Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Пішохідний туризм

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження пішохідного туризму
1.1. Місце пішохідного туризму в системі спортивного туризму
1.2. Класифікація різновидів пішохідного туризму
2. Організація і проведення піших мандрівок
2.1. Особливості розробки маршруту пішого походу
2.2. Підбір і вимоги до спорядження
2.3. Тактика і техніка піших переходів
3. Умови і перспективи розвитку пішохідного туризму в Україні
3.1. Концептуальні засади розвитку пішохідного туризму в Україні
3.2. Характеристика потенціалу Волинської області щодо організації пішохідного туризму
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Туризм - одна з найбільш динамічних галузей світового господарства, яку можна розвивати у практично будь-яких регіонах, оскільки цікаві місця, природні та історичні пам’ятки можна знайти у кодному куточку країни.

Значення пішохідного туризму для суспільства важко переоцінити, адже він сприяє раціональному використанню вільного часу, активному та здоровому способу життя. Молодь у походах готується до трудової діяльності і військової служби, розвиває прикладні навички життя у природних умовах. Особливе значення має оздоровчий ефект пішохідного туризму, який полягає у вдоско-наленні функціональних резервів і посиленні імунобіологічних властивостей організму під впливом сукупності природних факторів і фізичного навантаження.

Заняття активним туризмом сприяють формуванню екологічної та націо-нальної самосвідомості, особливо молоді, розвитку духовності, розширюють уявлення про можливість життєдіяльності людини в тісній єдності з природним середовищем.

Для динамічного розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури України, багатої відповідними ресурсами, необхідно, насамперед, вирішити проблеми організації пішохідного туризму, зокрема міжнародного та регіонального (прокладання екологічних стежок, маркованих маршрутів, облаштування місць для біваків тощо), рекламу туристично-рекреаційних принад, дослідження туристичного потенціалу. 

Необхідність дослідження факторів та умов розвитку пішохідного туризму, з’ясування його значущості для суспільства актуалізується його перевагами: високою атрактивністю, відносною простотою організації, дешевизною, доступністю всім верствам населення, масовістю. Тому перед науковцям постають важливі завдання удосконалення системи спортивно-оздоровчого туризму, аспектів його організації, узгодження критеріїв відмежування цього виду туристично-рекреаційної діяльності від інших.

Стан дослідження проблеми. Проблеми організації туризму та турис-тичної діяльності висвітлені у працях В. В. Абрамова [2], В. Д. Дехтяра [8], В. А. Квартальнова [12], В.Ф. Кифяка [13], Л. О. Малик [17], Т. Г. Сокол [20] та ін. Теоретичні та прикладні аспекти пішохідного туризму, способів і методичного забезпечення організації окремих його видів описані в публіка-ціях Ю. А. Грабовського [6], М. П. Кляп [14], З. І. Філіпова [22], Ю. В. Щура [23] та інших. Загальні засади розробки піших туристичних маршрутів і моделю-вання системи забезпечення пішохідних туристських заходів (зокрема, маршрутів спортивно-оздоровчого туризму) розроблені С. М. Кобзовою [15] та Е. Н. Кодишем [16].

Об'єкт дослідження – пішохідний туризм у системі спортивно-оздоровчого туризму. 

Предмет дослідження – особливості пішохідного туризму в Україні. 

Мета роботи – теоретично обгрунтувати місце пішохідного туризму у туристичній системі України, визначити його потенційні можливості та розробити приклади піших туристичних маршрутів. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • з’ясувати місце пішохідного туризму в системі спортивного туризму та його види;
 • проаналізувати особливості організації і проведення піших мандрівок;
 • визначити умови і перспективи розвитку пішохідного туризму в Україні на пикладу розробки піших маршрутів у Волинській області.

Методи дослідження. При написанні курсової роботи використову-валися базові науково-теоретичні положення рекреаційної географії, а також ідеї та концепції, розроблені у сучасній туристичній науці. У роботі використано також такі наукові методи дослідження: аналітичний, синте-тичний, системний аналіз, порівняльно-географічний та ін. 

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 39 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України “Про туризм” від 15.09.1995 № 324/95-ВР, поточна редакція від 07.03.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр
 2. Абрамов В.В. Історія туризму: підручник / В.В. Абрамов, М.В. Тонко-шкур. - Харків: ХНАМГ, 2010. - 286 с.
 3. Бабкин А.В. Специальные виды туризма / А.В. Бабкин. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 252 с.
 4. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методи аналізу, термінологія, районування: Монографія / О.О. Бейдик. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 395 с. 
 5. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: монографія / М. Борущак. – Львів: ІРД НАН України, 2006. – 288 с.
 6. Грабовський Ю. А. Спортивний туризм: Навчальний посібник / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. − Тернопіль: Навчальна книга − Богдан, 2009. − 304 с.
 7. Денисюк В. Волинь: події, факти, цифри. Туристичні маршрути: Історико-краєзнавчий нарис / В. Денисюк. – 3-тє вид. – Луцьк: Надстир’я, 2003. – 110 с.
 8. Дехтяр В. Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: Навчальний посібник / В. Д. Дехтяр. − К.: Науковий світ, 2003. − 203 с.
 9. Євдокименко В. К. Регіональна політика розвитку туризму (Методологія формування, механізм реалізації) / В. К. Євдокименко. – Чернівці: Прут, 1995. – 120 с.
 10. Єрмаченко В. Є. Спортивний туризм : конспект лекцій / В. Є. Єрмаченко, Ю. Ю. Іващенко, Ю. М. Котельникова; ХНЕУ. - Х., 2007. - 87 c.
 11. Зима О. Г. Основи туризму : конспект лекцій. Ч. 2 / О. Г. Зима, Н. А. Дехтяр, М. В. Новікова. - Х. : ХНЕУ, 2009. - 224 c.
 12. Квартальнов В. А. Туризм: Теория и практика / В. А. Квартальнов. - Избр. тр.: в 5 т. – Т.1. Гуманитарные проблемы развития туризма: история и современность. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 192 с.
 13. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В.Ф. Кифяк. – Чернівці: Книги- ХХІ, 2003. – 300 с.
 14. Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. - К.: Знання, 2011. - 334 с.
 15. Кобзова С. М. Алгоритм проектування регіональних туристичних маршрутів / Кобзова С. М. // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Метеріали 2-ї міжнар. наук.-практ. конф. / За ред. І. В. Саух– Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2009. – С. 35-40.
 16. Кодыш Э.Н. Организация  и  проведение  слетов  и  соревнований  по  пешеходному туризму: Методические рекомендации / Э.Н. Кодыш. - М.: ЦРИБ «Турист», 1982. - 84 с.
 17. Малик Л. О. Туризм та його сегментація за видами проведення турівта за місцем призначення / Л. О. Малик // Молодь і ринок. – 2013. –№ 1(96).– С. 28-34.
 18. Науменко Г.П. Проблеми розвитку внутрішнього туризму в Україні / Г.П. Науменко / Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти. – К., 2002. – 160 с.
 19. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студент-ською молоддю України. – К.: МОН України № 237 від 24.03.2006 р.
 20. Сокол Т. Г. Основи туризмознавства : навч. посіб. / Т. Г. Сокол; Федер. профспілок України, Ін-т туризму. - К., 2006. - 76 c.
 21. Туризм в Україні: Статистичний збірник. – К.: Державний комітет статистики України, 2013. – 558 с.
 22. Філіпов З. І. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи : навч. посіб. для студ. ВНЗ фізкульт. профілю / З. І. Філіпов; ред.: М. Лук'янченко. - Дрогобич : Коло, 2010. - 344 c.
 23. Щур Ю. В. Спортивно-оздоровчий туризм: Навчальний посібник / Ю. В. Щур, О. Ю. Дмитрук. – К.: Альтерпрес. – 2003. – 232 с.
5462
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).