Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Пізнавальний туризм

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади формування та розвитку пізнавального туризму
1.1. Поняття, види, мета та принципи пізнавального туризму
1.2. Ресурсний потенціал пізнавального туризму
ІІ. Аналіз аспектів впливу пізнавального туризму на розвиток регіону
2.1. Вплив окремих аспектів пізнавального туризму на рівень регіонального розвитку
2.2. Оцінка осередків народних промислів як об’єктів пізнавального туризму в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Протягом останніх років туристична галузь України значно активізувалася, зросли обсяги як внутрішнього, так і виїзного туризму. Однак є ціла низка туристичних ресурсів України, які досі комплексно не оцінені та не задіяні, не визначені перспективні напрями їх актуалізації для розвитку туризму. Зокрема, таким видом ресурсів, які мають значні перспективи для розвитку туристичної галузі є культурні. Це пов’язане зі сприйняттям лише певної частини культурних ресурсів (здебільшого історико-культурної спадщини) як об’єкта туризму, а інші види ресурсів (творчі індустрії, організації, видатні люди, місця, події тощо) часто взагалі не розглядаються як потенційний туристичний продукт. Відповідно, розвиток пізнавального туризму в Україні, порівняно з іншими державами, відбувається значно повільніше.

Одним із напрямів туристичної галузі, який забезпечує стійкий попит та значні конкурентні переваги, порівняно з іншими видами туристичної діяльності, є пізнавальний туризм. Культурна специфіка - це унікальний ресурс окремої держави та територій для розвитку туристичної галузі, який, фактично , майже не може бути копійованим виробниками інших країн, а тому може забезпечити незаперечні конкурентні переваги для регіонального та загальнодержавного прогресу. Розвиток пізнавального туризму як пріоритетного напрямку бізнесу є важливим чинником сприяння покращенню показників соціально-економічного розвитку, інтенсифікації туропотоків, створення додаткових робочих місць, зростання ВВП та ВРП, а також підвищення іміджевої компоненти авторитету держави на міжнародному рівні.

Про прямий та непрямий позитивний економічний ефект функціонування індустрії пізнавального туризму, зазначають у своїх працях такі вітчизняні вчені як В. Кифяк [7], В.Кравців [8], О. Любіцева [14], М.Мальська [15], Г.П. Науменко [18], Н.Мікула [16] та ін. Вони також пітверджують, що сьогодні туристична галузь є перспективним сегментом формування конкуренто-спроможності в Україні на різних рівнях - від регіонального до державного. Так, В.К. Федорченко [5] окреслює значні перспективи використання історико-культурної спадщини як туристичного продукту. Як зазначає О.Кузьмук [11], активізація пізнавального туризму сприяє збереженню культурної спадщини та розвитку національної культури загалом. Саме тому багато держав приділяють особливу увагу формуванню якісної пропозиції у сфері пізнавального туризму, визначаючи власні його концепції. За твердженням Г. Андрее [1], ефективне функціонування сегменту пізнавального туризму забезпечує капіталізацію культурних ресурсів та сприяє комплексному розвитку держави.

Сьогодні актуальним є питання оцінки і використання культурного потенціалу нашої країни для розвитку туристичної індустрії, особливо у контексті підготовки чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. Налагодження Україною міжнародних зв’язків створює сприятливі умови для її розвитку. У свою чергу туристична діяльність є однією з найважливіших галузей економіки та невід’ємною ланкою в розвитку міжнародного співробітництва та інтеграції в світову культуру та економіку для будь-якої держави.

Об’єктом дослідження виступає пізнавальний туризм як соціокультурний компонент.

Предметом дослідження є пізнавальний туризм, його теоретичні, культурологічні основи.

Мета роботи – обгрунтування теоретичних основ пізнавального туризму, узагальнення наукових підходів до дослідження цього феномена. 

Для досягнення сформульованої мети необхідно вирішити такі завдання:

 • окреслити поняття, види, мета та принципи пізнавального туризму;
 • проаналізувати ресурсний потенціал пізнавального туризму;
 • з’ясувати вплив окремих аспектів пізнавального туризму на рівень регіонального розвитку;
 • оцінити потенціал осередків народних промислів як об’єктів пізнавального туризму в Україні.

Методи дослідження. Основою загально-методологічної бази дослідження є сукупність загальнонаукових методів, серед яких виділено аналітичний метод, що дає можливість розширення поняттєво-категоріального апарату, сучасного культурологічного підходу до туризму, історико-культурний метод як основа аналізу закономірностей культурного процесу.

Структура роботи. Структура та обсяг роботи відповідають меті та завданням дослідження, робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 35 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрее Г.О. Розвиток пізнавального туризму - перспективний напрямок у справі збереження культурної спадщини України // Український центр культурних досліджень, 1994-2010 pp./ Офіційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_6_2.php
 2. Голубнича С.М. Основи екскурсійної справи: Навч. посібник (рос. мовою) / Донецьк. ін-т турист. бізнесу. - Донецьк, 2003. – 236 с.
 3. Грабовський Ю.А. і др. Спортивний туризм. Навчальний посібник. – Тернопіль, 2008. – 304 с.
 4. Дацко О.І. Культурні ресурси як джерело унікальних конкурентних переваг регіону / Н.А. Мікула, О.І. Дацко // 36. наук, праць ПВНЗ «Буковинський університет». - 2010. - № 6. - С. 111-119.
 5. Історія екскурсійної діяльності в Україні: Навч. посіб. /В.К.Федорченко, О.М. Олексійко, О.М. Костюкова, Т.А. Дьорова. - К.: Кондор, 2004. - 163 с.
 6. Квартальнов В. А. Туризм: Теория и практика: Избр. тр.: в 5 т. - Т.1. Гуманитарные проблемы развития туризма: история и современность. - М.: Финансы и статистика, 1998. – 192 с.
 7. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Книги- ХХІ, 2003. – 300 с.
 8. Кравців B.C. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери / В.Кравців, Л.Гринів, М.Копач, С.Кузик. - Львів : НАН України. - ІРД НАН України. - 1999. - 78 с.
 9. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм: Навч. посіб./ М.П. Крачило; Рец.: В.І. Наулко, д-р іст. н., проф.; М.С. Топузов, кадн. пед. н., проф.. – навч. вид. – К.: Вища школа, 1994. – 191 с.
 10. Крачило Н.П. География туризма: Учебное пособие. – К.: Вища школа, 1987. – 187 с.
 11. Кузьмук О.Пізнавальний туризм як інструмент формування національної ідентичності / О.Кузьмук // Аналітична записка [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/desember08/23.htm
 12. Кулік В. В. Пізнавальний туризм як компонент соціокультурної діяльності / В. В. Кулік // Мультіверсум. – 2008. – № 76 .– С. 32-39.
 13. Логинов Л. М., Рухлов Ю.В. История развития туристско-экскурсионного дела. - М.: ЦРИБ «Турист», 1989. – 77 с.
 14. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. - К.: Альтерпрес, 2002. - 436 с. 
 15. Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. П. Мальська, В. В. Худо ; М-во освіти і науки України, Львів, нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 419 с.
 16. Мікула Н.А. Культурні ресурси як джерело унікальних конкурентних переваг регіону / Н.А. Мікула, О.І. Дацко // 36. наук, праць ПВНЗ «Буковинський університет». - 2010. - № 6. - С. 111-119.
 17. Моргунов Б.П. Туризм. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1987. - 168 с.
 18. Науменко Г.П. Проблеми розвитку внутрішнього туризму в Україні / Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти. – К., 2002. – 160 с.
 19. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство. - К.: Альт прес, 2007. - 352 с.
 20. Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник. За редакцією проф. Заставного Ф.Д. - К.: Знання, 2006. - 575 с. 
 21. Розвиток туризму в Україні: Проблеми і перспективи: Зб. наук. ст. – К.: ІВЦ «Слав’ян. діалог», 1995. - 244 с.
 22. Сажнева Н.М. Рекреаційна географія: Навч. посіб. – Мелітополь: Люкс, 2008. – 329 с.
 23. Туризм в Україні: Статистичний збірник. – К.: Державний комітет статистики України, 2011. – 539 с.
 24. Устименко Л. Туризм і світогляд // Краєзнавство. Географія. Туризм. - № 2 (103). - 1999. - С. 4.
 25. Щур Ю.В., Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм. Навчальний посібник. – К., 2003. – 232 с.
1236
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).