Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції у цивільному процесі

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
102
Мова: 
Українська
Ціна: 
3500 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади реалізації апеляційного провадження у цивільному процесі
1.1. Поняття, сутність та значення апеляційного провадження у цивільному процесі
1.2. Аналіз ознак та особливостей апеляційного провадження
2. Етапи розгляду справи судом апеляційної інстанції у цивільному процесі
2.1. Підготовча частина засідання суду апеляційної інстанції
2.2. Особливості етапу розгляду апеляційної скарги
2.3. Аналіз етапу дебатів у суді апеляційної інстанції
3. Дослідження правових наслідків розгляду справи судом апеляційної інстанції
3.1. Аналіз ухвалення рішення, постановлення ухвали та їх проголошення
3.2. Аналіз змісту рішення і ухвали суду апеляційної інстанції
4. Охорона праці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Провадження в суді апеляційної інстанції – складова частина цивільного процесу. Діяльність суду та інших учасників процесу на цій стадії судочинства побvдована на тих самих засадах. що діють і в суді першої інстаиції (ч. 1 ст. 302 Цивільного процесуального кодексу України – далі ЦПК). Разом з тим апеляційне провадження має свої специфічні цілі, предмет судового розгляду, зміст, які відрізняють його від інших стадій процесу.

У частині 1 ст. 55 Конституції України визначено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Право на апеляційне оскарження судових рішень, крім випадків, встановлених законом, гарантоване ст. 129 Конституції України і як конституційна засада судочинства становить невід’ємну складову права на судовий захист. Саме перегляд в апеляційному порядку судових рішень, що не набрали законної сили, є додатковою гарантією відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина. Адже ні для кого не є таємницею, що місцеві суди з різних причин інколи ухвалюють рішення з порушенням або неправильним застосуванням норм матеріального або процесуального права, неповно з’ясувавши обставини, що мають значення для справи тощо, у зв’язку з чим у 2011 році апеляційними судами було скасовано та змінено більше 28 тис. рішень та 10,5 тис. ухвал місцевих судів у цивільних справах.

Процесуальний порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції побудований на тих же засадах, які діють у суді першої інстанції. Однак апеляційне провадження має свою мету, предмет розгляду та етапи, які відрізняють його від інших проваджень. Новизна правових норм про апеляційне провадження, відсутність детального визначення особливостей розгляду та вирішення справ у суді апеляційної інстанції може призводити до порушень процесуального законодавства судами апеляційної інстанції, створювати досить широкий простір для тлумачення норм, які регулюють провадження як в суді першої, так і апеляційної інстанцій.

Недостатньо чітка регламентованість, дослідженість проблеми провадження в суді апеляційної інстанції в умовах цивільного процесуального законодавства України, відсутність сталої судової практики, важливість для законотворчої та правозастосовчої діяльності зумовлюють про актуальність теми дослідження.

Окремі частини апеляційного провадження є предметом низки наукових досліджень. Зокрема, Є. А. Чернушенко здійснила аналіз загальних положень апеляційного оскарження в цивільному процесі України. Оскарження ухвали в цивільному судочинстві висвітлено О. В. Дем’яновою. Теоретичні засади правового розуміння апеляційного процесу висвітлені у працях А.О. Згама [7], І.В. Андронова [11], М.М. Бородіна [16, 18], П.О. Гвоздик, В.А. Мазурка, П. І. Проскурницького [22], К.В. Гусарова [26], І. Ємельянової [33], Н. Є. Кер-ноз [40, 56], Г.В. Фазікош [73] та ін. Часткові випадки застосування апеляцій-ного оскарження у цивільному судочинстві розглядали М. І. Балюк [12], Р. Гапєєв [21], А.В. Гнатенко, Д.Д. Луспеник [24], В.В. Комаров [59], С. Я. Фурса та Т. В. Цюра [76] та інші.

Водночас у зазначених дисертаційних роботах комплексного дослідження порядку розгляду справ судом апеляційної інстанції не здійснено.

Мета роботи – аналіз і уточнення процесуально-правових засад розгляду справ апеляційним судом.

Об’єкт дослідження – цивільно-процесуальні правовідносини при розгляді справ судом апеляційної інстанції, їх процесуальна форма, порядок та зміст процесуальних дій.

Предмет дослідження – норми цивільного процесуального права України, що регулюють порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції.

Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання:

 • дослідити поняття, сутність та значення апеляційного провадження у цивільному процесі;
 • проаналізувати ознаки та особливостей апеляційного провадження;
 • розглянути особливості етапів розгляду справи судом апеляційної інстанції у цивільному процесі;
 • дослідити правові наслідки розгляду справи судом апеляційної інстанції;
 • визначити основні положення охорони праці за темою дослідження.

Методи дослідження. У процесі роботи використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Діалектичний метод дав змогу скласти цілісну систему уявлень про порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції, сутність, зміст та етапи вчинення процесуальних дій судом та іншими суб’єктами процесу у судовому засіданні. Формально-логічний метод дозволив виявити суперечності у понятійному апараті цивільного процесуального права, розробити пропозиції щодо його вдосконалення. Методи синтезу й аналізу – визначити сутність та значення апеляційного провадження, процесуальний порядок, форму розгляду справ судом апеляційної інстанції, зміст, вчинюваних у судовому засіданні процесуальних дій.

Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що робота є узагальнюючим дослідженням теоретичних та практичних проблем порядку розгляду справ судом апеляційної інстанції за ЦПК України.

Практичне значення роботи полягає у тому, що її висновки і рекомендації можна використані у науково-дослідній роботі, судовій практиці при розгляді справ судом апеляційної інстанції. 

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 25.01.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV, редакція від 13.03.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
 3. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 № 1789-XII, тлумачення від 12.10.2011: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1789-12
 4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI, редакція від 31.12.2011: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 5. Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку: постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/v0012700-08
 6. Адміністративне судочинство України: підручник: у 2 т. Т. 2 / В.Д. Анд-рійцьо, П.А. Трачук. – Ужгород: Гражда, 2009. – 322 с.
 7. Актуальні питання уніфікації норм господарського, цивільного й адміністративного процесуального законодавств, що регулюють апеляційний перегляд судових актів / А.О. Згама // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – № 1. – 2011. – С. 100-103.
 8. Аналіз роботи судів загальної юрисдикції у 2011 р. (за даними судової статистики) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt. gov.ua/clients/vs.nsf/0/8751F9D3F3F52C90C2257524004AEF84?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=8751F9D3F3F52C90C2257524004AEF84&Count=500&
 9. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної  юрисдикції  [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/9DDE825F47D1FAF3C225766A0041BF...
 10. Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя у 2011 р. Табл. 4.1. Розгляд місцевими загальними судами справ та матеріалів у порядку цивільного судочинства. [електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.court.gov.ua/userfiles/t_2011xls
 11. Андронов І.В. Питання класифікації рішень суду в цивільному процесі України / І.В. Андронов // Університетські наукові записки. – 2006. – № 3-4 (19-20). – С. 204-207.
 12. Балюк М. І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – Х: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
 13. Бевзенко В. Переваги і недоліки нового Цивільного процесуального кодексу України / В. Бевзенко [Електронний ресурс] // Юридичний журнал. – 2005. – № 9. – Режим доступу до журн.: htpp://www.justinian. com.ua/article.php?id=51.
 14. Бєлоконєв В. Розподіл обов’язків по доказуванню в цивільному процесі / В. Бєлоконєв // Право України. – 1996. – № 9. – C. 55-57.
 15. Бобечко Н. Р. Процесуальний статус захисника в апеляційному провадженні / Н. Р. Бобечко // Адвокат. – 2006. – № 5. – С. 10-13.
 16. Бородін М. Перегляд цивільних справ у порядку апеляції / М. Бородін // Право України. – 2004. – № 8. – С. 71-75.
 17. Бородін М. М. Оскарження і розгляд цивільних справ у порядку апеляції (судова практика) / М М. Бородін // Судова апеляція. – 2005. – № 1. – С. 111-120. 
 18. Бородін М. М. Проблемні питання апеляційного оскарження судових рішень за новим Цивільним процесуальним кодексом України / М. М. Бородін // Судова апеляція. – 2006. – № 1( 2). – С. 76-79. 
 19. Бортник Ю. М. Історичний розвиток апеляційного провадження / Ю. М. Бортник // Судова апеляція. – 2006. – № 1 (2). – С. 124-135.
 20. Вовк С. В. Про деякі проблемні питання ЦПК України / С. В. Вовк // Судова апеляція. – 2006. – № 1 (2). – С. 61-65.
 21. Гапєєв Р. Підстави апеляційного скасування рішень господарських судів, у тому числі за втручанням прокурора / Р. Гапєєв // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 108-110. 
 22. Гвоздик П. О. Апеляційне провадження у цивільних справах : практ. посіб. / Гвоздик П.О., Мазурок В. А., Проскурницький П. І. / Академія суддів України. – К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2006. – 68 с.
 23. Герасимчук О. П. Реалізація прав потерпілого на стадії апеляційного провадження / О. П. Герасимчук // Адвокат. – 2010. – № 11. – С. 19-21.
 24. Гнатенко А. В. Повноваження апеляційного суду при перегляді рішення суду: теоретичні та практичні спірні питання / А. В. Гнатенко, Д. Д. Лус-пеник // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 12. – С. 38-45.
 25. Гусаров К. В. Повноваження суду касаційної інстанції у цивільному судочинстві / К. В. Гусаров // Право і безпека. – 2005. – № 5’5. – С. 54-63.
 26. Гусаров К. В. Этапы развития апелляционного производства в гражданском процессе Украины / К. В. Гусаров // Гражданское судопроизводство в изменяющейся России: междун. науч.-практ. конф (14-15 сентября 2007 г.). / под. ред. д.ю.н., проф. О. В. Исаенковой. Сборник. – Саратов: изд-во «Научная книга», 2007. – С. 60-67.
 27. Дем’янова О. В. Повноваження суду апеляційної інстанції по скасуванню судових рішень в цивільному судочинстві та підстави їх застосування / О. В. Дем’янова // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 274-280.
 28. Дем’янова О. В. Оскарження ухвал в цивільному судочинстві: автореф. дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. В. Дем’янова. – К., 2008. – 16 с.
 29. Дем’янова О. В. Ухвала як об’єкт апеляційного оскарження / О. В. Дем’янова // Судова апеляція. – 2006. – № 3 (4). – С. 22-26.
 30. Деякі зауваження та пропозиції до постанови пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку» / О. Угриновська // Вісник Львівського університету. – Серія юрид. 2009. – Вип. 48. – С. 160-165.
 31. Діяльність захисника в апеляційному провадженні: навч. посіб. / О.В. Острогляд; Львів. держ. ун-т внутр. справ, Прикарпат. юрид. ін-т. – Івано-Франківськ, 2010. – 162 с.
 32. Сердюк В. Право на оскарження судового рішення в аспекті розгляду справ Верховним судом України / В. Сердюк // Юридична Україна. – 2006. – № 8. – С. 84-90.
 33. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти / І. Ємельянова // Право України. – 2004. – № 2. – С. 16-21.
 34. Заєць Н. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції / Н. Заєць // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 48. – С. 138-141.
 35. Зайцев И. Судебное решение как процессуальный документ / И. Зайцев // Российская юстиция. – 1995. – № 4. – С. 20-21. 
 36. Захаров Д.О. Рішення апеляційного суду та їх правові властивості / Д.О. Захаров // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 18-19 квіт. 2002 р. – К., 2002. – С. 273-276.
 37. Захарова О. С. Деякі питання апеляційного провадження / О. С. Захаров // Адвокат. – 2001. – № 4-5. – С. 11-12.
 38. Зейдер Н. Б. Судебное заседание и судебное решение в советском гражданском процессе: учебное пособие / Н. Б. Зейдер. – Саратов: Коммунист, 1959. – 98 с.
 39. Зейкан Я. П. Коментар Цивільного процесуального кодексу України / Я. П. Зейкан. – К.: Юридична практика, 2006. – 560 с.
 40. Керноз Н. Є. Перегляд судових рішень у порядку адміністративного, цивільного, господарського судочинств як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб / Керноз Н. Є. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2006. – 75 с.
 41. Колотило О.О. Судова апеляція, реальність і перспективи / О.О. Колотило // Судова апеляція. – 2009. – № 3. – С. 112-116.
 42. Коментар до Закону «Про судоустрій України» / За заг. ред. В. Т. Маляренка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.
 43. Кравчук В. М. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / В. М. Кравчук, О. І. Угриновська. – К.: Істина, 2006. – 944 с.
 44. Кройтор В. А. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскаржен-ня рішення суду / В. А. Кройтор // Право і Безпека. – 2009. – № 1. –          С. 198-205.
 45. Луспеник Д. Українська модель касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах: проблеми та перспективи удосконалення / Д. Лус-пеник, Н. Сакара // Право України. – 2008. – № 7. – С. 99-107.
 46. Луспеник Д. Роль суду в цивільному диспозитивному процесі [Елект-ронний ресурс] / Д. Луспеник // Юридичний журнал. – 2004. – № 6. – Режим доступу до журн.: htpp://www.justinian.com.ua/article.php?id=1253
 47. Луспеник Д. Роль суду в цивільному змагальному процесі / Д. Луспеник [Електронний ресурс] // Юридичний журнал. – 2004. – № 5. – Режим доступу до журн.: htpp://www.justinian.com.ua/article.php?id=1156.
 48. Луспеник Д. Д. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків (під присягою) у цивільному процесі / Д. Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 3 (79). – С. 28-34.
 49. Мірошніков І. Ю. Судове слідство в апеляційній інстанції / Мірошніков І. Ю. – Харків : Право, 2007. – 192 с.
 50. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. Станом на 01.11. 2010 г. / В. Е. Теліпко; Ред.: Ю. Д Притика. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 695 с.
 51. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / С.В. Ківалов, Ю.С. Червоний, В.О. Єрмолаєва, Г.С. Волосатий, О.М. Соломахіна. – К. ; О.: Юрінком Інтер, 2008. – 656 c.
 52. Омельяненко Г. М. Захисник як суб’єкт оскарження вироку, що не набрав законної сили / Г. М. Омельяненко // Право України. – 1999. – № 7. –       C. 64-70.
 53. Оніщенко О. В. КАС України: недоліки, суперечності та проблемні моменти  застосування / О. В. Оніщенко. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.yurradnik.com.ua/stride/ur/?m=archive&y=2007&mag=22&art=462
 54. Особливості підготовки цивільних справ до розгляду в суді апеляційної інстанції: спірні питання / Д. Луспеник // Право України. – 2007. – № 6. – С. 69-74.
 55. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках: монографія / К.В. Гусаров. – Х.: Право, 2010. – 344 с.
 56. Перегляд судових рішень як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб: навч. посіб. / Н. Є. Керноз; Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. – Чернігів, 2010. – 96 с.
 57. Підстави для скасування судових рішень (ухвал) та способи запобігання їх виникнення при розгляді цивільних справ в судах / Л.Є. Гузь. – Х.: Поліграфіст, 2006. – 722 с.
 58. Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України: Указ Президента України від 1 жовтня 2002 року № 889/2002.
 59. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: монографія / за заг. ред. В. В. Комарова. – Х: Харків юридичний, 2008. – 928 с.
 60. Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах: навч. посіб. / І.М. Козьяков, Н.В. Лісова; Нац. акад. прокуратури України. – К.: Алерта, 2010. – 148 с.
 61. Процесуальні функції суду у цивільному судочинстві / Ю. О. Сульженко // Судова апеляція. – 2006. – № 3 (4). – С. 81-91.
 62. Рекомендація Комітету міністрів державам-членам щодо введення в дію та поліпшення функціонування систем і процедур оскарження у цивільних і торговельних справах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_153
 63. Савенко М. Д. Суддівський розсуд у цивільному процесі / М. Д. Савенко // Наукові записки: Юридичні науки. – Національний університет «Києво-могилянська академія». – К., 2004. – Том 26. – С. 75-78.
 64. Сірий М. Система перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбут-нє [Електронний ресурс] / М. Сірий // Юридичний журнал. – 2003. – № 3. – Режим доступу до журн.: htpp://www.justinian.com.ua/article.php?id=18.
 65. Стахурський М. Ф. Апеляційне провадження у господарському судо-чинстві / М. Ф. Стахурський // Судова апеляція. – 2006. – № 1 (2). – С. 80-96.
 66. Судове слідство в апеляційній інстанції: моногр. / І.Ю. Мірошников; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х.: Право, 2007. – 192 c.
 67. Судоустрій України: підручник / С. В. Ківалов, Ю. Є. Полянський, М. В. Косюта, В. В. Долежан; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 383 с.
 68. Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / В. І. Тертишніков. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. – 576 с.
 69. Тимченко Г. Мирова угода в науці цивільного процесуального права / Г. Тимченко // Право України. – 2004. – № 8. – С. 104-107.
 70. Тимченко Г. П. Зловживання процесуальними правами в цивільному судочинстві: методологія проблеми / Г. П. Тимченко // Судова апеляція. – 2006. – № 3 (4). – С. 92-104.
 71. Трач О. М. Прийняття нових доказів судом апеляційної інстанції // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2006. – № 1. – С. 134-139.
 72. Трач О. М. Щодо реалізації права на відмову від апеляційної скарги О. М. Трач // Молодь у юридичній науці: Збірн. тез Міжн. наук. конф. молодих учених «П’яті осінні юридичні читання»: У п’яти част.: Част. Четверта. – Хмельницький, 2006. – С. 44-47. 
 73. Фазікош Г.В. Класифікація судових рішень в цивільному судочинстві/ Г.В.Фазікош // Матер. наукової конференції молодих учених: Сучасні проблеми юридичної науки і правозастосовчої діяльності, Харків 20-21 грудня 2001р. – НЮАУ ім. Я.Мудрого. – 216 с.
 74. Фазікош Г. Юридична та соціальна природа судового рішення в цивільному судочинстві: сучасні наукові погляди / Г. Фазікош // Право України. – 2001. – № 3. – С. 57-60.
 75. Фурса Є. Сучасні проблеми розгляду цивільних справ у судах / Є. Фурса [Електронний ресурс] // Юридичний журнал. – 2002. – № 1. – Режим доступу до журн.: htpp://www.justinian.com.ua/article.php?id=388
 76. Фурса С. Я. Докази і доказування у цивільному процесі: науково-практичний посібник / С. Я. Фурса, Т. В. Цюра. – К.: Видавець Фурса С. Я. ; КНТ, 2005. – 256 с.
 77. Фурса С. Я. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: науково-практичний посібник / С. Я. Фурса, С. В. Щербак, О. І. Євтушенко. – К.: Видавець Фурса С. Я. ; КНТ, 2006. – 448 с.
 78. Фурса С. Я. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак; за заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С. Я. ; КНТ, 2006 – . – (Серія «Процесуальні науки»). Т. 1. – 2006. – 912 с.
 79. Цивільний процес: наук.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. – Х.: ФІНН, 2009. – 256 с.
 80. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / [С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, В. І. Бірюков та ін.] ; за заг. ред. С С. Бичкової. – К.: Атіка, 2008. – 840 с.
 81. Цюра Т. Новий погляд на класифікацію доказів у цивільному процесі / Т. Цюра // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С. 55-58. 
 82. Чернушенко Є. А. Апеляційне оскарження в цивільному процесі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Є А. Чернушенко. – Одеса, 2004. – 22 с.
 83. Чернушенко Є. А. Передумови запровадження інституту апеляції у цивільному процесі України / Є А. Чернушенко // Судова апеляція. – 2006. – № 1 (2). – С. 66-75.
 84. Чорнооченко С. І. Цивільний процес: навчальний посібник / С. І. Чорнооченко. -Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.
 85. Шевчук П. І. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень (коментар цивільного процесуального законодавства) / П. І. Шевчук, В. В. Кривенко. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – 80 с.
 86. Шевчук П. І. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень / П. І. Шевчук // Адвокат. – 2001. – № 6. – С. 9-25.
 87. Шевчук П. І. Інститут апеляції: досвід урегулювання в процесуальному законодавстві окремих пострадянських країн / П. І. Шевчук // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 4 (20). – С. 50-55.
 88. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. Й. Штефан. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 624 с.
4820
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).