Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Позов у цивільному процесі

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
85
Мова: 
Українська
Ціна: 
1200 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1.  Теоретичні основи вчення про позов. Історичні аспекти, сучасні концепції
1.1. Позов у римському праві
1.2. Сучасні концепції вчення про позов
2. Позов у сучасному цивільному судочинстві
2.1. Поняття позову, його елементи та види
2.2. Аналіз права на позов та передумов виникнення права на пред'явлення позову
2. 3. Умови реалізації права на пред'явлення позову, об'єднання і роз'єднання позовів
2.4. Процедура змін у позовному спорі
2.5. Дослідження способів забезпечення цивільного позову, не передбачених чинним цивільним законодавством
3. Основні юридичні засади позову у цивільному судочинстві іноземних держав
3.1. Процесуальні засоби порушення цивільної справи в судах іноземних держав
3.2. Можливості зміни позову у цивільному процесуальному законо-давстві іноземних держав
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Демократизація суспільства, економічний розвиток України висунули на перший план права та інтереси громадян. Демократичне суспільство характеризується широким спектром особистих та майнових прав і свобод.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Конституційно закріплене право громадян захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань в цивільному судочинстві у справах позовного проваджен¬ня трансформовано в право на позов. Питання про позов і право на нього є одним з найскладніших у теорії цивіль¬ного процесу. Воно має важливе при¬кладне значення, оскільки від його пра¬вильного вирішення багато в чому зале¬жить ефективність захисту цивільних, трудових та інших прав громадян.

За роки незалежності України роль судів у вирішенні спорів між громадянами значно зросла. Також росте кількість цивільних справ, які розглядаються судами. Значну роль у всій сукупності цивільних прав грає право на пред'явлення позову. Це право допомагає розв'язати багато питань, що виникають із побутових відношень між пересічними громадянами. Право на пред'явлення позову також грає істотну роль у товарно-грошових відношеннях. Погроза застосування даного права дисциплінує контрагентів, стимулює їх до найбільш повного і точного виконання взятих на себе зобов'язань. Переоцінити роль права на пред'явлення позову неможливо. Воно є одним із гарантів охорони прав і законних інтересів як фізичних, так і юридичних осіб, підвищує роль і авторитет органів судової влади в нашому суспільстві, сприяє кваліфікованому й об'єктивному розв'язанню цивільних і господарських справ. Саме тому тема позову у цивільному судочинстві набуває все більшої актуальності і потребує поглибленого її дослідження та детального вивчення.

Слід зазначити, що українськими цивілістами досліджені окремі аспекти впливу ідей римських правознавців на передумови виникнення, сутність і роль позову у цивільному процесі. Із зазначеного питання вагомими є праці О.А. Підопригори, І.С. Перетерського, І.Б.Новицького, Є.О. Харитонова, В.В. Васильченка, В.Д. Онофрейчука та інших. 

Теоретичні аспекти існування та практичні аспекти застосування такого окремого інституту, як позов, в цивільному процесуальному праві викладені у працях С.І.Вільнянського, М.А.Гурвича, А.О.Добровольського, В.П. Грибанова, С.Н.Абрамова, О.С.Іоффе, Н.І Клейн, О.М.Роїної тощо. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на підставі вивчення і аналізу римських та сучасних правових джерел скласти уявлення про розуміння в Стародавньому Римі та сучасній вітчизняній цивілістиці сутності позову, підстав виникнення права на позов, а також дослідити деякі аспекти функціонування інституту позову у країнах зарубіжжя. 

Для досягнення означеної мети були поставлені такі завдання:

 1. Дослідити особливості розвитку розуміння поняття позову та підстав його виникнення на різних етапах розвитку римського права.
 2. Проаналізувати концептуальні підходи до визначення поняття позову та суті позову в сучасному цивільному праві.
 3. Вивчити особливості позову як засобу реалізації права на захист майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів у справах, що виникають по спорах з цивільних, сімейних, трудових, авторських та інших правовідносин. 
 4. Розглянути та проаналізувати елементи позову як основні його складові частини. Класифікувати позов, як цивільну категорію, за його видами.
 5. Розглянути особливості позовної заяви, як форми звернення до суду з позовною вимогою.
 6. Визначити оптимальну систему і структуру підстав виникнення права на пред'явлення позову в сучасному цивільному процесі України.
 7. Розглянути деякі особливості позовного провадження у цивільному судочинстві зарубіжних країн.

Об'єктом дослідження є позов як окрема категорія сучасного цивільного процесу.

Предметом дослідження є система підстав виникнення позову та права на позов за Римським правом та сучасним цивільним правом України; сукупність норм вітчизняного цивільного законодавства, що визначають сутність позову; правила та форма використання зазначеного права.

Методи дослідження сформували методологічне підґрунтя роботи, яке складається із сукупності загальнонаукового діалектичного методу та окремих наукових методів: історичний– використаний при аналізі та дослідженні аспектів виникнення позову у Римському праві; метод порівняльно-правового дослідження – використаний при дослідженні та порівнянні елементів позову, виникнення позовного провадження, можливостей зміни позову у сучасному цивільному процесі України та у цивільному судочинстві зарубіжних країн; діалектичний метод використовувався при дослідженні концептуальних положень сучасних вітчизняних цивілістів у процесі теоретичного вчення про позов; структурно-функціональний–при дослідженні функцій позову як основної підстави виникнення провадження по цивільній справі; формально-догматичний–при класифікації, систематизації та співставленні у процесі дослідження історичного та сучасного стану позовних вимог, змісту та форми позовної заяви у чинному цивільному процесуальному законодавстві. 

Дослідження такого цивільно-правового інституту, як позов, має як теоретичне, так і практичне значення. 

Теоретичне значення полягає в тому, що здійснення права на звернення з позовом до суду неможливо без вивчення його теоретичних аспектів, норм правового регулювання, заснованих з урахуванням теоретичних вчень та світового досвіду країн зарубіжжя, чітко визначених у чинному цивільному процесуальному законодавстві. 

Практичне значення позову полягає в тому, що право на позов являє собою сукупність таких реальних можливостей, як можливості своїми діями здійснити право звернутись до компетентних державних або громадських органів з вимогою захисту порушеного або оспорюваного права. Але практична реалізація права на захист не можлива без теоретичного підґрунтя, оскільки саме здійснення захисту оспорюваного або порушеного цивільного права базується насамперед на нормативно визначених правилах, знання і дотримання яких є гарантом успіху в практичній діяльності. 

Структура роботи передбачає вступ, три розідли (у першому досліджено теоретичні основи вчення про позов, історичні аспекти, сучасні концепції, другний присвячений сутності позову у сучасному цивільному судочинстві, третій розділ, висвітлює основні аспекти позову у цивільному судочинстві іноземних держав) висновки і список використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 13.03.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/435-15
 2. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 25.01.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV, редакція від 13.03.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
 4. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 № 1789-XII, тлумачення від 12.10.2011: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1789-12
 5. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI, редакція від 31.12.2011: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 6. Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку: постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/v0012700-08
 7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http.V/zakonl.rada.gov.ua/cgi-b in/laws/main, cgi ?nreg=va009 700-06.
 8. Аболонин Г.О. Групповые иски. – М.: Изд-во НОРМА. – 2001. – 256 с.
 9. Абрамов С. H. Гражданский процесс / С. H. Абрамов, В. П. Чапурский, З. И. Шкундин / под общ. ред. С. H. Абрамова. – М. : Юрид. изд-во м-ва юстиции СССР, 1948. – 362 с.
 10. Адвокат у цивільному процесі: наук.-практ. посіб. / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса; Центр прав. дослідж. Фурси. - К.: Вид. Фурса С.Я.; КНТ, 2008. - 452 с.
 11. Аналіз здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2010 р. (за даними судової статистики). – Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 5 (129). – С. 17–33.
 12. Балюк М. І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – Х: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
 13. Бевзенко В. Переваги і недоліки нового Цивільного процесуального кодексу України / В. Бевзенко [Електронний ресурс] // Юридичний журнал. – 2005. – № 9. – Режим доступу до журн.: htpp://www.justinian. com.ua/article.php?id=51.
 14. Вільнянський С. І. Лекції з радянського цивільного права. – Харків: Оберіг, 1958. - 282 с.
 15. Гражданский процесс / Под ред. К.С. Юдельсона. – М.: Юрид. лит. – 1972. – 440 с.
 16. Гражданский процесс зарубежных стран Пучинский В.К., Под ред.: Безбах В.В. Зерцало В.К.; Под ред.: Безбах В.В. - М.: Зерцало, 2007. - 520 c.
 17. Гражданский процесс. Учебник для вузов / Под ред. М.К. Треушникова. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Изд-во Спарк, Юридическое бюро Городец. – 1998. – 544 с.
 18. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота, В.А. Мусина. – М.: ПРОСПЕКТ. – 1998. – 480 с.
 19. Гражданский процессуальный кодекс Украинской ССР. Научно-практический комментарий. – К.: Издательство политической литературы Украины, 1979. –608 с.
 20. Гражданское процессуальное право: учеб. / Под общ. ред. проф. Л.В.Тумановой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 608 с.
 21. Гражданское судопроизводство: Учебное пособие / Под ред. В.М.Семенова. – Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та. – 1974. – 324 с.
 22. Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском про-цессуальном праве. Саратов: СЮИ. – 1970. – 192 с.
 23. Гурвич М. А. Советский гражданский процесс / М. А. Гурвич ; под ред. В. H. Бельдюгина. – М.: ВЮЗИ, 1950. – 194 с. 
 24. Гурвич М.А. Учение об иске (состав, виды): Учебное пособие. - М.: Юр. лит., 1949. – 340 с.
 25. Давтян А.Г. Гражданское процессуальное право Германии. – М.: Городец-издат., 2000. – 320 с.
 26. Дигесты Юстиниана / перевод с латинского; oтв. ред. Л.Л. Кофанов : Т. IV. – М. : Статут, 2004. – 780 с.
 27. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М.: МГУ. – 1979. – 159 с.
 28. Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань. – Харків, Одіссей , 2002. – 400 с.
 29. Зейкан Я. П. Коментар Цивільного процесуального кодексу України / Я. П. Зейкан. – К.: Юридична практика, 2006. – 560 с.
 30. Землевпорядні позови у цивільному процесі України / О. Снідевич // Право України. - 2006. - N 6. - С. 69-72.
 31. Кілічава Т. М. Цивільне процесуальне право / Т. М. Кілічава. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 352 с.
 32. Клейнман А.Ф. Некоторые теоретические вопросы учения об иске в советс-ком гражданском процессе // Уч. тр. Вып. 3. Саратов. – 1969. – С. 33-39.
 33. Козма В.І. Визначення сторін у цивільному процесі у справах про захист прав споживачів // Часопис Київського університету права. – 2005.  №3. – С.117-123.
 34. Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / [Бриксов В.В., Ганичева Е.С, Горохов Б.А. и др.]; Отв. ред. ГА. Жилин. - 5-е изд. -М.: Проспект, 2009. - 896 с.
 35. Кравчук В. М. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / В. М. Кравчук, О. І. Угриновська. – К.: Істина, 2006. – 944 с.
 36. Луспеник Д. Д. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків (під присягою) у цивільному процесі / Д. Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 3 (79). – С. 28-34.
 37. Луспеник Д. Роль суду в цивільному диспозитивному процесі [Елект-ронний ресурс] / Д. Луспеник // Юридичний журнал. – 2004. – № 6. – Режим доступу до журн.: htpp://www.justinian.com.ua/article.php?id=1253
 38. Луспеник Д. Роль суду в цивільному змагальному процесі / Д. Луспеник [Електронний ресурс] // Юридичний журнал. – 2004. – № 5. – Режим доступу до журн.: htpp://www.justinian.com.ua/article.php?id=1156.
 39. Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції / Д.Д. Луспеник. - X. : Харків юридичний, 2006. - 480 с
 40. М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. Практика застосування цивільного процесуаль-ного кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
 41. Макарчук, В. С. Римське приватне право [Текст] : навч. посіб. / В.С. Макарчук. - К.: Атіка, 2007. - 256 с.
 42. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. Станом на 01.11. 2010 г. / В. Е. Теліпко; Ред.: Ю. Д Притика. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 695 с.
 43. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / С.В. Ківалов, Ю.С. Червоний, В.О. Єрмолаєва, Г.С. Волосатий, О.М. Соломахіна. – К. ; О.: Юрінком Інтер, 2008. – 656 c.
 44. Нескороджена Л.Л. Цивільний позов, моральна шкода та її компенсація у кримінальному та цивільному судочинстві: теорія і практика: науково-практичний посібник / Л.Л. Нескороджена, СВ. Щербак, М.В. Сіроткіна; за заг. ред. СЯ. Фурси. - К: Видавець Фурса СЯ.: КНТ, 2008.-416 с
 45. Обеспечение права собственности требует комплексного подхода // Юридическая практика. – 2006. – № 19. – С. 16-17.
 46. Основи римського цивільного права: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Г.І. Трофанчук, В.І. Подоляк; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». - К.: Ун-т «Україна», 2005. - 160 с.
 47. Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть / Г. Л. Осокина. – М.: Юристъ, 2004. – 667 с. 
 48. Позовне провадження: монографія / В.В. Комаров, Д.Д. Луспеник, П.1. Радченко та ін.; за заг. ред. В.В. Комарова. -Харків: Право, 2011. - 552 с.
 49. Полянский Н.Н., Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А. Проблемы судебного права. М.: Наука. – 1983. – 224 с.
 50. Попова Ю.А. Судопроизводство по делам, возникающим из публично-правовых отношений  (теоретические проблемы). Краснодар.: КГАУ, 2002. - 192 с.
 51. Претензійно-позовна робота: навч.-метод. посіб. / О. Г. Остапенко; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т . - Х., 2010. - 295 с.
 52. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія / В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, В.В. Баранкова та ін.; За заг. ред. професора В.В. Комарова. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 928 с.
 53. Процедурный или процессуальный порядок защиты гражданского права именуется формой защиты. – Гражданское право. Т. 1. / Под ред. Е. А. Суханова/ В 2-х тт. 2-е изд. – М.: Бек. – 2000. – С. 411.
 54. Процесуальні функції суду у цивільному судочинстві / Ю. О. Сульженко // Судова апеляція. – 2006. – № 3 (4). – С. 81-91.
 55. Пучинский В. К. Признание стороны в советском гражданском процессе / В. К. Пучинский. – М. : Госюриздат, 1955. – 100 с.
 56. Ромовська З. В. Українське цивільне право. Загальна частина: академічний курс: Підручник / З. Ромовська. – 2-ге вид., допов. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 594 с.
 57. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты / Сахнова Т.В. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 696 c.
 58. Советское гражданское право: учебник: в 2 ч. / под ред. В. А. Рясенцева. – М.: Юридическая литература, 1986. – Т.1. – 1986. – 546 с.
 59. Судовий захист майнових цивільних прав: / Я.В. П'янова; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2009. - 20 с.
 60. Судочинство у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб / Т.В. Степаненко; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2008. - 20 с.
 61. Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / В. І. Тертишніков. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. – 576 с.
 62. Тимченко Г. Мирова угода в науці цивільного процесуального права / Г. Тимченко // Право України. – 2004. – № 8. – С. 104-107.
 63. Тимченко Г.П. Историко-правовой контекст в преподавании курса гражданского процесса // Проблеми вищої юридичної освіти: Тези доп. та наук. повідом. учасників наук.-метод. конф. (м. Харків,
 64. Тимченко Г.П. Право на защиту как научная проблема // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип. 56. – С. 208-212.
 65. Тимченко Г.П. Проблеми форм захисту цивільних прав та охоронюваних за-коном інтересів // Вісн. Господарськ. суду України. – 2002. – № 1. – С. 211-214.
 66. Фурса Є. Сучасні проблеми розгляду цивільних справ у судах / Є. Фурса [Електронний ресурс] // Юридичний журнал. – 2002. – № 1. – Режим доступу до журн.: htpp://www.justinian.com.ua/article.php?id=388
 67. Фурса С. Я. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: науково-практичний посібник / С. Я. Фурса, С. В. Щербак, О. І. Євтушенко. – К.: Видавець Фурса С. Я. ; КНТ, 2006. – 448 с.
 68. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак СВ. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. СЯ. Фурси. -К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2010.  -  Т.1.  -  1044 с.
 69. Хандурін М. Позов і право на нього в науці радянського цивільного процесу // Радянське право. - 1990. -  №3. 
 70. Цивільне право України: у 2 кн. / О. В. Дзера (керівник авт. кол.) Д. В. Боброва, А. С. Довгет та ін.; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1. – 720 с.
 71. Цивільний позов, моральна шкода та її компенсація у кримінальному та цивільному судочинстві: теорія і практика: наук.-практ. посіб. / Л.Л. Нескороджена, С.В. Щербак, М.В. Сіроткіна. - К.: Вид. Фурса С.Я. ; КНТ, 2008. - 416 с.
 72. Цивільний процес України: академічний курс: підручник / [Фурса С.Я., Фурса Є.І., Гетманцев О.В. та ін.]; ра ред. СЯ. Фурси. - К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. - 848 с.
 73. Цивільний процес: наук.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. – Х.: ФІНН, 2009. – 256 с.
 74. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Бичкова С.С., Білоусов Ю.В., Бірюков І.А. та ін. // За заг. ред. С.С. Бичкової. - 2-е вид. - К: Атіка, 2010. - 896 с
 75. Цихоцкий А.В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по граж-данским делам. – Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1997. – 392 с.
 76. Чечот Д. М. Участники гражданского процесса / Д. М. Чечот. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1969. – 191 с.
 77. Чорнооченко С. І. Цивільний процес: навчальний посібник / С. І. Чорнооченко. -Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.
 78. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф. – 2001. – 720 с.
 79. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. Й. Штефан. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 624 с.
 80. Щеглов В.Н. Иск о судебной защите гражданского права / Под ред. Г.Л. Осокиной. Томск: Том. ун-т. – 1987. – 166 с.
 81. Юдельсон К. С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе / К. С. Юдельсон. – М. : Госюриздат, 1951. – 295 с. 
4821
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).