Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття адміністративного права

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Загальний обсяг джерел за темою курсової роботи
 2. Предмет адміністративного права
 3. Методи адміністративно-правового регулювання
 4. Відокремлення адміністративного права від інших галузей права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В основу еволюції суспільства покладено процес реалізації системи публічних потреб та інтересів. Чим повніше та своєчасніше вони втілюються у життя, тим досконаліших характеристик набуває загальна оцінка розвитку того чи іншого суспільно-політичного утворення.

Одним з головних правових регуляторів зазначених процесів є адміністративне право – основоположна галузь публічного права. Постійні корекції, доповнення та зміни системи загальних інтересів і потреб спричиняють безперервний розвиток відносин у владно-управлінській сфері, переважна більшість з яких підпадає під дію тих же адміністративно-правових норм. Така перманентність робить адміністративне право однією з найбільш динамічних та нестабільних галузей вітчизняного права, значно ускладнюючи вивчення її предмета, зміст якого з часом підлягає суттєвим трансформаціям.

Трансформація управлінських відносин, яка зараз відбувається в Україні, поступово збагачує зміст предмета вітчизняного адміністративного права. Це зумовлено першочерговим забезпеченням пріоритету прав та свобод людини і громадянина, впровадженням в Україні ринкових відносин та засад місцевого самоврядування.

Проблеми, пов’язані з суспільними відносинами, що складають предмет регулювання сучасної адміністративно-правової галузі, продовжують бути у центрі уваги вітчизняних учених – фахівців з адміністративного права, серед яких  В. Авер’янов [1, c. 4; 3, c. 27], В. В. Галунько [4, c. 17; 9, c. 141; 10, c. 88], Р. В. Ігонін [14, c. 259], І. Коліушко [16, c. 32], В. Колпаков [19, c. 110], В. А. Миколенко [21, c. 48], Т. П. Мінка [23, c. 125], С. Шевчук [27, c. 158].

Чинні схеми адміністративно-правового регулювання, більшість з яких була успадкована з радянських часів, потребують свого вдосконалення, а у деяких випадках – повної заміни. Саме це у першу чергу змушує шукати нове в теорії адміністративного права. Серед низки малодосліджених або взагалі не досліджених положень цієї фундаментальної правової галузі найбільш пріоритетною є проблема її предмета.

Потреби та інтереси, що складають зміст об’єкта адміністративного права, перебувають у постійному стані своєї реалізації. Дана правова категорія відрізняється значною динамікою, в основу якої покладені безперервні процеси формування, нормативно-правового забезпечення та безпосередньої реалізації різноманітних груп потреб та інтересів за допомогою відповідних форм владно-управлінської діяльності та адміністративно-правового захисту. 

Необхідність всебічного дослідження предмета адміністративного права в умовах проведення системного реформування обумовлює актуальність теми дослідження.

 

Список використаних джерел: 
 1. Авер’янов В. Нагальні завдання формування української доктрини адмініст-ративного права: євроінтеграційний аспект / В. Авер’янов // Вибори та демо-кратія. - 2007. - № 3. - С. 4-12.
 2. Адміністративне право України як галузь права: навч. посіб. / В. В. Богуцький, А. В. Богуцька. - Х.: ФІНН, 2010. - 59 с.
 3. Адміністративне право України: академ. курс: підруч.: у 2 т. Т. 2. Особлива частина / В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, І.А. Грицяк,              І.П. Голосніченко, В.В. Зуй, С.В. Ківалов, Є.Б. Кубко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К.: Юрид. думка, 2009. - 600 с.
 4. Адміністративне право України: навч. посіб.: у 2 т. Т. 1. Загальне адмі-ністративне право / В. В. Галунько, В. І. Олефір, М. П. Пихтін, С. В. Діденко, Ю. В. Гридасов, І. А. Дьомін, О. О. Онищук, М. М. Новіков, О. Ю. Волко-вич, А. А. Іванищук; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон, 2011. - 320 с.
 5. Адміністративне право України: підручник / Т.О. Коломоєць, Ю.В. Пирож-кова, Н.О. Армаш, Р.В. Сінєльнік, П.С. Лютіков, Р.О. Кукурудз; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т» МОН України. - К.: Істина, 2009. - 475 с.
 6. Адміністративне право України: у 2-х томах / Галунько В.В., Олефір В.І., Пихтін М.П. та ін; за заг. ред. В.В. Галунька. - Херсон : ПАТ «Херсонська міська друкарня» 2011. - Т. 1: Загальне адміністративне право. - 320 с.
 7. Адміністративне право: навч. посіб. / З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіль. - 3-тє вид. - К.: Прав. єдність, 2011. - 695 с.
 8. Адміністративний процес України : навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бев-зенко, Р. С. Мельник. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.
 9. Галунько В. В. Предмет адміністративно-господарського права / В. В. Га-лунько // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 141-145.
 10. Галунько В. В. Предмет сучасного адміністративного права України /           В. В. Галунько // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 83–88.
 11. Гриценко І. С. Становлення та розвиток поглядів на адміністративно-правові відносини у радянській науці адміністративного права / І. С. Гриценко // Право і безпека. – 2008. - № 7. – С. 106-110.
 12. Демський E.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / E.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.
 13. Демський Е. Методологія формування адмінінстративного процесуального права як галузі права: теорія конфліктів / Е. Демський // Юридична Україна. - 2009. - 11/12. - С. 180-185.
 14. Ігонін Р. В. Управлінські відносини як складова предмета адміністративного права / Р. В. Ігонін // Держава і право. - 2010. - Вип. 48. - С. 258-263.
 15. Кириленко Є В. Сутність адміністративного права за новою класифікацією юриспруденції / Є. В. Кириленко // Держава і право. - 2010. - Вип. 50. -         С. 281-286.
 16. Коліушко І. Поняття адміністративної відповідальності та адміністративного правопорушення в сучасному українському праві / І. Коліушко, О. Банчук // Право України. - 2008. - № 4. - С. 31-36.
 17. Колпаков В. К. Послуги в предметі адміністративного права / В. К. Колпаков // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2011. - № 1. - С. 23-32.
 18. Колпаков В. К. Предмет адміністративного права: сучасний вимір / В. К. Кол-паков // Юридична наука. – 2008. – № 3. – С. 33–38.
 19. Колпаков В. Предмет адміністративного права: оновлення парадигми /         В. Колпаков, Т. Мацелик // Право України. - 2010. - № 8. - С. 110-115.
 20. Кравцова А. Система принципів сучасного Адміністративного права України / А. Кравцова // Юридична Україна. - 2009. - № 2. - С. 25-30.
 21. Миколенко В. А. Щодо визначення поняття та кола суб’єктів адміністратив-ного права // Право і Безпека. - № 2 (39) 2011. – С. 48-51.
 22. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права /. О. І. Мико-ленко. – Харків: Бурун Книга, 2010. – 336 с.
 23. Мінка Т. П. Онтологічні характеристики правового режиму адміністратив-ного права / Т. П. Мінка // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 1. - С. 123-127.
 24. Полешко А. Стан і перспективи реформування адміністративного права України / А. Полешко // Право України. - 2007 . - № 9 . - С. 123-129.
 25. Соломаха А. Г. Сучасні тенденції розвитку науки адміністративного права / А. Г. Соломаха // Держава і право. - 2010. - Вип. 50. - С. 264-269.
 26. Фіночко Ф. Предмет адміністративного права: дискусійна проблематика /    Ф. Фіночко // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - № 3 (42). -    С. 113-119.
 27. Шевчук С. Узагальнення європейського досвіду державного управління для цілей реформування українського адміністративного права : рецензія / С. Шевчук // Право України. - 2008. - № 11. - С. 157-158.
4819
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).