Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Порядок оформлення та подання заявки на винахід

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 

особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, то заявку може бути подано без залучення представника за умови зазначення адреси для листування в Україні.

Якщо в заяві зазначено два або декілька заявників, то один з них може бути призначений іншими заявниками як їх представник.
Будь-яка дія представника або будь-яка дія щодо нього має наслідки дії, що здійснена відповідним заявником чи заявниками або щодо них.
Якщо заявку подають через представника, то до заявки слід додати видану заявником довіреність, що засвідчує його (її) повноваження, або її копію.
Якщо довіреність викладена мовою оригіналу, то до неї додають переклад українською мовою.
Довіреність має бути подана разом з документами заявки.
Довіреність може стосуватися однієї або декількох заявок, зазначених у ній.
Якщо довіреність видано на ведення справ за декількома заявками, то до кожної заявки додається копія довіреності.
У довіреності зазначається:
* повне ім'я особи, якій вона видана;
* обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано довіреність;
* дата її вчинення, без якої довіреність вважається недійсною.
Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо довіреність видається юридичною особою України, то підпис особи, що має на це повноваження, засвідчується печаткою.
Строк дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо в довіреності зазначено більший строк, то довіреність дійсна три роки від дати її вчинення. Якщо строк дії довіреності не зазначений, то вона вважається дійсною протягом одного року від дати її вчинення.
Форма і строк дії довіреності, виданої поза межами України, визначаються за законом країни, де була видана довіреність.
Довіреність представнику, зареєстрованому в Установі, для представництва особи, що проживає за межами України, може бути видана як самим заявником, так і його представником, що має відповідну довіреність, видану заявником. У цьому разі до Установи необхідно подати обидві довіреності.
Будь-яке призначення представника може бути скасоване особами, які здійснили це призначення, або їх правонаступниками.
Представник може відмовитись від свого призначення шляхом надання підписаного ним повідомлення.
Заявку може бути подано з використанням факсимільного зв'язку. У цьому разі датою подання заявки вважається день одержання Укрпатентом її факсимільної копії (останньої її частини в разі подання матеріалів заявки в різні дні) за умови, що оригінал заявки разом із супровідним листом, що ідентифікує факсимільну копію, одержано протягом 14 днів від зазначеного дня.
Якщо оригінал заявки одержано після спливу зазначеного строку або він відрізняється за своїм змістом від факсимільної копії заявки, датою подання заявки вважається дата одержання Укрпатентом її оригіналу, а зміст факсимільної копії до уваги не береться.
Якщо факсимільна копія заявки або її частина не може бути прочитана, вона вважається неподаною в частині, що не може бути прочитана.
У разі подання заявки з використанням факсимільного зв'язку у
вихідний, святковий чи інший неробочий день, що визначений
відповідно до закону, або після закінчення робочого дня в
Укрпатенті, датою подання заявки за дотримання умов, викладених в
абзаці першому цього пункту, вважається перший наступний робочий
день.
За подання заявки сплачується збір у порядку та
розмірі, установлених Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з
охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року
N 1716 (далі – Порядок). Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
Документом про сплату збору вважається виписка з особового
банківського рахунку Укрпатенту, яка дає можливість ідентифікувати
заявку.
У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунку
зазначення номера заявки, а також у разі сплати збору в іншій
валюті, ніж установлена для заявника згідно з графою 3 чи 4
додатка до Порядку, документом про сплату збору є розрахунковий документ на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо), що міститься в матеріалах заявки, відповідає вимогам Порядку та засвідчений в установленому порядку відповідальним виконавцем банку.
Датою надходження документа про сплату збору вважається дата зарахування суми збору на поточний рахунок Укрпатенту. У зв'язку з цим зарахування збору за подання заявки повинно бути здійснено до надходження заявки до Установи або протягом двох місяців від дати подання заявки, якщо клопотання про продовження цього строку не було подано.
У разі зарахування суми збору до надходження заявки, клопотання до Укрпатенту датою надходження документа про сплату збору вважаєтьсядата надходження до Укрпатенту цієї заяви, якщо вона надійшла:
* протягом трьох місяців від дати зарахування суми збору за
умови, що в цей період розмір відповідного збору залишився
незмінним;
* протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого
розміру збору.
У разі, якщо дата зарахування збору на поточний рахунок Укрпатенту є пізнішою, ніж допустима згідно із законом кінцева дата його сплати, датою надходження документа про сплату збору вважається дата, зазначена в розрахунковому документі на паперовому носії, що відповідає вимогам, установленим Порядком.
Документ про сплату збору вважається таким, що відповідає встановленим вимогам, якщо він оформлений відповідно до цього пункту та пункту 5 Порядку, а сплачена сума збору відповідає розміру встановленого збору за подання заявки з урахуванням:
* складу заявників;
* кількості пунктів формули;
* наявності електронного примірника змісту заявки на дискеті чи компакт-диска CD-R.
Якщо заявник має пільги щодо сплати збору за подання заявки або звільнення від такої сплати, то до заявки додаються клопотання про надання пільги з копією документа, що підтверджує право на звільнення чи часткове звільнення від сплати зазначеного збору.
Довіреність, якщо заявка подається через представника заявника, має бути оформлена відповідно до пункту 16. 4 Правил.
Якщо заявник бажає скористатись правом пріоритету, то він повинен відповідно до частини 2 статті 15 Закону протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подати заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та копію попередньої заявки, якщо ця заявка була подана в іноземній державі – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності. Якщо попередніх заявок декілька, то додають копії всіх попередніх заявок. За потреби, Установа може зажадати переклад попередньої заявки (попередніх заявок) українською мовою.
Якщо заява про пріоритет та копія попередньої заявки надійшли до Установи пізніше встановленого строку, то строк, пропущений заявником через непередбачені і незалежні від нього обставини, може бути продовжений на 2 місяці з дати закінчення зазначеного строку (якщо до заяви про встановлення пріоритету та копії попередньої заявки буде додано документ про сплату збору за продовження строку).
 
Використана література
 
Андрощук Г. А., Работягова Л. И. Патентное право правовая охрана изобретений – К. ; МАУП, 2001-232 с.
Вопросы патентования изобретений и заключение лицензионных договоров – Минск, 1990.
Закон Украины « Об охране прав на изобретения и полезные модели» ВВР Украины -2000. -№37- Ст. 307.
Рекомендации по составлению заявки на выдачу патента на изобретения и свидетельства на полезную модель /В. К. Казанова, А. Д. Корчагин и др.. – М. : ИНИЦ Роспатента, 1999.
Винахід / за редакцією В. Л. Петрова – Державне патентне відомство України – К. :
Методична література
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни
«Лицензування і патентування наукової продукції» для студентів спеціальності 8, 092108 «Теплогазопостачання і вентиляція» усіх форм навчання. Кривий Ріг, КТУ, 2010, 13 с. 
Фото Капча