Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Північно-східний економічний район України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Характеристика природних і соціально-географічних умов району
1.1. Історико-географічні умови формування території району і його господарства
1.2. Природні умови і ресурси
1.3. Населення і працересурсний потенціал
2. Особливості територіальної і компонентної структури господарства
2.1. Функціонально-територіальна структура
2.2. Функціонально-компонентна структура
2.3. Аналіз проблем і перспектив розвитку району
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Для характеристики рівня розвитку економіки регіонів та його ефективності використовуються узагальнюючі показники розміщення продуктивних сил, які мають синтетичний характер. Вони визначають ступінь використання економічного потенціалу господарського комплексу, а також відображають якісну характеристику всієї економічної діяльності регіону, включаючи невиробничу сферу. Їх розрахунки використовуються для визначення структури суспільного виробництва, участі галузей регіон) у створенні національного прибутку, дже>ел нагромадження та капітальних вкладень. Отже, під рівнем економічного розвитку регіону розуміється рівень розвитку продуктивних сил та рівень добробуту населення регіону.

Північно-Східний соціально-економічний район належить до найбільш індустріально розвинених районів України, характеризується вигідним економіко-географічним положенням, розташований на важливих шляхах сполучення з сусідньою Російською Федерацією, поблизу металургійних баз Донбасу та Придніпров’я. На сході район межує з Донецьким соціально-економічним районом, на півдні - з Придніпровським соціально-економічним районом, на північному заході - з Столичним соціально-економічним районом; з сходу район має безпосередній вихід до Курської та Білгородської губерній Російської Федерації. 

У районі склався потужній індустріально-аграрний господарський комплекс. На промисловість припадає 75% валового продукту. За рівнем розвитку промислового виробництва, вартістю основних виробничих фондів і чисельністю промислово-виробничого персоналу район посідає третє місце в Україні після Донбасу та Придніпров’я. У ньому зосереджено 20% машинобудування України. Висока територіальна концентрація промисловості визначає значні показники обсягів товарної продукції з розрахунку на одного жителя, особливо це стосується Харківської області. В районі виробляється понад 13% продукції сільського господарства України. 

Питань утворення і вивчення соціально-економічних районів України стосуються праці таких авторів, як Тарангул Л.Л., Данилишиної Б.М., Круль В.П, праці Горленко І.О., Іщука С.І. , Ковтонюка М.О., Петриги М.О. Качана Є.П., Ковалевського В.В., Михайлюка О.Л., Семенова В.Ф., Жука М.В. Необхідін для роботи дані офіційної статистики можна знайти у “Статистичному щорічнику України” і збірнику “Україна в цифрах”.

Мета роботи - економіко-географічна характеристика Північно-Східного соціально-економічного району та його місця в економіці України.

Об'єкт дослідження - Північно-Східний соціально-економічний район у структурі національного господарства України.

Предмет дослідження - особливості географічної, функціонально-компонентної та економічної структури Північно-Східного соціально-економічного району.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження можна поставити наступні завдання:

1) описати географічне положення і умови розвитку району;

2) дати характеристику природних умов і ресурсів району;

3) з’ясувати особливості розміщення населення і показники працересурсного потенціалу району;

4) проанаізувати функціонально-компонентну структуру району;

5) охарактеризувати основні промислові та сільськогосподарські вузли району, оцінити стан розвитку транспортного комплексу;

6) встановити загальні проблеми і перспективи розвитку району.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Географічна енциклопедія України. - К.: Українська енциклопедія. - Т.1. - 1989; Т.2. - 1990; Т.3. - 1993.
 2. Горленко І.О. Економічні райони України - К.: Наукова думка, 1999. - 312 с.
 3. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Економічні райони України. - К., 1999. - 205 с.
 4. Данилишина Б.М. Продуктивні сили економічних районів України - К.: КНЕУ, 2000. - 276 с.
 5. Економічна і соціальна географія / за ред. М.Д. Пістуна. - К., 1995. - 144 с.
 6. Економічна і соціальна географія України (матеріали для практичних і семінарських занять та вказівки до їх виконання) / за ред. проф. Я. Жупанського і доц. І. Пушкара. - Тернопіль: Астон, 1998. - 319 с.
 7. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України. К.: Кондор. - 2004. - 510 с.
 8. Заставний Ф.Д. Географія України. - Львів: Світ, 1994. - 472 с. 
 9. Іванух Р.А., Чук Л.Г. Економічна політика держави і проблеми розвитку продуктивних сил // Регіональна економіка. - Львів, 1998. - №3. - С.22-30.
 10. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. - 88 с.
 11. Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси й економічне районування (методологія, теорія). - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1996. - 244 с. 
 12. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні умови та ресурси України: Навчальний посібник. - Рівне: УДАВГ, 1997. - 175 с.
 13. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України. - Рівне: Видавництво УДАВГ, 1997. - 420 с.
 14. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. - К.: Вища школа, 1996. - 232 с. 
 15. Поповкін В.А., Каметенко А.П., Родинна В.О. Аванпроект економічного районування України. - К., 1994. - 90 с. 
 16. Поповкін В.Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці. - К.: Наук. думка, 1993. - 210 с.
 17. Регіональна політика України / під ред. Н.Г. Курдюкової. - К.: Наук. думка, 1995. - 206 с.
 18. Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми: У 3-х частинах. - Львів, 1998. - 1366 с.
 19. Регіони України у розрізі демографічних проблем / під редакцією А.А. Вишевського. - К.: Лібра, 2005. - 138 с.
 20. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / М.О. Ковтонюк, М.О. Петрига та ін. / За редакцією Є.П. Качана. - К.: Вища школа, 1997. - 375 с.
 21. Розміщення продуктивних сил України: підручник за ред Є.П. Качана - Київ, 2001. - 489 с.
 22. Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін. / за ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк. - К.: Либідь, 1996. - 368 с.
 23. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. - К.: Либідь, 1994. -150 с.
 24. Руденко Д.П. Довідних з географії природно-ресурсного потенціалу України. - К.: Вища школа, 1993. - 365 с.
 25. Семенюк В. К. Соціально-економічні і екологічні проблеми розвитку адміністративних районів: У 3-х частинах. - Львів, 1997. - 697 с.
 26. Статистичний щорічник України за 2007 рік / Міністерство статистики України: Відповідальний за випуск В.В. Самченко. - К.: Техніка, 2008. - 696 с.
 27. Україна у цифрах у 2007 році: кор. стат. довід. / Міністерство статистики України / Відповідальний за випуск В.А. Зінич. - К.: Наукова думка, 2008. - 176 с.
 28. Шаблій О. Деякі питання методології і теорії макрореґіоналізації України // Вісн. Львів, ун-ту. Сер. геогр. - 1999. - Вип. 24. - С. 4. 
 29. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України. - Львів: Світ, 1994. - 606 с.
 30. Шевчук Л.Т. Розміщення продуктивних сил: Навч. посіб. - Львів: ЛНУ, 2004. - 290 с.
11596
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).