Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Порівняльний аналіз динаміки розвитку професійної спрямованості майбутніх юристів-правознавців у зрізовому та лонгітюдному дослідженнях

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
88
Мова: 
Українська
Ціна: 
2100 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичний аналіз проблеми формування професійної спрямованості особистості до юридичної діяльності
1.1. Спрямованість як системоутворююча характеристика особистості
1.2. Основні підходи до вивчення професійної спрямованості у психології
1.3. Змістово-структурний аналіз професійної діяльності юриста
Висновки до 1 розділу
2. Психологічна методика емпіричного дослідження динаміки розвитку професійної спрямованості майбутніх юристів-правознавців
2.1. Принципи організації і проведення емпіричного дослідження у психології
2.2. Характеристика методики емпіричного психологічного дослідження розвитку професійної спрямованості майбутніх юристів-правознавців
2.2.1. Методика «Мотивація навчання у вузі» (Т. І. Ільїна)
2.2.2. Методика «Задоволеність професією і роботою» (А. А. Кіссель, Л. Д. Докторова)
2.2.3. Методика «Діагностика соціально-психологічних настанов у мотиваційно-потребовій сфері» (О. Ф. Потьомкіна) 
2.2.4. Методика діагностики рівня емпатійних здібностей (В. В. Бойко)
2.2.5. Методика дослідження рівня вольової саморегуляції (А. В. Звєрьков, Е. В. Ейдман)
Висновки до 2 розділу
3. Аналіз результатів дослідження динаміки розвитку професійної спрямованості майбутніх юристів-правознавців у зрізовому дослідженні
3.1. Особливості навчально-професійної мотивації майбутніх юристів- правознавців
3.2. Аналіз соціально-психологічних настанов майбутніх юристів-правознавців у мотиваційно-потребовій сфері
3.3. Динаміка розвитку професійно важливих якостей майбутніх юристів-правознавців у процесі навчання
3.3.1. Особливості розвитку емпатійних здібностей майбутніх юристів
3. 3.2. Характеристика розвитку вольової саморегуляції поведінки майбутніх юристів
Висновки до 3 розділу
4. Аналіз результатів дослідження динаміки розвитку професійної спрямованості майбутніх юристів-правознавців у лонгітюдному дослідженні
4.1. Аналіз динаміки розвитку професійної спрямованості майбутніх юристів-правознавців у лонгітюдному дослідженні
4.2. Порівняльний аналіз динаміки розвитку професійної спрямованості майбутніх юристів-правознавців у зрізовому і лонгітюдному дослідженнях
Висновки до 4 розділу
ВИСНОВКИ
БІБЛІОГРАФІЯ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Процес державотворення в Україні супроводжується реалізацією одного з найважливіших завдань – формування правової держави. Цьому глобальному завданню підпорядкована діяльність фахівців однієї з категорій суспільно значимих професій – юристів. Системні зміни, які відбуваються в нашій державі протягом більш як десятиліття, вимагають нових підходів до підготовки спеціалістів юридичної діяльності. Їхня роль невпинно зростає у зв'язку з інтегруванням України у світове співтовариство і необхідністю захисту її міжнародних та економічних інтересів. Курс на формування громадянського суспільства неодмінно підносить домінанту прав особи перед державою, тому закономірно зростає пріоритет гуманістичної спрямованості праці юриста у сфері захисту прав людини. 

У процесі професійної підготовки юристів бере участь величезний науково-навчальний комплекс. Його важливою складовою є психологічна наука з її специфічними методами та ціннісними орієнтаціями, які спрямовані передусім на формування якостей особистості, що роблять можливою її успішну професійну діяльність, допомагають зрозуміти правильність обраної професії. Відомо, що психологічну підготовку треба розпочинати на ранніх стадіях вибору професії, працювати з абітурієнтом, щоб скоректувати хибні уявлення, іноді навіювані романтизмом, соціальним престижем професії юриста, а не глибоко вмотивованим внутрішнім покликанням до діяльності. 

У процесі професійної підготовки формується особливий тип правосвідомості юриста, який передусім повинен відрізнятися особливим стрижнем сприйняття іншого як цілісної, унікальної особистості, оскільки кожна людина, навіть злочинець, завжди ширше, глибше будь-якого свого окремого вчинку. Саме в цьому напрямку і працює такий розділ психологічної науки, як юридична психологія. Ще в кінці ХIХ ст. видатний юрист О. Коні відзначав актуальність цього аспекту діяльності юриста, зокрема закликав не порушувати свідомо одного з головних правил кантівської етики, тобто не дивитися на людину, як на засіб досягнення будь-яких, навіть високих цілей [21, с. 16]. 

З огляду на це актуальність обраної теми магістерської роботи «Порівняльний аналіз динаміки розвитку професійної спрямованості майбутніх юристів-правознавців у зрізовому та лонгітюдному дослідженнях» зумовлена як об'єктивними умовами сучасного етапу розвитку української держави, важливою роллю і високим авторитетом та престижністю юридичних професій, так і необхідністю глибокої психолого-педагогічної підготовки юристів до виконання своїх професійних обов'язків. 

Проблемою даного дослідження виступає процес формування особистості спеціаліста у сфері юридичної діяльності, націлений на розвиток професійної спрямованості майбутніх спеціалістів. Слід сказати, що дана проблема на сучасному етапі розвитку науки знаходиться у стадії розробки, оскільки на попередніх етапах розвитку суспільства вона не була достатньо актуальною через особливості старої політичної системи. На сьогоднішній день інтерес науковців усе більше привертає не лише діяльність юриста як спеціаліста, але й процес формування його особистості, особливості цього процесу. Одним із напрямків його вивчення є розгляд психологічних аспектів діяльності, які супроводжують повсякденну працю юриста. Багато авторів (В. С. Лукіна, А. Р. Фонарьов, Г. Ложкін, Н. Глуханюк, Н. Волянюк та ін. ) проводять дослідження, пов’язані з професійним розвитком юриста, професіоналізацією його особистості. Проте проблематика професійної спрямованості юристів та студентів юридичних вузів недостатньо розроблена і висвітлюється у виявлених нами і доступних джерелах неповно. Це свідчить про те, що прпоноване питання потребує подальшого розгляду та дослідження. 

Об’єктом дослідження у нашій роботі виступає процес професійної підготовки майбутнього юриста. 

Предметом дослідження виступають особливості розвитку професійної спрямованості студентів юридичного вузу. 

Мета роботи полягає у визначенні та порівняльному аналізі особливостей динаміки розвитку професійної спрямованості майбутніх юристів-правознавців у процесі вузівської підготовки. 

У відповідності до об'єкта, предмета і мети дослідження, автор ставить такі завдання:

 • теоретично проаналізувати основні аспекти дослідження діяльності юриста у психології та виокремити складові професійної спрямованості до юридичної діяльності;
 • обгрунтувати можливі методичні прийоми дослідження динаміки розвитку професійної спрямованості студентів юридичного вузу в процесі навчання;
 • дослідити динаміку розвитку професійної спрямованості майбутніх юристів-правознавців зрізовим методом;
 • дослідити динаміку розвитку професійної спрямованості майбутніх юристів-правознавців лонгітюдним методом у контексті їх професійного становлення;
 • здійснити порівняльний аналіз результатів, отриманих у зрізовому і лонгітюдному дослідженнях. 

У роботі ми виходимо з таких припущень:

1. Професійна спрямованість майбутнього юриста є складною і динамічною системою, яка зумовлюється взаємодією зовнішніх і внутрішніх чинників професійного становлення особистості і виявляється, зокрема, у мотивах вибору і освоєння юридичної професії. 

2. Важливою складовою спрямованості особистості на юридичну діяльність є розвиток системи індивідуальних та професійно важливих якостей у процесі вузівського навчання. 

При виконанні магістрської роботи були виявлені та використані доступні джерела з теми дослідження, які можна умовно розділити на три групи. 

До першої групи слід віднести наукові монографії і статті, присвячені ґрунтовному дослідженню окремих психологічних аспектів діяльності юриста. Серед них можна виділити монографії П. А. Шавір та Е. М. Павлютенкова, які присвячені професійному самовизначенню та мотивам вибору професії. Велика кількість статей присвячені професіоналізації юриста у процесі праці, зокрема статті А. Р. Фонарьова, С. В. Славнова, а також проблемі професійно важливих якостей, до яких можна віднести статті І. В. Озерського, М. В. Клищевської та П. Н. Сонцевої. Окремо слід виділити виявлені нами автореферати дисертацій, зокрема автореферат П. Макаренко, у якому аналізується проблема професійної «Я-концепції» майбутніх фахівців правоохоронної діяльності. 

До другої групи відноситься довідкова література з коротким викладом інформації про основні поняття, важливі для нашого дослідження. Це зокрема словник-довідник Л. Ф. Бурлачука, С. М. Морозова, Психологічний словник під редакцією В. В. Давидова, А. В. Запорожця та інших тощо. 

До третьої групи належить навчальна та навчально-методична література. Серед них переважають підручники з юридичної психології. Специфіка цього виду праць полягає у загальному характері та універсалізації теоретичних і практичних положень, чіткій систематизації інформації та інших рисах навчальної літератури. Тому ми усвідомлювали, що даючи загальне уявлення про проблеми і завдання теми дослідження, вони, водночас, залишають поза увагою специфічні тенденції та конкретні ситуації в галузі юридичної діяльності. 

Теоретична значимість даної роботи полягає у конкретизації змісту професійної спрямованості особистості до юридичної діяльності, розкритті зв’язку її мотиваційних і особистісних складових і динаміки розвитку у процесі професійного навчання. 

Практична значимість дослідження виявляється у можливості використання результатів дослідження з метою удосконалення навчально-професійної підготовки майбутніх юристів-правознавців та практики здійснення профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх закладах. 

В основу роботи покладено теоретичні положення вітчизняних психологів про соціальну сутність особистості та діяльнісний характер її формування (Б. Г. Ананьєв, О. М. Леонтьев, Б. Ф. Ломов), визначення спрямованості як системоутворюючої характеристики особистості (Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубінштейн), про професійне самовизначення як складову життєвого шляху особистості (К. А. Абульханова-Славська, Ш. Бюллер, К. К. Платонов, П. А. Шавір та ін. ), а також про систему професійно важливих якостей особистості як змістову складову професійної спрямованості особистості (К. К. Платонов, Б. О. Федоришин, В. Шадріков, О. В. Ящишин та ін. ). 

До структури роботи входять вступ, чотири розділи, висновки та перелік використаної літератури. 

У вступі окреслюється актуальність проблеми, ступінь її розробки, визначаються об’єкт, предмет, завдання дослідження. 

У першому розділі «Теоретичний аналіз проблеми формування професійної спрямованості особистості до юридичної діяльності» здійснюється теоретичний аналіз проблеми формування професійної спрямованості особистості до юридичної діяльності, розглядається спрямованість як системоутворююча характеристика особистості, розкриваються основні підходи до вивчення професійної спрямованості у психології та здійснюється змістово-структурний аналіз професійної діяльності юриста. 

Другий розділ «Психологічна методика емпіричного психологічного дослідження динаміки розвитку професійної спрямованості майбутніх юристів-правознавців» містить характеристику принципів організації та проведення емпіричного дослідження у психології, а також подається опис конкретної психологічної методики даного емпіричного дослідження. 

Третій розділ «Аналіз результатів дослідження динаміки розвитку професійної спрямованості майбутніх юристів-правознавців у зрізовому дослідженні» присвячений психологічному аналізу емпіричних результатів дослідження динаміки розвитку професійної спрямованості студентів юридичних вищих навчальних закладів, отриманих у зрізовому дослідженні, відповідно до мети і задач роботи. 

У четвертому розділі «Аналіз результатів дослідження динаміки розвитку професійної спрямованості майбутніх юристів-правознавців у лонгітюдному дослідженні» аналізуються результати, отримані у лонгітюдному дослідженні та здійснюється порівняльний аналіз динаміки розвитку професійної спрямованості майбутніх юристів правознавців у зрізовому та лонгітюдному дослідженнях. 

У висновках представлені узагальнені результати, виявлені у процесі дослідження на всіх етапах роботи та визначені загальні рекомендації щодо їх можливого використання. 

Дослідження проводилося в три етапи. 

На І-му етапі здійснений теоретичний аналіз психолого - педагогічної літератури, з’ясована загальна структура юридичної діяльності та розкриті вимоги до професійної підготовки її суб’єкта . 

ІІ-й етап дослідження був присвячений підбору та апробації психологічних методик та виробленню попередніх висновків за отриманими результатами. 

І останній, ІІІ-й, етап присвячений емпіричному дослідженню динаміки розвитку професійної спрямованості майбутніх юристів-правознавців у зрізовому та лонгітюдному дослідженнях. 

Перелік літератури складає 63 найменування. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Аврамцев В. В. Профессиональное общение в деятельности юриста: Учеб. пособие. – Н иж. Новгород, 2000 – 78 с. 
 2. Ананьев Б. Г. Психологическая структура личности и ее становление в процессе индивидуального развития // Психология личности в трудах отечественных психологов / Составитель Куликов Л. В. – СПб: Издательство "Питер", 2000. – 480 с. 
 3. Бандурка А. М. , Бочарова С. П. , Землянская Е. В. Юридическая психология: Учебник. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001 – 640 с. 
 4. Бедь В. Юридична психологія. Навч. посібник для студ. вузів. – К. : Каравела, 2000. – 376 с. 
 5. Берназ В. Д. Мотивація як важливий чинник слідчої діяльності // Вісник Одеського Інст-ту Внутр. Справ. – 2002. – №1. – С. 80-85. 
 6. БодалёвА. А. Личность и общение: Избр. тр. М. : Педагогика, 1983. – 271 с. 
 7. Божович Л. И. Избранные психологические труды: Проблемы формирования личности. – М. : Международная педагогическая академия, 1995. – 212 с. 
 8. Борис І. Мотиваційна сфера як проблемний чинник поведінки // Психологія і суспільство. – 2002. – №2. – С. 48-57. 
 9. Васильев В. Л. Юридическая психология: Учебник для вузов. – СПб. : «Питер», 1998. – 650 с. 
 10. Гончаренко В. Психологічні аспекти діяльності юриста // Вісник прокуратури. – 2000. – №1. – С. 20-25. 
 11. Жалинский А. Э. Профессиональная деятельность юриста; Введение в специальность: Учеб. пособие для вузов. – М. : БЕК, 1997. – 330 с. 
 12. Загальна психологія / За заг. ред. акад. С. Д. Максименка. Підручник. – 2-ге вид. , переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 704 с. 
 13. Ильин Е. П. Сущность и структура мотива // Психологический журнал. – 1995. – №2. – С. 27-41. 
 14. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – Питер, 2002. – 450 с. 
 15. Карпец И. И. Дело, которому мы служим: размышления юриста. – М. : Юрид. лит. , 1989. – 288 с. 
 16. Карташова В. Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность / Под ред. Н. И. Матузова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. – 218 с. 
 17. Климов Е. А. Психология и профессия // Школа и производство. – 2000. – №4. – С. 8. 
 18. Климов Е. А. Как выбрать профессию: Кн. для учащихся. – М. : Просвещение, 1984. – 160 с. 
 19. Клищевская М. В. , Солнцева П. Н. Профессионально важные качества как необходимые и достаточные условия прогнозирования успешности деятельности // Вестник Моск. ун-та. Психология. – 1999. – №4. – С. 61-66. 
 20. Ковалев В. И. Мотивы поведения и деятельности. – М. : Наука, 1988. – 192 с. 
 21. Колеснікова О. В. Естетична культура у професійному становленні юриста: Конспект лекцій / Укр. юрид. академія. – Харків, 1994. – 20 с. 
 22. Кон И. С. Психология ранней юности – М. : Просвещение, 1989. – 254 с. 
 23. Кондратьєв Я. Ю. Розробка професіограм для працівників МВС // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – №4. – С. 33-34. 
 24. Кореляков Ю. А. Психологические аспекты оптимизации развития профессиональной направленности в контексте школьного взаимодействия. // Журнал прикладной психолгии. – 2003. – №1. – С. 37-44. 
 25. Крылов Н. И. Профессиональная ориентация учащейся молодёжи как проблема нравственного воспитания // Вопросы психологии. – 1973. – №1. 
 26. Ложкін Г. , Глуханюк Н. , Волянюк Н. Проблема суб’єкта як теоретична основа професіоналізації особистості // Психологія і суспільство. – 2 003. – №2. – С. 97-103. 
 27. Ломов Б. Ф. Направленность личности. Субъективные отношения личности // Психология личности в трудах отечественных психологов / Составитель Куликов Л. В. – СПб. : Издательство "Питер", 2000. – 480 с. 
 28. Лопухова О. Г. Методика диагностики устойчивости профессиональной направленности личности // Журнал прикладной психологии. – 2003. – №1. – С. 30-36. 
 29. Лукина В. С. Исследование мотивации профессионального развития // Вопросы психологии. – 2004. – №5. – С. 25-32. 
 30. Макаренко П. В. Професійна «Я-концепція» майбутніх фахівців правоохоронної діяльності: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. : 19. 00. 01. / Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2001. – 18 с. 
 31. Мельник М. , Ярошенко В. Психологічно-правові аспекти удо-сконалення діяльності судді // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – №6. – С. 27-29. 
 32. Моргун В. Ф. Мотивация разносторонней деятельности учащихся // Учителям и родителям о психологии подростка / Под ред. Г. Г. Аракелова. – М . : Высшая школа, 1990. – С. 91-129. 
 33. Озерський І. В. Професійно-психологічні якості слідчого і оперативного працівника та їх значення для взаємодії // Право України. – 2002. – №10. – С. 96-100. 
 34. Павлютенков Е. М. Профессиональная ориентация учащихся. – К. : Рад. Школа, 1983. – 153 с. 
 35. Павлютенков Е. М. Формирование мотивов выбора профессии / Под ред. Б. А. Федоришина. – К. : Рад. Школа, 1980. – 144 с. 
 36. Платонов К. К. , Адаскин Б. И. Об изучении и формировании личности учащегося. М. , "Высш. Школа", 1966. – 224 с. 
 37. Поваренков Ю. П. Психология становления профессионала. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2000. – 85 с. 
 38. Практикум із загальної психології. : Посібник для студ. пед. ун-ів / Т. І. Пашукова, А. І. Допіра, Г. В. Дьяконов; за заг. ред. Т. І. Пашукової. –К. : Знання, 2000. – 204 с. 
 39. Профконсультационная работа со старшеклассниками / [Федорошин Б. А. , Карпиловская С. Я. , Ткаченко Е. М. и др. ]. / Под. ред. Федорошина Б. А. – К. : Рад. школа, 1980. – 160 с. 
 40. Пряжников Н. С. Профессиональное и личное самоопределение. – М. – Воронеж, 1996. 
 41. Пряжніков М. Особиста професійна перспектива // Психолог. , 2004. – №16. – С. 6-8
 42. Психологический словарь / Под ред. В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, Б. Ф. Ломова и др. Науч. -исслед. ин-т общей и педагогической психологи. Акад. пед. наук СССР. – М. : Педагогика, 1983. – 448 с. 
 43. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики, тесты. Учебное пособие. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2003. – 672 с. 
 44. Ребер А. Большой толковый психологический словарь. Том 2. – М. : Вече. АСТ. , 2003. – 559 с. 
 45. Романов В. В. Юридическая психология: учебник для студ. , обуч. по юрид. спец. и юрид. напр. – М. : Юрист, 1998. – 488 с. 
 46. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии – СПб. : ЗАО "Издательство "Питер", 1999. – 720 с. 
 47. Семиченко В. А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль "Направленность" – К. : Миллениум, 2004. – 521 с. 
 48. Скворцова Н. Психологічні особливості професійної діяльності адвоката // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – 2002. – №4. – С. 66-69. 
 49. Скребец В. А. Психологическая диагностика: Учеб. пособие. – К. : МАУП, 1999. – 120 с. 
 50. Славнов С. В. Структурно-динамические характеристики успешного профессионала налоговой полиции // Психологический журнал. – 2003 – Т24. – №1. – С. 82-90. 
 51. Словарь-справочник по психологической диагностике / Бурлачук Л. Ф. , Морозов С. М. – Киев: Наук. думка, 1989. – 200 с. 
 52. Соколов Н. Я. Профессиональное сознание юристов / Отв. ред. Е. Н. Лукашева; Ин-т госуд. и права. – М. : Наука, 1998. – 224 с. 
 53. Справочник практического психолога. Психодиагностика / под общ. ред. С. Т. Посоховой. – М. : АСТ; СПб. : Сова, 2005. – 674 с. 
 54. Фонарёв А. Р. Развитие личности в процессе профессионализации // Вопросы психологии, 2004. – №6. – С . 72-83. 
 55. Хоржевська І. Порівняльна характеристика проявів спрямованості особистості // Соціальна психологія. – 2005. – №4. – С. 64-68
 56. Чудновский В. Э. К вопросу о психологической сущности устойчивости личности. // Вопросы психологии. – 1978. – №2. 
 57. Чудновский В. Э. Проблема становления смысложизненных ориентаций личности // Психологический журнал. – 2004. – №6. – С. 5-11. 
 58. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология. – М. : Юристъ, 1995. – 256 с. 
 59. Шавир П. А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. – М. : Педагогика, 1981. – 96 с. 
 60. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека: Учебное пособие. М. : Издат-я Корпорация «Логос», 1996. – 320 с. 
 61. Шмелёв А. Г. Основы психодиагностики. Учеб. пособие для студентов пед. вузов. – Москва, Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. – 544 с. 
 62. Юридична деонтологія / За ред. проф. В. М. Горшеньова, проф. В. В. Комарова. – Харків: «Основа», 1993. – 92 с. 
 63. Юридична психологія : Підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак. / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю. Кондратьєв та ін. ; За заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 1999. – 352 с. 
10640
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).