Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Планування комерційної діяльності у сфері товарного обігу

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Вивчення та прогнозування купівельного попиту як умова ефективної закупівлі товарів
2. Планування асортименту та торгові номенклатури товарів
3. Планування надходжень та закупівлі товарів
4. Нормування та планування товарних запасів на підприємстві
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Сьогодні, коли Україна починає виходити з тривалої економічної кризи на новий економічний рівень, на європейські і світові ринки збуту, багато підприємств знаходяться на грані банкрутства, ті ж, які працюють, в основному виробляють продукцію, яка не задовольняє запити споживачів. На мій погляд, однією з причин такого важкого положення є відсутність раціонально організованої й ефективно функціонуючої системи забезпечення планування товарного обігу на підприємствах, необхідність якої сьогодні диктується умовами ринку.

Планування - одна з найважливіших функцій управління комерційною діяльністю торгового підприємства. Планування закупівель, товарних запасів і продажів зв'язано з динамікою торгових процесів і сприяє досягненню поставлених цілей торгового підприємства. Плани закупівель і продажів звичайно містять показники, що повинні бути досягнуті в результаті їх виконання. У планах відбивається зміст робіт, установлюється персональна відповідальність за їхнє виконання, намічаються терміни і визначаються методи контролю й аналізу ефективності виконання завдань.

Сутність організації як функції управління заключається в упорядкуванні, узгодженні, регламентуванні дій виконавців, що беруть участь у процесах закупівлі, продажі і просування товарів до споживачів. Організація управління включає також оперативне регулювання, під яким маються на увазі поточні управлінські рішення, інструкції, накази, розпорядження, указівки, вироблювані і прийняті суб'єктами управління відповідно до конкретної ринкової ситуації. Облік як функція управління комерційною діяльністю являє собою документальне оформлення надходжень, приймання, реалізації товарів і їх руху в торговому підприємстві. Завдяки обліку забезпечується збереження матеріальних цінностей і коштів, контроль за торговими процесами і результатами комерційної діяльності.  Під контролем мається на увазі активне спостереження за виконанням управлінських впливів, перевірка дотримання документів, що регламентують комерційно-підприємницьку діяльність торгового підприємства. Контроль разом з обліком інформує підприємця про результативність торгових процесів і служить засобом коригувального впливу з боку органів управління на тих, кому слід виконувати керуючі рішення.

У великих торгових підприємствах у процесі управління комерційною діяльністю реалізуються такі функції управління, як економічний аналіз показників комерційної діяльності, прогнозування попиту і продажів.

Слід усвідомити, що поряд з продажем товару надзвичайно важливим компонентном ефектиної комерційної діяльності є забезпечення фугкціонування і розвитку системи управління товарними запасами на підприємстві, оскільки від цього залежить привабливість комерційної структури для покупців, особливо оптових. Багато компаній наймають професійних працівників, які займаються цим питанням, але активну участь у процесі організації забезпечення товорообігу повинні приймати більшість менеджерів, особливо керівники вищої ланки. Необхідно знаходити нові джерела постачання і збуту, допомагаючи клієнтам збільшувати їх валовий прибуток і підвищуючи задоволення від покупки. 

Метою роботи є аналіз організації системи планування комерційної діяльності у сфері товарного обігу.

Об’єкт дослідження – комерційна діяльність торговельного підприємства.

Предмет дослідження – система планування комерційної діяльності підприємства у сфері товарного обігу.

Відповідно до мети визначено наступні завдання роботи:

 • охарактеризувати вивчення та прогнозування купівельного попиту як умови ефективної закупівлі товарів;
 • проаналізувати планування асортименту та торгові номенклатури товарів;
 • вивчити процес планування надходжень та закупівлі товарів;
 • з’ясувати особливості нормування та планування товарних запасів на підприємстві.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань використовувалися методи аналізу фахової літератури, джерел періодичних видань, методи синтезу і узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів і списку використаної літератури, загальний обсяг роботи складає 35 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Балабанова Л.В. Маркетинг. Підручник. - Донецьк: 2002. - 562 с.
 2. Балабанова Л.В. та інші. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник для вузів.- Донецьк: АСНА, 1998.- 146 с.
 3. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. - Навчальний посібник.- К.: ВД "Професіонал", 2004.- 288 с.
 4. Бланк И.А. Управление торговым предприятием. - М.: ЭКМОС, 1998. - 416 с.
 5. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. - М.: Экономика, 1991. - 433 с.
 6. Брагин Л.А., Данько Т.П., Иванов Г.Г. Торговое дело: экономика и организация. - М: ИНФРА-М, 1997. - 256 с.
 7. Виноградова С.Н. Организация и технологии торговли. - Минск: Вышэйшая школа, 1994. - 324 с.
 8. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - К.:Лібра, 2004. -712 с.
 9. Германчук А.Н. Стратегический подход к управлению коммерческой деятельностью в условиях маркетинговой ориентации торговых предприятий.- Донецк: ОАО Донецкий Торговый дом "Донбасс", 1999.- 40 с.
 10. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Планирование предпринимательской деятельности предприятия. - М.: Инфра-М, 2004. - 388 с.
 11. Дарбинян М.М. Коммерческая работа и изучение спроса в торговле.- М.: Экономика, 1971.- 568 с.
 12. Дерев’янченко Т.Є. Маркетинговий аналіз у діяльності підприємства // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг у системі управління підприємством”, 16-17 квітня 1998 р. - К.: КНЕУ, 1998. - С. 54-55. 
 13. Дерев’янченко Т.Є. Методологічні питання маркетингового аналізу // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг: теорія і практика”, 24-27 травня 2000 р., м. Ялта, Луганськ: СУДУ, 2000. - С. 77-80. 
 14. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доповн. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с. 
 15. Економічний аналіз: навч. посібник / М. А. Болюх, В. 3. Бурчевський, М. І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.
 16. Ильин А. И., Синица Л. М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Тактическое планирование / Под. общей ред. А. И. Ильина. - Мн.: ООО "Новое знание", 2000. - 416 с.
 17. Мазаракі А. А. та ін. Економіка торговельного підприємства: Підручник / Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О, Ушакова Н. М. - К: Хрещатик, 1999. - 800 с.
 18. Наумов В.Н. Маркетинг сбыта / под ред. проф. Г.Л.Багиева. - СПб.: СПбГУЭФ, 2005. - 511 с.
 19. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. Практикум: Учебное пособие для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 215 с.
 20. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: учебник для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-324 c.
 21. Памбухчиянц В. К. Организация, технология і проэктирование торговых предприятий. - М.: ИОЦ «Маркетинг», 1999. - 320 с.
 22. Панкратов Ф. Г., Серьогіна Т. К. Комерційна справа. - Навчальний посібник. 2-е вид. - Рівне: Вертекс, 2002. - 352 с.
 23. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посібник для са-мост. вивч. дисц. /М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та ін.; За заг. ред. В. Є. Москалюка. - К.: КНЕУ, 2002. - 252 с.
 24. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учебник.-М.: Юристъ, 1998. - 659 с.
 25. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2004. - 266 с.
 26. Тарасюк Г. М. Планування комерційної діяльності: навч. пос. - К.: Каравела, 2005. - 400 с.
 27. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1998. - 156 с.
 28. Хисрик Р., Джексон Р. Торговля и менеджмент продаж / Перевод с англ.- М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1996.- 368 с. 
 29. Черкасов А. А. Сбытовая политика фирмы: практическое пособие. - М.: ВНИИЭС, 1998. - 160 с.
 30. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. - К.: КНЕУ, 2002. - 192 с.
 31. Щур Д.Л. Основи торгівлі. Оптова торгівля. - К.: СіС, 1999. - 304 с.
 32. Экономика торгового предприятия / под общ. ред. проф. А.И. Гребнева. - М.: Экономика, 1997. - 238 с.
10448
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).