Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Португалія як об'єкт туризму

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
84
Мова: 
Українська
Ціна: 
2100 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Туристично-рекреаційний потенціал як об’єкт наукового пізнання
1.1. Понятійно-категоріальний апарат дослідження
1.2. Класифікація туризму та ринкових умов його реалізації
1.3. Методологія дослідження територіальних рекреаційних систем
2. Вплив фізико-геграфічних особливостей та етнодемографії на туристично-рекреаційний потенціал Португалії
2.1. Географічне положення і кліматичні умови
2.2. Рельєф
2.3. Рослинний і тваринний світ
2.4. Особливості складу і розміщення населення, аналіз урбанізаційних тенденцій
2.5. Водні ресурси
3. Загальний огляд туристично-рекреаційного потенціалу Португалії
3.1. Природно-рекреаційний і культурно-історичний потенціал розвитку туристичного ринку Португалії
3.2. Інфраструктура туристичного ринку Португалії
3.3. Аналіз динаміки розвитку туристичного процесу Португалії
4. Аналіз пропозицій українських туристичних фірм щодо відпочинку в Португалії
4.1. Аналіз освоєння туристичними фірмами України туристичного ринку Португалії
4.2. Пріоритетні напрямки розвитку туристичного співробітництва з Португалією та шляхи їх вдосконалення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Міжнародний туризм крім величезного економічного значення відіграє велику роль у розширенні границь взаєморозуміння і довіри між людьми різних релігій і культур. Його діяльність не обмежується тільки торгівлею товарами і послугами і пошуком нових торгових партнерів. Вона спрямована також на установлення взаємин між громадянами різних країн для збереження і процвітання миру в усьому світі. Більш 40 років тому в 1958 р. було створено Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Ідеологи співтовариства виходили з того, що якщо люди будуть знати один одного краще, то імовірність виникнення воєн зменшиться. Особливе місце в проголошених ЄЕС цілях приділялося поступовому усуненню всіх обмежень у торгівлі між країнами-учасниками, ліквідації перешкод для вільного пересування "осіб, капіталів і послуг", а також розробці принципів погодженої економічної політики.

За оцінками Всесвітньої туристської організації (ВТО), число подорожей в усьому світі буде збільшуватися на 3,5% щорічно й у найближчі 10-15 років досягне 1 млрд. чоловік і досить значна частина цих подорожей припадає на Європу. Таким чином, можна зробити висновок, що на європейському туристичному ринку ще довгий час будуть „вільні ніші” які з успіхом можуть заповнити українські тур оператори. Отже, актуальність дослідження туристичного ринку, Португалії зокрема, на сьогодні важко переоцінити.

Португалія - одна з малих країн Європи, розташована у її південно-західній частині, на Піренейському півострові, а також на Азорських островах і о. Мадейра в Атлантичному океані. Відстань від основної, континентальної, частини країни до Азорських островів - 1500 км, до Мадейри - 650 км. Важливими є стратегічні позиції Португалії на крайньому південно-заході Європи, глибока врізка її островів далеко в Атлантику активно використовується більш сильними партнерами Португалії по блоку НАТО. Зокрема, на Азорських островах перебувають військові бази США. 

Актуальність теми курсової роботи зумовлена тим, що в останні роки зовнішньо-економічні зв’язку Португалії і України стабільно міцнішають, особливо у світлі майбутнього вступу України до Європейського Союзу і міжнародних торгівельних асоціацій. Зважаючи на те, що Португалія імпортує значну частину енергоносіїв і сировинних матеріалів, Україна може зайняти свою частку у цій ніші. Крім того, незважаючи на проблему націоанльного безробіття у Португалії частка зайнятих у сільському господарстві українців у цій країні надзвичайно висока, хоча і спостерігається її певне зниження в останні роки, що зумовлено політикою уряду країни відносно нелегальних мігрантів. Такі зв’язки України і Португалії поглиблюють економічну співробітництво обох країн і дають змогу прогнозувати його подальше зростання.

Мета дипломної роботи – з’ясувати особливості розвитку міжнародного туристичного ринку Португалії, визначити стан і потенціал його використання українськими туристичними фірмами.

Об’єкт дослідження – Португалія як країна з потенційно вигідним географічним розташуванням і значним потенціалом ринку міжнародного туризму.

Предмет дослідження – туристичний потенціал Португалії, особливості його викорситання українськими туристичними підприємствами, можливості вдосконалення.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні його завдання:

 • уточнити поняття туристично-рекреаційного потенціалу як об’єкту наукового пізнання;
 • з’ясувати вплив фізико-геграфічних особливостей та етнодемографії на туристично-рекреаційний потенціал Португалії;
 • оцінити природно-рекреаційний і культурно-історичний потенціал розвитку туристичного ринку Португалії;
 • проаналізувати інфраструктуру туристичного ринку Португалії;
 • дослідити процес динаміки розвитку туристичного процесу Португалії;
 • проаналізувати освоєння туристичними фірмами України туристичного ринку Португалії;
 • визначити пріоритетні напрямки розвитку туристичного співробітництва України з Португалією та шляхи їх вдосконалення.

Джерельною базою виконання роботи стали статистичні дані офіційних відомств Португалії, фахова література та картографічні матеріали. Зокрема, слід відзначити грунтовну розробку досліджуваного питання у роботах Плетяха А. А. «Зовнішні економічні зв’язки України з країнами Піренейського півострова”, «Португалия как объект экономического интереса Украины» та Чепурного А. П. «Экономическая география Португалии», однак слід сказати, що фахових джерел, які стосуються приролних умов і соціально-демографічних питань щодо досліджуваної країни, практично немає, а існуючі не можуть бути використані внаслідок їх застарілості.

Практичне значення отриманих результатів полягає у проведеному аналітичному огляді потенціалу туристичного ринку Португалії, визначенні пріоритетних напрямків розвитку україно-португальських стосунків у сфері туризму, з’ясовано сучасний стан пропозицій українських турагентів і туроператорів щодо використання туристичного ринку Португалії. Отримані результати дослідження можуть бути використані при написанні дослідних, пошукових робіт, складанні лекційних курсів, самостійному вивченні Португалії як об’кту туристичного бізнесу тощо.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списоку використаних джерел і літератури та додатків (60 джерел), загальний обсяг роботи складає 84 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 470 с.
 2. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира. - М.: Эксмо, 2003. – 354 с.
 3. Амирханов М.М., Татаринов А.А., Трусов А.Д. Экономические проблемы развития рекреационных регионов. М. Экономика. – 1997. – 142 с.
 4. Антипов А. Г. Социально-экономическая география Западной Европы. - М.: Наука, 1987. – 712 с.
 5. Багрова Л.А., Багров Н.В., Преображенский В.С. Рекреационные ресурсы (подходы к анализу понятия) // Известия АН СССР. – Серия географическая. – 1977. – №2. – С.5-12.
 6. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 176 с. 
 7. Биржаков М.Б. Введение в туризм. Учебник. – СПб.: Издательский дом «Герда», 2004. – 448с.
 8. Ван Ціншен, Топчієв О.Г. Теоретичні та методологічні аспекти рекреаційної географії: сучасний підхід // Український географічний журнал. – 2003. – №1. – С.45-48.
 9. Вовкун П. І, Литяхівська А. К. Розміщення продуктивних сил у Європі: навч. пос. – К.: КНЕУ, 2006. – 422 с.
 10. Географический атлас мира / отв. ред. Б. Турлайс - М.: Росмен, 1997. – 162 с.
 11. Герасименко В.Г. Основы туристического бизнеса. – Одеса: Черноморье, 1997. – 160с.
 12. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира. - М., 2003. – 387 с.
 13. Голубчик М.М. Политическая география мира. - Смоленск, 1998. – 214 с.
 14. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму (Методологія формування. Механізм реалізації). – Чернівці: Прут, 1996. – 288 с.
 15. Жученко В.Г. Перспективи формування в Україні вільних економічних зон туристського-рекреаційного типу // Регіональна економіка. – 2001. – №4. – С. 189-193.
 16. Забалдіна Ю.Б. Регіональні ринки туристичних послуг: сутність і типологія // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – №5. – С. 125-131.
 17. Казьмина О Б., Пучков П.И. Основы этнодемографии. - М.: Наука, 1994. – 268 с.
 18. Квартальнов В.А., Зорин И.В., Виноградов П.А., Ильина Е.Н., Козырев В.М., Плахова Л.С. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – С.21.
 19. Кифяк В.Ф., Кифяк О.В. Розвиток туризму та його вплив на економічну ситуацію регіону // Регіональна економіка. – 2001. – № 2. – С. 176-181.
 20. Крачило Н.П. География туризма. – К.: Вища школа, 1987. – 208с.
 21. Ломакин В.К. Мировая экономика. - М.: ЮНИТИ, 1998. – 418 с.
 22. Лопатников Д.Л. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Эксмо, 2006. – 408 с.
 23. Максаковский В.П. Географическая картина мира. – Т.2т. - М.: Астарта, 2003. – 616 с.
 24. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. - М.: МЭГУ, 2006. – 392 с.
 25. Мальська М.П., Худо В.В. Менеджмент туризму. Вступ до спеціальності: Навчальний посібник. – Львів: В-во ЛНУ ім. Івані Франка, 2002.
 26. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.
 27. Мельник О. В. Інтегральний показник туристичної привабливості території: поняття та теоретичні аспекти // Регіональна економіка. – 2004. – № 4. – С. 197-205.
 28. Методика страноведческого исследования: Экономическая и социальная география / под ред. Н. С. Мироненко. М.: МГУ, 1993. – 90 с.
 29. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 207 с.
 30. Обсуждаем проблемы современной Португалии // Латинская Америка. – 2000. –№ 10. – с.57-69.
 31. Охріменко А. Регіональні проблеми розвитку рекреаційно-туристичного регіону // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Вип.3. – Тернопіль, 1999 – С. 99.
 32. Панькова Є.Б. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник. – К.: Альтер-прес, 2003. – 196с.
 33. Плетях А. А. Зовнішні економічні зв’язки України з країнами Піренейського півострова. – К.: Лібра, 2006. – 90 с.
 34. Плетях А. А. Португалия как объект экономического интереса Украины // Бизнес. - №11. – 2007. – С.19-20.
 35. Португалия: историческое наследие и современность // Л.Н. – 1998. – № 11. – с.44-60.
 36. Преображенский В.С., Веденин Ю.А. Уроки развития теории рекреационной географии // Известия АН СССР. – Серия географическая. – 1988. – №2. – С.7-13.
 37. Преображенский В.С., Зорин И.В., Веденин Ю.А. Географические аспекты конструирования новых типов рекреационных систем // Известия АН СССР. – Серия географическая. – 1972. – №1. – С.27-32.
 38. Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2004. – 464с.
 39. Романова Э.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы мира. - М.: 1993. – 290 с.
 40. Сёмина В. П. Португалия. Серия "У карты мира". - М.: Мысль, 1985. – 406 с.
 41. Слука А.Е. Важнейшие особенности динамики населения в современной Европе // Вест. МГУ. Сер. 5. География. 1994. - №1. – С. 78-83.
 42. Слука А.Е., Слука Н.А. География населения с основами демографии. - М.: МГЭУ, 2000. – 314 с.
 43. Современная демография / под ред. А. Я. Кваши и В. А. Попцова. - М.: МАЭГ. – 331 с.
 44. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вольского. - М.: Крон-Пресс, 1998. – 418 с.
 45. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник / под ред. А.С. Булатова. - М.: ЮНИТИ, 2006. – 166 с.
 46. Страны мира: Справочник / под общ. ред. И.С.Иванова. – М., 1999.
 47. Троян С.С., Будз М.Д. Термінологічний словник із методики країнознавчих досліджень. – Рівне: РІС КСУ, 2002. – 97 с.
 48. Харрис Г., Кац К. Стимулирование международного туризма.- М.: Финансы и статистика, 2005.- 578с.
 49. Чепурный А. П. Экономическая география Португалии. - М.: Экономика, 1994. – 214 с.
 50. Черемисин П.А. Виды современного туризма // География в школе. – 2003. – №6. – С.29-36.
 51. Шаптала О. Рекреація і туризм: взаємозв’язки, відносини і проблеми // Вісник Української Академії державного управління. – 2002. – №3. – С.34-35.
 52. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны / под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Каледина. - М.: Гемини, 2002. – 530 с.
 53. Юрківський В.М. Країни світу: Довідник. – К., 1999.
 54. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник. – 2-ге вид. – К., 2001.
11597
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).