Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Порівняльні звороти у романі Марії Матіос «Чотири пори життя»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Ціна: 
375 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Порівняльний зворот як одна з основних функціонально-комунікативних категорій мовлення
1.1. Порівняння як засіб пізнання світу і як структурна одиниця мови
1.2. Проблема розмежування порівняльного звороту і неповного підрядного порівняльного речення
2. Порівняльні звороти у романі М. Матіос «Чотири пори життя»
2.1. Основні функції та граматичне вираження порівняльних зворотів у романі Марії Матіос
2.2. Структурні типи порівняльних зворотів у романі «Чотири пори життя»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 
Актуальність дослідження. У наш час у лінгвістиці спостерігається зміщення наукових інтересів від формально-граматичного аналізу мовних явищ до функціонально-комунікативного, що зумовлено зростанням уваги до вивчення мовлення як сфери реалізації комунікативної взаємодії. У життєдіяльності людини одним із мовних засобів, що виконує надзвичайно важливу функціонально-комунікативну роль, є саме прийом порівняння як спосіб пізнання дійсності. За допомогою порівняння людський мозок зіставляє певні явища та об’єкти, знаходячи між ними спільне та відмінне. Порівняння як категорія мовної системи дотепер ще не вивчена як слід, хоча ця проблема вже привертала увагу українських вчених. Тлумаченням терміна «порівняння» займалися українські мовознавці починаючи ще з 50-х рр. XX ст.  У слов’янському мовознавстві природу порівняльних конструкцій проаналізовано в таких аспектах: граматичному (І. Кучеренко, Н. Широкова, М. Черемісіна, М. Заоборна); фразеологічному (А. Назарян, В. Огольцев,  К. Мізін); ономасіологічному (В. Дьяконов, Х. Леєметс, В. Образцова); семасіологічному (Д. Ащурова, С. Александрова, І. Шенько); функціонально-стилістичному (В. Вомперський, А. Довженко, О. Некрасова, О. Федоров). В україністиці здійснено ряд вагомих наукових досліджень, присвячених проблемі порівняння. Зокрема, можна виділити монографію І.К. Кучеренка «Порівняльні конструкції мови в світлі граматики» [12], у якій запропоновано логіко-граматичну модель порівняння, визначено його структурні типи. Підрядні порівняльні речення проаналізовано в дисертаційних роботах М.І. Вихристюк і М.С. Заоборної. Як функціонально-семантична категорія порівняння постало в дисертаційному дослідженні Н.П. Шаповалової [24], у якому встановлено її формально-граматичну, семантико-синтаксичну та комунікативну природу. Структурний (семантико-граматичний) та концептуальний аналіз порівняльних конструкцій у сучасному поетичному тексті здійснено у дисертації Т. П. Павлюк [18]. Типи складнопідрядних речень із підрядними прикомпаративними проаналізовані В.Г.Мараховською [13]. Аналіз порівняльних конструкцій у межах простого речення здійснено в дисертації Л.В.Прокопчук [20], зокрема, окреслено семантичні типи порівнянь залежно від сполучуваних можливостей компонентів порівняльної конструкції. Порівняння як стилістичний компонент художнього тексту стало об’єктом дослідження Г.Я.Довженко [9] та Л.В.Голоюх.
У дослідженнях самого явища порівняння, як і його лінгвістичного статусу, є безліч суперечностей, протилежних поглядів мовознавців, що зумовлено об’єктивною складністю цього мовного явища. Недостатнє вивчення питання про категорію порівняння в структурі простого речення, суперечливість поглядів учених на її структуру, а також завдання практичного характеру, пов’язані передусім із визначенням її формально-граматичного статусу в реченнєвій структурі, і зумовили актуальність дослідження.
Об’єктом дослідження є роман Марії Матіос «Чотири пори життя».
Предмет дослідження: порівняльні звороти в названому романі.
Мета роботи – дослідити порівняльні звороти в романі Марії Матіос «Чотири пори життя».
Завдання дослідження:
 • дослідити порівняння як засіб пізнання світу і як структурну одиницю мови;
 • з’ясувати проблему розмежування порівняльного звороту і неповного підрядного порівняльного речення;
 • визначити основні функції та граматичне вираження порівняльних зворотів у романі Марії Матіос;
 • визначити структурні типи порівняльних зворотів у романі «Чотири пори життя».
Структура дослідження: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, використаної літератури та додатків. Загальний обсяг роботи – 26 сторінок, з них – 22 основного тексту. Список літератури нараховує 25 джерел.
 
Список використаних джерел: 
 1. Барань Є. Короткий термінологічний словник з морфології української мови / Є. Барань. – Берегове, 2010. – 32 с.
 2. Вихованець І. Р. Граматика української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Грищенко. – К.: Радянська школа, 1982. – 209 с.
 3. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: підручник / І. Р. Вихованець. – К.: Вища школа, 2005. – 270 с. 
 4. Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К.: Наукова думка, 1983. – 219 с.
 5.  Голоюх Л.В. Порівняння як структурно-стилістичний компонент художнього тексту (на матеріалі сучасної української історичної прози): автореф. дис. …канд. філолог. наук: спец. 10.02.01»Українська мова» / Л. В. Голоюх. – К., 1996. – 20 с. 
 6. Городенська К. Граматичний словник української мови: Сполучники / Катерина Городенська. – Херсон: вид-во ХДУ, 2007. – 340 с.
 7. Гримашевич Г. І. Сучасна українська літературна мова. Іменна морфологія: курс лекцій – 2-ге вид., випр. і доп. / Г. І. Гримашевич. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 112 с.
 8. Данилюк Н.О. Традиційне і новаторське в мовній структурі сучасної метафори / Н. О. Данилюк // Мовознавство. – 1984. – № 4. – С.64-67.
 9. Довженко Г.Я. Неповні підрядні речення і другорядні члени речення, виражені порівняльними конструкціями / Г. Я. Довженко // Українська мова і література в школі. – 1973. – № 6. – С.31-35.
 10. Дудик П. С. Вивчення української мови у 8 класі: Методичні вказівки до підручника / П. С. Дудик. – К.: Рад. школа, 1980. – 144 с.
 11. Курс сучасної української літературної мови: в 2 т. / За ред. Л. А. Булаховського. – К.: Радянська школа, 1951. – Т. 2. – 408 с.
 12. Кучеренко І. К. Порівняльні конструкції мови в світлі граматики / І. К. Кучеренко. – К.: Вид-во КДУ, 1959. – 106 с.
 13. Мараховська В. Г. Типи складнопідрядних речень з підрядними при компаративними: автореф. дис. …канд. філолог. наук: спец. 10.02.01. «Українська мова» / В. Г. Мараховська. – Запоріжжя, 1998. – 23 с.
 14. Марчук О. І. Структурно-типологічні параметри порівняльних конструкцій в ідіостилі М. М. Коцюбинського: автореф. дис. …канд. філолог. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. І. Марчук. – Одеса, 2003. – 20 с.
 15. Марчук О. І. Художнє порівняння як мовне явище / О. І. Марчук // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2002. – Вип. 12. – С.152-155.
 16. Марчук О. Структурно-типологічні параметри сполучникових порівняльних конструкцій у романі Марії Матіос «Солодка Даруся» / Олена Марчук // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць / ред. кол.: Є. Отін та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2011 – Вип. 22. – С. 182-186
 17. Матіос. М. Чотири пори життя: [Електронний ресурс] / Марія Матіос – Режим доступу: http://libruk.in.ua/templates/protostar/html/reader/reader.php?chotiri_p...
 18. Павлюк Т. П. Порівняльні звороти в сучасному українському поетичному тексті: автореф. дис. …канд. філолог. наук: спец. 10.02.01. «Українська мова» / Тетяна Павлівна Павлюк. – Запоріжжя, 2011. – 21 с.
 19. Прияткина А. Ф. Русский язык: Синтаксис осложненного предложения / А. Ф. Прияткина. – М.: Высшая школа, 1990. – 176 с.
 20. Прокопчук Л. В. Категорія порівняння та її вираження в структурі простого речення: автореф. дис. …канд. філолог. наук: спец. 10.02.01. «Українська мова» / Л. В. Прокопчук – К., 2000. – 18 с.
 21. Рошко С. М. Формально-граматична та функціонально-семантична структура порівняльних синтаксем і підрядних речень у сучасній українські літературній мові: автореф. дис. … канд. філолог. наук: спец. 10.02.01. «Українська мова» / Світлана Михайлівна Рошко. – Ужгород, 2001. – 24 с.
 22. Смагленко Ф. П. Про предикативне означення в українській мові / Ф. П. Смагленко // Українська мова в школі. – 1954. – №1. – С. 20-24.
 23. Філінюк В. А. Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської: автореф. дис. …канд. філолог. наук: спец. 10.02.01. «Українська мова» / В. А. Філінюк. – К., 2006. – 18 с.
 24. Шаповалова Н. П. Функціонально-семантичний статус порівняльних конструкцій сучасної української мови: автореф. дис. ...канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. П. Шаповалова.  – Донецьк,1996. – 16 с.
 25. Ящук Л. В. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: курс лекцій / Л. В. Ящук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 224 с.
16544
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).