Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Показники основного та допоміжного устаткування агломераційних фабрик

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розрахунки технічних і технологічних показників основного та допоміжного устаткування агломераційних фабрик
Розрахунок кількості агломераційних машин
Сировинні матеріали, тверде та газоподібне паливо
Сировинні матеріали і тверде паливо
Газоподібне паливо
Матеріальний баланс
Тепловий баланс
Описання агломераційної фабрики
Склад сирих матеріалів
Розрахунок кількості вагоноперекидачів
Розрахунок кількості усереднювальних машин
Розрахунок ємності складу сирих матеріалів
Склад концентрату
Склад руди
Склад марганцевої руди
Склад колошникового пилу
Склад окалини
Склад вапна
Склад вапняку
Склад твердого палива
Склад залізовмісних відходів
Корпус шихтопідготовки
Розрахунок кількості молоткових дробарок
Розрахунок кількості 4-х валкових дробарок для дрібнення твердого палива
Розрахунок кількості шихтових бункерів
Залізорудна суміш (із штабеля)
Вапняки
Тверде паливо
Зворот
Завантаження бункерів
Вагові дозатори
Конвеєрні ваги
Приймання й дозування вловленого пилу
Корпус змішування-огрудкування
Змішувач інтенсивної дії (Е1RICH, DW-40)
Барабан-огрудковувач
Корпус обпалу вапняку
Розрахунок кількості випалювальних машин для одержання вапна
Корпус приймання й дозування вапна
Корпус агломерації
Система подачі постелі
Система подачі аглошихти
Завантажувальний пристрій шихти
Запальний горн
Додаткове укриття
Агломераційна машина
Корпус дроблення агломерату
Охолоджувач гарячого агломерату
Корпус дроблення холодного агломерату
Корпус сортування агломерату
Висновки
Перелік посилань
 
Вступ
 
Агломераційні фабрики, зазвичай, розташовують безпосередньо на металургійних заводах. Це пов'язано з необхідністю використання при виробництві агломерату великого об'єму побічних продуктів і відходів металургійного виробництва, а також із складністю транспортування готового агломерату.
У агломераційному процесі використовують колошниковий пил, що є відходом доменного виробництва, окалину, що утворюється в нагрівальних і термічних печах і при плющенні злитків, а також дрібний кокс, що отримується при сортуванні коксу в доменних і коксохімічних цехах. При розташуванні аглофабріки на металургійному заводі відпадає необхідність в транспортуванні цих матеріалів. Окрім цього, як паливо для спікання агломераційної шихти використовуються доменний і коксовий гази.
Агломераційними фабриками є складні виробничі комплекси. Склад і структура комплексів визначаються технологією кускування агломераційної шихти. До складу агломераційної фабрики зазвичай входять наступні основні споруди: відділення вагоноопрокидувачів і приймальних бункерів шихтових матеріалів, корпус подрібнення палива, корпус подрібнення і сортування флюсів (вапняку), відділення шихтових бункерів, корпус змішування і грудкування шихти, корпуси спікання, охолоджування, подрібнення і сортування агломерату, газоочищувальні споруди і корпус нагнітачів (ексгаустерів).
 
Висновки
 
Ця тема для Росії і країн СНД поки ще нова, на пальцях однієї руки можна порахувати усереднювальні комплекси, тим більше, що працюють за всіма правилами цього «жанру». Ми завжди були багаті сировинними ресурсами. Однак очевидно «смачні шматки» закінчилися і в нас. Тепер треба навчитися споживати не дуже смачну «їжу» в металургії, енергетиці, хімічній галузі, витягуючи з неї максимальну віддачу. Зараз в інтенсивну розробку залучаються вугільні, рудні та інші родовища і пласти, що характеризуються великою неоднорідністю якісних показників. Споживачі сировини, пред'являють все зростаючі вимоги до стабілізації його складу. У зв'язку з цим представляють інтерес технічні рішення, що дозволяють стабілізувати високочастотні коливання якості матеріалів. Найдосконаліша і найбільш ефективна технологія усереднення на сьогоднішній день штабельне усереднення. Воно дозволяє одержати високу сталість якості і властивостей шихти протягом тривалого часу мати на складі доволі великий її запас. Сутність штабельного способу усереднення полягає в наступному. Весь процес виконується в два етапи: перший – пошарова укладання в штабель надходить на склад сировини, другий – подальша вироблення штабеля певним чином (не тільки з торця) і видача усередненого вугілля зі складу. Тому в складі усереднюючой установки повинно бути два види обладнання – укладальники, що виробляють пошарове укладання, і усереднювача, що здійснюють вироблення штабеля. Оцінка показників якості насипних матеріалів проводиться на основі математичної обробки результатів лабораторних аналізів проб, що відбираються від певних обсягів матеріалів або через деякі інтервали часу від безперервного потоку, наприклад, на стрічковому конвеєрі. Конструкція Усереднювачі (спеціалізованих забірщіків) і певний вид укладання штабеля, дозволяє досягти ступеня усереднення порядку 8. Але при багатостадійному способі усереднення, ступінь усереднення може бути істотно більшою. Говорити по цій темі можна довго. Хочеться, що б потенційний Замовник зрозумів одне: усереднення починається не з вибору устаткування, а з розрахунків і визначення технології для кожного конкретного виробництва. Області використання усередненого насипного сировини різноманітні. Це чорна та кольорова металургія, теплоенергетика, гірничозбагачувальне виробництво, алюмінієва промисловість, видобуток і обробка хімічного мінеральної сировини та багато інших.
І скрізь застосування сучасного усереднювального обладнання в технологічних процесах обробки корисних копалин приносить тільки позитивний ефект і окупається протягом короткого часу. При цьому поліпшуються найголовніші характеристики процесу використання сировини.
Наприклад, при застосуванні усередненого сировини в доменному виробництві:
зростає продуктивність печей;
хід печей стає стійким;
знижується витрата коксу;
збільшується міжремонтний період;
реально ефективним стає управління плавкою.
При використанні усередненого сировини в агловиробництві:
збільшується продуктивність агломашин;
знижується витрата коксу на спікання агломерату;
стабілізується вміст кремнію і основність агломерату;
підвищується міцність агломерату;
підвищується ступінь відновлення заліза в агломераті.
 
Перелік посилань
 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Розрахунок шихти матеріального та теплового балансів агломераційного процесу” з дисципліни «Теорія і технологія підготовки сировини до плавки» для студентів напряму 050401 металургія усіх форм навчання /Укл. : Руденко М. Р. -Дніпродзержинськ, – ДДТУ, 2011р. – 43 стор.
Сырьевая и топливная база черной металлургии Л. И. Леонтьев, Ю. С. Юсфин, Т. Я. Малышева, Н. С. Шумаков, А. Я. Травянов, О. Г. Гараева Учебное пособие для вузов. Москва, ИКЦ «Академкнига», 2007 г., 304 с.
Производство окатышей Ш. Маерчак Пер. со словацкого. Москва, «Металлургия», 1982 г., 232 с.
Обжиг железорудных окатышей Юсфин Ю. С., Базилевич Т. Н. Москва, «Металлургия», 1973 г., 272 с.
Теплотехнические методы анализа агломерационного процесса /В. И. Клейн, Г. М. Майзель, Ю. Г. Ярошенко, А. А. Авдеенко. Под редакцией Ю. Г. Ярошенко. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 224 с.
Металлургия черных металлов. Линчевскнй Б. В., Соболевский А. Л., Кальменев А. А. : Учебник для техникумов- 2-е изд., перераб. и доп. М. : Металлургия, 2010, 360 с.
Долинский В. А. Основы проектирования цехов: Учеб. пособие. – Новокузнецк: СибГИУ, 2008. -III. с.
Свинолобов Н. П., Бровкин В. Л. Печи черной металлургии: Учебное пособие для вузов. – Днепропетровск: Пороги, 2004. – 154 с.
Основы проектирования металлургических заводов: Справочное издание/В. А. Авдеев, В. М. Друян, Б. И. Кудрин. – М: Интермет Инжиниринг, 2009. – 464 с: ил. ISBN 5-89594-071-4
Агломерационное и окомковательное оборудование. Каталог, 4-1, ЦНИИЧМ, 1979.
Фото Капча