Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття нотаріальної дії та загальні правила її вчинення

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">Заборона відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, іншого нерухомого майна накладається за місцем розташування земельної ділянки, або за місцезнаходженням однієї із сторін правочину (ст. 73 Закону).

Прийняття нотаріусом в депозит грошових сум і цінних паперів провадиться за місцем виконання зобов'язання (ст. 85 Закону).
Прийняття чеків для пред'явлення до платежу і посвідчення несплати чеків провадиться нотаріусом за місцезнаходженням платника (ст. 93 Закону).
У ряді випадків місце вчинення нотаріальної дії визначається міжнародними договорами України (ст. 103 Закону).
Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону нотаріальні дії вчиняються: в приміщенні державної нотаріальної контори; в державному нотаріальному архіві; приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса; в приміщенні виконавчого комітету місцевих органів влади.
В окремих випадках, коли громадянин не може з'явитися в зазначене приміщення (наприклад, внаслідок інвалідності, хвороби, похилого віку тощо), а також коли того вимагають особливості по-свідчуваної угоди, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями. У цьому випадку місце вчинення нотаріальної дії повинне бути зазначене у посвідчувальному написі на документі і в реєстрі для реєстрації нотаріальний дій.
 
2. Нотаріат у Стародавньому Римі та Греції
 
Виникнення певних зародків нотаріату в період античності та раннього середньовіччя дає підставу дійти висновку про його тісний зв'язок із суспільним устроєм, сімейним, спадковим і речовим правом. Істотною передумовою виникнення і розвитку нотаріату була наявність писемності та розвинутих товарно-грошових відносин.
Спершу нотаріат виник як різновид адміністративної діяльності; так, тисячоліття тому у Вавилоні, Єгипті, Іудеї існували писарі-канцеляристи, які вели численні прибутково-витратні книги, періодично складали кадастр усіх земель у країні, переписували населення і його майно. Окремі посадові особи, що забезпечували формування доказів, в Стародавньому Єгипті називались агорономами, а в Греції – ієромемнеси чи епістати, і були священнослужителями.
Одні з перших форм нотаріату можна знайти і в староєврейській державі. Ґрунтуючись на аналізі прадавніх рукописів, історики дійшли висновку, що ізраїльтяни познайомилися з писемністю, коли знаходилися в Єгипті, і стали активно використовувати її в державних справах і в процесі судочинства. Приблизно з середини II тисячоліття до н. е. про книги і державні письмові акти згадується вже як про звичне явище.
За одними джерелами, нотаріат як інститут має давні традиції в історії Греції, де, розвинувшись за законодавством Солона, розквітнув в епоху еллінізму, особливо за часів Птоломея, а пізніше через Єгипет потрапив до Риму, де його подальший розвиток відбувався під впливом еллінського законодавства, зміцнів у Візантії за допомогою відомих законів Юстиніана та головним чином – завдяки першій главі Книги Єпарха Імператора Лео VI Мудрого, яка становить перший в історії Нотаріальний кодекс.
Але більш традиційно виникнення власне нотаріату відносять до часів Стародавнього Рима в період республіки (приблизно III ст. до н. е.), коли з'являються службові особи, обов'язком яких було підведення правового випадку під ту чи іншу формулу (в давньоримському праві панував суворий формалізм, а тому дотримання формул було обов'язковим для всіх, хто звертався до судових установ). До таких осіб належали передусім численні писарі, частина з яких перебувала на службі при посадових особах римського управління і суду. В період імперії такі писарі почали об'єднуватись у канцелярії при римських магістратах із складною бюрократичною організацією. Поряд із офіційними існували приватні писарі (іноді раби), які відігравали роль своєрідних власних юрисконсультів у приватних осіб. Згодом виник ще окремий клас вільних людей – табеліони, які, не перебуваючи на державній службі, також займалися складанням юридичних актів і судових документів для замовників та отримували за це винагороду. Свою діяльність вони здійснювали в конторах, що розташовувались у визначених публічних місцях. Джерела називають їх разом з юрисконсультами і адвокатами, отже, їх суспільний статус був досить високим.
Проте діяльність табеліонів, незважаючи на неухильний нагляд державної влади в особі дефензорів, не тотожна сучасній діяльності нотаріату, оскільки вчинювані ними акти не мали юридичної вірогідності, а отже не були наділені жодними перевагами перед звичайними приватними документами.
Спільність із сучасним нотаріатом мав інший інститут римського права, а саме явка табеліональних документів у суді із занесенням їх до протоколу. Такому посвідченню підлягали не лише угоди, вчинення яких у такій формі передбачалося законом (дарування на великі суми, судові заповіти), а й інші документи залежно від волі сторін на це. Окрім засвідчення приватних актів, що надавало їм особливу силу і значення безспірних документів, надавалась також юридична допомога сторонам.
Слід відзначити, що саме слово «нотаріус» походить від латинського notae – особливі стенографічні знаки, що використовуються в листі під диктування.
Табеліони і нотарії (тобто писці) – зародок того величезного інституту, який, отримавши в Італії широку організацію з боку законодавства і нове ім'я «нотаріат», разом з римським правом акцептований і асимільований європейськими державними системами. Тим не менш точно визначити час виникнення цієї установи не є можливим.
Розвинувшись у Римській імперії, інститут табеліонату зберігся і після навали варварів – так, деякі законодавчі акти (наприклад, Едикт Ротарі (643 р.), закон Лиутпранда (713-755 р.) встановлюють обов'язковість дотримання певної письмової форми для найважливіших угод і визначають коло осіб, що здійснюють їх складання (так звані канцелярії), та, крім цього, присутні в судових засіданнях, здійснюють ведення протоколів, складають судові рішення і документи про найважливіші угоди, що відбувалися на народних зборах, керуючись у своїй діяльності формулами, виробленими ще під час Римської імперії6.
Розвал Римської імперії не викликав суттєвих реформ у внутрішньому устрої раніше підвладних їй земель. Крім того, істотне збільшення цивільного обороту потребувало стабільного і безконфліктного характеру відносин, а це можливо досягти тільки шляхом зменшення кількості незаконних і заперечних операцій. В цих умовах найважливішим методом вирішення вказаної проблеми була обов'язкова участь неуперед-женого і юридично грамотного арбітра, що призначається державою, тобто нотаріуса.
 
3. Витребування відомостей та документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій
 
Згідно статті 46 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, вправі витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій.
Витребування документів здійснюється у випадку реальної необхідності для дотримання вимог законності та обґрунтованості вчинення нотаріальних дій нотаріусом. При цьому такі відомості та (або) документи повинні бути подані в строк, вказаний нотаріусом. Проте цей строк не може перевищувати одного місяця. Неподання відомостей та документів на вимогу нотаріуса є підставою для відкладання, зупинення нотаріальної дії або відмови в її вчиненні.
Отримана на запит відповідь становить нотаріальну таємницю і зберігається в архіві нотаріуса, який здійснював запит.
У разі неможливості отримання необхідних відомостей та (або) документів нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії.
 
4. Строки вчинення нотаріальних дій
 
Строки вчинення нотаріальних дій. Нотаріальні дії вчиняються після їх оплати в день подачі всіх необхідних документів.
Вчинення нотаріальної дії може бути відкладено в разі необхідності витребування додаткових відомостей або документів від посадових осіб підприємств, установ і організацій або направлення документів на експертизу, а також якщо відповідно до закону нотаріус повинен впевнитись у відсутності у заінтересованих осіб заперечень проти вчинення цієї дії.
Строк, на який відкладається вчинення нотаріальної дії у цих випадках, не може перевищувати одного місяця.
За заявою заінтересованої особи, яка бажає звернутися до суду для оспорювання права або факту, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії повинне бути відкладене на строк не більше десяти днів. Якщо за цей строк від суду не буде одержано повідомлення про надходження заяви, нотаріальна дія повинна бути вчинена.
У випадку одержання від суду повідомлення про надходження заяви заінтересованої особи, яка оспорює право або факт, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом (ст. 42 Закону).
Крім підстав, зазначених у ст. 42 Закону, Інструкція в п. 31 передбачає додаткові підстави для відкладення. Так, якщо у нотаріуса або іншої посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, є підстави припускати, що хто-небудь з учасників угоди внаслідок душевної хвороби або слабоумства не може розуміти значення своїх дій або керувати ними, а відомостей про визнання такого громадянина недієздатним немає, нотаріус відкладає посвідчення угоди і з'ясовує, чи не було ухвалено судом рішення про визнання громадянина недієздатним.
 
Список використаних джерел:
 
Закон України «Про нотаріат» вiд 02. 09. 1993 № 3425-XII, остання редакцiя вiд 07. 05. 2011 р. : [Електронний ресурс] – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-in/laws/main.cgi?nreg=3425-12/
Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, введена в дію Наказом Міністерства юстиції України від 03. 03. 2004 № 20/5: [Електронний ресурс] – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0283-04
Радзієвська Л. К., Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні: Навч. посібник / за відп. ред. Л. К. Радзієвської. – К. : Юрінком Інтер, 2000 р.
Сміян Л. С., Нікітін Ю. В., Хоменко П. Г. Нотаріат в Україні: Навчальний посібник (2-е вид., стереотип.) / Заред. Ю. В. Шкітіна. – К. : КНТ, 2008. – 680 с.
Фурса С. Я., Фурса Є. І. Нотаріат в Україні. Теорія і практика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : А. С. К., 2001.
Черемных И. Г. Теоретические основы независимого нотариата России. -М. : Буквоед, 2006. – 256 с.
Фото Капча