Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб: зміст та порядок застосування The police care for minors: Content of and procedure

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб: зміст та порядок застосування
The police care for minors:
Content of and procedure
 
Зеленський Є. С.,
ад’юнкт кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності ОВС Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Стаття присвячена проблемам упровадження у практичну діяльність органів внутрішніх справ нового превентивного заходу – поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб. Автор акцентує увагу на змісті та порядкові застосування даного заходу. Запропоноване авторське визначення поняття «поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб» та визначені його особливості.
Ключові слова: превентивний захід, поліція, поліцейське піклування, неповнолітня особа.
Статья посвящена проблемам внедрения в практическую деятельность органов внутренних дел нового превентивного мероприятия – полицейское попечительство в отношении несовершеннолетних лиц. Автор акцентирует внимание на содержании и порядке применения данного мероприятия. Предложено авторское определение понятия «полицейское попечительство в отношении несовершеннолетних лиц» и определены его особенности.
Ключевые слова: превентивное мероприятие, полиция, полицейское попечительство, несовершеннолетнее лицо.
The article is devoted to problems of implementation in practice of organs of internal affairs of new preventive measure – police care for minors. The author focuses on content and procedure for application of measure. An author's definition of «police care for minors» is offered and its features are defined.
Key words: preventive measure, police, police custody, minor person.
Актуальність теми. Реформування системи МВС України є однією з центральних подій сучасної Української держави, яка має суспільний резонанс і підлягає пильній увазі з боку громадськості, у тому числі й світової.
Одним із рішучих кроків влади на шляху перетворень є прийняття Верховною Радою України Закону України «Про Національну поліцію», який визначає загальні засади функціонування майбутніх поліцейських підрозділів та їх окремих посадових осіб. Новелою у діяльності Національної поліції України є запровадження у практичну діяльність застосування превентивного поліцейського заходу – поліцейське піклування. Особливо актуальним вважаємо з’ясування змісту та особливостей застосування поліцейського піклування щодо неповнолітніх осіб, зважаючи на спеціальний об’єкт застосування такого заходу.
Правові підстави, види та порядок застосування заходів адміністративного переконання та примусу завжди залишаються важливим питанням для практичної діяльності ОВС, а також для наукової діяльності вчених. Заходи адміністративного переконання та примусу, які застосовуються органами внутрішніх справ, зокрема міліцією України, були предметом дослідження багатьох учених-адміністративіс- тів упродовж років незалежності України, а саме:
О. М. Бандурка, Є. О. Безсмертного, С. В. Ківало- ва, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, В. К. Шкарупи та багатьох інших.
Водночас заходи, які уповноважені застосовувати поліцейські в Україні, є ще не дослідженимиу зв’язку із нещодавнім прийняттям відповідного закону. Тому метою написання даної наукової статті є з’ясування змісту та порядку застосування поліцією України такого превентивного заходу, як поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб. Для досягнення поставленої мети, перш за все, необхідно з’ясувати етимологію поняття «поліцейське піклування», визначити його зміст та особливості, а також запропонувати авторське визначення поняття «поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб».
Виклад основного матеріалу. З’ясовуючи сутність будь-якого поняття, вважаємо за доцільне звернутися до енциклопедичних джерел. Так, відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови «піклуватися» означає виявляти увагу, турботу про потреби кого-, чого-небудь; виявляти неспокій з приводу влаштування кого-, чого-небудь, клопотатися про когось, щось [2, с. 972]; «піклувальник» – той, хто піклується про кого-, що-небудь; дбайливець [2, с. 972].
Юридична енциклопедія визначає «піклування», як одну з форм правового захисту правових і майнових прав та інтересів громадян [3, с. 559].
Крім того, відповідно до законодавства України піклування є особливою формою державної турботи про неповнолітніх дітей, що залишились без піклування батьків, та повнолітніх осіб, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів [4].
Проаналізувавши зміст нормативно-правових актів, законодавчих та центральних органів виконавчої влади України, а також енциклопедичні джерела, можна дійти висновку, що термін «піклування» вживається у значенні «турбота», «допомога», «захист прав і свобод» тощо. Запроваджене поліцейське піклування також спрямоване на надання допомоги особам, які її потребують, а саме: неповнолітній особі віком до 16 років, яка залишилася без догляду; особі, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи спеціалізованого лікувального закладу, де вона утримувалася на підставі судового рішення; особі, яка має ознаки вираженого психічного розладу і створює реальну небезпеку оточуючим або собі; особі, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп’яніння втратила здатність самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку оточуючим або собі [1, ст. 41].
На наш погляд, неповнолітні особи є найбільш незахищеними із тих осіб, відносно яких може встановлюватися поліцейське піклування, оскільки права та свободи дитини є однією із найбільших соціальних цінностей будь-якої держави світу. На міжнародному рівні закріплено обов’язок кожної держави забезпечити дитині такий захист і піклування, які необхідні для її благополуччя, беручи до уваги права й обов’язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які відповідають за неї за законом, і з цією метою вживають всіх відповідних законодавчих і адміністративних заходів [5, ст. 3]. Тому в даній науковій статті мова буде йти про поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб віком до 16 років.
Поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб є превентивним поліцейським заходом [1, ст. 31], тому
Фото Капча