Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Подолання правового нігілізму – важлива умова розбудови правової держави

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Національна академія внутрішніх справ України
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
Подолання правового нігілізму – важлива умова розбудови правової держави
Спеціальність: 12. 00. 12 – філософія права
 
ЧЕРНЄЙ Володимир Васильович
УДК 342. 9
 
Київ-1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії Національної академії внутрішніх справ України Міністерства внутрішніх справ України.
Науковий керівник: кандидат філософських наук, професор Ібрагімов Михайло Михайлович, Київський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, професор кафедри філософії.
Офіційні опоненти: – доктор юридичних наук, професор Копейчиков Володимир Володимирович, Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри теорії держави та права; – кандидат юридичних наук Головченко Валентин Васильович, Конституційний Суд України, науковий консультант судді.
Провідна організація: Національна юридична академія ім. Я. Мудрого, кафедра теорії держави та права, Міністерство освіти України м. Харків.
Захист відбудеться “_29___”_______10___________1999 року о _______ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26. 007. 01 при Національній академії внутрішніх справ України за адресою: 02035, м. Київ-035, пл. Солом’янська, 1.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії внутрішніх справ України за адресою: 02035, м. Київ-035, пл. Солом’янська, 1.
 
Актуальність теми. Україна сьогодні переживає складний процес становлення як незалежної і демократичної держави. Кризові процеси охопили широкі сфери життєдіяльності суспільства і нагромаджують деструктивний потенціал, розчарування, відчай населення, загрожують катастрофічними наслідками для демократичних перетворень, розбудови правової держави.
Соціально-економічна, політична та правова кризи, що тривають в українському суспільстві, актуалізують пошук інноваційних теоретичних і методологічних підходів, філософсько-правових досліджень у галузі розбудови правової держави, використання власного й світового досвіду реформування й трансформування економічних, політичних і соціальних процесів на правових засадах.
Суттєвою перешкодою на шляху розбудови правової держави стає правовий нігілізм, що в умовах кризи охопив усі важливі сфери життєдіяльності суспільства. В Україні він набув нового змісту: певною мірою змінилася його природа, причини існування, джерела, що його відтворюють, форми та способи впливу на суспільне життя. Стримати поширення правового нігілізму можна лише тоді, коли будуть з'ясовані чинники його існування в нашій країні, основні джерела, що його живлять та відтворюють. Саме тому існує нагальна потреба в науковому дослідженні проблеми цього соціально-психологічного явища. Незадовільне його вивчення гальмує демократичні перетворення в усіх важливих сферах суспільного життя, перешкоджає процесу розбудови української правової держави.
Боротися з цим небезпечним явищем звичайними методами неможливо, потрібні нові підходи, екстраординарні заходи.
Проблема нігілізму привертала увагу вчених, філософів, правознавців, діячів культури різних країн і в різні епохи, особливо в періоди гострих економічних та соціально-політичних криз, які спонукали до переоцінки існуючих цінностей.
У ХІХ ст. філософський нігілізм розробляли в Німеччині А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, його соціально-політичний аспект в Росії І. Тургенєв, Ф. Достоєвський, М. Чернишевський, Л. Толстой, М. Писарєв та інші, естетичний – в Англії та Франції. В ХХ столітті значну увагу дослідженню європейського нігілізму приділяв М. Гайдегер.
Питання правового нігілізму наприкінці ХХ ст. набули широкого висвітлення переважно в засобах масової інформації, програмах політичних партій, побутовому житті, але ще не стали об’єктом глибокого наукового дослідження. Особливого значення правовий нігілізм набуває наприкінці 80-х років в працях радянських вчених (Е. Ю. Соловйов, Н. І. Матузов, А. В. Малько, В. П. Гойман В. П., В. А. Туманов та інші), які намагалися переосмислити сучасні їм проблеми з точки зору гуманізації та демократизації соціалізму. Вказані автори зробили значний внесок у розробку проблеми правового нігілізму, причин існування, прояву, джерел, що його відтворюють. Але ці дослідження потребують суттєвого переосмислення відповідно до нових історичних реалій і стосовно завдань розбудови української правової держави як суверенної, демократичної та незалежної.
Окремі аспекти правового нігілізму досліджені в працях вітчизняних і зарубіжних вчених, філософів права: В. В. Копейчикова, В. В. Головченко, В. С. Нерсесянца, А. А. Алексєєва, В. Крауса, Ю. В. Тихонравова, Ю. Я. Баскіна, П. М. Рабіновича, В. В. Костицького, М. Козюбри, М. М. Ібрагімова, Л. В. Кравченка, О. Є. Манохи, Д. А. Керімова та ін.
При дисертаційному дослідженні цієї проблеми використані також праці українських вчених з теорії держави та права: К. Т. Білецького, М. В. Костицького, Ю. С. Шемшученка, В. Н. Селіванова, А. М. Колодія, В. В. Головченко, О. М. Бандурки, В. В. Цвєткова, Н. А. Бури, Ю. М. Грошового, В. О. Костюка, Є. В. Назаренка, В. Медведчука, П. М. Рабіновича, Д. А. Потребейка та інших.
Вказані автори зробили значний внесок у розробку теоретичних проблем розбудови правової держави і громадянського суспільства в Україні. Однак ще залишається низка складних недосліджених питань, безпосередньому вирішенню яких не приділено належної уваги. Зокрема, недостатній рівень філософсько-правового аналізу феномена правового нігілізму, причин його існування, форм вияву та джерел відтворення в українському суспільстві, визначення його негативного впливу на державотворчі процеси.
 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
 
Робота виконана відповідно до перспективного плану науково-дослідницької роботи Національної академії внутрішніх справ України та планів наукової роботи кафедр філософії, теорії держави та права.
Проблеми,
Фото Капча