Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття та ознаки державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників в Україні

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Поняття та ознаки державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників в україні
 
БУДАЙ О. В.,
аспірант кафедри трудового, аграрного та екологічного права (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 
У статті аналізується зміст державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників в Україні, її основні юридичні ознаки. Визначені суб’єкти надання та адресати державної підтримки у сфері сільськогосподарської діяльності. Сформульовано визначення поняття «державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників».
Ключові слова: сільськогосподарські товаровиробники, державна підтримка, сільськогосподарська продукція, продовольча безпека держави, аграрна політика.
В статье анализируется содержание государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине, ее основные юридические признаки. Определены субъекты предоставления и адресаты государственной поддержки в сфере сельскохозяйственной деятельности. Сформулировано определение понятия «государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей».
Ключевые слова: сельскохозяйственные товаропроизводители, государственная поддержка, сельскохозяйственная продукция, продовольственная безопасность государства, аграрная политика.
In the article deals the content of state support of agricultural commodity producers in Ukraine, its main legal features. The identified are subjects by the granting and recipients of state support in the scope of agricultural activities. Formulated is the definition of notion of «the state support of agricultural commodity producers».
Key words: agricultural commodity producers, government support, agricultural products, food security, agricultural policy.
 
ВСТУП
 
 Державна політика України у наданні підтримки вітчизняним сільськогосподарським товаровиробникам відіграє важливу роль у забезпеченні сталого розвитку аграрного сектору економіки країни. Відомий американський економіст Д. Гелбрейт, характеризуючи роль держави в макроекономічному регулюванні пропорцій розвитку виробництва стверджував, що державне втручання в інтереси сільського господарства має вагоме значення для його збалансованого розвитку, оскільки при відсутності державних заходів впливу сільське господарство опинилося б у критичному становищі [і, с. 5]. Без стабільного реального державного стимулюючого забезпечення фермерів пільговими, податковими, кредитними, іншими фінансовими, а також матеріально-технічними умовами господарювання вони «самотужки» не зможуть стати ефективними товаровиробниками життєзабезпечувальної сільськогосподарської продукції [2, с. 190]. Це стосується усіх сільськогосподарських товаровиробників, різновидом яких і є фермерське господарство.
Держава може підтримувати в якості пріоритету як сільськогосподарське виробництво (підвищуючи, наприклад, рівень цін і доходів виробників), так і переробку (дотуючи закупівельні ціни) чи споживання (шляхом встановлення низьких споживчих цін). Відповідно до офіційної методики Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), аграрна політика поділяється на сільськогосподарську політику (на користь виробників) і продовольчу (на користь споживачів) [3]. Наше дослідження сфокусоване саме на характеристиці державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, які є основними суб’єктами аграрного виробництва.
Спеціальні дослідження державної підтримки сільського господарства, аграрного виробництва проводилися такими вченими, як: К. Д. Балицька, А. і. Берлач, Ю. Д. Білик, О. М. Бородін, Є. М. Білоусов, М. Я. Ващишин, М. В. Гребенюк, М. Я. Дєм’янєнко, М. С. Долинська, В. М. Єрмолєнко, Т. О. Ковалєнко, 3. В. Колос, П. Ф. Кулинич, Т. В. КурмАн, В. і. Курило, С. і. Марчєнко, О. М. Могильний, В. В. Мушенок, Ю. В. Пасічник, О. О. Погрібний, Т. П. Проценко, і. П. СаФонов, В. і. Сємчик, А. М. Статівка, Н. і. Титова, В. 3. Янчук та іншими науковцями, однак окремого аналізу потребує зміст та особливі ознаки державної підтримки саме сільськогосподарських товаровиробників.
Постановка завдання полягає у дослідженні державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, визначенні її основних особливих ознак.
Результати дослідження. Основним елементом у структурі реформованого аграрного сектора економіки держави є державна підтримка розвитку аграрного виробництва, яка повинна системно та концептуально впроваджуватись на законодавчому рівні, оскільки її роль значно зростає з розвитком ринкових перетворень в економіці держави [4, с. 101]. У науковій літературі є різне розуміння самої державної підтримки сільського господарства, сільськогосподарських товаровиробників, їх різновидів.
і. П. Сафонов під державною підтримкою сільського господарства розуміє законодавчо закріплені організаційні, економічні та правові механізми, завдяки яким аграрним товаровиробникам надається державна допомога компетентними органами з метою стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, розвитку аграрного ринку й забезпечєння продовольчої безпеки населення [5, с. 3]. Наголосимо, що державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників є вужчим поняттям від поняття державної підтримки сільського господарства. Однак, на нашу думку, таким чином зроблено наголос саме на адресаті державної підтримки, чим підкреслено його особливе та важливе правове становище у сільському господарстві в цілому. Тобто, розуміння державної підтримки сільського господарства не повинно зводиться лише до державної підтримки саме сільськогосподарських товаровиробників, адже воно включає в себе також, наприклад, і державну підтримку сільських територій. На підтвердження цього додамо, що на сьогодні Більшість країн світу, в тому числі й Україна, надають державну підтримку як безпосередньо – виробникам сільськогосподарської продукції, так й опосередковано – на розвиток сільської місцевості [6, с. 116]. Сутність аграрної політики держави полягає не тільки у зміцненні аграрного виробництва, за6єзпєчєнні розширеного відтворення продукції рослинництва й тваринництва, а також у проведенні широкої системи соціальних заходів на селі [7, с. 8]. Високий рівень соціально-економічного розвитку села є основною умовою продовольчого та сировинного забезпечення держави, її економічної незалежності [7, с. 9].
Автори Словника з аграрного права зазначають, що державна підтримка сільського господарства України – це різноманітна, цілеспрямована діяльність держави з утворення і Функціонування с/г товаровиробників, прийняття відповідних нормативних актів зі створення системи і визначення завдань, функцій і компетенції органів, які повинні здійснювати державну підтримку с/г у бюджетній, кредитній, ціновій, страховій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо стимулювання с/г виробництва та розвитку аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення [8, с. 61]. Як Бачимо, в цьому визначенні державна підтримка сільського господарства визначається через створення відповідних
Фото Капча