Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття та види робочого часу

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичне обгрунтування поняття і видів робочого часу
1.1. Характеристика поняття робочого часу
1.2. Класифікація видів робочого часу
1.3. Аналіз проблем і правової основи обліку робочого часу
2. Правове регулювання видів робочого часу за законодавством України
2.1. Характеристика регулювання скороченого робочого часу
2.2. Правове регулювання неповного робочого часу і надурочних робіт
2.3. Спеціальні режими робочого часу та їх правове забезпечення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Робочий час є однією з істотних умов трудового договору і торкається інтересів як працівника так і роботодавця. Поняття робочого часу отримало розповсюдження на Україні в умовах соціалістичної системи радянського права, що базувалося як відомо на нормативізькій теорії права і була одним з напрямків юридичного позитивізму. На сьогоднішній день поняття та види робочого часу регулюють багато нормативних актів. Насамперед, Конституція України (ст. 45) передбачає, що працівникові гарантується встановлена зразком тривалість робочого часу. Більш широко поняття робочого часу розкривається в Кодексі законів про працю. Крім того, дане питання регулюється рядом нормативних актів.

Однак оскільки перетворення, які відбуваються у нашій державі об’єктивно потребують вдосконалення правового забезпечення трудових відносин найманої праці, тому право перебуває на стадії реформування. Тому відповідно реформування проходить і такий розділ трудового права як робочий час.

Ступінь наукової розробки проблеми можна визначити як досить широкий. Проблема поняття робочого часу висвітлювалася у працях Ю.Колосова, М. Кузнецова, І.Кисельова, А.Мацюка, В.Роталя, Н.Хуторяна, С.Стичинського, Г.Гончарової.

Предмет дослідження – з’ясування правової природи робочого часу.

Об’єкт дослідження - нормативні акти, які регулюють і визначають поняття робочого час та його види і режим. 

Мета роботи - визначення поняття та видів робочого часу і режиму його правового регулювання.

Виходячи з мети, об’єкта і предмета дослідження, необхідно вирішити наступні завдання:

 • дати характеристику поняття робочого часу;
 • окреслити принципи і критерії класифікації видів робочого часу;
 • проаналізувати проблеми і правові основи обліку робочого часу;
 • охарактеризувати регулювання скороченого робочого часу;
 • визначити норми правового регулювання неповного робочого часу і надурочних робіт;
 • дослідити спеціальні режими робочого часу та їх правове забезпечення.

Методи дослідження. Методологічна основа роботи складається з базових науково-теоретичних положень в юридичній науці в цілому і в науці трудового права зокрема. У процесі дослідження використані такі наукові методи дослідження: історичний, систематичний, логіко-юридичний, соціальний, нормативно-правовий. основні положення та висновки грунтуються на аналізі чинного трудового законодавства, особливостей його застосування та досягнень науки трудового права.

Структура роботи визначається змістом досліджуваної проблеми і спрямована на досягнення поставленої мети. Курсова робота складається з: вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 35 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР, остання редакцiя вiд 30.09.2010. - http://zako№.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg= 254%EA%2F96-%E2%F0.
 2. Закон України «Про охорону праці» вiд 14.10.1992 № 2694-XII, остання редакцiя вiд 27.10.2010. - http://zako№.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg=2694-12.
 3. Закон України «Про колективні договори і угоди» вiд 01.07.1993 № 3356-XII, остання редакцiя вiд 07.05.2008. - http://zako№.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws/ mai№.cgi?№reg=3356-12.
 4. Закон України «Про оплату праці» вiд 24.03.1995 № 108/95-ВР, остання редакцiя вiд 19.11.2010. - http://zako№.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg= 108%2F95-%E2%F0.
 5. Закон України «Про відпустки» вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР, поточна редакцiя вiд 02.06.2010. - http://zako№.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi? №reg= 504%2F96-%E2%F0.
 6. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 № 322-VIII, поточна редакцiя вiд 19.11.2010. - http://zako№.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg=322-08.
 7. Богиня Д. П., Грішнова О. А.. Основи економіки праці. Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2001. – 313 с. 
 8. Венедиктова В. Регулювання ненормованого робочого часу в умовах ринкової економіки // Право України. -1999. - №7. - с. 104-131.
 9. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу: моногр. / Н.М. Хуторян, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана, Л.П. Гаращенко, І.І. Корякіна; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К.: Юрид. думка, 2008. - 304 с.
 10. Гевел О. Про умови робота за сумісництвом // Право України. - 2002. - №2. - с. 67-73.
 11. Гончарова Г., Жернаков В., Прилипко С. Спірні питання застосування ст. 26 Закону «Про відпустки» // Право України. - 1999. - №9. - с. 43-47.
 12. Економіка праці та соціально-трудові відносини: організація, облік, аналіз, контроль: Навч. посіб. / І.Д. Фаріон, Л.І. Жук; Терноп. акад. нар. госп-ва. - Т.: Екон. думка, 2003. - 616 с.
 13. Завіновська Г.Т. Економіка праці. Навчальний посібник. - К: КНЕУ. 2000 - 200 с.
 14. Законодавство України про працю: Збірник законів та нормативних актів. – К.: Атіка, 2003. – 944 с. 
 15. Карпенко Д., Хуторян Н. Особлива частина проекту Кодексу України про працю потребує удосконалення // Право України. – 1998. - №6. - с.54-58 
 16. Карпенко Д., Хуторян Н. Правові проблеми Загальної частини проекту Кодексу України про працю // Право України. – 1998. - №3. – с.41-44.
 17. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, О.Є. Сонін. - 11-е вид., доповн. та переробл. - К.: Прав. єдність, 2010. - 584 с.
 18. Нормування праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Г. Дзюба, І.Ю. Гайдай; Донец. нац. техн. ун-т, Автомоб.-дор. ін-т. - Донецьк: Юго-Восток, ЛТД, 2004. - 132 с.
 19. Особливості правового регулювання робочого часу медичних працівників / П. Маловичко // Право України. - 2005. - № 11. - С. 76-78.
 20. Савкова С., Терещенко О. Шляхи вдосконалення нормування праці // Україна: аспекти праці. – 2002. - №2. – с.41-46.
 21. Трудове право України: Академічний курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак, С.М. Синчук, І.М. Якушев. - 3-є вид., переробл. та доповн. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. - 536 c.
 22. Трудове право України: навч. посіб. / О.А. Мельничук, О.Ф. Мельничук. - Вінниця: Едельвейс і К, 2009. - 328 с.
 23. Трудове право України: Навч. посіб. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак, С.М. Синчук, Т.В. Парпан; Ред.: П.Д. Пилипенко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - К.: Істина, 2005. - 207 с.
 24. Трудове право України: підруч. / Н.Б. Болотіна. - 5-те вид., переробл. і доповн. - К.: Знання, 2008. - 860 с.
 25. Трудове право: Курс лекцій / О.Г. Гирич. - К.: ТП Прес, 2003. - 208 с.
 26. Фаренік С.А. Аналіз зарубіжного досвіду управління соціально-економічними процесами: Моногр. - К.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2005. - 264 с.
7397
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).