Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Потік свідомості як художній прийом у психологічній прозі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження “потоку свідомості” як прийому літературної творчості
1.1. Поняття “потоку свідомості” у сучасному літературознавстві
1.2. Потік свідомості як провідний прийом психологічної прози модернізму
ІІ. Аналіз застосування потоку свідомості у творах психологічної прози
2.1. Метод потоку свідомості у творчості Дж. Джойса
2.2 Потік свідомості як основний засіб автобіографічної творчості Г. Міллера
2.3. Використання потоку свідомості у творах В. Вульф
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження зумовлена важливістю вивчення потоку свідомості як особливого художнього прийому, необхідністю дослідження його специфіки, закономірностей, характерних для творів різних авторів, недостатнім рівнем дослідженості цієї проблеми у вітчизняному літературознавстві. Актуальним також є вивчення внутрішнього мовлення, яке розкриває специфіку формування думки, внутрішні механізми мовленнєво-творчого процесу.

Спроби письменників передати в своїх творах процеси, які відбуваються в свідомості, зокрема процес зародження і розгортання думки, отримали неоднозначну оцінку. На думку одних критиків, Дж.Джойс, В.Вульф та інші представники літератури потоку свідомості найбільш близько підійшли до того, що відбувається в свідомості людей. Інші, навпаки, вважають, що потік свідомості деяких героїв, зокрема Л. Блума з “Уліссу” – це потік свідомості хворої людини, уривчасті слова і фрази, чергування окремих складів з довгими словами-оказіоналізмами, складеними з кількох слів, позбавляють його будь-якого сенсу.

Тексти потоку свідомості, як і будь-які інші тексти, когерентні, для них характерні різні види зв’язку між реченнями. Поряд з лінійним зв’язком, тобто зв’язком між сусідніми реченнями, існує вертикальний зв’язок, тобто зв’язок, що здійснюється протягом всього твору. Завдяки подібному зв’язку розрізнені, на перший погляд, фрагменти об'єднуються в єдине ціле, утворюючи цілісну картину. Однак, не завжди має місце дослівне повторення певної фрази, тут може простежуватися розвиток теми, вживання непрямих індикаторів процесу, який має місце в свідомості суб’єкта. Ключі до розшифровки свідомості персонажів можуть бути розкидані по всьому твору, при цьому досягається подвійний ефект: зображення незв’язності, уривчастості потоку свідомості і здатність читача проникнути в цей внутрішній світ героя і зрозуміти його.

У вітчизняному літературознавстві потік свідомості досліджений недостатньо: в одних роботах знаходимо лише згадки про цей літературний прийом, в інших потік свідомості досліджується лише серед інших питань або пору-шуються окремі аспекти даної проблеми.

Питаннями передачі внутрішнього мовлення в художній літературі займались багато науковців, серед яких С.В. Вахнік [4], І.А. Єдошина [10], З. Лецишин [14], Г. В. Оттенс [17], Я.О. Павліщева [18], В.Я. Семенюк [22], М. І. Халілова [24], Ю. Шевельов [26] та ін. Практичні дослідження ви-користання методи “потоку свідомості” у творах окремих авторів здійснені І.А. Бліновою [2], І.В. Варламовою [3], Л. А. Коугія [12], Т.М. Онопрієнко [16], А. С. Руденко [20], Г. Чесноковою [25] та іншими.

Об’єкт дослідження – потік свідомості як спосіб передачі думок персонажів у такому вигляді, в якому вони виникають в свідомості, без втручання з боку автора.

Предмет дослідження – літературні твори психологічного спрямування, в яких потік свідомості використовується в якості одного з головних художніх прийомів.

Мета роботи – комплексний аналіз потоку свідомості в літературі модернізму.

Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання дослідження:

 • проаналізувати підходи до поняття “потоку свідомості” у сучасному літературознавстві;
 • дати характеристику потоку свідомості як провідного прийому психологічної прози модернізму;
 • дослідити застосування потоку свідомості у творах психологічної прози Дж. Джойса, Г. Міллера та В. Вульф.

Методи дослідження. Для виконання поставлених у роботі завдань використовувалися наступні методи і прийоми дослідження: теоретичні – аналіз прозових текстів, у яких використовується прийом потоку свідомості, літературознавчих праць, та емпіричні – структурно-семантичний, описовий, функціонально-стилістичний, порівняльний, дискурсивний та структурний.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 38 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бехта І. А. Художньо-естетичні концепти англомовного літературно-худож-нього твору модернізму / І. А. Бехта // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. – 2007. – 1, № 1. – С. 117-122.
 2. Блинова И.А. Сложноподчинённое предложение как вербальное средство оформления “потока сознания” (на материале произведений Д. К. Оутс) / И.А. Блинова // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Сер. Філол. науки. – Луганськ: Вид-во ЛНУ, 2005. – № 15 (95). – Ч. 1. – С. 107-113.
 3. Варламова І.В. Деякі особливості техніки потоку свідомості в романі Дж. Джойса “Улісс” / І.В. Варламова // Мова. Дискурс. Текст: Матеріали III міжнародної наукової конференції 5-6 квітня 2007 р. – К.: Вид-во КПІ, 2007. – С. 102-108.
 4. Вахнік С.В. Особливості організації тексту в літературі “потоку свідомості” / С.В. Вахнік // Наукова думка Причорномор’я. – 2006. – №11. – С. 91-97.
 5. Вульф В. Вибрані твори / В. Вульф. – К.: Фоліо, 2005. – 259 с.
 6. Джеймс У. Психология / У. Джеймс; под ред. П.А. Петровской. – М.: Педагогика, 1991. – 367 с.
 7. Джойс Дж. Вибрані оповідання з циклу «Дублінці» / переклад Е. Гончаренко // Всесвіт. - № 11-12. - 2010. – С. 36-57.
 8. Джойс Дж. Улісс / перекл. О. Терех за ред. Г. П Кочура // Всесвіт. – 1966. – № 5. – С. 113-141.
 9. Домашнев А.И. Интерпретация художественного текста: учеб. пособие / Домашнев А.И., Шишкина И.П., Гончарова Е.А. – М.: Просвещение, 1989. – 208 с. 
 10. Едошина И. А. Художественное сознание модернизма: истоки и мифологемы: монография / И.А. Едошина. – М.: Изд-во КГУ, 2002. – 250 с.
 11. Іванишин В. П. Пізнання літературного твору: метод. пос. для студ. і вчит. / В. П. Іванишин, П. В. Іванишин. – Дрогобич: ВФ “Відродження”, 2003. – 80 с.
 12. Коугия Л.А. Феномен “потока сознания” в произведениях М.Пруста, Дж.Джойса и У.Фолкнера / Л. А. Коугия // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена. Аспирантские тетради. – СПб., 2006. – № 10(31). – С. 65-69.
 13. Легкий М. “Потік свідомості” в прозі Івана Франка // Літературознавство: Матеріали IV Конгресу МАУ. – К.: Обереги, 2000. – Кн. 1. – С. 515-523.
 14. Лецишин З. Потік свідомості як прийом конструювання тексту в кіно й літературі / З. Лецишин // Вісник Львівського університету: Серія філологія. – Вип. 44. – Ч. 2. – С. 238-245.
 15. Моклиця М. В. Модернізм у творчості письменників ХХ століття: Навч. посіб. для студ. вузів. Ч. 2. Зарубіжна література / М. В. Моклиця. – Луцьк: Вежа, 1999. – 181 с.
 16. Онопрієнко Т.М. Епітетні конфігурації в прозі “потоку свідомості” В. Фолк-нера / Т.М. Онопрієнко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2004. – №17. – С. 276-279.
 17. Оттенс Г. В. “Поток сознания” как повествовательная техника художественного модернистского произведения / Г. В. Оттенс // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. Серия Филология. – 2012. – №2. – С. 92-99.
 18. Павліщева Я.О. Потік свідомості як спосіб світовідношення в художній сис-темі модернізму / Я.О. Павліщева // Наукові записки ХДПУ ім. Г.С. Ско-вороди. – 2006. – Вип. 2 (46). – С.131-137.
 19. Павліщева Я.О. Структурні елементи міллерівського потоку свідомості (на матеріалі роману “Тропік Козерога”) / Я.О. Павліщева // Гуманітарний вісник Серія: Іноземна філологія. – 2004. – № 8. – С.113-115.
 20. Руденко А. С. Внутрішня мова або “потік свідомості” як одна з центральних форм зображення дійсності в романі М. Делібеса “П’ять годин з Маріо” / А. С. Руденко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (263). – Ч. І. – 2013. – С. 152-160.
 21. Семенюк В.Я. Мовна репрезентація потоку свідомості як особливої форми внутрішнього мовлення в художньому тексті / В.Я. Семенюк // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – Вип. ХІІ. – С. 101-109.
 22. Семенюк В.Я. Психолінгвістичні аспекти аналізу внутрішнього мовлення в художньому тексті / В.Я. Семенюк // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 14. – С. 138-142.
 23. Сєнічева О.А. Внутрішнє мовлення та його функції в художньому тексті / О.А. Сєнічева // Актуальні питання слов’янської філології: Зб. наук. праць. – Вип. 10: Лінгвістика і літературознавство. – Київ: Знання України, 2005. – С. 15-16.
 24. Халілова М.І. Особливості внутрішньої мови в літературі “потоку свідомості” / М.І. Халілова // Гуманітарні і соціально-економічні науки. – №1. – 57 с.
 25. Чеснокова Г. Вульф В.: английский синтаксис в потоке сознания / Г. Чеснокова // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С.Пушкина. – №2 (4). – Серия “Филология”. – 2007. – С. 23-28.
 26. Шевельов Ю. Вибрані праці: у 2 кн. Кн. 2. Літературознавство / Ю. Шеве-льов. – 2-ге вид. – К.: Києво-Могилян. акад., 2009. – 1151 с.
 27. Oates J. C. Because It Is Bitter, and Because It Is My Heart / J. C. Oates. – N.Y.: A William Abrahams Book, A Plume Book, 1990. – 405 p.
 28. Oates J. C. The Collector of Hearts: New Tales of the Grotesque / J. C. Oates. – N.Y.: A William Abrahams Book: A Plume Book, 1999. – 323 р.
 29. Sagan F. Un peu de soleil dans l’eau froide / Sagan F. – М.: Юпитер-Интер, 2003. – 184 с.
701
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).