Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Політична і державна влада

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття і елементи державної влади, її способи здійснення
 2. Аналіз поняття, функцій та структури політичної влади
 3. Співвідношення політичної і державної влади в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Влада є однією з фундаментальних засад політичного розвитку суспільства. Вона має правовий, економічний, духовно-ідеологічний характер, існує скрізь, де наявні будь-які стійкі об’єднання людей, тісно пов’язана з політичною сферою, є засобом здійснення і способом утвердження певної політики. Політична влада виникла раніше за владу державну і визначає реальну здатність соціальної групи чи індивіда виявляти свою волю. Вона є невід’ємною складовою загального визначення влади як форми соціальних відносин, якій властивий всеохоплюючий характер, здатність проникати в усі сфери людської діяльності.

Політична влада - здатність і можливість здійснювати визначальний вплив на діяльність, поведінку людей та їх об’єднань за допомогою волі, авторитету, права, насильства; організаційно-управлінський та регулятивно-контрольний механізм здійснення політики.

Політична влада включає державну владу, владу органів самоврядування, владу партій і груп тиску, владу політичних лідерів, засобів масової інформації. Центральною у політичній владі є влада державна. Специфіка державної влади полягає в тому, що, по-перше, вона здійснюється спеціальним, відокремленим від решти суспільства апаратом; по-друге, є реальною на території, на яку поширюється державний суверенітет, по-третє, володіє монополією на прийняття законів, а також вжиття у разі необхідності засобів інститу-ціалізованого примусу.

Державна влада - вища форма політичної влади, що спирається на спеціальний управлінсько-владний апарат і володіє монопольним правом на видання законів, інших розпоряджень і актів, обов’язкових для всього населення.

Державна влада функціонує за політико-територіальним  принципом. Це означає, що вона не визнає ніяких родових відмінностей, а закріплює населення за певною географічною територією і перетворює його у своїх підданих (монархія) або у своїх громадян (республіка).

Державну владу й державу не можна ототожнювати, це не те саме ( у літературі термін «публічна влада» іноді використається як синонім «держави»). Державна влада - це спосіб керівництва (керування) суспільством, а держава - спосіб (форма) організації суспільства. Державна влада -це атрибутивна ознака держави, його необхідний елемент як системного утворення, оскільки фундаментальні ознаки державно організованого суспільства (держави) : державна влада (управлінська основа держави),державний народ (соціальна основа держави),державна територія (матеріальна основа держави).Держава - це організація суспільства як єдиного цілого, керованого спеціальним апаратом влади, що поширюється на все населення країни і її територію.

Дослідженню проблем державної влади та її поділу присвячена увага не одного покоління вчених, серед яких загальновизнані філософи та просвітники - Аристотель, Платон, Цицерон, І. Кант, Д. Локк, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, P. Філмер, Д. Юм. Сьогодні дослідженнями у цій сфері займаються такі відомі українські та російські вчені, як С. Д. Гусарєв та А. Ю. Олійник [4], А.В. Пан-чишин [12], Ю.А. Левенець [14], О. В. Скрипнюк та   В. В. Медведчук [16],   Л.М. Дунаєва [23], О. Н. Ярмиш [28] та інші. Проте і сьогодні залишаються не вирішеними проблеми щодо оптимальності співвідношення державної і політичної влади. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР, остання редакцiя вiд 08.12.2011: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96%2D%E2%F0
 2. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» вiд 17.03.2011 № 3166-VI : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/l aws/show/586-14
 3. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» вiд 21.12.2006  № 514-V, остання редакцiя вiд 17.05.2008: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-16
 4. Гусарєв С. Д. Теорія права і держави: навч. посіб. / Гусарєв С. Д., Олійник А. Ю., Слюсаренко О. Л. - К. Правова єдність, 2008. - 270 с.
 5. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конст-рукції та наукові концепції): навч. посіб. / О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук,   А.П. Заєць, В.С. Журавський, Н.М. Оніщенко, С.В. Бобровник; МОН України. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 400 c.
 6. Кафарський В. І. Політичні партії України: конституційно-правове регулювання організації та діяльності / В. І. Кафарський. - К. Логос, 2008. - 560 с.
 7. Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі / В. Ковальчук // Право України. - 2010. - № 7. - С. 59-70.
 8. Колпаков А. Проблеми змін в політичній системі України / А. Колпаков // Право України. - 2003. - № 4. - С.5.
 9. Коталейчук С. П. Теорія держави та права / С. П. Коталейчук, П. Я. Пісной. - К.: КНТ, 2011. - 560 с.
 10. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці: монографія / В. Б. Ковальчук; Ред.: О. В Скрипнюк. - К.: Логос, 2011. - 389 с.
 11. Лисенков С. Л. Загальна теорія держави і права  / С. Л. Лисенков. - К. КНТ, 2006. - 355 с.
 12. Панчишин А. В. Держава та політична система суспільства: деякі аспекти співвідношення / Держава і право. - Випуск №52. - 2011. - С. 79-85.
 13. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності: наук. вид. / О.Г. Аркуша, С.О. Біла, В.Ф. Верстюк, С.І. Віднянський,           Є.І. Головаха, В.М. Горобець; Ін-т історії України НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса. - К.: Ніка-Центр, 2008. - 988 с.
 14. Політична система сучасної України: категоріальний аналіз / Ю.А. Левенець // Сучас. укр. політика. Політики і політологи про неї. - 2009. - Вип. 17. - С. 8-9.
 15. Політична система України в умовах взаємодії громадянського суспільства і правової держави. Політична система: сучасні проблеми розвитку: наук. вид. / О.В. Скрипнюк, О.В. Петришин, О.Д. Крупчан, Д.Є. Прокопов, В.М. Скрипнюк; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. - К.; Т.: Підруч. і посіб., 2008. - 223 с.
 16. Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: монографія: у 2 т. Т. 2. Правова, демократична держава в полі-тичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку / О. В. Скрипнюк,   В. В. Медведчук, О. В. Петришин, В. П. Тихий, О. Д. Крупчан, К. А. Бабенко, Р. Ф. Гринюк, І. В. Гладуняк, Д. Є. Прокопов, О. В. Пушкіна; Нац. акад. прав. наук України. - К.: Логос, 2010. - 691 с.
 17. Політологія. Політичні системи в умовах демократизації / В.Ф. Панібудьласка, Є.В. Перегуда, Н.І. Рижко, С.В. Стеценко, П.П. Оксюковський; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2009. - 88 с.
 18. Політологія: Конспект лекцій. Ч. 3 / В.Й. Томек; Ніжин. держ. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин, 2008. - 107 с.
 19. Політологія: навч. посіб. / М. М. Острянко, А. М. Острянко; Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. - Чернігів, 2011. - 195 с.
 20. Політологія: навч. посіб. / О. С. Поліщук, О. А. Кенц. - Хмельницький, 2011. - 571 с.
 21. Поняття та обмеження політичної компетентності державної влади / Т.О. Ка-менчук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2004. - Вип. 26. - С. 668-675.
 22. Прикладні аспекти реалізації функцій політики / Т. Мармазова // Політ. менеджмент. - 2009. - № 4. - С. 44-50.
 23. Принцип поділу влади як основа співіснування державної влади та місцевого самоврядування у політичній системі сучасних країн / Л.М. Дунаєва // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 42. -           С. 648-654.
 24. Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму / О. Скрипнюк // Право України. - 2001. - №3. - С.24.
 25. Теорія держави та права / С. Л. Лисенков, А. М. Колодій, О. Д. Тихомиров, В. С. Ковальський; за ред. С. Л. Лисенкова. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 447 с.
 26. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 524 с.
 27. Француз А. Й. Поняття демократичної політичної системи: співвідношення нормативного, інституційного та процедурного підходів у сучасній політико-правовій науці / А. Й. Француз // Держава і право - 2005. - Вип. 27. - С.186-193.
 28. Ярмиш О. Н. Місце та роль прокуратури в системі державної влади / О. Н. Ярмиш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 21. - Ч. 2. - С. 14-19.
5470
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).