Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття конституційного ладу України

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ПЛАН
 
Вступ
  1. Загальна характеристика конституційного ладу України
  2. Засади конституційного ладу як загальний конституційно-правовий інститут
  3. Принципи конституційного ладу України
  4. Роль конституційного ладу в розбудові Української держави
Висновок
Список використаних джерел
 
ВСТУП
 
Розвиток української державності, створення  і удосконалення системи права суверенної України вимагають глибокого знання і розуміння не тільки змісту приписів чинного законодавства, а й основних принципів, ідей, закономірностей і напрямів розвитку основоположних  державно-правових явищ.
Питання конституційного ладу здавна були предметом дискусій провідних вчених, державознавців та філософів. На жаль, в радянський період історії України це питання розглядалося дуже однобоко, жодні альтернативні позиції не допускалися. В новітньому часі історії нашої держави, а особливо після прийняття Конституції України, виникла потреба заповнити цю прогалину в правовій науці. Аналіз інституту конституційного ладу я й намагатимусь дати у цій роботі. 
Конституція України, як Основний Закон держави, займає центральне місце в системі законодавства, оскільки є головним джерелом права України. 
Розділ І «Загальні засади» –  провідний у структурі Конституції та має особливе значення як для самої Конституції, так і для всієї системи національного законодавства. Тому що в ньому закріплюються засади конституційного ладу України, тобто система суспільних відносин, передбачених і гарантованих Конституцією і законами, прийнятими на її основі і відповідно до неї. 
Конституція України проголошує: “Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна і правова держава”. Суверенітет — одна з найстаріших категорій конституційного права. Демократичний характер української держави означає, що вона має на меті створення сприятливих умов для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами.
Характеризуючи державу як соціальну, Конституція передбачає орієнтацію на здійснення широкомасштабної та ефективної політики, виявом чого є забезпечення прав людини, формування доступних для різних верств систем освіти, охорони здоров’я і соціального захисту, підтримки малозабезпечених прошарків.
Конституція є основою правової системи нашої держави. Саме усвідомлення поняття конституційного ладу є важливим питанням, що й підштовхнуло до вибору теми для написання курсової роботи.
Своїм змістом конституційний лад України опосередковує насамперед передбачені і гарантовані Конституцією державний та суспільний лад, конституційний статус людини і громадянина, систему безпосереднього народовладдя, організацію державної влади й місцевого самоврядування, територіальний устрій, основи національної безпеки та інші найважливіші інститути конституційно-правових відносин в Україні, детальне висвітлення яких дасть можливість для осмислення важливості даних положень та їх значення для побудови національної, демократичної, правової держави. 
Доволі часто доводиться чути такі вислови, як «конституційний лад», «становлення конституційного ладу в Україні», «зміна конституційного ладу насильницьким шляхом», «право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові» та й інші. Тому й не дивно, що постає питання: що ж таке конституційний лад України?
Сам термін «конституційний лад» в науці конституційного права вживається, як правило, у двох значеннях:
  • по-перше, як цілісна система основних політико-правових, економічних та соціальних відносин,, які встановлюються та захищаються Конституцією;
  • по-друге, як такий стан даних відносин, що характеризує державу як конституційну, забезпечує підпорядкованість держави праву, сприяє закріпленню в суспільній практиці і правосвідомості справедливих, гуманних і правових взаємозв'язків між людиною, громадянським суспільством і державою.
Цікаво, що аналізуючи наукову, правову, політологічну, філософську та іншу літературу як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, можна прослідкувати розмаїтість визначень даного явища.
Актуальність обраної теми даного дослідження та її значення для практики державного будівництва Української держави полягає в тому щоб з΄ясувати значення державного ладу для побудови демократичної, правової держави.
Метою даного дослідження є: висвітлення основних положень, які стосуються поняття, змісту та системи основних засад конституційного ладу, а також його принципів та значення, максимально чітко сформулювати та розкрити на підставі опрацьованих джерел поняття й ефективність власне конституційного ладу України, його принципи та роль у розбудові Української держави.
Для досягнення цієї мети використовувались такі методи:
  • аналізу запропонованих нововведень;
  • порівняння з нормами зарубіжного законодавства – як західних держав, так і країн СНД.
Об’єктом курсової роботи є безпосередньо детальне вивчення конституційного ладу у всіх його соціально-правових проявах.
При написанні роботи використовувались здебільшого публікації в юридичній періодиці, а також матеріали підручників, посібників, енциклопедичні дані. При цьому брались до уваги погляди різних авторів (часто суперечливі), робились і власні висновки щодо визначення поняття конституційного ладу України та доцільності тих чи інших засад, які становлять конституційний лад держави.
Структурно курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку та списку використаних джерел.
 
1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ
 
В українській і зарубіжній науковій правовій, політологічній, філософській та іншій літературі існує ряд визначень конституційного ладу. Розмаїтість таких поглядів зумовлена істотними змінами в конституційному ладі України та інших держав, особливо з числа колишніх союзних республік колишнього Союзу РСР, так і зрушеннями в науковій конституційній думці щодо суті й змісту конституційного ладу. 
У понятійному апараті вітчизняної науки конституційного права термін «конституційний лад» почав застосовуватися відносно недавно. Радянська державно-правова наука оперувала поняттями «суспільний устрій», «суспільний лад»,[35, c.74] що певною мірою ускладнює його аналіз. Крім того, ознайомлення з працями праць вітчизняних та зарубіжних вчених дозволяє зробити висновок, що в поняття конституційного ладу вкладається різне значення.
З прийняттям нових конституцій
Фото Капча