимально точно визначити всі можливі варіанти пріоритетів; зрозуміти, які можуть бути наслідки вибору кожного з наявних варіантів, а також, те, на які компроміси треба йти у випадку обрання того чи іншого варіанту [67, с. 118]. Саме тому, в умовах переходу до ринкової економіки опанування мистецтва вибору стратегії виробництва стає досить актуальним.

Стан вивчення обраного предмета досліджень. При написанні дипломної роботи були використані праці таких відомих авторів як В.І. Блонська [4], Г.І. Кіндрацька [31], О.І. Ковтун [33], О.Є. Кузьмін [35], В.І. Ляшенко [39], Д.Л. Мельник [41], А.П. Міщенко [46], В.Д. Нємцов [51], М.Г. Саєнко [59], О.М. Сумець [65], Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. [14] Юрій Е.О. [70] Клівець П. Г. [32], Березін О.В., Безпарточний М.Г. [1], Череп А.В. [68], Дідковська Л. Г., Яшкіна Н. В. [11], Гордієнко П.Л. [10] та інші.

Метою роботи є економічне обґрунтування стратегії виробництва досліджуваного підприємства, та необхідності проведення стратегічних змін.

Досягнення поставленої мети потребує вирішення наступних завдань:

 • дослідження економічного змісту стратегії виробництва, розвиток її теорії та практики;
 • проведення огляду спеціальної літератури щодо формування та удосконалення стратегії виробництва;
 • оцінка ефективності існуючої стратегії виробництва на досліджуваному підприємстві;
 • аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;
 • аналіз техніко-економічного стану ПП «ВІЛІС»;
 • визначення основних виробничих проблеми ПП «ВІЛІС» щодо стратегії виробництва;
 • пошук варіантів вирішення виявлених проблем виробництва;
 • економічне обґрунтування заходів для удосконалення стратегії виробництва на підприємстві;
 • розрахунок економічної ефективності від впровадження запропонованих заходів щодо вдосконалення стратегії виробництва;
 • розроблення заходів з охорони праці для запропонованих заходів.

Предметом дослідження є стратегія виробництва ПП «ВІЛІС».

Об'єктом дослідження є приватне підприємство «ВІЛІС».

Методика досліджень. У процесі дослідження використані загальні та спеціальні методи досліджень. Абстрактно-логічний метод, метод узагальнення та метод розвитку теорії були використані при дослідженні теоретико-методологічних засад стратегії виробництва. Статистичні методи дослідження задіяні при аналізі зовнішнього середовища, основних засобів, персоналу, запасів тощо. Розрахунково-конструктивний застосовано при економічному обґрунтуванні запропонованих заходів для покращення ефективності стратегії виробництва. 

Практична цінність. Результатами впроваджених заходів є оновлення виробництва, зменшення браку продукції, розширення асортименту, підвищення завантаженості основних виробничих ліній, покращення іміджу підприємства тощо. У випадку впровадження лінії з виробництва соків, механічного млина для переробки бракованої продукції та дообладнання пресу новими матрицями та фільєрами, досліджуване підприємство додатково отримає у 2013 році виручку від реалізації продукції у розмірі 1573,3 тис. грн., збільшення чистого прибутку на 329,9 тис. грн., рентабельність основної діяльності зросте на 2,9 грн./грн., фондовіддача основних виробничих засобів підвищиться на 42,5 грн./грн., фондорентабельність на 16,4грн./грн. та продуктивність праці зросте на 37,2 тис. грн./ос., збільшення завантаженості макаронних ліній відбудеться на 6,9% та лінії з виробництва повидла на 2%.

 

Список використаних джерел: 
 1. Березін О.В. Стратегія підприємства. [Навчальний посібник] / О.В. Березін, М.Г. Безпарточний. – К.: Ліра-К, 2010. –224 с. 
 2. Білик М.Д. Фінансовий аналіз: [навч. посібн.] / М.Д.Білик, О.В.Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька – К.: КНЕУ, 2005. – 592 с.
 3. Блонська В.І. Стратегія збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції на підприємстві / В. І. Блонська, О. С. Щеголінська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – вип. 18.5. – С. 275 – 278.
 4. Бровкова О.Г. Стратегічний менеджмент. [навч. посіб.] / О.Г. Бровкова - К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. – 224 с.
 5. Бухалков М. Внутрифирменное планирование / М. Бухалков. – М.: 1999р.
 6. Виханский О. С., Менеджмент: Учебник / А.И. Наумов. – 3-е изд. – М.: Экономист. – 2003. – 528 с.
 7. Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. Випуск №33, 2011. – 325 с.
 8. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». Науковий журнал. 2010, №4. Т. 2 – 259 с.
 9. Володькина М. В. Стратегічний менеджмент: [навчальний посібник] / М.В.Володькина — К: Знання-Прес, 2002. - 149 с. 
 10. Гордієнко П. Л., Стратегічний аналіз: [навчальний посібник] / Л.Г.Дідковська, Н.В. Яшкіна - 2-ге вид., перероб. І доп. - К.: Алерта, 2008. - 478 с.
 11. Гордієнко П.Л.  Стратегічний аналіз. [навчальний посібник] / П.Л.Гордієнко 3-ге вид., 2011, 520 с.
 12. Гордійчук А.С., Економіка підприємства, - [навчальний посібник] / О.А.Стахів. - Рівне, РДТУ, 1999 – 247 с.
 13. Дацій О. І. Менеджмент персоналу / О.І. Дацій – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с. 
 14. Довгань Л.Є. Стратегічне управління: [навчальний посібник] / Ю.В.Каракай, Л.П. Артеменко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.
 15. Дойль Питер. Маркетинг-менеджмент і стратегії / П. Дойль: Пер. з англ. – Спб.: Питер, 2003. – 544 с.
 16. ДСТУ 4283.1:2007 «Консерви. Соки та сокові продукти. Терміни та визначення понять» 
 17. ДСТУ 4283.2:2007 «Консерви. Соки та сокові продукти. Номенклатура та вимоги», які набули чинності з 01.08.2007. 
 18. Економіка виробничого підприємства: [Навчальний посібник] / За ред. І.М. Петровича. — К.: Знання 2001. — 405 с.
 19. Економіка підприємств: [навчальний посібник] / Ред. П.С. Харів. — Тернопіль: Економічна думка 2000. — 500 с.
 20.  Економіка підприємства: [навчальний посібник] / Ред. Л. М. Гаєвська. — Ірпінь 2001. — 145 с.
 21. Економіка підприємства. Під ред.С.Ф. Покропивного. -К.: Наукова думка, 2000.-528с.
 22. Економіка підприємства. Посібник / За ред. П.С.Харіва.- Тернопіль, Економічна думка 2000.-450с.
 23. Ефективність управління інвестиційною діяльністю підприємства / В.В. Левицький // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2011. – № 2 (56). – Ч. 2. – С. 69. – Бібліограф.: 5 назв.
 24. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 21 грудня 2000 року 
 25. Закон України №2695 –  від 14.10.1992 «Про охорону праці» зі змінами та доповненнями. 
 26. Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.01р. № 24.
 27. Закон України «Про стандартизацію» від 17.05.01р. №2408-3.06 - 3.
 28. Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» від 22.12.97р. № 771/99 - ВР.
 29. Збірник тез доповідей. Секція підприємництва та перспективних технологій. 69-а студентська науково-технічна конференція, 17-21 жовтня 2011 р. / Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – 200 с. 
 30. Керб Л. П. Основи охорони праці: [навч. посібник] / Л. П. Керб – К.: КНЕУ, 2003. – 215 с.
 31. Кіндрацька Г. І. Основи стратегічного менеджменту: [навч. посібник] / Г.І.Кіндрацька– Львів: Кінтпатрі ЛТД, 2000. – 264 с.
 32. Клівець П. Г. Стратегія підприємства: [навч. посібник] / П. Г. Клівець - К.: Академвидав, 2007. - 320 с.
 33. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: [навч. посібник] / О.І. Ковтун. – [3-тє вид.]. – Львів: «Новий світ – 2000», 2007. – 324 с.
 34. Конспект лекцій - К.:КНЕУ. А. М.Поддєрьогін. — К.: КНЕУ. 2004. 256 с.
 35. Кузьмін О. Є. Технологія вибору стратегій виробництва для машинобудівних підприємств / О. Є. Кузьмін. 465 с.
 36. Кукушкін О. М. Стратегія розвитку підприємства. О. М Кукушкін // Науковий вісник. – 2005. – вип. 15.2. – С. 220 – 226.
 37. Кушнір Н. Б., к.е.н., професор, Дячук О.І., ст. 5 курсу ФЕіП. НУВГП, м. Рівне.
 38. «Львівська політехніка», нац. ун-т. Студент. наук.-техн. конф. (67 ; 2009 ; Львів). Збірник тез доповідей 67-ої студентської науково-технічної конференції (жовтень-листопад 2009 року) / »Львівська політехніка», нац. ун-т. Студент. наук.-техн. конф. (67 ; 2009 ; Львів) ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка» ;– Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 248 с.
 39. Ляшенко В.І. Вплив Податкового Кодексу України на розвиток малого підприємництва: експертні оцінки на етапах обговорення прийняття та внесення змін. В. І. Ляшенко, А.А. Просуленко // Вісник економічної науки України. – №2. – 2011. – С. 93-111.
 40. Масленніков О.Ю. Стратегія зростання обсягів виробництва і реалізації продукції підприємства / О. Ю. Масленніков, М. В. Андрощук //Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.2. – С. 215 – 219.
 41. Мельник. Д. Л. Роль та місце функціональних стратегій у загальній стратегії розвитку підприємства. / Д. Л. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. – № 4. – 2010, Т. 2. – С. 208 – 212.
 42. Менеджмент персоналу / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін..; За заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2004. – 398 с.
 43. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій від 31 березня 1998 р. за N 214/2654.
 44. Мізюк Б.М. Основи стратегічного управління: Підручник / Б.М. Мізюк. — Львів: Магнолія 2006. – 2009. – 544 с. 
 45. Мізюк Б.М. Основи стратегічного управління: Підручник / Б.М. Мізюк. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 544 с.
 46. Міщенко А. П. Стратегічне управління: навч. посібник для вузів / А.П.Міщенко, 2004. - 333 с.
 47. Наказ №255 від 15.11.04 «Типове положення про службу охорони праці». Держнаглядохоронпраці України.
 48. Наказ №72 від 3.08.93 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Держнаглядохоронпраці України.
 49. Наказ №27 від 17.02.99 «Типове положення про навчання з питань охорони праці». Держнаглядохоронпраці України.
 50. Науковий вісник. Укр.ДЛТУ : Збірник науково-технічних праць. – Львів : УкрДЛТУ. – 2006. – Вип. 15.2. - 308 с.
 51. Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент: [навч. посібник] / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 560 с.
 52. Охорона праці / В.М. Москальова, Рівне. НУВГП , 2009
 53. Партин Г. О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій : монографія / Г.О. Партин. – К. : Вид-во УБС НБУ, 2008. – 219 с.
 54. Петрович Й. М. Економіка підприємства: [навч. посібник] / Й.М.Петрович. – 2-ге видання, випр.. – Л.: Магнолія 2006, 2008. – 580 с. 
 55. Податковий Кодекс України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР). – N 13-14. – 2011.
 56. Положення про порядок виконання робіт із підвищеною небезпекою.
 57. Праці одеського політехнічного університету, 2011. Вип. 2 (36). 1 – 340.
 58. Решетило Л. І. Сучасні тенденції ринку макаронних виробів в Україні. Л.І.Решетило, С.І. Ганич // Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.6. – С. 288 – 290.
 59. Саєнко М.Г. Підручник \ М.Г. Саєнко– Тернопіль: «Економічна думка». – 2006. – 390 с.
 60. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства : підручник / М.Г. Саєнко. – Тернопіль : Економічна думка. – 2006. – 390 с. 
 61. Ситницький М. Системи управління стратегічною гнучкістю вітчизняних підприємств / М. Ситницький // Конкуренція. – 2007. – № 3. – С. 27-32.
 62. Сич Є.М. Стратегічний аналіз. / О.В. Пилипенко, М.С. Стасишен: навч.-метод. посіб. – К.: Каравела, 2010. – 304 с. 
 63. Старостенко Г.П. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. / Г.П.Старостенко, Н. В. Мірко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.
 64. Стратегічне управління персоналом підприємства: [навчальний посібник] - Балабанова Л.В., 2011, 236 с.
 65. Сумець О.М. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека: Навч. посібник / О.М. Сумець, М.Б. Тумар. – К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – 400 с. 
 66. Сучасні проблеми економіки і підприємства: Збірник наукових праць. – Випуск 8. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – 192 с.
 67. Управління розвитком. Збірник наукових робіт ХНЕУ: 2010.№ 17(93) 2010.
 68. Череп А. В. Стратегічне планування і управління / Череп А. В. - навч. посіб. / А. В. Череп, А. В. Сучков. – К. : Кондор, 2011. – 334 с..
 69. Шершньова, З .Є. Стратегічне управління / З .Є. Шершньова,: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. - 699 с.
 70. Юрій Е.О. Теоретичні засади стратегічного планування діяльності підприємств // Юрій Е.О. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки. – Вип. 6. Чернівці. – 2005. – С. 191-196.
 71. http://www.eximb.com – офіційний сайт Укрексімбанку.
 72. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державної служби статистики.
 73. http://www.tfq.com.ua – офіційний сайт компанії ТFQ.
 74. vilis-tm.com.ua – офіційний сайт ПП «ВІЛІС».
 75. http://uk.wikipedia.org/ - вікіпедія вільна енциклопедія.
 76. http://www.stozhary.net.ua - сайті компанії ТОВ ТД Стожари.
 77. http://stroika.dp.ua/products/item/9189/ - каталог компаній.
 78. http://prodam.ck.slando.com.ua/smela/zhorna_P_57000683.html - компанія Slando
 79. http://ukraine20.com/?p=5049 – бізнес ідеї.
 80. http://www.google.com.ua/intl/uk/adwords/signuptips/ - реклама Google.
 81. http://mediagroup.com.ua/view_info.php?id_np=276 – газета ОГО.
 82. http://www.luckycompany.com.ua/reklama-na-podgolovnikakh.html - РА «LUCKY»
 83. http://patison.com.ua/catalog/bilbordy_rovno_naruzhnaja_reklama_rovensko... - реклами «Patison»
 84. http://www.priisk.kiev.ua/yslygi-prais.html - замовлення реклами
 85. http://vidan-group.com/o-kompanii/prajs.html - ТОВ «Відан груп»
 86. http://uwm.com.ua/node/2519 - сайт здорового способу життя.
 87. http://lviv.prom.ua/ - каталог товарів.
 88. http://www.avito.ru/ - сайт оголошень.
 89. http://www.rsps.ru/projects/juceworld/6.pdf - новий оптимізований гідравлічний фруктовий прес HPX 6007 від компанії BUCHER UNIPEKTIN.
 90. http://vkurse.ua/ - сайт здоров’я
 91. http://my-drinks.org.ua/ - Союз споживачів України
 92. http://silgosp.com/articles/article-334/ - сільськогосподарський портал.
 93. http://www.bank.gov.ua – Національний Банк України.
9025
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.