Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Північно-Західний економічний район

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Природні і соціально-географічні умови району
1.1. Географічне положення і ресурсний потенціал
1.2. Населення і працересурсний потенціал району
2. Економіко-географічна характеристика
2.1. Функціонально-компонентна структура
2.2. Функціонально-територіальна структура
2.3. Проблеми і перспективи розвитку району
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Актуальність розв’язання проблем ефективної регіоналізації в Україні постійно зростає у зв’язку з необхідністю звільнитися від нашарування екстенсивних ланок територіального управліня, підвищити його ефективність. Слід враховувати, що адміністративно-територіальний устрій і економічне районування України досить давно не переглядалися і у ряді випадків створюють певні труднощі для територіального прогнозування і дієвого управління на регіональному рівні. Північно-Західний або, як його ще називають, Волинський соціально-економічний район, є важливою ланкою господарства країни, оскільки зосереджує масу харчових виробництв, має розвинену лісогосподарську інфраструктуру, забезпечує вихід країни до Білорусі і Польщі.

Район включає дві області – Рівненську і Волинську і розташований на крайньому північному заході України, межує з двома зарубіжним країнами – Білоруссю і Польщею. Це один з найменших за територією і кількістю населення соціально-економічний район країни. Більша частина його території розташована на Поліській низовині, решта – на Волинській височині.

Площа району – 40,3 тис. км2. Населення – 2,1 млн. осіб. До складу району входить дві області – Волинська та Рівненська. Об’єднується в єдиний район територія в першу чергу як історико-географічна область України.

Район виділяється за виробництвом будівельних матеріалів, продукції легкої і харчової промисловості, сільського господарства. Загалом промисловість району розвинута слабо. Це найбільш заболочена територія в межах України. 

Мета роботи - є вивчення економічної характеристики Північно-Західного (Волинського) соіально-економічного району і його місця у структурі господарства України.

Об'єкт дослідження - Північно-Західний соціально-економічний район у структурі національного господарства України.

Предмет дослідження - характеристика природних умов і соціально-промислової інфраструктури Північно-Західного економічного району України.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження необхідно визнеачити наступні завдання:

1) проаналізувати географічне положення і ресурсний потенціал;

2) охарактеризувати населення і працересурсний потенціал району;

3) описати функціонально-компонентна структура;

4) дати характеристику функціонально-територіальна структура;

5) визначити проблеми і перспективи розвитку району.

Джерельна база. Питань утворення і вивчення соціально-економічних районів України у свої працях торкаються Тарангул Л.Л., Данилишина Б.М., Круль В.П, Горленко І.О., Іщук С.І. , Ковтонюк М.О., Петрига М.О. Качан Є.П., Ковалевський В.В., Михайлюк О.Л., Семенов В.Ф., Жук М.В. Необхідні для роботи дані офіційної статистики можна знайти у "Статистичному щорічнику України" і збірнику "Україна в цифрах", крім того, статистичний матеріал наявний на сайтах обласних рад досліджуваних областей.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 31 аркуш.

 

Список використаних джерел: 
 1. Географічна енциклопедія України. – К.: Українська енциклопедія. – Т.1. – 1989; Т.2. – 1990; Т.3. – 1993.
 2. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. - К.: Либідь, 1997. – 385 с.
 3. Горленко І.О. Економічні райони України – К.: Наукова думка, 1999. – 312 с.
 4. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Економічні райони України. – К., 1999. – 205 с.
 5. Данилишина Б.М. Продуктивні сили економічних районів України – К.: КНЕУ, 2000. – 276 с.
 6. Економічна і соціальна географія / за ред. М.Д. Пістуна. – К., 1995. – 144 с.
 7. Економічна і соціальна географія України (матеріали для практичних і семінарських занять та вказівки до їх виконання) / за ред. проф. Я. Жупанського і доц. І. Пушкара. - Тернопіль: Астон, 1998. - 319 с.
 8. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України. К.: Кондор. – 2004. – 510 с.
 9. Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка. - К.: КНЕУ, 2002. – 289 с.
 10. Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка. - К.: Академвидав, 2002. - 368 с.
 11. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994. – 472 с. 
 12. Іванух Р.А., Чук Л.Г. Економічна політика держави і проблеми розвитку продуктивних сил // Регіональна економіка. – Львів, 1998. – №3. – С.22-30.
 13. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 88 с.
 14. Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси й економічне районування (методологія, теорія). – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1996. – 244 с. 
 15. Коротун І.М., Коротун Л.К. Географія Рівненської області // Навчальний посібник. - Рівненський відділ Українського географічного товариства, 1996. - 356 с.
 16. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні умови та ресурси України: Навчальний посібник. – Рівне: УДАВГ, 1997. – 175 с.
 17. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України. – Рівне: Видавництво УДАВГ, 1997. – 420 с.
 18. Новікова А. Економічна безпека України у транспортній сфері // Економіка України. - жовтень 2002. - №10(491). - С. 18-25.
 19. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища школа, 1996. – 232 с. 
 20. Поповкін В.А., Каметенко А.П., Родинна В.О. Аванпроект економічного районування України. – К., 1994. – 90 с. 
 21. Поповкін В.Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К.: Наук. думка, 1993. – 210 с.
 22. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / за ред. Б.М.Данилишина. - К.: РВПС України, 1999. – 436 с.
 23. Промисловість Центральної України / за ред. А.В. Семиренко. – К.: КНЕУ, 2005. – 85 с.
 24. Регіональна політика України / під ред. Н.Г. Курдюкової. – К.: Наук. думка, 1995. – 206 с.
 25. Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми: У 3-х частинах. – Львів, 1998. – 1366 с.
 26. Регіони України у розрізі демографічних проблем / під редакцією А.А. Вишевського. – К.: Лібра, 2005. – 138 с.
 27. Рівненщина інвестиційна: діловий довідник / упор. Ящук В. П. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – 106 с.
 28. Розміщення продуктивних сил України: підручник / за ред Є.П. Качана. – К.: Геокс, 2004. – 489 с.
 29. Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін. / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк. – К.: Либідь, 1996. – 368 с.
 30. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 1994. –150 с.
 31. Соціально-економічні і екологічні проблеми розвитку адміністративних районів: У 3-х частинах. – Львів, 1997. – 697 с.
 32. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Міністерство статистики України: Відповідальний за випуск В.В. Самченко. – К.: Техніка, 2007. – 646 с.
 33. Україна у цифрах у 2006 році: стат. довід. / Міністерство статистики України / Відповідальний за випуск В.В. Самченко – К.: Наукова думка, 2007. – 176 с.
 34. Фащевський М., Чернюк Л. Геоекономічний потенціал розвитку продуктивних сил України // Економіка України. - №7. - липень 2002. - С. 32-36.
 35. Шаблій О. Деякі питання методології і теорії макрорегіоналізації України // Вісн. Львів, ун-ту. Сер. геогр. – 1999. – Вип. 24. – С. 4. 
 36. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України. – Львів: Світ, 1994. – 606 с.
11654
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).