Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Поняття, види і порядок укладення господарського договору

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття та ознаки господарського договору
2. Порядок, загальні та спеціальні умови укладення господарських договорів
3. Порядок зміни та розірвання господарських договорів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Створення гармонійної та ефективної системи господарського законодавства України є одним з найважливіших напрямків розвитку української правової системи в умовах становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки. Оскільки одним з головних завдань господарського законодавства є координація дій суб’єктів господарювання, нормам, що регулюють договірні відносини в сфері господарювання, має належати чільне місце в системі господарського права.

В умовах ринкової економіки господарський договір є основним засобом організації відносин між суб’єктами господарювання та важливим інструментом правової організації господарського життя суспільства в цілому. Господарський договір як гнучкий правовий регулятор дає змогу враховувати специфіку окремого господарського зв’язку та узгоджувати його з типізованими моделями організації господарських зв’язків того чи іншого виду, а також із загальнонормативним режимом правового регулювання.

Необхідність дослідження особливостей господарського договору як правової форми господарських зв’язків між суб’єктами господарювання викликана тим, що в останні роки з розвитком підприємництва, закріпленням у законодавстві принципів недоторканості власності та свободи договору в правознавстві досить поширеною стала думка про те, що господарський договір є різновидом звичайного цивiльно-правового договору, а самий поділ договорів на цивiльно-правовi та господарські є неадекватним сучасним суспільним відносинам. Причинами цього є, зокрема, уява про господарський договір лише як специфічний «атрибут» планово-розподільчої економіки, який є несумісним з ринковими відносинами та принципами свободи підприємницької діяльності, та необгрунтоване ототожнення публічного суспільного інтересу з інтересами тоталітарної держави. Внаслідок цього в Українi існує недооцінка публiчно-правових засад регулювання господарської діяльності, хоча досвід країн з розвинутою економікою свідчить про існування детальної регламентації з боку держави тих господарських правовідносин, які зачіпають інтереси суспільства в цілому. 

Стан дослідження проблеми. Теоретичні проблеми правового регулюван-ня господарських договорiв є предметом тривалої дискусії у господарському та цивільному праві, зокрема, проблеми укладання і розірвання господарських договорів розглядали Т. В. Боднар [9], О. Гришко [12], С. А. Подоляк [21] та ін. Питання суті і складу господарських договорів досліджені О. А. Беляневич [7], В. В. Галунько [11], О. С. Кізловою [14], В. Г. Олюхою [20] та ін. Спеціальні питання правового регулювання господарських договорiв стали предметом дослідження О. А. Беляневич [8], С. Я. Вавженчука [10], А. Костіна [15], В. Мілаша [17] та інших.

Об'єкт дослідження - відносини, які складаються у процесі укладення, виконання, а також невиконання господарських договорів. 

Предмет дослідження - теоретичні та практичні питання правового регулювання договірних відносин у сфері господарювання. 

Мета роботи – дати комплексний теоретичний аналіз поняття госпо-дарського договору, способів його укладення та розірвання, а також зробити висновки i внести пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити поняття та ознаки господарського договору;
 • з’ясувати порядок, загальні та спеціальні умови укладення госпо-дарських договорів;
 • проаналізувати порядок зміни та розірвання господарських договорів.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та системно-функціональний метод дослідження. Засто-совано також формально-логiчний та порiвняльно-правовий методи.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 31 аркуш. 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, тлумачення від 11.02.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/436-15
 4. «Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними»: постанова Пленуму Вищого господ. суду України від 29 трав. 2013 р. № 11 / Вищий господарський суд України // Юридична Україна. - 2013. - № 11. - С. 88-102.
 5. Андрєєва О. Б. Господарське право України: навч. посіб. [для студ. юрид. ВНЗ]: [у 2 ч.]. Ч. 2 / О. Б. Андрєєва, О. П. Гетманець, І. І. Гришина, Ю. М. Жорнокуй, А. С. Загородній; ред.: О. П. Гетманець, Ю. М. Жорнокуй, О. М. Шуміло. - К., 2013. - 398 c.
 6. Атаманова Ю. Є. Господарське право: підручник / Ю. Є. Атаманова, Р. П. Бойчук, С. В. Глібко, Д. В. Задихайло, К. О. Кочергіна; ред.: Д. В. Задихайло, В. М. Пашкова; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Яраслава Мудрого". - Х.: Право, 2012. - 693 с.
 7. Беляневич О. А. Договори у сфері господарювання / О. А. Беляневич // Право України. - 2012. - № 9. - С. 197-205.
 8. Беляневич О. А. Про спеціалізацію в правовому регулюванні господарських договірних відносин / О. А. Беляневич // Право України. - 2010. - № 8. - С. 64-71.
 9. Боднар Т. В. Одностороння відмова від зобов’язання (договору) у контексті самозахисту цивільного права та інтересу / Т. В. Боднар // Право України. - 2012. - № 9. - С. 110-117.
 10. Вавженчук С. Я. Договірне право: навч. посіб. / С. Я. Вавженчук; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2011. - 585 с.
 11. Галунько В. В. Адміністративно-правове регулювання у сфері господарювання (адміністративно-господарське право): монографія / В. В. Галунько, В. І. Олефір, Ю. В. Гридасов, І. А. Дьомін, О. М. Єщук; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2011. - 186 с.
 12. Гришко О. До питання про ознаки порушення договірного зобов'язання / О. Гришко // Юридична Україна. - 2011. - № 4. - С. 65-69.
 13. Договірне право: навч. посіб. для студ. спец. "Готельно-ресторанна справа" освіт.-кваліфікац. рівнів "спеціаліст" і "магістр" / уклад.: І. В. Анопій; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л., 2013. - 335 c.
 14. Кізлова О. С. Окремі види договорів у сучасному законодавстві України: колект. моногр. / О. С. Кізлова, О. С. Адамова, Н. М. Денисяк, Л. В. Діденко, Р. Є. Енан; ред.: О. С. Кізлова; Міжнар. гуманіт. ун-т. - О.: ТЕС, 2013. - 528 c.
 15. Костін А. Реалізація принципу свободи договору у Цивільному та Господар-ському кодексах України / А. Костін, М. Селіванов // Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. - 2011. - № 9. - С. 31-32.
 16. Луць В. В. Договір як регулятор цивільних відносин / В. В. Луць // Право України. - 2012. - № 9. - С. 19-25.
 17. Мілаш В. Нові підходи до визначення договору в господарському праві / В. Мілаш // Право України.: Юридичний журнал. - 2007. - № 9. - С. 31-35.
 18. Мілаш В. Переддоговірні відносини у сфері господарювання: проблеми теорії та практики / В. Мілаш // Право України. - 2010. - N 4. - С. 258-264.
 19. Ніколенко Л. М. Господарське процесуальне право України: підручник / 
 20. Л. М. Ніколенко; МОНМС України, Маріуп. держ. ун-т. - О.: Фенікс, 2011. - 508 с.
 21. Олюха В. Г. Господарські договори: навч. посіб. / В. Г. Олюха; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Кривий Ріг: Вид. дім, 2011. - 203 с.
 22. Подоляк С. А. Недійсний та неукладений господарський договір: правові підстави та наслідки: монографія / С. А. Подоляк; НАН України, Київ. ун-т права. - К.: Ліра-К, 2012. - 213 c.
 23. Смолин Г. В. Господарське право України. Загальна частина: навч. посіб. / Г. В. Смолин; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - Л.: ЛДУВС, 2013. - 551 c.
 24. Черешнюк В. Неоднозначність законодавчих положень щодо форми господарського договору / В. Черешнюк // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. - 2007. - № 1. - С. 81-84.
 25. Щербина В. С. Господарське право: підручник / В. С. Щербина. - 6-те вид., переробл. і доповн. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 636 с.
525
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).