Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Порівняльний аналіз інституту глави держави у Президентських та Напівпрезидентських республіках (на прикладі Польщі та США)

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
86
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ІНСТИТУТ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ
1.1 Поняття інституту глави держави
1.2 Історія виникнення та розвитку інституту президента
1.3 Глава держави у зарубіжних країнах
РОЗДІЛ 2. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ У ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ТА НАПІВПРЕЗИДЕНТСЬКИХ РЕСПУБЛІКАХ (на прикладі Польщі та США)
2.1 Конституційно-правовий статус глави держави
2.2 Процедура виборів глави держави
2.3 Повноваження глави держави
2.4 Відносини глави держави Польщі та США з вищими органами державної влади
РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Актуальність теми. Конституційно-правова доктрина розглядає главу держави як посадову особу, яка очолює всю державу та володіє широкими повноваженнями. Нерідко глава держави розглядається в якості гаранта національної єдності, який забезпечує одночасно наступність і стабільність державної влади, взаємодію різних її гілок.
Одним з найважливiших елементiв державного механiзму є глава держави – особа, яка займає формально вище мiсце в структурi державних iнститутiв i водночас здiйснює функцiю представництва самої держави в цiлому. З iншого боку, глава держави розглядається як один з вищих органiв держави.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб за допомогою порівняльного аналізу порівняти інститут глави держави у президентській та напівпрезидентській республіках (на прикладі Польщі та Сполучених Штатів Америки).
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
охарактеризувати основні методи порівняння в політичній науці;
визначити основні поняття дослідження;
розглянути історію виникнення та розвитку інституту президента в світі і безпосередньо в Польщі та США;
дослідити конституційно-правовий статус президента Польщі та президента США, процедуру виборів президента у цих двох країнах та його повноваження.
Об’єктом дослідження є інститут президента.
Предмет дослідження. Порівняльний аналіз інституту президента в напівпрезидентській (Польща) та президентській (США) республіках.
Методи дослідження. Використовувався порівняльно-правовий метод, який дав змогу для глибокого й всебічного дослідження інституту глави держави. Системний метод для визначення місця та ролі глави держави у механізмі здійснення влади. Структурно-функціональний метод розкриває конституційні повноваження та зміст владної діяльності, що допомагає з’ясувати справжню компетенцію глави держави.
Структура роботи. Дана курсова робота складається з вступу, двох розділів (з підрозділами), висновків та списку використаних джерел, який нараховує 32 позиції та займає 3 сторінки. Загальний обсяг роботи – 40 сторінок.
 
Розділ 1. ІНСТИТУТ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ
 
1.1 Поняття інституту глави держави
 
Інститут глави держави виник одночасно з історією людства, саме з появою державних форм організації суспільного життя. Завжди організована людська спільнота мала керівника (правителя) визнаного або нав’язуваного, залежно від конкретних історичних умов. Тим більше держави, які представляли собою великі колективи людей, об’єднані територією, розмежовану кордонами, мали у системі своєї політичної організації й інститут глави держави.
Цей інститут зазнав еволюції стосовно форм, структур, повноважень, церемоніалів. Також глава держави, як інститут, знав і знає як одноособову форму, так і колегіальну. Ті, що обіймали цю високу державну посаду, іменувалися й іменуються імператорами, королями, принцами, регентами, емірами, султанами, президентами тощо.
Розглядаючи інститут держави необхідно прийняти за відправну точку констатацію, що сьогодні конституційні системи різняться між собою (між іншими) і з точки зору наукової концепції організації влади (ця категорія є ключем пояснення державно-правового механізму). Окремі системи базуються або побудовані на теорії єдності влади, інші системи мають своїми засадами теорію або теорії розподілу / рівноваги влад у державі. Глави держави входив і входить до складу органів державної влади поряд із парламентом. У державах же, де влада побудована на принципі розподілу влад, а державна система уявляється як складова трьох великих влад, “гілок”- законодавча, виконавча, судова – главу держави, як правило, приєднують до виконавчої влади, звідси і часте вживання словосполучення “глава виконавчої влади” або “Виконавча влада: глава держави і уряд ”.
Розгляд інституту глави держави передбачає і конкретне розуміння відносин народ (нація) і державна організація влади. Народові належить політична влада, і він довіряє її здійснення – у формах і способах, визначених конституцією, – представницькому органу. Згідно з класичною теорією представництва, виразником інтересів і волі народу (нації), усієї сукупності громадян даної держави є парламент. Звідси і таке його призначення, як органу національного або народного представництва. Поряд із парламентом, органом представництва, звичайно, на національному рівні, є глава держави (у деяких республіках), оскільки вони обрані на основі загального виборчого права.
Вивчення й аналіз інституту глави держави можуть бути здійснені і з точки зору функціонування виконавчої влади та місця глави держави у цій структурі. Це місце відображає і відносини між народом, парламентом і главою держави. Так, у деяких державах виконавча влада складається з єдиного державного органу (зокрема, у жорстких президентських республіках члени уряду складають одну команду помічників глави держави). В іншій групі держав виконавча влада здійснюється двома державними органами – главою держави та урядом (наприклад, Великобританія). Поряд із главою держави, який репрезентує (уособлює) націю, з’явився кабінет або група функціонерів, завданням яких є забезпечення публічних справ. Така структура виконавчої влади, яка часто стає дуалістичною, притаманна багатьом державам і інколи визначається як “правління (режим) кабінету”. [1]
Фото Капча