Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття видатків держави. Поняття і принципи бюджетного фінансування. Статті видатків державного бюджету. Поняття кошторисно-бюджетного фінансування, принципи, об’єкти фінансування

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Бюджетний контроль в Україні
2. Поняття видатків держави. Поняття і принципи бюджетного фінансування. Статті видатків державного бюджету. Поняття кошторисно-бюджетного фінансування., принципи, об’єкти фінансування
3. Сутність і значення державного кредиту, форма державного кредиту
4. Поняття та значення позабюджетних фондів. Фонди державного соціального страхування
 
1. Бюджетний контроль в Україні
 
Бюджетний контроль – це сукупність заходів, які проводять державні органи, пов'язані з перевіркою законності, доцільності й ефективності утворення, розподілу і використання грошових фондів держави та місцевих органів самоврядування. Бюджетний контроль є складовою фінансового контролю.
Основними завданнями бюджетного контролю є:
1) контроль за дотриманням процедури складання, розгляду і затвердження бюджету та його виконання;
2) контроль за дотриманням бюджетного і податкового законодавства;
3) контроль за правильністю формування дохідної частини бюджету;
4) перевірка ефективності та цільового використання бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів;
5) контроль за правильністю ведення бухгалтерського обліку і звітності;
6) виявлення резервів збільшення дохідної частини бюджету держави;
7) контроль за реалізацією механізму міжбюджетних відносин.
Елементами системи бюджетного контролю є суб'єкт та об'єкт контролю, предмет, методи та процес контролю, узагальнення та реалізація результатів контролю. Суб'єктами бюджетного контролю є органи державної влади та місцевого самоврядування, до повноважень яких включені функції щодо здійснення бюджетного контролю. До таких органів належать майже всі органи, які задіяні у бюджетному процесі.
Об'єктом бюджетного контролю є грошові і розподільні процеси під час формування та використання грошових фондів держави та місцевих органів самоврядування.
Предметом бюджетного контролю є всі стадії бюджетного процесу.
Розрізняють такі види бюджетного контролю:
1) залежно від суб'єкта бюджетного контролю:
- державний бюджетний контроль, який здійснюється органами державної влади;
- відомчий контроль, який проводиться Контрольно-ревізійними управліннями міністерств і відомств;
- внутрішньогосподарський контроль, який здійснюється фінансовими службами підприємств, організацій та установ;
- незалежний контроль, який проводиться спеціалізованими аудиторськими фірмами і службами.
2) залежно від часу проведення контролю:
- попередній бюджетний контроль, який здійснюється під час складання, розгляду, затвердження бюджетів різних рівнів, кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, розрахунків для одержання бюджетних трансфертів, розроблення та прийняття бюджетного і податкового законодавства та має затверджувальний характер;
- поточний бюджетний контроль, який проводиться у процесі виконання бюджетів, кошторисів доходів і видатків бюджетних установ протягом бюджетного року та здійснюється на основі первинних документів оперативного і бюджетного бухгалтерського обліку та звітності;
- наступний бюджетний контроль, який проводиться після закінчення бюджетного року або певного звітного строку і за яким на основі звітних бухгалтерських документів виявляють причини відхилень даних від планових, повноту і своєчасність надходження передбачених бюджетних коштів, цільове використання коштів тощо.
До органів, які здійснюють бюджетний контроль в Україні, належать:
1) Міністерство фінансів України;
2) Державна казначейська служба України;
3) Державна фінансова інспекція України;
4) Державна фіскальна служба України;
5) Рахункова палата України;
6) Верховна Рада України;
7) місцеві органи влади.
До методів бюджетного контролю належать:
- документальна перевірка;
- камеральна перевірка;
- економічний аналіз;
- обстеження;
- ревізія.
Найбільш поширеними методами бюджетного контролю є перевірка і ревізія.
Перевірка – обстеження та вивчення окремих сторін фінансово-господарської діяльності підприємства, організації, установи або їх підрозділів. Камеральна перевірка здійснюється у податкових органах на підставі поданої підприємством, організацією чи установою відповідної документації. Документальна перевірка передбачає перевірку документів бухгалтерського обліку та звітності, інших документів щодо діяльності підприємства безпосередньо на підприємстві, в організації чи установі.
Ревізія – це система контрольних дій, які спрямовані на всебічну перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства, організації, установи, а також роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету з метою встановлення законності проведених операцій, дотримання фінансової дисципліни, порядку і правил організації обліку та достовірності звітності.
Ревізії класифікують за такими ознаками:
1) повнотою охоплення діяльності об'єкту, що ревізується:
- повні;
- часткові;
- тематичні;
- комплексні;
2) ступенем охоплення даних фінансово-господарських операцій:
- суцільні;
- вибіркові;
3) способом організації:
- планові;
- позапланові;
- додаткові;
- повторні;
4) видами джерел даних, які є базою ревізії:
- документальні;
- фактичні.
Основними завданнями ревізії фінансових органів і органів Державного казначейства є:
- перевірка дотримання чинних законодавчих актів щодо виконання бюджетів відповідних рівнів;
- ревізія поточного рахунку відповідного бюджету, позабюджетних і валютних коштів органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування;
- перевірка правильності витрачання коштів на-утримання фінансових органів, органів Державного казначейства, апарату відповідних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Основним завданням ревізії бюджетних установ є перевірка:
- дотримання бюджетної дисципліни;
- правильності планування і використання бюджетних коштів;
- правильності зберігання грошових коштів і матеріальних цінностей;
- правильності ведення бухгалтерського обліку і складання звітності;
- законності утворення та ефективності використання позабюджетних коштів.
Контрольно-ревізійний процес здійснюється у декілька етапів. Перший етап – це підготовка до проведення
Фото Капча