Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Порівняльний аналіз лексики наукового стилю української та англійської мов

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади лінгвістичного дослідження лексики текстів наукового стилю
1.1. Особливості словникового складу наукового стилю української мови
1.2. Характерні риси лексики наукового стилю англійської мови
1.3. Порівняльний аналіз лексичного складу українського та англійського наукового стилю
ІІ. Лексикографічне дослідження словникового складу наукових текстів
2.1. Структурні особливості словникового складу наукових текстів в українській та англійській мовах
2.2. Порівняння способів утворення наукових термінів в англійській та українській мовах
2.3. Порівняльний структурний аналіз термінів на позначення пухлин в англійській та українській мовах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Проблематика досліджень, пов’язаних із крос-культурною комунікацією, перебуває сьогодні в центрі уваги лінгвістичної науки. Оскільки розширення міжнародних контактів, що відбулося протягом останніх десятиліть, передбачає необхідність усвідомлення правил ефективної комунікації в іншомовному середовищі, особливої вагомості й актуальності набувають порівняльно-стилістичні розвідки, скеровані на виявлення стилістичної норми функціональних різновидів мовлення, зокрема такої важливої їх ланки, як наукова комунікація.

Сьогодні неможливо бути дійсно культурною й освіченою людиною, не володіючи хоча б основами наукового стилю. У зв’язку з процесом глобалізації, який безпосередньо стосується й України, особливого значення набуває володіння особливостями наукового стилю європейських мов, передусім, англійської. У сучасному світі міжнаціональне наукове спілкування є необхідною умовою розвитку кожного окремого суспільства й дуже часто воно реалізується саме англійською мовою, що, фактично, набула статусу міжнародної. Тому особливості наукового стилю англійської мови заслуговують на особливо пильну увагу з боку дослідників.

Актуальність питання особливостей наукового стилю обумовлено тим значенням, яке має наука в сучасному житті. Наука стала основою світоглядної моделі суспільства в епоху Ренесансу і відіграє цю саму роль досі. Починаючи з самого дитинства сучасна людина приймає на віру й засвоює певні наукові аксіоми, такі, як, наприклад, твердження про безкінечність Всесвіту, існування у природі та суспільстві раціональних законів, згідно з якими відбувається їх розвиток, а також твердження про здатність людини пізнавати ці закони за допомогою наукових методів. У цій ситуації зростає роль наукових текстів і наукового стилю спілкування, з необхідністю володіння яким стикається практично кожна сучасна людина, починаючи зі шкільного віку. 

Стан дослідження проблеми. Процеси, які відбуваються в мові наукової літератури, стали предметом дослідження Н. В. Ботвиної [6],О. П. Левченко [15], Г. С. Онуфрієнко [19] та ін. Дослідженню словникового складу англійських наукових текстів присвячені праці В. А. Мальцевої [16],  Т.Н. Міхельсона [18], Т. В. Яхонтової [30, 34] та ін. Порівняльні лексикографічні дослідження за темою роботи проведені Л. Г. Вербою [8], О. В. Деменчук [10] та Г. В. Лещенко [20].

Мета дослідження – визначення спільних і контрастивних рис лексики англійських та українських наукових текстів. 

Об’єкт дослідження –лексико-стилістичні характеристики англійського й українського наукового мовлення.

Предмет дослідження –способи словотвору і частота вживаності характерних для наукового стилю слів в українській та англійській мові.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • з’ясувати особливості лексики наукового стилю української мови;
 • проаналізувати характерні риси лексики наукового стилю англійської мови;
 • виконати порівняльний аналіз лексичного складу українського та англійського наукового стилю;
 • виявити структурні особливості словникового складу наукових текстів в українській та англійській мовах;
 • порівняти способи утворення термінів в англійській та українській мовах;
 • провести порівняльний структурний аналіз термінів на позначення пухлин в англійській та українській мовах.

Методи дослідження. У курсовій роботі використано такі методи досліження, як дефініційний аналіз, логіко-понятійний аналіз, порівняльно-контрастивний аналіз української та англійської наукової термінології, а також метод лексикографування.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 42 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования): учеб. пособие / И. В. Арнольд. – 2-е изд. – Л.: Просвещение, 1981. – 259 с.
 2. Балонєва О.О. Особливості перекладу англійської науково-технічної літератури / О.О. Балонєва. – Житомир: Житомирський державний університет, 2004. – 25 с.
 3. Бех П.А. Некоторые особенности структурно-семантической организации научного текста / П.А. Бех, Т.А.Тарасова // Научный и общественно-политический текст: лингвистические и лингводидактические аспекты изучения. – М.: Наука, 1991. – С. 27-38. 
 4. Болдырева А.А. Особенности выражения авторского «я» в научном дискурсе (на материале английских и русских письменных текстов) / А.А. Болдырева, В.Б. Кашкин // Язык, коммуникация и социальная среда. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2002. - Вып. 2. - С. 99-108.
 5. Борисова Л.И. Лексические особенности англо-русского научно-технического перевода: учебное пособие / Л.И. Борисова. - М.: МПУ, 2001. - 208 с.
 6. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посіб. / Н. В. Ботвина. - К.: АртЕк, 1998. - 190 с.
 7. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский / Е.В. Бреус. – М.: УРАО, 2000. – 208 с.
 8. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: посібник / Л. Г. Верба. - 4-те вид., переробл. та доповн. - Вінниця: Нова кн., 2008. - 246 с.
 9. Данилович О. Д. Статистичні характеристики семантичної сполучуваності прикметників з іменниками в науковому стилі / О. Д. Данилович // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка . - 2010. - № 51. - С. 100-104.
 10. Деменчук О. В. Порівняльна лексикологія англійської та української мов = Contrastive lexicologe of the english and ukrainian languages: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Деменчук; Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту. - Рівне: Перспектива, 2005. - 166 с.
 11. Жампейис К.М. Особенности научно-технического стиля английского и русского языков / К.М. Жампейис // Sosyal Bilimler Dergisi. – 2007. – Вып. 18. – С. 181-188.
 12. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В. І. Карабан. - Вінниця: Нова кн., 2002. - 562 с.
 13. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову / В. І. Карабан. – К.: Політична думка, 1997. – 300 с.
 14. Кузьмина Т.Е. Особенности научного стиля с точки зрения лексической семантики / Т.Е. Кузьмина // Вопросы анализа специального текста. - Уфа, 1989. - С. 19-23.
 15. Левченко О. П. Науковий стиль: культура мовлення: навч. посіб. / О. П. Левченко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2012. - 202 с.
 16. Мальцева В. А. Стилистика английского язика: учеб. пособие / В. А. Мальцева. – Минск: Вышейш. шк., 1984. – 117 с. 
 17. Мейрамова С.А. Семантизация терминологической лексики в обучении чтению и переводу научно-технической литературы / С.А. Мейрамова // Мышление – Язык – Лингводидактика: межвуз. науч.-практ. конф. – Алматы, 2000. – Ч. 1. – С. 131-137.
 18. Михельсон Т.Н. Как писать по-английски научные статьи, рефераты, рецензии / Т.Н. Михельсон, Н.В. Успенская. – Санкт-Петербург: Специальн.литература,1995. – 168 с.
 19. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 310 с.
 20. Порівняльна лексикологія: Конспект лекцій та дидакт. матеріал для студ. лінгв. спец. / уклад.: Г. В. Лещенко; Черкас. інж.-технол. ін-т. - Черкаси, 2000. - 84 с.
 21. Пумпянский А.Л. Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык / А.Л. Пумпянский. – М.: Наука, 1965. – 304 с.
 22. Разинкина Н.М. Стилистика английского научного текста / Н.М. Разинкина. - 2-е изд., доп. - М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - 216 с.
 23. Рожанківський Р. В. Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови / Р. В. Рожанківський // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка" . Пробл. укр. термінології. - 2009. - № 648. - С. 34-38.
 24. Сухорольска С. М. Методи лінгвістичних досліджень: навчальний посібник для студентів, аспірантів і науковців / С. М. Сухорольска, О. І. Федоренко. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 342 с.
 25. Терехова Е. В. Личные местоимения в английской научной литературе (семантика и функционирование) / Е. В. Терехова // Научный и общественно-политический текст: лингвистические и лингводидактические аспекты изучения. – М.: Наука, 1991. – С. 71-81.
 26. Ткачева Л.Б. Перевод английской научно-технической литературы / Л.Б. Ткачева. – Омск: Омский государственный технический университет, 2003. – 139 с.
 27. Троянская Е. С. Культура научной дискуссии в социально-психологическом и лингвистическом аспектах / Е. С. Троянская // Типология текста в функционально-стилистическом аспекте. – Пермь: Пермский гос. ун-т, 1990. – С. 15-26.
 28. Хомутова Т.Н. Лингвовостилистические особенности монографии как одного из жанров английской научной прозы / Т.Н. Хомутова, С.В. Кислицына // Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранных языков в неязыковом вузе. - Челябинск, 1999. - С. 21-25.
 29. Юнусова И. В. Семантика созвучий в развернутых произведениях научной речи / И. В. Юнусова // Лингвистические исследования. – Дубна: [б. и.], 2001. – С. 156-174.
 30. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: навч. посібник для студентів, аспірантів і науковців / Т. В. Яхонтова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 220 с.
 31. Anderson T. Reading, Then Writing. From Source to Essay / T. Anderson, K. Forrester. – New York: McGraw-Hill, 1992. – 523 p.
 32. Bailey S. Academic Writing. A Handbook for International Students / S. Bailey. – London, New York: Routledge. Second Edition, 2006. – 260 p.
 33. Gibbs R. W. Process and products in making sense of tropes / Gibbs Raymond W. // Metaphor and Thought. – Cambridge, 1993. – P. 252-276.
 34. Yakhontova T. Selling or Telling? The issue of cultural variation in research genres / T. Yakhontova // Academic Discourse, J. Flowerdew (Ed.). – London and New York: Longman, 2002. – P. 216-232.
700
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.